םא בלח תשרפה תרבגה
Galactagogue/Lactagogue


.םיחמצ וא תופורת תועצמאב תישענ םא בלח תשרפה תרבגה

םיישפנ ,םיינפוג םימרוג בלשמה ךילהת אוה םא בלח רוציי
בשחנ םלוכמ בושחלשכ ,םיבר םינומרוה ןיב תידדה הלועפו
.ןיטקלורפ ןומרוהה

ןורטסגורפ ןומרוהה תמר הנטק הילשה תטילפו הדילה םע
.םאה בלח תשרפה ךילהת ליחתמו (Progesterone)

בלחה תשרפה תוטעמתהל םימרוג
רוציי לודלידל ואיבי ןיטולחלו תועיבקב םינקורתמ םניאש םיידש
ריבגת םאה בלח לש תידוסיו הפוכת הכירצ - ךפיהלו בלחה
.בלחה תשרפה תא

בלחה תשרפה תרבגהל תופורתב וא םירחא םירמוחב שומיש לע
תורידת תרבגה ומכ ,םיכרדה ראש ךכל וצומש רחאל קר אובל
.בלח תביאש וא הקנהה

היושע הקנהה םות םע (םידשה ינשמ) ףסונ בלח תביאש
.ןמזה ךשמב ותשרפה תא לידגהל

וא ןהידי תועצמאב ןבלח תא וטחסש תוהמא ,תאז םע
.ןבלח תומכ הנטק תועובש רפסמ רחאלש וליג ,הביאש

היושע הלוח קונית ודליש וא (גפ) הנמז םרט הדליש םא
.בלחה תשרפה תרבגהל םירמוחל קקדזהל   
םילולע הקינמה םאה ידי-לע םילטינה םיפסות וא תופורת
.בלחה תשרפה תוטעמתהל םורגל   

.ןוירה
.ןוירה תעינמל תולולג
.הלחמ

יתפורת לופיט
,(Dopamine) ןימפוד ינטלוק תמיסח איה יתפורתה לופיטה תרטמ
.ןיטקלורפ ןומרוהה תשרפה תא ריבגיש רבד
לובליב ןואכיד ,טקש-יא ומכ ,יאוול תועפות תויהל תולולע תופורתל
.תודרחו

ימצע לופיט
בלחה תשרפה תא ולידגי תואבה תולועפה
.קוניתה הצור התוא בלחה תומכו תוקנהה רפסמ תלבגה יא .1
.בלחה תביאש וא דשה לש תינדי הטיחס אלו הרישי הקנה .2

...בלח תשרפה וריבגי ןכ

...םג ואר
םא בלחב הקנה
בלח
הסוס בלח