תושדח - דורי/טקרטק
Cataract - News
 
טקרטקב ןכסמ C ןימטיו רתי
רמייהצלאל טקרטק חותינ
ןיטנסקאיזו ןיאטול
םירבשל ןוכיסו טקרטק חותינ
AMD-ל ןוכיסו טקרטק חותינ
טקרטק תתחתפהו םיניטאטס
יניע-ךות ץחלו טקרטק חותינ
טקרטקל ןוכיס ןיטקמ ןרואה ץע
טקרטק דגנ םיניטאטס
טקרטק דגנ ןושיע תקספה
תיטנמיד תורדרדיהו 'טק חותינ
םיעיפשמ םניא םוינלסו E 'טיו
ןוכיס םילידגמ םיניטאטס
טקרטק דגנ תינפוג תוליעפ
חותינ םוקמב םייניע תופיט
טקרטק דגנ תוינבגע
ןיטאטס תופורת
םידליב תינשמ המוקואלג
E 'טיוו ןיתנסקאז ,ןיאטול
טקרקטק ענומ ןיזונרק
טקרטקו אטב-ימסוח
טקרטקו C ןימטיו רתי
טקרטקל ןוכיסו היפרתוידר
'טקל ןוכיסו C ןימטיו ףסות
'טקל ןוכיסו SSRI תופורת
'טקל ןוכיסו האירב הנוזת
תנקתמ תירדניליצ השדע
'טקל ינשדח רזייל חותינ
טקרטקל ןוכיסו תונוחמצ
טקרטקו קאילצ תלחמ
טקרטקו C ןימטיו


...דורי/טקרטק ואר

 
2002 יאמ
טקרטק תוענומ תוינבגע
תוינבגע הינטירב University of Southampton-ב םירקוח ירבדל
72 קלח ולטנ וב ,רקחמב .דורי תוחתפתה תעינמב עייסל תויושע
תוקלל רתויב ךומנה ןוכיסהש אצמנ ,75 דע 66 ינב םישנו םירבג
רקיעב יוצמה ,ןפוקיל לש לודג זוכיר היה םמדבש ולאב אוה דוריב
ןהירצומבו תוינבגעב

The Mirror


2006 ינוי
טקרטקל ןוכיס תוניטקמ ןיטאטס תופורת
היושע ,םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל תודעוימה ,ןיטאטס תופורת
ירקוח לש םהירבדל .45%-ב טקרטקל ןוכיס דירוהלו םייניעל ליעוהל
ב"הרא University of Wisconsin School of Medicine
ןכלו טקרטק תוחתפתהב חתפמ דיקפת תלעב איה תינוצמיח הקע
תונוכתו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת םהל ,םיניטאטסב לופיט
.הז ןוכיס תנטקהב ליעוהל יושע ,לורטסלוכ תודירומ
,(Beaver Dam Eye Study) םדוק רקחממ עדימ וחתנ םירקוחה
.ליגב תויולתה םייניע תולחמב דקמתהש ,שיא 1,299 ופתתשה וב
.טקרטק םיפתתשמ 210 וחתיפ ,םינש 4-כ ךשמנש ,רקחמה ךשמב
,12.2% היה ןיטאטס תפורת ולטנש ולאב טקרטקה ירקמ רועיש
םדקומ םירקוחה ירבדל .וז הפורת ולטנ אלש ולאב 17.2% תמועל
תא סחייל ןתינ הל הדיחיה איה ןיטאטסה תעפשהש חינהל ידמ
.הז רקחמ יאצממ

