תושדח - השאה תוירופב תויעב
Female Fertility problems - News

הכומנ תוירופו ןיאפק
ןויריהו םייכינח תלחמ
תוירופו הליכא תוערפה
תוירופוו םינימטיו
תויציב רובע עזג יאת
תומימחפ תלד הנוזת
(1) ןוסיחה תכרעמ תעפשה
(2) ןוסיחה תכרעמ תעפשה
תורמשמב הדובע
תולודג רקוב תוחורא
דבועמ רשבו םודא רשב אל
תוירופל השידח הפורת
D ןימטיוב רוסחמו הירפה
שמשה תנירק תעפשה
ןוירפהו DEHP טלאתפ
םידבכ תואשמו הבר הדובע
ןפיסקומטב לופיטל אל
ןויריהל יוכיס רפשמ ןיריפסא
תויטיזרפ םיעלות
תויתקלד יטנא תופורת תעפשה
תואצות תרפשמ היוס
תרפשמ הניא לקשמב הדירי
םחרה תירירב הטירש
ןוירפ תייעב םע םישנב סוריו
ןומרוה רוציי תיחפמ שוש
תוירופ-יא דגנ הקיטויביטנא
תוירופ םידדועמ םינימטיו
םדב תיפסכו תוירופ תויעב
תוירופב תועגופ ןניא תולולג
השדח תוירופ תקידב
תורקעו םצע חומ יאת
תוירופו ישפנה חתמה תדרוה
תוירופ רפשמ ןמוש ריתע בלח
ינימה ףחדה רופישל הקבדמ
ןוירהל לקשמ תרהזא
(1) היירפהו הרוטקנופוקא
(2) היירפהו הרוטקנופוקא
תיטנג סדנוהמ סרית
תוירופו יביספ ןושיע
םיעיפשמ םניא ןואכידו הדרח
(1) םיצופנ םילקימיכ
תולחשה ןטרסו ןוירפל תופורת
שדחמ םירבוע תאפקה
הלחש תמקר תלתשה
הלפה רחאל לופיט
םיינפוג םינומיאב הייעבה
(3) היירפהו הרוטקנופוקא
םזיטואו תוירופל תופורת
םומל ןוכיסו ןויריהב הכימת
(2) םיצופנ םילקימיכ
חומב לודיג תנרקה

 
1999 טסוגוא
תוירופ-יא דגנ הקיטויביטנא
הנממ תויציבה תליטנל ליבקמב השיאל הקיטויביטנא ןתמ
הייוכיס תא דאמ לידגמ (דיתעב ןויריהל סנכיהל לכותש ידכ)
אוה תוירופה-יאל ירקיעה םרוגהש איה ךכל הביסה .תורהל
.הקיטויביטנא תרזעב יופירל תנתינה תקלד

Lancet


2001 ילוי
תוירופ םידדועמ םינימטיו
רשא םישנש הליג הינטירב Leeds University-ב רקחמ
ןהייוכיס תא לידגהל תויושע םוי ידמ ןימטיו-יטלומ תולטונ
איה ,םירקוחה ירבדל ,ךכל הביסה .40%-ב ןויריהל סנכיהל
רשעומה לזונב ןאצמיהל תודוה תרפתשמ תויציבה תוכיאש
םירקוחהו תויציבה תא ןיזמ הז לזונ .E ןימטיובו C ןימטיוב
םא רורב אל .תוירופה תא דדועמה םרוגה והזש םינימאמ
.םישנה לכל עייסת וז הלועפ

European Society of Human Repro. & Embryology


2002 רבמטפס
תוירופ תויעבו םדב תיפסכ
גנוק-גנוה The Chinese University of Hong Kong ירקוח
ןוזמ לש הלודג הכירצ בקע ,םדב תיפסכה תמר תיילעש וליג
.תוירופב תויעבל הרושק ,םיהמ
לש ןמדב תיפסכה תמרש ררבתה םירקוחה ושעש האוושהב
.ךכב תוחילצמל סחיב הובג תוחילצמ ןניאו תורהל תוסנמה

Journal of Obstetrics and Gynecology


2002 רבמטפס
תוירופב תועגופ ןניא תולולג
תוסנכנ בר ןמז ךשמב ןויריה תעינמל תולולג תולטונה םישנ
םלועמש ולא תמועל ,תורהל ןנוצרב רשאכ רתוי רהמ ןויריהל
Brunel Uni. ירקוח ועיגה וז הנקסמל .הלולגה תא ולטנ אל
.הינטירב ןודנול

Human Reproduction


2006 ראוני
השידח תוירופ תקידב
ןונכת יפל תורהל םישנל תרשפאמה השידח תוירופ תקידב
תקוושמ ,תולחשב ורתונש תויציבה רפסמל םאתהב ,שארמ
Uni. of Sheffield-ב החתופש ,הקידבה תכרע .הינטירבב
םדב םינומרוה השולש לש םתמר תדידמ לע תססבתמ
תודבעמב ,רוזחמה תליחת רחאל םימי 3 תעצובמו
יאלמ תא תוזחל תרשפאמ הקידבה .Lifestyle Choices
לוקשל ןתינש ךכ ,תובורקה םייתנשב תולחשב תויציבה
.תורבעתהה תייחדב ןוכיס


