2 תושדח - רתי תנמשה
Obesity - News 2

רתי תנמשה םורגל לולע סוריו
רפס תיבמ תורדעהו רתי תנמשה
בלבל ןטרסו רתי תנמשה
יביסרגא תינומרע ןטרסו םינמש
לזרב םירסח םינמש םיטוטעז
ןוירהב לקשמו תונמש םישנ
טשו ןטרסל ןוכיסו רתי תנמשה
ןטבב ןמושל בלחו C ןימטיו
רתי תנמשה םיניטקמ B ינימטיו
ןואכיד םימרוג ןובאית יאכדמ
תינומרע ןטרסו רתי תנמשה
רבצנש לקשמו תינפוג תוליעפ
לקשמב הטילשו 3-הגמוא
ירפהמ הבוט רעי תוריפ תיצמת
םחר תתירכו תונמש םישנ
רתי תנמשה דגנ םינינאיצותנא
רתי תנמשה תעבוק הקיטנג
תיאלוניל הצמוחו םינמש םידלי
םידליב חלמ תתחפה
ןטרסל הרושק רתי תנמשה
הנמשה דגנ תוינמכוא
תומימחפ תגיפס ריבגמ ןיאפק
לקשמ דירומ התו הפקב רכוס
רתי תנמשה דגנ םודא ןיי
לורטסלוכל D ןימטיוו ןדיס
םצע תופיפצ םירפשמ םירירש
לקשמ תתחפהל הרוחש היוס
םיתתואמ ןטבב ןמוש יאת
ןובאית תאכדמ ןומיר ילע תיצמת
ןמוש תוחתפתהל השדח הדידמ
ןמוש תרצוע ףירח לפלפ תיצמת
דבכ תלחמב תנכסמ רתי תנמשה
ןורכיזו לקשמ תתחפהל חותינ
הלומרופב ןובלחו רתי תנמשה
תומצע תרימשל ןדיס
הסמ הלידגמ תיאלוניל הצמוח
ריעצ ליגב לקשמ תרימש
ףוגה לקשמו םייעמב םיקדייח
תילובטמ 'תל ןוכיסו D ןימטיו
הצופנ המולאימו םינמש
םינמש םידליו יטטאיד ןוזמ
ןוירהב תרכוסב לופיט


...רתי תנמשה ואר
...1 'דח - רתי תנמשה ואר


2005 ינוי
ףוגב תומימחפ תגיפס ריבגמ ןיאפק
התליג הינטירב University of Birmingham-ב הכרענש הקידב
םיינפוא יבכור םיתוש םתוא (Sports Drink) טרופס תואקשמ יכ
.26%-ב תומימחפה תגיפס בצק תא םהב הציאמ


2005 ילוי
לקשמ תדרוהל לעופ התב וא הפקב רכוס
םיתוש רשאכ ,הזרמ רמוחכ לועפל יושע התב וא הפקב רכוס
ירקוח םירסומ תאז ,עבק ךרד ,םויב םימעפ 6 דע 5 הקשמה תא
.הינד ןגהנפוק Bispebjerg םילוח תיב
ופסא םהש םינותנ ךמס-לע תאז הנקסמל ועיגה םירקוחה
.םירבג 5,200 יבגל וכירעהו

Jyllands-Posten


2006 רבמבונ
רתי תנמשה דגנ םודא ןיי
ב"הרא Harvard Medical School-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
םודא ןייב הייוצמה (Resveratrol) לורטרבזר תבוכרתש אצמ
תכירצמ האצותכ ,םלקשמב היילע תענומ ,םהייח תא הכיראמ
.תוירולק ריתע טירפת
ןיי םהיפל ,םימדוק םירקחממ ולאל םיפסוותמ ולא םיאצממ
.םדה-ילכו בלה תכרעמו חומה תואירבל ליעומ םודא
תיחפמ ,ןילוסניאל תושיגר םודאה ןייה ריבגמ םירקוחה ירבדל
.דבכהו בלה תואירב תא רפשמו םדב זוקולגה תמר תא
םירבכעהמ 50%-מ הלעמל ותמ (תועובש 114) הנקז ליגב
הליבקמ הצובקבש דועב ,תוירולק ריתע טירפתב וטעלוהש
.33% קר ותמ לורטרבזר תפסותב המוד ןוזמ הלבקש
.SIRT1 םיזנאה תלעפה לע עיבצמ תאז ריבסמה ןונגנמה

Nature


2007 ראוני
לקשמ תתחפה תעב לורטסלוכ תמרל D ןימטיוו ןדיס
...םירקוח


2007 ראורבפ
םצע תופיפצ םירפשמ םירירש רתוי קר
םירקוח וליג תאז ,םצעה תופיפצ לע הערל עיפשמ רתי לקשמ
ופתתשה וב רקחמב .ב"הרא סל'גנא סול Children Hospitals-ב
.םירענו םידלי 300
םצעה תופיפצל רזוע רתי לקשמש החנה תדוקנמ אצי רקחמה
הליג רקחמה ךא ,תומצעה לע ץחלה תא לידגמ ןמושהש ןוויכ
תנמשהלש ךכ ,םצעה תופיפצ תא תרפשמ םירירש תסמ קרש
.סיזורופואטסוא תעינמ יבגל תיבויח העפשה לכ ןיא רתי