Journal of the American Medical Association


2007 ראוני
םידליב טקרטק חותינ רחאל תינשמ המוקואלג
...םירקוח


2008 ראוני
טקרטקל E ןימטיוו ןיתנסקאיז ,ןיאטול
ךשמנש ,ב"הרא Harvard Medical School-ב רקחמ יאצממ
,םינש 53.5 עצוממ ליג תונב םישנ 39,876 ופתתשה וב ,,םינש 10
ןיתנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה לש םתכירצ תרבגה יכ הארמ
.15%כ-ב טקרטק תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע E ןימטיוו
ןיטקמ E ןימטיו דועב ,18%-ב דוריל ןוכיס םיתיחפמ םידיאונטורקה
םידיחיה םידיאונטורקה םה ןיתנסקאזו ןיאטול .14%-ב הז ןוכיס
.תישונאה ןיעה תשדעב אוצמל ןתינ םתוא
םיטנדיסקוא-יטנאו םידיאונטורק תכירצ ןיב רשק לכ אצמנ אל
ןיתנסקוטפירק אטב ,ןיטורק אפלא ,ןיטורק אטב ומכ ,םירחא
.טקרטק תוחתפתהל ןוכיסל ןפוקילו (Beta-cryptoxanthin)

Archives of Ophthalmology


2009 ילוי
טקרקטק ענומ ןיזונרק
תושדעב היליציס הינאטק ריעהמ םיקלטיא םירקוח וכרעש רקחמ
(Carnosine) ןיזונרק יתנוזתה ףסותה יכ הארמ הדלוח לש היניע
השדעב לפטל ףא ילואו עונמל רוזעל יושעש לאיצנטופ לעב אוה
(Clarity) התולילצ תא ףא ריזחהל (Clouded Lense) הרוכע
.הרוכע השדע לש

Biochemistry


2009 רבמטפס
טקרטקל רושק סייא יבכעמו אטב-ימסוחב שומיש
ירשפא רשק וקדב רשא הילרטסוא University of Sydney ירקוח
וליג טקרטק תורצוויהל חווט ךורא ןוכיסו םד-ץחל רתיל תופורת ןיב
תחפשממ תופורתו אטב-ימסוח תחפשממ תופורתב שומיש יכ
ימוקמ םושייב וא (Oral) הפה ךרד הליטנב םא ןיב ,סייא יבכעמ
.ותרסהל םיחותינו טקרטק לש תועראיה רתיל רושק ,(Topical)

British Journal of Ophthalmology


2009 רבמבונ
טקרטקב םישישק ןכסמ C ןימטיו רתי
...רקחמ


2009 רבמבונ
טקרטקל ןוכיס הלידגמ המוטסלבוניטרב היפרתוידר
הריקס תובקעב ,םיחוודמ ביבא-לת תואירב יתוריש יבכמ ירקוח
היפרתוידר/הנרקהב לופיטש ,1984 דע 1914-מ םילופיט לש תבחרנ
= תיתשרה לש ריאממ לודיג = (Retinoblastoma) המוטסלבוניטרב
האצותכ טקרטקב תוקלל ןוכיס תיתועמשמ לידגמ תודליה ןמזב
הנרקהב לופיטל םייניעה לש תופישחהה רפסמל םאתהב .ךכמ
.6 יפ דע טקרטקל ןוכיסה לדג

Archives of Ophthalmology


2010 ראורבפ
טקרטקל ןוכיס לידגמ C ןימטיו ףסות
רשא תושישקו הדימעה ליגב םישנ יכ אצמ ידבש יתיפצת רקחמ
טקרטקל ןוכיס רתיב אצמיהל תולולע C ןימטיו ףסות תולטונ
רזגנ רשאו םינש 8.2 ךשמנש ,רקחמב .38% רועישב ליגב-יולתה
.83 דע 49 תונב םישנ 24,593 ופתתשה ,לודג םדוק רקחממ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 סרמ
טקרטקל ןוכיס תולידגמ SSRI תופורת
רבוקנוו Vancouver Coastal Health Research Institute ירקוח
לופיטל תושמשמ רשא SSRI-ה תחפשממ תופורת יכ ולדיג הדנק
הובג הז ןוכיסו 15% רועישב טקרטקל ןוכיס רתיל תורושק ןואכידב
.(Fluvoxamine) ןימסקוולפ הפורתב רבודמ רשאכ דחוימב
.הרקבכ ושמיש שיא 187,840-ו םירקמ 18,784 ופתתשה רקחמב

