...רוזחמ יבאכ ואר

2005 לירפא
רוזחמ יבאכ םצמצמ E ןימטיו
םתרמוח תא תיתועמשמ ןיטקהל היושע E ןימטיו ףסות לש תימוי הליטנ
.םד-ןדבוא ליבגהלו םתוכשמתה תא ,רוזחמה יבאכ לש
ופתתשה וב ,ןאריא ןארהט Tarbait Modarres University-ב רקחמב
םיימעפ E ןימטיו 'חי 200 תופתתשמה ולביק ,17 דע 15 תונב תורענ 280
.םיישדוח םירוזחמ 4 לש הפוקת ךשמב תאז ,(המד) ובצלפ וא םויב
ידיל אבש רבד ,רוזחמה ןמזב םיבאכה תמצוע תא דאמ תיחפה ףסותה
םיבאכה ךשמ רוציק םג ומכ ,םיבאכ יככשמב שומישה םוצמיצב יוטיב
.םדה-ןדבוא םוצמצו

British Journal of Obstetrics and Gynaecology


2007 רבוטקוא
רוזחמ יבאכ לע םיליקמ םייניס אפרמ-יחמצ
יכ ואצמ םירקובמ םיינילק םירקחמ 39 וקרס רשא םילרטסוא םירקוח
ועיגה םה - ךכמ רתויו רוזחמ יבאכ לע לקהל םירזוע םייניס אפרמ-יחמצ
לבוקמה לופיטה רשאמ רתוי חלצומ אפרמ-יחמצב לופיטהש הנקסמל
NSAIDs/תוילאידורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת תועצמאב
.(Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs)

3,475 ופתתשה םהב םירקובמ םיינילק םירקחמ 39 וקרס םירקוחה
לופיט רשאמ םג רתוי חלצומ אפרמ-יחמצב לופיטה םהירבדל .םישנ
.הרוטקנופוקא תועצמאב

Cochrane Database of Systematic Reviews 2007


2008 ראורבפ
רוזחמ יבאכ דגנ תולפוטמל הרוטקנופוקא
רשא הינמרג ןילרב Charite University Medical Center-ב רקחמב
רוזחמ יבאכמ תולבוסה םישנל הרוטנופוקאב לופיטב תלעותה תא ןחב
םיאצממה תא וושהו םישדוח 3 ךשמב םילופיט 15 תופתתשמה ולביק
רשא םישנה ןיבמ ולא .הז לופיט הלביק אלש תרוקיב תצובקב ולאל
.תאז תושעל ושרוה ליגרה לופיטב ליבקמב ךישמהל וצר

תא ולביקש םישנה לש םבצמב רכינ רופיש לע חווד םישדוחה 3 םותב
לע םג וחוויד םישנה .הרקבה תצובקל האוושהב הרוטנופוקאב לופיטה
.ןהייח תוכיאב רופיש

Gynecology & American Journal of Obstetrics


2008 ינוי
רוזחמ יבאכ תוליקמ לונגונקיפ תולולג
...רקחמ


2010 ראוני
תוילדיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת
רוזחמ יבאכב לופיטל
יכ התליג םירקובמ םייארקא םירקחמ 73 הנחב רשא תיתטיש הריקס
NSAIDs/תוילדיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורתב שומיש
רתוי ליעי תויהל יושע (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs)
.רוזחמ-יבאכב לופיטל (לומקא) לומטצרפ שומיש רשאמ

תוקידבה בלש תא (ב"הראהו הינטירבב) הרבע השידחה הפורתה
ןתינש ךכ התנוש איהו םדאה ידי-לע שומישל החוטב איהש תואדוומה
.הקירזב הלבקל םוקמב רודככ התוא עולבל היהי

Cochrane Database of Systematic Reviews


2010 סרמ
רוזחמ יבאכ לע הליקמ השידח הפורת
השידח תינויסנ הפורת וחתיפ תיטירבה Vantia Ltd. תרבח ירקוח
םרוגב תדקמתמ איהש ךכל תודוה ךכב רוזחמ יבאכ לע לקהל היושעש
.באכה לש םימוטפמיסב אלו םיבאכל
רושק רשא (Vasopressin) ןיסרפוזו ןומרוהה תא תמסוח וז הפורת
הז ןומרוה לש תוהובג תומר יכ איה הרעשהה .םחרה תויצווכתהל
.רוזחמה ןמזב תויצווכתהל תורושק

,American Chemical Society 239th National Meeting
San Francisco


2010 טסוגוא
רוזחמ יבאכמ תולבוסה לש ןחומב םייוניש
יכ םיחוודמ ןאווייט הפייט National Yang-Ming University ירקוח
םירוזיאב םיילמרונ יתלב םיינבמ םייוניש הליג MRI קרוסב שומיש
ולא םייוניש .רוזחמ יבאכמ תולבוס רשא תוריעצ לש ןחומב םימיוסמ
.רוזחמ יבאכ ווח אל םישנה רשאכ םג וכשמנ
וב .רבגומ ישוח דוביעו באכ תרבעהב רושקה רוזיאב םייונישב רבודמ
דוקפיתב םיברועמ רשא םירוזיא לש םתוליעפב תודירי ופצנ ןמזב
.באכ תעגרהבו ינירקודנאה

תולבוס רשא םינש 23.84 עצוממ ליג תונב םישנ 32 ופתתשה רקחמב
.דחוימב ךכמ תולבוס ןניאש םישנ לש המוד רפסמו רוזחמ יבאכמ

Pain