תושדח - תינורכה תופייעה תנומסת
תושדח - היגלאימורביפ
Chronic Fatigue Syndrome/CFS - News
Fibromyalgia/FMS - News

היגלאימורביפו רתי תנמשה
םינימסת רפשמ רזיילב לופיט
היגלאימורביפב לופיטל י'צ יאט
םירבכעב יוצמה סוריו
םינימסתה לע לקמ דלוקוש
ןוכיס םרוג הווהמ ינתא עקר
תודליה ליגב תינפוג תוללעתה
(2) הלחמה תיירואתל עגונב קפס
םיבאכ לע לקמ םירירש הפרמ
היגלאימורביפו הניש תויעב
היגלאימורביפב באכל ןורכיז
היגלאימורביפל השידח הפורת
םיינורכ םיבאכו D ןימטיו
היגלאימורביפל הנשי הפורת
רפשמ הלידג ןומרוה
הלחמל סוריוורטר ןיב רשקה
הליעומ הנישל השידח הפורת
(1) הלחמה תיירואתל עגונב קפס
היגלאימורביפל תורצק תויוליעפ
לקשמ יוויש רפשמ טטרב לופיט...היגלאימוריפו תינורכה תופייעה תנומסת ואר
 
2000 רבמבונ
היגלאימורביפב באכל ןורכיז
...ירקוח


2009 ראוני
היגלאימורביפל השידח הפורת
הלווס הפורתב שומיש הרשיא (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
,חומב ןינוטורסה תמר תא הלעמ רשא SNRI-ה תחפשממ ,(Savella)
םייבויח םיאצממ תובקעב ןתינ הז רושיא .היגלאימורביפ ילוחב לופיטל
.םילפוטמ 2,084 ופתתשה םהב םירקחמ 2 לש

WebMD


2009 סרמ
םיינורכ םיבאכו D ןימטיוב רוסחמ
,םילפוטמ 267 ופתתשה וב ,ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic-ב רקחמ
דלשה תכרעמב םרוקמ יכ הארנ רשא ,ףוגב םיטשופמ םיבאכ יכ הלעה
לש הכומנ המרמ עובנל םילולע ,(Musculoskeletal) םירירשהו
ואצמ םירקוחה .רטיל-ילימל םרג-וננ 20-מ תוחפ ונייהד ,םדב D ןימטיו
.D ןימטיו תמרו ףוגה תסמ סקדניא ןיב ךופה רשק םג

Pain Medicine


2009 לירפא
היגלאימורביפל הנשי הפורת
הנשיה הפורתה יכ םיחוודמ ב"הרא Stanford University ירקוח
ילפוטמל ליעוהל היושע ,ךומנ ןונימב תנתינה(Naltrexone) ןוסקרטלנ
דגונה לופיטל הנש 30 הזמ תשמשמה הפורתב רבודמ .היגלאימורביפ
.(Opioid Addiction) םויפוא יומד םירמוח/םידאיפואל תורכמתה
ןכותמ ,םינש 10-כ הזמ הלחמהמ תולבוסה םישנ 10 ופתתשה רקחמב
ינימסת תמרב 30% רועישב הדירי לע וחווידש םישנ 6 לופיטל וביגה
.דבלב רצק ןמז קרפלו תולק ויה יאוולה תועפות .הלחמה

WebMD


2009 ינוי
תויושיגרו באכ םצמצמ הלידג ןומרוה
ךשמנש יוסינב ,דרפס הנולצרב Sagrada Familia תקינילקב םירקוח
.הרומח היגלאימורביפ םע םילפוטמ לש םירקמ 120 ודמל ,םישדוח 18
לע ,לופיט ישדוח 6 רחאל ,וחוויד הלידג ןומרוה ולביקש ולא םהירבדל
11-ל 18-מ ,םפוגב (Tender Points) תושיגרה תודוקנ רפסמב הדירי
.םרפסמב הדירי הלח המלש הנש םותבו תודוקנ