2007 ראורבפ
לקשמ תתחפהל הרוחש היוס
הרוחש היוסמ (Peptides) םידיטפפש וליג םיינאירוק םירקוח
רקחמה .רתי תנמשהב המחלמב עייסל םייושע (Black Soy)
טירפתב וטעלוהש תודלוחב עצוב ,Hanyang University-ב
.םוי 28 ךשמב לורטסלוכ ריתע
תלבוקמה ,דבלב הבוהצ היוסב םירקחמה לכ ועצוב הכ דע
.יברעמה םלועב

Journal of the Science of Food and Agriculture


2007 ראורבפ
ףוגה ראשל םיתתואמ ןטבב ןמוש יאת
ןמושה רוזיפ תא וקדבש הינמרג Tuebingen university ירקוח
ףוג ילעבב ןמושהש וליג MRI רישכמ תרזעב םינמש לש םפוגב
אוה חופת תרוצ ילעבבש דועב רועל תחתמ רבצנ סגא תרוצב
תרוצב םיבר תותוא םיחלשנ םינורחאבש ררבתמ .ןטבב רבצנ
םיחלשנ ןטבב ןמושה תומכ הברש לככ .ולוכ ףוגל םינומרוה
.ולאכ םינומרוה 100-כ והוז הכ דע .תותוא רתוי
.ולא םינמשב רתוי בוט ולעפ הטאידו תינפוג תוליעפ


2007 סרמ
ןובאית תאכדמ ןומיר ילע תיצמת
וליג םירבכעב רקחמב ,ןיס ןי'גייב Tsinghua University ירקוח
תריתע הנוזת תכירצ תעב ןובאית תאכדמ ןומיר ילע תיצמתש
.םינמוש
תגיפס תמילבל המרג ןומירה ילע תיצמת ףסותש וליג םירקוחה
םידירצילגירטה תמרב היילע התיה אל ליבקמבו םייעמב ןמושה
.םדב
םירבכעה ןובאית תתחפהב האטבתה ןומירה ילע תיצמת תעפשה
םירבכעה לש םנובאית לע .םינמוש ריתע טירפתב וטעלוהש
.העפשה לכ התיה אל ליגר טירפת ולבקש
םיזנאה תוליעפ לע העפשה אוה וז הלועפ ירוחאמ דמועה ןונגנמה
םינמושה תא קרפמה (Pancreatic Lipase) זאפיל בלבלב רצוימה
.םדב םתגיפס ינפל

International Journal of Obesity


2007 סרמ
ןמוש תוחתפתה תדידמל שדח יעצמא
סקדניא היורק הטישה .ףוגב ןמושה תומכ תדידמל השדח הטיש
הקידב יבלשב תאצמנ (Body Volume Index/BVI) ףוגה חפנ
.הינטירב םהגנימריב Heartlands Hospital-ב
האצות םילבקמו דמימ-תלתב ףוגה תא םיקרוס וז הטישב
.םירירשו ןמוש ןיב הניחבמה תיתאוושה
היפלו ףוגה תסמ סקדניא בישחת איה םויכ הטוקנה הטישה
.ידמ ןמש בשחנ 30 לעמ BMI ול םדא


2007 סרמ
ןמוש יאת תוחתפתה תרצוע ףירח לפלפ תיצמת
תא ףירח לפלפל הנקמה תבוכרתה ,(Capsaicin) ןיציאספק
תא םורגלו ןמוש יאת לש םתוחתפתה רוצעל היושע ,ותופירח
.תנכותמה םתומ
השענ ןאווייט National Chung Hsing University-ב רקחמה
טעמ קר הלודג ןיציאספקה תעפשה םירקוחה ירבדל .םירבכעב
.ידנליאת וא ידוה ןוזמ תליכא לש וזמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 סרמ
דבכ תלחמב תנכסמ רתי תנמשה
וז הרהזאב .דבכ תלחמב תוקלל ןוכיס הלידגמ רתי תנמשה
.British Liver Trust ירקוח םיאצוי
ןוכיס םילידגמ לוהוכלא תכירצב לודיגו לקולק טירפת לש בוליש
.דבכ תלחמל
,(Fatty Liver) ינמוש דבכ תוחתפתהל תעייסמ רתי תנמשה
.ןטרסו (Cirrhosis) תמחש ,(Fibrosis) סיזורביפ


2007 סרמ
ןורכיז ןדבוא םורגל לולע לקשמ תתחפהל חותינ
תיחפהל ידכ רתי תנמשהמ םילבוסה םירבוע םתוא םיחותינ
םייתסהל םילולע (Gastric bypass) הביק ףקעמ ומכ ,םלקשממ
עיפשמה ,B1 ןימטיוב רוסחמ םימרוג םהש ןוויכ ,ןורכיז ןדבואב
.חומה לעו םיבצעה תכרעמ לע
Wake Forest University School of Medicine-ב רקחמה
תנומסתמ םילבוס םילפוטמ 32-ש אצמ ב"הרא הניילורק ןופצ
תואקה בקע תרצונ וז .Wernicke encephalopathy הייורקה
.חותינ רחאל וא תופוכת
.ומילחה םה ,הקירזב B1 ןימטיו ולבק םיחתונמהש רחאל