2006 ינוי
תורקע םילטבמ םניא םצע חומ יאת
ב"הרא Harvard University ירקוח וכרעש םירבכעב יוסינ
םדב טבנ יאתמ םירצונ םניא (Oocytes) תויציב יאתש הליג
םוסרפ תובקעב וז הקידב וכרע םירקוחה .םצעה חמב וא
אצמנ וב ,ב"הרא Massachusetts General Hosp.-ב רקחמ
.םצע חמ יאת תועצמאב םישנב תורקע לטבל ןתינש לוכיבכ

Nature


2006 ינוי
תוירופ תרפשמ ישפנה חתמה תדרוה
תוענומו םישנב ץויב תושבשמ ישפנ חתמ לש תוהובג תומר
הי'גרו'ג Emory University-ב םירקוח .ןויריהל הסינכ ןהמ
האצות ,רידס יתלב רוזחממ תולבוס תובר םישנש וליג ב"הרא
,(Amenorrhea) רוזחמ רדעה היורקה הייעב ,ישפנ חתמ לש
.ץויב עונמל ףאו ןויריהל הסינכ לע תושקהל לולעש בצמ
תבשהל תינויח לוזיטרוק ןומרוהה תמר תדרוה יכ הארנ
.םישנב ןוירפה
תייפרת :םייפרתוכיספ םישגפמ אוה ,םירקוחה ירבדל ,ןורתפה
,(Cognitive Behaviour Therapy/CBT) תיביטנגוק תוגהנתה
תויעב םע רתוי בוט דדומתהל דציכ םישנה תא םידמלמה
םישנהמ 80%-ל בורקל וליעוה הז גוסמ םישגפמ .תוימוימוי
.הנש יצח הזמ רוזחמ היה אל ןהמ תחא ףאל רשא


2007 ראורבפ
תוירופ םירפשמ ןמוש יריתע בלח ירצומ
,םויב תחא ןמוש יריתע בלח ירצומ תנמ תוחפל תוכרוצה םישנ
יתש תכירצ .27%-ב תורקעל ןוכיסה תא תוניטקמ ,הדילג ומכ
ןוכיס הלידגמ םויב ןמוש ילד בלח ירצומ לש רתוי וא תונמ
.85%-ב (Anovulatory Infertility) ץויב רדעה בקע תורקעל
לש רבע אלל ,םישנ 18,555-ב הנוזת ילגרה ונחב םירקוחה
ךרענש לודג רקחממ ולטינ םינותנה .42 דע 24 תונב ,תורקע
.1999-ו 1991 םינשה ןיב
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
בלח ירצומ תכירצל רובעל תורהל תוצפחה םישנל םיעיצמ
.ןמוש ילד םירצומל רוזחל הדילה רחאל דיימ ךא ,ןמוש יריתע

Human Reproduction


2007 סרמ
ינימה ףחדה רופישל הקבדמ
תעצומ ינימה ףחדה תא ודביאש םישנל תדעוימה הקבדמ
םייטירבה תואירבה יתוריש ידי-לע הינטירב תושנל הלא םימיב
תדעוימ (Intrinsa) הזנירטניא היורקה הקבדמה .(NHS)
הקבדמה .םשרמ יפל קר תנתינו רבעמה ליג רחאל םישנל
ןורטסוטסט ןומרוהה תא תררחשמ ןטבל םידימצמ התוא
.םדה רוזחמל ךומנ ןונימב
ינימה ףחדה תא ודביאש םישנ 500 ופתתשה וב ,יוסינב
םחרה תתירכ חותינב העצובש תולחשה תרסה תובקעב
ינימה ףחדב רופיש לע ןהמ 74% וחוויד ,(Hysterectomy)
.וז הקבדמב שומישה ןמזב
ףחדה ןדבואלש ןוויכ ,לופיטה תוליעי יבגל קפס עיבה החמומ
תויגולוכיספ תויעב ומכ םיפסונ םימרוג תויהל םילולע ינימה
.הביבסב םידלי לש םתואצמיה ומכ ,הביבסה תעפשהו


2007 רבמבונ
ןויריהל הסינכ יבגל לקשמ תרהזא
(British Fertility Society/BFS) תוירופל תיטירבה הדוגאה
,אירב לקשמ לע רומשל ןויריהל סנכיהל תווקמה םישנל תצעיימ
.תוירופה לע הלודג העפשה שי לקשמ רתילש ןוויכ
.ןויריה יכוביסלו הלפהל ןוכיסה תא לקשמה רתי לידגמ ףסונב
תונמש םישנל היירפה ילופיט רשפאל אל העצה םג התלעוה
.ידמ

2008 ראורבפ
(1) תיתוכאלמ היירפה תואצות תרפשמ הרוטקנופוקא
IVF/תיפוג ץוח היירפה לש ךילהת תורבוע רשא םישנ
לופיט ךכ רחא דיימ תולבקמו (In Vitro Fertilisation)
.לופיטה תואצות תא ךכב רפשל תויושע הרוטקנופוקא/רוקידב
ב"הרא Uni. of Maryland School of Medicine ירקוח
דחי םילופיטה ינשש ,םישנ 1,366 ופתתשה וב רקחמב ,וליג
תיפוג ץוח היירפה ילופיטב .65%-ב תורהל יוכיסה תא םילעמ
םיריזחמו הדבעמב ןתוא םירפמ ,השאה ףוגמ תויציב םיבאוש
.ךכ רחא דיימ ןתינ הרוטקנופוקאב לופיטה .המחרל רבועה תא