93rd annual meeting of the Endocrine Society in Boston


2009 רבוטקוא
תינורכה תופייעה תנומסתל רושק סוריוורטר
סוריוורטרה יכ וליג ב"הרא וניר Whittemore Peterson Institute ירקוח
ילוח לש םג םמדב אצמנ רשאו הימקולה תלחמל רושק רשא ,XMRV
םילבוס רשא םילפוטמ 101 ךותמ 67% לש םפוגב יוצמ ,תינומרעה ןטרס
םישנא לש הצובק ךותמ 4%-ב אצמנ אוה ןכו תינורכה תופייעה תנומסתמ
.םיאירב

Sciencexpress


2009 רבוטקוא
היגלאימורביפ ילוחל הליעומ הנישל הפורת
בלשב תוערפה דגנ תלעופ רשא Sodium oxybate השידחה הפורתה
,(Narcolepsy) היספלוקרנמ םילבוסל הדעונ רשא ,הקומעה הנישה
לש םשומישל (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר ידי-לע הרשוא
םיבאכ תיתועמשמ התיחפמ איהש אצמנש רחאל ,היגלאימורביפ ילוח
.ולא םילוחב תושישתו
םהמ 334 .םילפוטמ 548 ופתתשה ,תועובש 14 ךשמנ רשא ,רקחמב
.רקחמל ןושארה עובשב רבכ ,30% ,רועישב םיבאכב הלקה לע וחוויד

American Association of Pain Management 20th Annual
Clinical Meeting


2010 ראוני
(1) תינורכה תופייעה תנומסת תיירואתל עגונב קפס
םמד בכרה תא וחתינ רשא ,הינטירב King's College London ירקוח
תא םיללוש ,XMRV סוריוורטרה תא רתאל ןויסינ ךות ,םילוח 186 לש
.תינורכה תופייעה תנומסתל םרוגה אוה הז סוריוורטר היפל הירואת

PLoS One


2010 סרמ
היגלאימורביפ ינימסת תומצמצמ תורצק תויוליעפ
Johns Hopkins Uni. School of Medicine ירקוח לש םהירבדל
תא םצמצל תויושע תורצק תוינפוג תויוליעפ לש ןעוציב ב"הרא רומיטלוב
.ינפוג דוקפית רפשלו היגלאימורביפה תלחמ לש םינימסתה
7.5 הזמ הלחמהמ ולבס רשא םירגובמ םילפוטמ 84 ופתתשה רקחמב
לועפל םהילע היה .תוינפוג תויוליעפ דאמ טעמ הכ דע ועציב רשאו םינש
,תוגרדמב סופיט תובקעב תאז ,תודבכב ומשנתה םה וב בצמל םעיגה דע
תינפוג תוליעפ לש תוקד 30 רובצל איה הרטמהשכ ,הכילהו תוננג תודובע
.עובשב םימי 7 דע 5-ב הנותמ

Therapy & Arthritis Research


2010 לירפא
היגלאימורביפ ילוחב לקשמ יוויש רפשמ טטרב לופיט
יוויש תא רפשל היגלאימורביפ תולוח םישנל רזוע טטור רשא יוטנ חטשמ
דרפס סרסק University of Extremadura ירקוח .ןהלש לקשמה
תדערה יכו יוקל לקשמ יווישמ םילבוס םילוחה תיצחמל בורק יכ םיריבסמ
תלוביקה תאו םצעה תסמ תא םג ומכ ,םישישקב תאז תרפשמ ולוכ ףוגה
.(Motor Capacity) תירוטומה
ןכותמ ,הלחמהמ תולבוסה ,65 דע 40 תונב ,םישנ 41 ופתתשה רקחמב
ראשו ץרה 12.5 ןב רדתב (Vibration Therapy) טטרב לופיט 21 ולביק
רשא ,לופיטה .לבוקמ לופיט ולביק ,הרקבה תצובק תא וויה רשא ,םישנה
.םייעובש םישגפמ 3 ללכ ,תועובש 12 ךשמנ

