תושדח - תושישתו תופייע ,השלוח
Tiredness & Fatigue - News

ןטרסמ תושישתל תיטפלוקרנ הפורת
תורחא תולחמו םישישקב תושישת
תושישתל ןיתינרוא ונימאה תצמוח
םירבגב תרכוסל ןוכיס ימרוג
תקלדו הנרקהמ תושישת
היפרתומיכו תינפוג תוליעפ
תושישתל ןיטאירק ונימאה תצמוח
תושישת תמצמצמ הדובעמ השירפ
ןטרסמ תושישתו תינפוג תוליעפ
יפרתומיכ לופיט רחאל היגרנא
תושישתו הרידס תינפוג תוליעפ
תושישתו ינפוג לוגרית
םיאטרופסל ץע-יחופתמ תיצמת
ןטרסמ תושישתל גנסני'ג
תוליעפ רחאל תושישתו Q10
םישישק ירירשל ונימא תוצמוח
הדובעמ תושישתל קורי הת


...תושישתו תופייע ,השלוח ואר
...היפרתוגילוא ואר
 
2000 רבוטקוא
ןטרסב לופיטמ תושישת דגנ תינפוג תוליעפ
הלולעש תושישת ,ןטרסב לופיטמ האצותכ תושישתמ םילבוסה םילפוטמ
תועצמאב םבצמ תא רפשל םייושע ,לופיטה םות רחאל בר ןמז ךשמיהל
.תינפוג תוליעפ תינכות
72 ב"הרא University of Northern Colorado ירקוח לש םהירבדל
רקחמב .לופיטהמ האצותכ תושישת םיווח םילפוטמהמ זוחא 95 דע
תוליעפ ועציבש 13-ו תרוקיב תצובקf 12 םהמ ,םילפוטמ 25 ופתתשה
.תועובש 24 ךשמב ,תוטרופמ תוארוהל םאתהב תינפוג

Medscape


2001 רבמבונ
יפרתומיכ לופיט רחאל היגרנא תבשה
...ירבדל


2007 ראוני
תושישת תמצמצמ הרידס תינפוג תוליעפ
הכרענ רשא ,םילפוטמ 6,807 ופתתשה םהב ,םירקחמ 70 לש םתריקס
תרזוע הרידס תינפוג תוליעפ יכ התלג ב"הרא Uni. of Georgia-ב
הליעומ תינפוג תוליעפש ררבתה .תופייע תוחפלו תיטגרנא רתוי השוחתל
.ןטרסו בל ילוח ,תרכוס ילוח םהב ,וקדבנ רשא תויסולכואה לכל טעמכ
,םירטימסנרטוריונה תומר תא הלעמ תינפוג תוליעפש םיריבסמ םירקוחה
,םיבצעה תכרעמב עדימ םיריבעמה םיימיכ םירמוח (Neurotransmitters)
.תישפנו תינפוג הגירנא םילידגמו חורה בצמ תא םירפשמ ולאו

Psychological Bulletin


2007 ראוני
תושישתו ינפוג לוגרית
...ירבדל


2007 יאמ
םיאטרופסב תושישת התיחפמ ץע-יחופת תיצמת
...תיצמת


2007 ינוי
ןטרס תמחמ תושישת לקמ גנסני'ג
...ירבדל


2008 ראורבפ
תינפוג תוליעפ רחאל תושישת לע לקמ Q10
...רקחמ


2008 סרמ
םישישק לש םהירירשל תוליעומ ונימא תוצמוח
...רקחמ


2008 יאמ
הדובעל םירוכמב תושישת דגנ קורי הת
...ירקוח


2008 ינוי
ןטרסמ תושישת דגנ תיטפלוקרנ הפורת
...םירקוח


2008 טסוגוא
תורחא תולחמל הרושק םישישק ברקב תושישת
םיאפורה לע ב"הרא Columbia University-ב רקחמ יאצממ יפ-לע
.תושישתל עגונב םישישק לש םהיתונולתל תוניצר רתיב סחייתהל
20% ויה םהמ ,74 עצוממ ליג ינב םישישק 2,130 ופתתשה וב ,רקחמב
םישנ ברקב דחוימב הצופנ תושישתה תייעבש ררבתה ,הלעמו 80 ינב
.(12%) םירבג תמועל (20%)
רשא ולאב רתוי ההובג התייה ,םינש 6 ךשמנש ,רקחמה ןמזב ,התומתה
אלש ולא ברקב רתוי אטבתה הז רבדו ראשה תמועל ,תושישתמ ולבס
.רתוי םישישקבו םיאושנ ויה
העבנ םתשלוחו םילוח-יתבב רתוי וזפשוא תושישתמ ולבסש ולא יכ אצמנ
,בל תויעבמ ,םיבאכ דגנ תופורת לוטיל ךרוצהמ ,םיקרפמ תויעבמ בורל
,תואירו הילכ תולחמ ,ןואכיד ,העימש תויעבמ ,ןתש ןתמב הטילש-יאמ
.תיתרבח תודידבמו הימנא ,ןורגיש