Ophthalmology


2010 ינוי
םישנב טקרטקל ןוכיס הניטקמ האירב הנוזת
רשא םישנש הליג ב"הרא University of Wisconsin-ב רקחמ
תונותנ םילרנימו םינימטיו ןווגמ תללוכה האירב הנוזת תוכרוצ
לודג רקחמ ךותמ רזגנש ,רקחמב .טקרטקב תוקלל ךומנ ןוכיסב
.86 דע 55 תונב םישנ 1,808 ופתתשה ,םדוק
הכירצ ידי-לע םיקפוסמ רתויב םיליעומה ןוזמה יביכרמ יכ אצמנ
וא) רשבו בלח ,םינגד ,תוריפ ,תוקרי לש תצלמומהמ ההובג
,ןמוש לש תוצלמומה תומרהמ תוחפו (םיציב וא םיגד ,תוינטק
.ןרתנו לורטסלוכ ,יוור ןמוש

Archives of Ophthalmology


2010 רבמטפס
םזיטמגיטסא תנקתמ טקרטק תרסה רחאל תירדניליצ השדע
ונחב רשאב ב"הרא יקאטנק Cincinnati Eye Institute ירקוח
השדעב שומיש יכ םיחוודמ םזיטמטיסאו טקרטק םע םילפוטמ 517
(Second-Generation toric IOL) ינש רודמ (תילילג) תירדניליצ
ינרק םזיטמגיטסא ןקתל יושע טקרטק חותינ רחאל
.Alcon Lab. ידי-לע ןמומ רקחמה .(Corneal Astigmatism)

Ophthalmology


2010 רבמונ
טקרטקב לופיטל ינשדח רזייל חותינ
לש הקוריפל (Laser) רזייל רישכמב תשמתשמה השידח הקינכט
קיודמ ותושעלו חותינה לע לקהל יושע טקרטקב הרוכע השדע
הינרופילק Stanford University-ב הטישה יחתפמ ירבדל .רתוי
תכפוהו רתוי הטושפו רתוי תקיודמ ,רתוי החוטב הטישה ,ב"הרא
.תונמוימ תוחפ הכירצמ וז השיגו יטרדנטס ךילהתל חותינה תא

Science Translational Medicine


2011 לירפא
טקרטקל ןוכיס הניטקמ תונוחמצ
הלעמל ופתתשה וב ,הינטירב University of Oxford-ב רקחמ
םוצמיצו תוקרי תכירצ תלדגהש אצמ ,40-מ רתוי ינב שיא 27,600-מ
.טקרטקל ןוכיסה תנטקהל הרושק רשב תכירצ
50 ךותמ 2 תמועל טקרטקמ ולבס רשב יכרוצ 50 ךותמ 3 יכ אצמנ
ןוכיסה תנטקה הניה תועמשמה .םינוחמצו םינועבט ברקב שיא
,בר רשב ילכואל האוושהב ,םינועבטו םינוחמצ ברקב טקרטקל
.םיזוחא 40-ל 30 ןיבש רועישב
New York University Langone Medical Center-ב ,רקחמה
אלא ,דורי תוחתפתה תדדועמ רשב תליכא יכ חיכומ וניא ב"הרא
27,600-מ רתוי ופתתשה רקחמב .הז ןוכיס הניטקמ תוקרי תכירצש
.40-מ רתוי ינב שיא

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ינוי
טקרטקו קאילצ תלחמ ןיב רשקה
,הידבש םלוהקוטש Karolinska University Hospital ירקוח
םישנא יכ ואצמ ,םידבש םילפוטמ 29,000-ל בורקמ םינותנ ופסאש
םירחאמ רתוי הובג טעמ ןוכיס ילעב םה קאילצ תלחמב םילוחה
.טקרטקב תוקלל

