תירלוקסו-וידרק הלחמ יהמ
בלב תועגופה תונוש תולחמ ללוכ תירלוקסו-וידרק הלחמ גשומה
תילילכ םיקרוע תלחמ הב םילולכ .ולוכ ףוגב םדה-ילכב וא/ו
תלחמ ,תצרפמ ,בל תקיפס יא ,בל ףקתה ,(בלה רירש םטוא)
.דועו ץבש ,םד ץחל רתי ,בלה ימותסש
,(Heart disease) בל תלחמ גשומב םישמתשמ רשאכ ,תופוכת
הייעבב רבודמש ןוויכ ,תירלוקסו-וידרק הלחמ השעמל איה הנווכה
.ולש םדה-ילכו בלה לש
םימרוג
.םיקרוע תשרט אוה תוירלוקסו-וידרק תולחמל ירקיעה םרוגה
...םניה ךכל םימרוגה םירחא םירקמ
.(Congenital heart disease) תדלומ בל תלחמ
.(Cardiomyopathy) היתפוימוידרק/בלה רירש תלחמ

...ומכ ,םיעורג םילגרה םורגל םילולע ולאלו
.ינמוש ןוזמ לש רתי תכירצ
.ןושיע
.תינפוג תוליעפ רסוח
תילילכ םיקרוע תלחמ
תארקנה ,(Coronary artery disease) תילילכ םיקרוע תלחמ
הניטקמה המיסח :בל ףקתה ידי-לע תמרגנ בלה רירש םטוא םג
.בלה רירש לא םדה תמירז תא

...םג םורגל הלולע בלה רירש לא םדה תמירז תתחפה
.הזחב םיבאכ/הניגנא
.(Myocardial infarction) בלה רירש םטוא
בל ףקתה
בלה רירש םטוא םג יורק רשא (Heart attack) בל ףקתה
בקע בלה רירשב העיגפ איה ,(Myocardial infarction - MI)
בלה קרועב המיסחמ האצותכ ,וילא םד תקפסאב רוסחמ
.בלה רירשמ קלחל םד קפסמה םד ילכ :(Coronary artery)
סורהל ףאו קזנ ול םורגל הלולע בלה רירשל םד תמירזב הערפה
.ותוא
בלה רירש תלחמ
,יטנג תויהל הלולע (Cardiomyopathy) בלה רירש תלחמ רוקמ
.רורב וניא הל םרוגה םיתיעל ךא

לא םד תמירז טועימ רמולכ ,(Ischemic) ימכסיא םרוגה רשאכ
.בלה רירש


...תויהל לולע בלה רירש
.(Enlarged) םילדגומ בלה ירדח :(Dilated) בחרומ
.(Hypertrophic/Thickened) הבועמ
וא  
.עודי וניא םרוגה :(Idiopathic) יטפוידיא
העודי יתלב הביסמ בחרומ בלה רירש םהב םירקמה םה םיבר  
.(Idiopathic dilated cardiomyopathy
תדלומ בל תלחמ
ינפל הווהתמ (Congenital heart disease) תדלומ בל תייעב
.הדילה

...ב עוגפל הלולע איה
.(Formation) בלה רירש תרוצ
.(Chambers) בלה ירדח
וא  
.(Valves) בלה ימותסש
...ב אטבתהל תולולע ולא תויעב
.Coarctation = םד ילכ תורצה .(Aorta) םיקרועה בא תורצה
.(Holes) בלב םירוח
םירחאו (הינפל ףאו) הדילה ןמזב רתאל ןתינ ולא תויעבמ קלח 
.םייחב רתוי רחואמ בלשב קר ולגתי 
תצרפמ
ןפוד לש השלוח וא (תוטלבתה) טלב איה (Aneurysm) תצרפמ
לולעש ,ןמזה םע (ללכ-ךרדב) לדגה ,(דירו וא קרוע) םד ילכ
.םייח תנכס תווהלו םומיד םורגל ,ךכ בקע עקפתהל

הצופנ איה .ףוגב םוקמ לכב םד ילכב שחרתהל הלולע תצרפמ
.חומה סיסב יקרועבו (Abdominal aorta) ינטבה םיקרועה באב

בלה ימותסש תלחמ
עוגפל הלולע (Valvular heart disease) בלה ימותסש תלחמ
.םדה תא בתנל םדיקפת רשא ,בלבש םימותסשה תעבראב

...םורגל לולע יבבל םותסשב קזנ
.(Stenosis) סיזונטס/תורציה
.(Regurgitation/Insufficiency) הפילד
וא  
.היוקל הריגס ונייהד ,(Prolapse) החינצ

...תויהל הלולע בל םותסש תלחמל םרוגה
.תדלומ בל תלחמ
.(Rheumatic fever) תינורגיש תחדק
.(Infectious endocarditis) תימוהיז בל תקלד
.(Connective tissue) רוביח תמקר תייעב
.ןטרס תלחמב לופיטל הנרקה וא תופורת
בלה בסימ תלחמ
ףטועה םורקב תעגופ (Pericardial disease) בלה בסמ תלחמ
...םורגל הלולעו (Pericardium) בלה תא
.(Pericarditis) בלה םורק תקלד
.(Pericardial effusion) םילזונ תורבטצה
.(Constrictive pericarditis) תוחשקתה
בל תקיפס יא
לגוסמ וניא בלה וב בצמ אוה (Heart failure) בל תקיפס יא
.ףוגל השורדה םדה תומכ תא קפסלו םד בואשל

...ב אטבתי רבדה
.(Shortness of breath) המישנ רצוק
.(Fluid retention) םילזונ תריצא
.(Fatigue) תושישת

וב חנומ אוה (Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס יא
.םילזונ לש תויורבטצה ורצונ ףוגב רשאכ םישמתשמ
.םינש ךשמב תונביהל וא ימואתפ ןפואב שחרתהל הלולע הייעבה
בלב העגפש תרחא תירלוקסו-וידרק הלחמ תויהל לולע הל םרוגה
.בלה רירש תלחמ וא תילילכ םיקרוע תלחמ ומכ ,ותוא השילחה וא

םייפקה םיקרוע תלחמ
העילצ וא (Peripheral arterial disease) םייפקה םיקרוע תלחמ
,לוגרית ךלהמב םיילגרבו םיידיב םיבאכב רבודמ .(Claudication)
.םהילא היוקל םד תקפסא בקע