British Medical Journal


2008 רבמטפס
(2) תיתוכאלמ היירפה תואצות תרפשמ הרוטקנופוקא
ובש ,הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
תוירופ ילופיט תרבועה השיא יכ הליג ,םישנ 370 ופתתשה
(Acupuncture) הרוטקנופוקאב לופיט תלבקמה ,(IVF)
לידגהל יושע המחרל רזחומ רבועה וב ןמזה תוביבסב
תלדגהב רבודמ .(Pregnancy) ןויריהל הייוכיס תא דאמ
.55.1%-ל 43.8%-מיוכיסה

Cochrane Library


2008 רבמבונ
תוירופ-יאו תיטנג סדנוהמ סרית
...רקחמ


2008 רבמצד
תוירופ תויעבל רושק יביספ ןושיע
ונייהד ,(Secondhand Smoke) יביספ ןשע תופאושה םישנ
וא תודלי ןתויה תעב ,םתביבסב םישנא לש ןושיע תאצות ןשע
ךרענש רקחמב .ןוירפ תויעבל ןוכיס רתיב ויהי ןתורגבב םדקומ
4,800 ופתתשה ב"הרא קרוי-וינ University of Rochester-ב
.קרוי-וינ Roswell Park Cancer Institute-ב ולפוטש םישנ
היה ורוקמש תוירגיס ןשעל ופשחנ רשא ,ןהמ 26% יכ ררבתה
ןוכיס רתיב םג ויה ולא םישנ .ןוירפ תויעב ולבס ,ןהירוה ןושיעב
.(Miscarriage) הלפהל

Tobacco Control


2009 ראוני
תוירופ ילופיט לע םיעיפשמ םניא ןואכידו הדרח
דנלוה ןכמיינ Radboud Uni.-ב םירקוח וכרעש הריקס
(Depression) ןואכידו (Anxiety) הדרח ינימסתש התליג
ילופיט ךלהמב תורהל השיא לש הייוכיס לע םיעיפשמ םניא
םישנ 783 ופתתשה רקחמב .(Fertility Treatment) תוירופ
תוקוצמה תמר תא םירקוחה וכירעה ותרזעב ןולאש ואלמש
ךלהמבו ינפל (Psychological Distress) תויגולוכיספה
.תוירופה ילופיט

Human Reproduction


2009 ראוני
(1) םיצופנ םילקימיכב הייעבה
סל'גנא סול UCLA School of Public Health-ב רקחמ
רשא םילקימיכש ןעוט ,םישנ 1,240 ינותנ וללכנ וב ,ב"הרא
תוירופ-יאל םירושק תויהל םילולע םוימויה ייחב םישמשמ
םירלפומ-בר םילקימיכב ודקמתה םירקוחה .(Infertility)
םישמשמ רשא (Perfluorinated Chemicals/PFCs)
ןוזמ תוזירא ומכ ,םיבר םיצופנ םיצפחב ךולכלו םימ-יחודכ
(Carpets) םיחיטש ,(Clothing) דוגיב ,(Food Packaging)
.(Personal Care Products) חופיט ירצומו
,םישנהמ קלח לש ןמדב ואצמנש ולא םירמוח יכ אצמנ
.ןויריהל ןתסינכ תא והשה

Human Reproduction


2009 ראורבפ
תולחשה ןטרסל ןוכיס תולידגמ ןניא ןוירפל תופורת
ינותנ וללכנ וב ,קרמנד Danish Cancer Society-ב רקחמ
(Fertility Drugs) ןוירפל תופורת יכ אצמ ,םישנ 54,362
.(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסל ןוכיס תולידגמ ןניא
רחאל תונורחאה םינשב רבג םינשה ןיב רשקל ששחה
הפורתב דחוימב ,(IVF) תיפוג ץוח הירפה ילופיט רפסמ
.הדבתהש ששח ,(Clomiphene) ןפימולכ

British Medical Journal


2009 סרמ
ורשפוהש םיאפקומ םירבוע לש שדחמ האפקה
םירבועלש םירסומ ןפי הטיאוא St. Luke Clinic-ב םירקוח
תחלצה רועיש שי (Refrozen Embryos) שדחמ ואפקוהש
.דבלב תחא םעפ ואפקוהש םירבוע לש הזל המודה ןויריה
רחאל שדחמ ואפקוה ןהירבועש םישנ 49 ופתתשה רקחמב
.ורשפוהו (Liquid Nitrogen) ילזונ ןקנחב ואפקוה רבכש
דמוע ,םירקוחה ירבדל ,ולא םירבוע לש תודרשיהה רועיש
.84.1% לע

Sterility & Fertility


2009 ינוי
תוירופ הריזחמ ןטרסב לופיט רחאל הלחש תמקר תלתשה
םג ב"הרא סזנק University of Kansas-ב םירקוח ירבדל
ןטרס דגנ (הנרקהו היפרתומיכ) רתויב ליער לופיט רחאל
(Ovarian Function) תולחשה דוקפית תא םקשל ןתינ
לש תינומצע הלתשה תועצמאב (Fertility) תוירופה תאו
.(Ovarian Tissue Autotransplantation) הלחש תמקר