Research & Arthritis Care


2010 לירפא
היגלאימורביפל ןוכיס הלידגמ רתי תנמשה
ןהש וא תינפוג הניחבמ תוליעפ ןניא ללכש ולא דחוימבו תונמש םישנ
.היגלאימורביפל ןוכיס רתיב תונותנ עובשב העשמ תוחפ ךשמב תוליעפ
הלחמה לש םישדח םירקמ 380 ואצמנ ,הנש 11 ךשמנ רשא ,רקחמב
.וב ופתתשה רשא םישנ 15,990 ברקב
רתוי וא 25 ןב ףוג תסמ סקדניא תולעב םישנ יכ הלוע רקחמה יאצמממ
.רתוי תוזר םישנל האוושהב ,70% דע רועישב הלחמל ןוכיס רתיב תונותנ

Research & Arthritis Care


2010 ינוי
היגלאימורביפ ינימסת רפשמ רזייל תועצמאב לופיט
תייפרת יכ אצמ ב"הרא יסהלט Florida State University-ב רקחמ
.ןוילעה ףוגה גלפב תושימג תרפשמ (Laser Therapy) רזייל
הז לופיט ולביק רשא 52 עצוממ ליג תונב םישנ 39 ופתתשה רקחמב
ךשמנ לופיט לכ ,עובשב םיימעפ ,תועובש 4 ךשמב (המודמ לופיט וא)
םייפתכה ,ראווצה ינפ לע תויתרדנטס תודוקנ 8-ב ןתינ לופיטה .תוקד 8
.ןותחתה בגהו
.תרכינ התייה רזיילה לופיט תא ולביקש וליא לע הביטמה העפשהה
.באכה תגרדב וא דוקפיתב רופיש לח אל תוצובקה יתשב ,תאז םע
,םירומחה םיפקתהה ןיב םינמזה שרפה לדג רזיילב הלפוטש הצובקב
.הינשה הצובקל האוושהב

American College of Sports Medicine 57th Annual Meeting


2010 טסוגוא
היגלאימורביפב לופיטל י'צ יאט
רשא ,ב"הרא ןוטסוב Tufts University School of Medicine-ב רקחמ
.היגלאימורביפמ םילבוסל ליעוהל יושע י'צ יאט יכ אצמ ,תועובש 12 ךשמנ
הקידבב םג .הלודג התייה םיבאכה תמרש לככ הלדג תלעותה יכ ררבתה
.לופיטל הביטמ העפשה האצמנ תועובש 24 רחאל התשענש

New England Journal of Medicine


2010 טסוגוא
תינורכה תופייעה תנומסתל רושק םירבכעב יוצמה סוריו
ואצמיהל תודע וליג הינטירב National Institutes of Health/NIH ירקוח
אצמנ אוה םהב) םירבכעב Murine Leukemia Virus/MLV סוריוה לש
.תינורכה תופייעה תנומסתב םיקולה (םירקמהמ 86%-ב
,הלחמל םרוגה תויהל לולעש ,םירבכעב סוריו תאיצמ לש ינש הרקמ והז
.XMRV-ה סוריו אצמנ 2009-בש רחאל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2010 רבמבונ
תינורכה תופייעה תנומסת ינימסת לע לקמ דלוקוש
םילבוסה םישנא 10 ופתתשה וב ,הינטירב University of Hull-ב רקחמ
,םירבג העבראו םישנ שש ,52 עצוממ ליג ינב ,תינורכה תופייעה תנומסתמ
יקצומ לש ההובג הלוכת םע ,רירמ/ההכ דלוקוש לש תימוי הכירצ יכ אצמ
לש םימוטפמיס תיתועמשמ רפשמ ,תועובש 8 ךשמב ,(םילונפילופ) ואקק
םילונפילופב לד דלוקוש תכירצל האוושהב ,תינורכה תופייעה תנומסת
.(בלח דלוקוש)

Nutrition Journal


2011 סרמ
תינורכה תופייעה תנומסתל ןוכיס םרוג הווהמ ינתא עקר
,רטס'צנמו ןודנולב םייאופר םיזכרממ םירקוח ופתתשה וב ,יטירב רקחמ
דב תאז ,תינורכה תופייעה תנומסתל בושח םרוג וניה ינתא עקרש הליג
.תיתרבח הכימת רדעיהו תינפוג תוליעפ רסוח ,ןואכיד םע דבב
רועישב הלחמל ןוכיס רתיב ויה וב םיפתתשמה רקחמה יאצממל םאתהב
,35 ליגמ לחה ,הנש ידמ לדג ףתששמ לכ ןותנ היה וב ןוכיסהו 2.3%
ולאש דועב ןוכיסה תא דאמ ולידגה (Anxiety) תודרחו ןואכיד .2%-ב
.הלחמל ןוכיסב ויה אלו טעמכ הנותמ תינפוג תוליעפב ועיקשה רשא
ויה םייבירקה םייאהמו ידוה ,ינטסיקפ אצוממ םישנא יכ אצמנ ןכ ומכ
.ןבלה םדאה תמועל ןוכיס רתיב