American Journal of Epidemiology


2011 ילוי
טקרטקו C ןימטיו
...םישישק


2011 ילוי
טקרטקב םישישק ןכסמ C ןימטיו רתי
...רקחמ


2011 רבוטקוא
רמייהצלא ילוחל רזוע טקרטק חותינ
םילפוטמ 46 ופתתשה וב ,תפרצ סירפ Tenon Hospital-ב רקחמ
יכ הליג ,סירפ תוביבסב םיירטאירג םיזכרממ 86 עצוממ ליג ינב
םייושע טקרטקמו רמייהצלא תלחממ םילבוסה םישישק םילפוטמ
תרושקתה ,הייארה רופיש תניחבמ טקרטק חותינמ תלעות קיפהל
.םילבוס םה ונממ ןואכידב רופישו םירחא םע
תאז םע .םהב םילפטמה ולא לש סמועה לע לקהל יושע הז לכ
.חותינה תואצותמ האצותכ עזעדזהל םילולעש ולאכ םנשי
.טקרטקה חותינ רחאל םישדוח השולשו שדוח וקדבנ תואצותה

American Academy of Ophthalmology (AAO) 2011
Annual Meeting


2012 סרמ
טקרטקל ןוכיס םיניטקמ ןיטנסקאיזו ןיאטול
...ירקוח

ךריב םירבשל ןוכיס ןיטקמ טקרטק חותינ
ופתתשה וב ב"הרא סל'גנא סול Uni. of California-ב רקחמ
חותינ םירבועה םישישקש אצמ הלעמו 65 ינב םילפוטמ 1,113,640
רועישב ךריב רבשל ןוכיס ,תחא הנש ךותב ,ךכב םיניטקמ טקרטק
.טקרטק חותינ ורבע אלש טקרטקמ םילבוסל האוושהב ,23% דע

JAMA


2012 טסוגוא
תמדקתמ תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס לידגמ טקרטק חותינ
...רקחמ


2012 טסוגוא
טקרטק תוחתפתהל םירושק םיניטאטס
...םאתהב


2012 רבמטפס
יניע-ךות ץחל ןיטקמ טקרטק חותינ
דנלטרופ Devers Eye Institute/Discoveries in Sight ירקוח
תכשמתמו תידיימ הנטקהל איבמ ליגר טקרטק חותינש וליג ב"הרא
םילבוסה םילפוטמב (Intraocular Pressure) יניע-ךותה ץחלה לש
םג רמשנ הז יונישו 16.5% ןב עצוממ רועישב יניע-ךות ץחל רתימ
.ךילהה רחאל םישדוח 36

Ophthalmology


2013 לירפא
טקרטקל ןוכיס הניטקמ ןרואה ץע תפילק תיצמת
תיצמת הב הלולג יכ םיחוודמ ב"הרא Western University ירקוח
תוחתפתהל ןוכיסה תא הניטקמ לונגונקיפ/ןרואה ץע תפילקמ
C ןימטיוו ןיטורק אטב ,לונגונקיפ לש בוליש םירקוחה ירבדל .טקרטק
תנירק בקע םרגנש טקרטק תנטקהב תוחיטבמ תואצות הארה רבכ
םירקוחה .םידאמל הסיט לש הימדהב (Space Radiation) ללחה
םירוזיאב ץופנה Jack Pine ןזמ ןרוא יצעמ רצומה תא וקיפה
.הדנקב םיבחרנ

Current Eye Research, Informa Healthcare


2013 רבמטפס
טקרטקל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
םהב ,םירקחמ 14 וללכנ הב ,דנלוהב םירקוח וכרעש הזילנא-הטמ
רשקה תא הקדב ,61 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 2,399,200 ופתתשה
.ןיטאטס תופורתו שומישו טקרטק ןיב
םילטונ רשא םהייחל 40-ה תונשב םישנא יכ איה םירקוחה תנקסמ
ינבו 50%-ב טקרטקב תוקלל ןוכיסה תא ךכב םיניטקב םיניטאטס
.10%-ב קר ןוכיסה תא םיניטקמ 70