Fertility and Sterility


2009 רבוטקוא
תוירופב עגופ וניא הלפה רחאל לופיט
,(Early Miscarriage) תמדקומ הלפה רחאל ןתינה לופיט
לע עיפשמ וניא ,ןויריהל ןושארה רטסמירטב ונייהד
םינייצמ םירקוחה .השיאה לש ךוראה חווטל התוירופ
םינש 5 ךותב החלצהב ודלי םישנה 762-מ 82% יכ
.ולביק ןה ותוא הלפהה לופיט גוסל רשק אלל ,הלפההמ

British Medical Journal


2009 רבמבונ
ןויריה עונמל םילולע םיימוי םיינפוג םינומיא
Norwegian Uni. of Science & Technology-ב רקחמ
םישנ 3,000-ל בורק ופתתשה וב יכ היגברונ םייהדנורט
,(Exhaustion) תושישת ידכ דע תונמאתמה םישנש אצמ
תוירופ תויעבל ןוכיס 3 יפ ךכב תולידגמ ,ימוי סיסב לע
.(Fertility Problems)
.תורהל תוחילצמ ןניאש תוריעצ םישנ ןה תועגפנה רקיע
(Physical Activity) תינפוג תוליעפ יכ םינימאמ םירקוחה
,השיאה ןוירפב תועגופ ידמ הטעומ וא ידמ תצמואמ
.הליעומ הנותמ תינפוג תוליעפש דועב

Norwegian Uni. of Science & Technology (NTNU)


2010 סרמ
תוירופל הליעומ הניא הרוטקנופוקא
הינטירב British Fertility Society םעטמ םוסרפ ינפל
יחמצ וא (Acupuncture) הרוטקנופוקאש ךכל תויאר ןיא
םירפשמ (Chinese Herbal Medicine) םיניס אפרמ
םע דבב דב עויסכ םינתינ םה רשאכ תורהל יוכיסה תא
וחתינ םירקוחה .(Fertility Treatment) תוירופ ילופיט
.הז אשונב םירקחמ 14

Human Fertility


2010 יאמ
?םזיטואל ןוכיס תולידגמ תוירופל תופורתו תוירופ-יא
Nurses Health Study II יורקה רקחממ םיינושאר םיאצממ
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב
תופורתב שומישו תוירופ תויעב לש הירוטסיהש םיארמ
תוליפכמ (Ovulation-Iinducing Drugs) ץויבל תומרוגה
.(Autism) םזיטואמ לבוסה דלי תדלוהל ןוכיסה תא
תירוטסיה לע וחוויד רשא םישנ 3,985 ופתתשה רקחמב
.ץויבל תומרוגה תופורתב שומישהו ורבע ןהש םילופיטה

9th Ann. Int. Meeting for Autism Research (IMFAR)


2010 ינוי
םומל ןוכיס הלידגמ ןויריהב הכימת
ןויריהל הסינכב עויס תייגולונכטל תודוה ודלונ רשא םידלי
ומכ ,(Assisted Reproductive TechnologyqART)
לופיט וא (In-Vitro Fertility/IVF) תיפוג-ץוח הירפה
,(Ovulation) ץויבה דודיעל (Hormone Therapy) ילנומרוה
רומח דלומ םגפ/םומב תוקלל יתועמשמ ןוכיסב םינותנ
.(Major Birth Defect/Congenital Defect)
תפרצ זירפ Port Royal Maternity Hospital-ב רקחמה
,תפרצב תומושר תואפרמ 33-ב תודיל 15,000 לעמ ללכ
.2007 דע 2003 תנשמ

American Society for Reproductive Medicine
66th Annual Meeting, Denver, Oct. 23-27, 2010


2010 רבמבונ
(2) תורקעו תמדקומ תינימ תורגב :םיצופנ םילקימיכ
...םהירבדל


2011 סרמ
דיתעב תוירופ-יאל הרושק חומב לודיג תנרקה
סיפממ St. Jude Children's Research Hospital ירקוח
תרתוי תטולב לש ךומנ ןונימב הנרקה יכ םירסומ ב"הרא
(Hypothalamus) סומלתופיההו (Pituitary Gland) חומה
רקחמב .ןתורגבב תורהל תורענ לש ןהייוכיסיב תעגופ
1970 ןיב ,ןתודליב ולפוטש םישנ 3,600-ל בורק ופתתשה
.ןטרס דגנ 1986-ל

Fertility and Sterility


2011 יאמ
הכומנ תוירופו ןיאפק ןיב רשקה
הדבנ University of Nevada School of Medicine ירקוח
לש תולודג תויומכ תותושה םישנל עודמ עודמ וליג ב"הרא
.תורהל היעב םיתיעל שי (Caffeine) ןיאפק
ןכרד (Fallopian Tubes) תורצוצחה תא ונחבש םירקוחה
,(Womb) םחרה לא ,ןהב תויצווכתהל תודוה ,תיציבה תדדונ
ןתלוכיב עגופה רבד ,ולא םירירשב תתחפומ תוליעפ וליג
.תורבכעב ךרענ רקחמה .םחרל עיגהל תויציבה לש