BMC Medicine


2011 יאמ
תינורכה תופייעה תנומסתו תודליה ליגב תינפוג תוללעתה
רשא ,רקחמ יאצממ לע םיחוודמ הדנק University of Toronto ירקוח
(Physical Abuse) תינפוג תוללעתה יכ םיארמה ,םישנ 7,342 ופתתשה וב
תויטמוס תונומסתל (ליגרהמ לופכ ןוכיס) תיתועמשמ הרושק תודליה ליגב
היגלאימורביפ ,תינורכה תופייעה תנומסת ומכ ,תוידוקפית (תוינפוג)
.םישנב ,םיבר םיימיכ םירמוחל תויושיגרו

Trauma & Journal of Aggression, Maltreatment


2011 רבמטפס
(2) תינורכה תופייעה תנומסת תיירואתל עגונב קפס
לכ אצמ אל ב"הרא National Institutes of Health תוסחב רקחמ
רושק תינורכה תופייעה תנומסתל םרוגה יכ תרמואה היירואתל ןיכומית
.םדוק רקחמב אצמנ יפכ ,XMRV סוריוורטרל
14-מ הלטינש ההז םד תמיגד הקדבנ ןהב תודבעמ 9 ופתתשה רקחמב
םיסוריוורטורה ינשמ דחאל םינמיס רבעב הקידב התליג םהב ,םילפוטמ
15-ו XMRV לש אשנכ אצמנ רשא אירב דחא םדא ,MLV וא XMRV
םיסוריוורטר לש תואשנ יבגל תילילש הבושת ולביקש םיאירב םיבדנתמ
.ולא

Science


2011 רבמטפס
היגלאימורביפ יבאכ לע תוליקמ םירירש תופרמ תופורת
ןונימ תליטנ יכ םיחוודמ הדנק וטנורוט University of Toronto ירקוח
תייפרהל תשמשמה ,(Cyclobenzaprine) ןירפזנבולקיצ הפורתהמ ךומנ
היגלאימורביפ ילוחל תרזוע הנישה ינפל ,(Muscle Relaxant) םירירש
.םיבאכב תוחפ שוחלו רתוי בוט ןושיל
ושמתשה וב ןונימה .םילפוטמ 29 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב
הלע עצוממה הנישה ךשמ .ךרוצל םאתהב ,םויב ג"מ 4 דע היה םירקוחה
רשאמ רתוי 26% ,18%-ב ותחפ באכה תומרו תועש 6.4-ל תועש 5.7-מ
ןואכידהו התמועל רתוי 16% ,30%-ב ותחפ תויושיגרה ,הרקבה תצובקב
.הרקבה תצובקב רשאמ רתוי 22% ,38%-ב תחפ

The Journal of Rheumatology


2011 רבמבונ
היגלאימורביפל ןוכיס תולידגמ הניש תויעב
םייהדנורט Norwegian Uni. of Science and Technology ירקוח
תערפהל תוטונ היגלאימורביפ לש הירוטסיה םע םישנ יכ ואצמ היגברונ
,(Chronic Musculoskeletal Pain Disorder) תינורכ רירש-דלש באכ
.הניש תוערפהמ תולבוס ןה םא תאז
תונשי רשא םישנ תמועל 5 יפ לודג ךכל ןוכיסה הלעמו 45 תונב םישנב
יבאכ אלל םישנ 12,350 קלח ולטנ ,םינש 10 ךשמנ רשא ,רקחמב .בטיה
327 וחתיפ וכשמהבו רקחמה תישארב תוינפוג תולבגמ וא םירירש-דלש
.היגלאימוריפ ןהמ

Rheumatism & Arthritis