European Society of Cardiology


2014 ראוני
טקרטקל ןוכיס הניטקמ ןושיע תקספה
ופתתשה וב ,הידבש Orebro University Hospital-ב רקחמ
.טקרטקל ןושיע ןיב רשק הליג דבלב 79 דע 45 ינב םירבג 44,371
תוקלל ןוכיסה תא לידגמ םויב תוירגיס 15 ןשעמה רבג יכ אצמנ
הז ןוכיס .ונשיע אל םלועמש םירבגל האוושהב 42%-ב טקרטקב
.רתוי םדקומ תישענ ןושיעה תקספהש לככ ןטק

Orebro University Hospital


2014 ילוי
היצנמידב תורדרדיה םצמצמ טקרטק חותינ
ב"הרא ויהוא University Hospitals Case Medical Center ירקוח
תיביטנגוקה הכיעדה בצק תא םצמצל יושע טקרטק חותינש םיחוודמ
םהב רפשלו היצנמידמ םילבוסב (Rate of Cognitive Decline)
ןכ .םייחה תוכיאו תוגהנתה ינימסת ,(Cognition) היצינגוק ,הייאר
.(Caregiver) הלוחב לפטמה םדאב סרטסה תא חותינה תיחפמ
םישדוח 6-ו חותינה ינפל םילפוטמה בצמ תא וכירעה םירקוחה
.80 היה רקחמב םיפתתשמה לש עצמומה םליג .וירחא

Alzheimer's Association Int. Conference (AAIC) 2014


2014 רבמטפס
טקרטק לע םיעיפשמ םניא םוינלסו E ןימטיו לש םיפסות
םירבגב ליג-יולת
,הלעמו 50 ינב םירבג 11,267 ופתתשה וב ,Eye Endpoints רקחמ
E ןימטיו יפסות לש תימוי הליטנל יכ אצמ ,םינש 5.6 ךשמנ רשא
תיתועמשמ העפשה ןיא ךוראה חווטל (דבלב םוינלס ןכו) םוינלסו
.םירבגב ליג-יולת טקרטק לש ותוחתפתה לע

JAMA Ophthalmology


2014 רבמצד
טקרטקל ןוכיס םילידגמ םיניטאטס
הז אצממ .טקרטקל ןוכיס תיתועמשמ הלעמ םיניטאטסב לופיט
Uni. of British Columbia-ב ,םילודג םירקחמ ינש חותינמ הלוע
םש ב"הראבו (73 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 162,501) הדנק רבוקנוו
IMS LifeLink תרבח לש חוטיב תועיבת רגאמ םירקוחה וחתינ
לש םהיאצממ תא ךפוהו (72 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 45,065)
.הז רשק וקדבש םימדוק םירקחמ

Canadian Journal of Cardiology


2015 סרמ
טקרטקל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
תוינפוג תויוליעפו ךורא חווטלו תוהובג תומרב תוינפוג תויוליעפ
רחואמ ליג-יולת טקרטקל ןוכיסה תא ןיטקהל תויושע תויפיצפס
,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute-ב ,רקחמב .םייחב רתוי
.83 דע 45 ינב םישנו םירבג 52,660 ופתתשה ,הנש 12 ךשמנש
.13%-ב הז ןוכיס וניטקה רתויב תומיצעה תוינפוגה תוויוליעפה
רקחמה תליחת דעו 30 ליגמ ולא תויוליעפ תוכשמתה יכ אצמנ
תויוליעפל האוושהב 24%-ב ןוכיסה תא וניטקה (םינש 59.4 ליג)
.רתויב הכומנה תומיצעב תוינפוג

Ophthalmology


2015 ילוי
חותינב םוקמב םייניע תופיט תועצמאב טקרטקב לופיט
ב"הרא (UCSD) University of California-San Diego-ב רקחמ
תמשוימ רשא ,יעבט דיאורטס הליכמה הסימתב שומיש יכ הליג
םיבלכ לש םהיניעב טקרטקה תא המצמצ ,םייניע תופיט תועצמאב
.םתייאר תא הרפישו
(Lanosterol) לורטסונל תולוקלומב םייניעה תושדע תרשעהב רבודמ
.טקרטקמ םילבוסה םידלי לש םהיניעב תורסחה ןה יכ אצמנ ןהיבגל

Nature