British Journal of Pharmacology


2011 ילוי
תורהל םיצמאמב תעגופ םייכינח תלחמ
,הילרטסוא Uni. of Western Australia-ב רקחמ יאצממ
תוצורה םישנל עיצמ ,ןויריהב םישנ 3,416 ופתתשה וב
.(Oral Health) תילארואה ןתואירבב לפטל ןויריהל סנכיהל
םייכינח תלחממ תולבוס ןניא רשא םישנ יכ ואצמ םירקוחה
,ןויסינ ישדוח 5-כ רחאל ןויריהל תוסנכנ (Gum Disease)
7-מ הלעמל ךרוא רבדה םייכינח תלחמ םע ולאלש דועב
.עצוממב ,םישדוח

Annual Meeting of the European Society of Human
Reproduction and Embryology


2011 טסוגוא
השאב תוירופ תויעבו הליכא תוערפה
(Eating Dis.) הליכא תוערפה תיירוטסיה םע םישנ ייוכיס
ןויריה יפלכ תילילש היטנ חתפלו תוירופ תויעבמ לובסל
.ההובג איה
ינותנ ונחב הינטירב University College London ירקוח
לש הירוטסיה תולעב ויה ןהמ 1.5% .ןויריהב םישנ 11,088
לש הרוטסיה םע 1.8% ,(Anorexia) היסקרונא
וסנכנ ןלוכ ולא םישנ .ןהיתש םע 0.7%-ו (Bulimia) הימילוב
.םישדוח 6 לעמ וכשמנש תונויסנ רחאל קר ןויריהל

Gynaecology & BJOG: An Int. Journal of Obstetrics


2011 רבמצד
ןויריהל יוכיס םילידגמ םינימטיו
Uni.. College London-ב (Pilot Study) םידקמ רקחמ
ולביקש ,תוירופ תויעב םע םישנ 58 ופתתשה וב ,הינטירב
תויושע תוירופ ילופיט תולבקמה םישנש אצמ יתפורת לופיט
(Vitamins) םינימטיו תרזעב תורהל ןהייוכיס תא לידגהל
דועב ןויריהל ףוסבל וסנכנ םינימטיו ולטנש ולא ןיבמ 60%
.25% קר ורה (Folic Acid) תילופ הצמוח ולטנש ולאמש

Reproductive BioMedicine


2012 סרמ
תויציב רובע עזג יאת
עובק רפסמ םע םלועל האב השיאה יכ הרבס התייה הכ דע
.ליגה םע ןטקו ךלוה ןרפסמו (Oocytes) תויציב לש שארמ
,ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
ליגב םישנ לש (Fallopian Tubes) תורצוצחה ךותמ ודדוב
רצוויהל תוייושע ןהמ (Stem Cells) עזג יאת ,תוירופה
.תושדח תויציב
תושדח תוקינבטל תלד תחתופ ,וז תילגת םירקוחה ירבדל
.םישנב תוירופב תויעבב לופיטל

Nature Medicine, February 2012


2013 יאמ
תיפוג ץוח הירפה תרפשמ תומימחפ תלד הנוזת
םינובלח לש םתכירצ תלדגהו תומימחפה תכירצ תתחפה
תובקעב תורהל השיא לש הייוכיס תא רפשל היושע
.(In Vitro Fertilization/IVF) תיפוג ץוח הירפה
Delaware Institute for Reproductive Medicine ירקוח
הביבס רצוי םינובלח סמוע יכ םיריבסמ ב"הרא קרא וינ
.תויציבל תניועו זוקולג תריתע הריבס
תכירצו 25% לעמ התייה םינובלחה תכירצ רשאכ
תונוירהה תחלצה רועיש הלע 40%-מ תוחפ תומימחפה
.36 תונב םישנ 120 ופתתשה רקחמב .80%-ל

American Congress of Obstetricians and
Gynecologists 61st Annual Clinical Meeting


2013 יאמ
(1) תוירופה לע ןוסיחה תכרעמ תעפשה
לע ב"הרא Uni. of Illinois-ב םירקוח לש םהירבדל
םייטגרנאה םיבאשמה תא תוריהזב תוצקהל םדאה
תופידעה .ותושרל םידמועה (Energetic Resources)
רושקה לכ תא תללוכה ,הקוזחת איה ףוגה לש הנושארה
תרתונ היגרנא לכו ינוסיחה דוקפיתה ללוכ ,תודרשיהל
ןיב ןיב ןזאמ םייק .(Reproduction) היברל תיצקומ
םילולע םייתביבס סרטס ימרוגו ולא םיבאשמ תואצקה
.םינימז םיבאשמ תיחפהל

,רבעמה ליג ינפל תואירב תוירפכ םישנ ופתתשה רקחמב
ךלהמב CRP ןכו קורו ןתש תומיגד םירקוחה ופסא םהמ
האישב תאצמנ תינפוגה תוליעפה רשאכ ריצקה תפוקת
םירקחמ .םייטגרנא םיבאשמ לש תונימז הליבגמו
.ןתוליעפ יוכיד אישב זא תויוצמ תולחשה יכ וארה םימדוק
הקעל דדמכ וא ינוסיחה דוקפיתל דדמכ שמיש CRP-ה
ןורטסגורפהו CRP-ה תומר ןיב ךופה סחי אצמנ .תינפוגה
יכ ואצמ םירקוחה ,ןכ לע רתי .(Progesterone)
הנושארה תסווה ליגו ןגורטסא/(Estradiol) לוידרטסאה
.CRP-ה תומרל רתויב םיקזחה םינמסה תא וויה