Journal of Gerontology


2008 רבמבונ
תושישת לע הליקמ ןיתינרוא ונימאה תצמוח
ןפי Osaka City University Graduate School of Medicine ירקוח
היושע ימוי סיסב לע ןיתינרוא ונימאה תצמוח ףסות תליטנ יכ םיחווודמ
.תושישת ינימסת לע לקהל
ימוי ןונימבןיתינרוא ולביק רשא ,םיאירב םיבדנתמ 17 ופתתשה רקחמב
ךשמבו (המד) ובצלפ וא ג"מ 6,000 תב תימעפ-דח הנמ ,ג"מ 2,000 ןב
.םייתעש ךשמב ,םיימעפ רשוכ ינפוא לע ושוויד םה רקחמה

Nutrition Research


2008 ילוי
תרכוסב םירבג םינכסמ סרטסו הנישב רוסחמ
...םישישק


2009 טסוגוא
תושישתלו תקלדל תמרוג היפרתוידר
הבוגתב ,תושישתל ירקיעה םרוגה יכ םיארמ רקחמב םיינושאר םינותנ
(Cytokines) םיניקוטיצה תכרעמ אוה ,היפרתוידר תועצמאב לופיטל
יתקלדה ךילהתה תא תדדועמ רשא (ןוסיחה תכרעמב תותיא תולוקלומ)
ירקוח לש םהירבדל תאז ,(Proinflammatory Cytokine Network)
.ב"הרא University of California

Clinical Cancer Research


2009 רבוטקוא
היפרתומיכ ילפוטמב תושישת דגנ תינפוג תוליעפ
תינכות יכ םיחוודמ קרמנד Copenhagen University Hospital ירקוח
תרפשמ חוקיפ תחת תעצבתמו תצמואמ תוליעפ תללוכה ,תינפוג תוליעפ
.ןטרס תלחמ דגנ היפרתומיכב םילפוטמ לש םתושישת תא תיתועמשמ
/תיבוריאה תלוביקב ,(Vitality) תוינויחב םג אטבתמ לודגה רופישה
םירירשה לש םחוכב ,(Aerobic Capacity) ןצמחל הקוקזה
תידוקפיתו תיזיפ תוליעפב ,ינפוגה דוקפיתב ,(Muscular Strength)
.(Emotional Well-Being) תישגר החוורבו
רשא ןטרס תולחמ לש לודג ןווגמ ילעב םילפוטמ 269 ופתתשה רקחמב
רופיש לע וחוויד םילוחה .עובש ידמ תועש 9 ךשמב תינפוג תוליעפ ועציב
.תוליעפ לש תועובש 6 רחאל םבצמב

BMJ


2010 ילוי
תושישתל תדוגנתל ןיטאירק
רופיש יבגל ןיטאירק וינמאה תצמוח לש התוליעי תא קדב רשא רקחמ
לש םדוקפית תא רפשל רזוע ךומנ ןונימב ףסות יכ הליג םירירשה דוקפית
.םירירשה
ןב ףסות תיארקא ולביק רשא םיאירב םישנו םירבג 20 ופתתשה רקחמב
6 ךשמב ,(המד) ובצלפ וא ןיטאירק ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל םויב םרג 0.03
תסמ לע תיתועמשמ עיפשה אל ףסותה יכ םיחוודמ םירקוחה .תועובש
לע ,ןמושה תסמ לע ,(Fat-Free Mass) תינמוש הניאש הסמ לע ,ףוגה
תומכ תאז םע .יברימה חוכה לעו ףוגב םימה תומכ לע ,ףוגה ןמוש זוחא
ףסותה תא ולביק רשא ולאו תיתועמשמ הלדג םדה תמזלפב ןיטאירקה
.ורבע םה םתוא םינחבמהמ קלחב תושישתל תדוגנת רתי וניגפה

Nutrition


2010 רבמבונ
ןואכידו תושישת תמצמצמ הדובעהמ השירפ
תושישתב יתועמשמ םוצמיצ םיווח םתדובעמ םישרופ רשא םיבר םישנא
רשא רקחמב הלגתה הז אצממ .ןואכיד ינימסתב םג ומכ ,תישפנו תינפוג
םירבג 11,246 ופתתשה וב ,הידבש Stockholm University-ב ךרענ
.2007 דע 1989 תנשמ םירקוחה ידי-לע ורטונ רשא םישנ 2,858-ו
םישרופל רשפאמה יונפה ןמזה איה ,םירקוחה תעדל ,ךכל תוביסה תחא
תולחמ לע העיפשמ הניא תמדקומ השירפ יכו תינפוג תוליעפל שידקהל
.תוינורכ

BMJ