American Journal of Human Biology


2013 ילוי
(2) תוירופה לע ןוסיחה תכרעמ תעפשה
גוסמ (Immune System) ןוסיחה תכרעמ יאתב רוסחמ
ריבסהל יושע = (Macrophages) םיגאפורקמ = םיוסמ
.(Infertile) תורקע ןה םישנמ קלח עודמ
הילרטסוא Adelaide University ירקוח לש םהירבדל
תילנומרוה הביבס (Uterus) םחרב םירצוי םיגאפורקמה
םה ןוסיחה תכרעממ קלחכ םהידיקפת לע ףסונב .האירב
תולודג תויומכב (Conception) תורבעתהה ןמזב ,םייוצמ
םירבכעב וכרענש םייוסינה .(Ovaries) תולחשבו םחרב
.םירקעל םתוא ךפה גאפורקמה יאת קוליס יכ וארה
,(Progesterone) ןורטסגורפה .יוקל ילנומרוה דוקפית אצמנ
.םירבכעב דאמ יוקל אצמנ ןויריהל רתויב יטירק רשא
םיגאפורקמ וא ןורטסגורפ תקרזה יכ וליג םירקוחה
.תירפומה תיציבה תא שדחמ לותשל היה ןתינ םירבכעל

Journal of Clinical Investigations


2013 ילוי
השיאב תוירופ תויעבו תורמשמב הדובע
University of Southampton ירקוח ועציבש םינותנ חותינ
תא קדב רשא ,םישנ 120,000-ל בורק ופתתשה וב ,הינטירב
תואירבה לע (Shift Work) תורמשמב הדובע לש התעפשה
תתחפומ תוירופמ תולבוס תורמשמב תודבועה םישנש אצמ
תודבועה םישנל האוושהב 80%-ב (Reduced Fertility)
.תוליגרה תועשב
םירוזחממ (33%-ב) רתוי תולבוס תורמשמב תודבועה םישנ
האצמנ תולילב הדובעו (Disrupted Periods) םישבושמ
.רתוי םיהובג (Miscarriage) הלפה ירועישל םג הרושק

Annual Meeting of the European Society of Human
in London (ESHRE 2013) Repro. & Embryology


2013 טסוגוא
םע םישנב תוירופ תורפשמ תולודג רקוב תוחורא
תויטסיצילופ תולחש
תולחשה תנומסת םע םישנש אצמנ ביבא-לת תטיסרבינואב
,(Polycystic Ovarian Syndrome/PCOS) תויטסיצילופה
תומכ תלדגה ידי-לע (Insulin) ןילוסניאה תומרב תוטלושה
תחוראב התנטקהו (Breakfast) רקובה תחוראב תוירולקה
.ןתוירופ תא רפשל תולוכי ,(Dinner) ברעה
ןה וז תנומסת םע םישנה תיברמ יכ םיריבסמ םירקוחה
התועמשמש (Insulin Resistant) ןילוסניאל תדוגנת תולעב
לש ופוסב עיגמה ,ןילוסניא ידמ רתוי רציימ ףוגה יכ איה
(Testosterone) ןורטסוטסט רוצייל םרוגו תולחשל רבד
.תוירופה תא ךכב תיחפמו

University of Tel Aviv


2013 רבמצד
דבועמו םודא רשבמ ענמיהל תורהל תוצורה לע
תורהל תוצור רשא ולא וא ןויריהב םישנ םיריהזמ םיאפור
ןוכיס רתיל הרושק (Red Meat) םודא רשב לש ותכירצ יכ
םיריהזמ תעכ .(Gestational Diabetes) תינוירה תרכוסל
םישנ לע יכ הילרטסוא University of Adelaide ירקוח
.(Processed Meat) דבועמ רשב תכירצמ םג ענמיהל ולא
(Nuts) םיזוגא תנמ יצח תכירצב יד םהירבדל ,תאז םע
.40%-ב תינוירה תרוסל ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ םויב

Evidence-Based Nursing


2014 ילוי
תוירופל השידח הפורת
השידח הפורת וחתיפ ב"הרא Uni. of Florida ירקוח
הנש 40 הזמ השמישש הפורת ףילחת רשא ,תוירופל
.30%-ב התמדוקמ רתוי הליעיו ,(Clomiphene Citrate)
בוט תלעופ (Letrozole) השידחה הפורתה םירקוחה ירבדל
תועפות תוחפ הל שי ,התמדוק תולעל המוד התולע ,רתוי
.ףוגה יבחרב ןמושה תומקר לע תלעופ וז הפורת .יאוול
.םדה רוזחמב ןגורטסאה תומר תנטקהל תמרוג איה
רתוי רצייל תולחשל הרומו תאז הדירי ההזמ חומה
הב שומישה .(Ovulation) ץויבל םרוגה רבד ,ןגורטסא
.התמדוקל תיסחי ,םימואתה תודיל רפסמ תא טעמ ןיטקמ
.תוגוז 750 ופתתשה רקחמב

The New England Journal of Medicine


2014 טסוגוא
D ןימטיוב רוסחמו תיפוג-ץוח הירפה
...רקחמ


2015 ראוני
םייחה תלחות לעו תוירופה לע שמשה תנירק תעפשה
...ירקוח


2015 לירפא
םירבכעב יבקנה ןוירפב םגופ DEHP טלאתפה
רמוח ,DEHP (Phthalate) טלאתפהש ואצמ םירקחמ ינש
,(Upholstery) דופירב שמשמה תויטסלפ תונוכת לעב
לולע ,םירחא םיבר םירצומו הינב ירמוח ,תוקונית יעוצעצ
רתיה ןיב ,השיאב הייברה תכרעמ תואירב תא רערעל
.(Ovaries) תולחשה לש ןדוקפית שוביש ידי-לע

םירבכע תפישח יכ םירקוחה ואצמ ןושארה רקחמב
תובקנל םירכזה ןיב סחיה תא הלידגה DEHP-ל
תורהל ליגרהמ בר ןמז ךרא ודלונש תובקנלו ודלונש
.ודבא םהיצאצהמ קלחו

Reproductive Toxicology

םתחימצ תא שבשמ DEHP-ה יכ אצמנ ינשה רקחמב
הנבמה ,(Follicles) םיקיקזה לש םדוקפית תאו
.תורגוב תולחשב ,תיציבה תא ליכמה

Toxicology and Applied Pharmacology


2015 טסוגוא
םידבכ תואשמ תמרהו תובר הדובע תועש
תורהל םיישקל םירושק
תועיבקב םידבכ תואשמ תמרהו תוכורא הדובע תועש
.ןויריהל סנכיהל השיאה תלוכי לע עיפשהל םילולע
Harvard T.H Chan School of Public Health ירקוח
יבגל םינותנ חותינ תובקעב תאז וליג ב"הרא ןוטסוב
לודג רקחמב ופתתשה רשא ,תורהל וסינש םישנ 1,739
...יכ אצמנ .Nurses' Health Study םדוק
ךיראהל הלולע תויעובש תועש 40-מ רתוי תב הדובע
.20%-ב ןויריהל הסינכה דע ןמזה תא 
םימעפ 15-מ רתוי ג"ק 11 וריבעה וא ומירהש םישנ
.50%-ב ןויריהל הסינכה ןמז תא ךכב וכיראה םויב 

Environmental Medicine & Occupational


2015 טסוגוא
ןפיסקומטב לופיט לבקל תוברסמ תוריעצ
תוירופ תויעבל ששחמ
דשה ןטרסב תולוח רשא תוירופה ליגב תובר םישנ
הפורתה תרזעב לופיט לבקל תוברסמ (Breast Cancer)
העיגפל ששחמ (Tamoxifen) ןפיסקומט םייחה תליצמ
.ןתוירופב
University of Michigan School of Medicine ירקוח
ןפיסקומט הפורתה יכ םיריבסמ ב"הרא רוברא ןא
הלחמה לש שדחמ התוררועתהל ןוכיסה תא הניטקמ
.הלחמהמ (Mortality) התומתלו (Recurrence)
אלו (Embryo) רבועב םימומל ןוכיסה םייק תאז םע
.(Pregnancy) ןויריהה תפוקתב הב שמתשהל ןתינ
ונחבואש 45-מ תוחפ תונב םישנ 45 ופתתשה רקחמב
.דשה ןטרסב תולוחכ

Journal of the National Cancer Institute


2015 רבוטקוא
ןויריהל יוכיסה תא לידגמ ימוי ןיריפסא
רוזעל היושע ךומנ ןונימב ימוי (Aspirin) ןיריפסא תליטנ
רשא ולאל דחוימב ,(Pregnancy) ןויריהל סנכיהל השיאל
.רבעב (Miscarriage) הלפה ורבע
יד ב"הרא University of Utah ירקוח לש םהירבדל
לש הייוכיס תא לידגהל ידכ םויב ןיריפסא ג"מ 81-ב
תויתכרעמ תוקלד לש ןתנטקהל תודוה ,רבעתהל השיאה
.רבועה חתפתמ הב הביבסה רופישו
םע ,40 דע 18 תונב םישנ 1,228 ופתתשה רקחמב
.הנורחאה הנשב הלפה ורבעש ,תויתכרעמ תוקלד

American Society of Reproductive Medicine
Annual Meeting in Baltimore, MD


2015 רבמבונ
תוירופה לע תועיפשמ תויטיזרפ םיעלות
תויושע םיוסמ גוסמ (Parasitic Worms) תויטיזרפ םיעלות
.(Pregnant) ןויריהל סנכיהל השיא לש הייוכיס לע עיפשהל
Uni. of California-Santa Barbara (UCSB) ירקוח
סתנימלה תיטיזרפה םייעמה תעלותב םוהיז יכ וליג ב"הרא
התוירופ לע הערל וא הבוטל עיפשהל יושע (Helminths)
תוחתפתמה תוצראב ץופנ וז תעלותב םוהיזה .השיא לש
תמהזמה (Human Feces) םדאה תאוצב םיציב תועצמאב
.העורג היצטינסה םהב תומוקמב עקרקה תא

וקדבו היבילובב םינש 9 ךשמב םישנ 986 ורטינ םירקוחה
70%-כ יכ ררבתה .וז תעלות לש םינז ינשל רשק םייק םא
ולא םישנ .סתנימלהה תעלותמ םוהיזב תועוגנ םישנהמ
תועוגנ ויהש ולאל .ןהייח ךשמב םידלי 9 עצוממב ודלי
םיבוט םייוכיס ויה (Roundworm) הלוגעה תעלותב
(Hookworm) ץרכה תעלותב תועוגנה תמועל תורהל
.הז יוכיס הניטקהש

Science


2015 רבמצד
תוירופו תוילאידורטס ןניאש תויתקלד יטנא תופורת
/תוילאידורטס ןניאש תויתקלד יטנא תופורתב שומישה
()Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAID)
.תוירופ םישנב (Ovulating) ץויב עונמל לולע
תופורתב ושמתשה רשא םישנהמ 75%-בש אצמ ןטק רקחמ
ולביק רקחמב ופתתשהש םישנ 49 ךותמ .ץויבה ענמנ וז
.(המד) ובצלפ תופורת ולביק ראשהו וז החפשממ תופורת 39

Medscape


2016 ראוני
תוירופ ילופיט תואצות תרפשמ היוס
(Infertility Treatment) תוירופ ילופיט תולבקמה םישנ
םהילע הניגמה (Soy) היוס תכירצמ תלעות קיפהל תויושע
תא הקחמה (Bisphenol A) A לונפסיב תעפשה ינפמ
.(Estrogen) ןגורטסאה
Harvard T.H. Chan School of Public Health ירקוח
BPA-ל הפישח ןיב רשקה תא וקדב ב"הרא ןוטסוב
תיפוג ץוח הירפה ילופיט לש םתחלצהו הנוזת
.(In Vitro Fertilization.IVF)
ולביק רשא 45 דע 18 תונב םישנ 239 ופתתשה רקחמב
תרגסמב 2012-ו 2007 ןיב רתוי וא דחא תוירפ לופיט
Environment & Repro. Health/EARTH רקחמה
.תוירופה לע הנוזתה תעפשה תא ןחבש
היוס ילכאמ תרכרוצ ןניאש םישנ לש ןמדב BPA יכ אצמנ
תונוירה תוחפלו רבועה תושרתשהב תוחלצה תוחפל איבה
תועצמאב רבועה תא תולגל היה ןתינ וב בלשל וחתפתהש
תודיל תוחפ םג ויה ולא םישנל .דנואסרטלוא רישכמ
.יח קונית לש
התייה אל ,היוס ירצומ תועיבקב וכרצש םישנ יבגל
.תוירופה ילופיט לע העפשה BPA-ל

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2016 יאמ
תוירופ ילופיט תואצות תרפשמ הניא לקשמב הדירי
דנלוה University Medical Center Groningen-ב רקחמ
תינכותב ופתתשהש תוירופ ןניאש תונמש םישנ יכ אצמ
(Infertility Treatment) תוירופ לופיט ינפל לקשמ תדרוהל
אירב דלי תדללו תורהל ןהייוכיס תא ךכב תורפשמ ןניא
.תוירופ לופיט קר ולביקש םישנל האוושהב
39 דע 18 תונב תוירופ ןניאש םישנ ופתתשה רקחמב
.הלעמו 29 ףוג תסמ סקדניא תולעב

New England Journal of Medicine


2016 ילוי
תורהל יוכיס תרפשמ םחרה תירירב הטירש
,(Endometrial Scratch) םחרה תירירב הטירש יכ הארנ
תיפוג ץוח הירפה רובעל תוסנמ רשא םישנב
תושרתשהל יוכיסה תא תרפשמ ,(In Vitro Fertilisation)
םא ןיב ,העיגפב רבודמ .םחרב רבועה (Implantation)
היספויב תועצמאב תעצבתמ הטירשה .אל וא ןווכמב
.(Womb Lining/Endometrium) םחרה תירירמ תלטינה
ועציבש םימדוק םירקחמ תריקסב הלגתה הז אצממ
תייחנהב דנליז-וינ University of Auckland ירקוח
םהב םירקחמ 8 וללכנ הריקסב .Cochrane ןוגריא
.םישנ 1,180 ופתתשה

ESHRE Annual Meeting


2016 ילוי
תרבסומ יתלב ןוירפ תייעב םע םישנב סוריו אצמנ
43%-ב יכ םיחוודמ הילטיא University of Ferrara ירקוח
אצמנ תרבסומ יתלב ןוירפ תייעבמ תולבוסה םישנהמ
סוריו ,HHV-6A סוריוה (Uterine Lining) םחרה תירירב
,(Herpesvirus) ספרהה יסוריו תחפשמל ךייתשמ רשא
.תוירופ םישנב הלגתה אל רשא
(Immune System) ןוסיחה תכרעמ תבוגת יכ םג אצמנ
תיציבל תדהוא יתלב תויהל םחרה תביבסל תמרות
.(Fertilized Egg) תירפומ

PLOS One


2016 רבמבונ
תוירופהו ןימה ןומרוה רוציי תא תיחפמ שוש
אצמ ב"הרא University of Illinois-ב םירבכעב רקחמ
יוצמה ,(Liquiritigenin) ןינגיטיריווקיל ביכרמל יכ
לע תילילש העפשה שי ,(Licorice Root) שושה שרושב
השיאה תפישח .(Women's Fertility) השיאה תוירופ
(Genes) םינג לש םתואטבתה תא התיחפמ וז תבוכרתל
.(Estrogen) ןגורטסא ןומרוהה רוצייל םיארחאה

Reproductive Toxicology