2007 לירפא
תוקוניתל הלומרופב ןובלחל רתי תנמשה ןיב רשקה
םיעיבצמ EU Childhood Obesity Programme רקחמ יאצממ
תוקוניתל הלומרופב ןובלח לש הכומנ הלוכתלש ךכ-לע
תיתוחתפתהו תילנירקודנא ,תילובטמ העפשה תויהל היושע
.דיתעב ולקשמ לע םג ומכ קוניתה יבגל תיבויח
תנמשהל הייטנש הלוע ,תוקונית 990 ופתתשה וב ,הז רקחממ
.ךרה ליגב תעבקנ רתי
ךכמ הלוע הינמרג University of Munich-ב ירקוח ירבדל
הברהב הכומנ ןובלחה תלוכת הב ,םא בלחב הקנה דדועל שיש
לש רתוי םיאתמ בכרה חתפלו תולומרופב ותלוכת תמועל
.תוקוניתל הלומרופ

15th European Congress on Obesity, Budapest


2007 לירפא
תומצעה לע הרימשל לקשמב הדירי תעב ןדיס תכירצ
...םישנ


2007 יאמ
הזר ףוג תסמ הלידגמ תדמוצמ תיאלוניל הצמוח
(Conjugated Linoleic Acid/CLA) תיאלוניל הצמוח תדמוצמ
תסמ לע העיפשמ הניא ךא ,הזר ףוג תסמ תלדגהל תעייסמ
.ףוגה תסמ סקדניא לע וא לקשמה לע וא ףוגב ןמושה
תא ןחב ב"הרא University of North Carolina-ב רקחמה
ןונימהש אצמ םויב 'ג 6.4-ו 'ג .32 :םינונימ 2 לש םתעפשה
.תועובש 12 ךשמב ןתינ ףסותה .רתוי ליעי היה הובגה

Journal of Nutrition


2007 יאמ
הנקזב תמלתשמ ריעצ ליגב לקשמ תרימש
ב"הראב 79 דע 70 ינב שיא 2,800 יבגל עדימ וחתנש םירקוח
50-ו 25 םיליגה ןיב רתי תנמשהמ ולבסש םישנו םירבגש וליג
תמועל ,םיינפוגה םהיעוציבל עגונב תודוקנ תוחפ לבקל וכז
.ילמרונ לקשמ לע ורמשש ולא
יוויש ,הכילה תוריהמ וללכ םיקדבנה ורבע םתוא םינחבמה
םיינפוג םיעוציבש םינייצמ םירקוחה .אסכמ המיקו לקשמ
.תוומו םיידועיס תודסומל הסינכ ,דיתעב תויולבגומ םיזוח םייוקל
Wake Forest University School of Medicine ירקוח
,םיקרפמ לש רתי תקיחש תמרוג רתי תנמשהש םיריכזמ
,תוינורכ תולחמ לש רתוי הובג רועישו תינפוג תלוכי תתחפה
.םיקרפמ תקלדו תרכוס ,םד-ילכו בל תולחמ ומכ

International Journal of Obesity


2007 יאמ
ףוגה לקשמ לע םיעיפשמ םייעמב םיקדייח
דדועל םילולע ,רתי לקשמ עונמל םירומאש םייתנוזת םיביס
Firmicute גוסמ םייעמה םיקדייחה תייסולכוא רשאכ ,ותוא
.םירחא םיקדייח לש םמוקמ תא וספת
רשאמ ,םייתנוזת םיביס רתוי בוט לכעל םילגוסמ ולא םיקדייח
.ןמוש תוצמוחורכוס םירצונ הז ךילהתבו יעמב םיקדייחה ראש
.םיקדייח יגוס 700-ל בורק םנשי םדאה יעמב


2007 ילוי
תילובטמ תנומסתל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
תנומסתל ןוכיס לידגהל תולולע םדב D ןימטיו לש תוכומנ תומר
.רתי תנמשהמ םילבוסב תילובטמ
אל ,דירדמ Hospital Ramon y Cajal-ב ידרפסה רקחמהמ
.תאז ענומ D ןימטיו ףסות םא רורב
 
ףסוא איה (Metabolic Syndrome/MetS) תילובטמ תנומסת
ןכוסמ םדא ותואב דחי םפורצ רשא םייאופר םירטמרפ לש
 .ןטרסו ץבש ,תרכוס ,בל-תלחמ ןהב ,תולחמ רפסמל םורגל לולעו

...םיללוכ םירטמרפה
 .השאב מ"ס  86-ו רבגב מ"ס 102 - לודג םיינתומ ףקיה
רטיליצדל ג"מ 150 לעמ - ההבוג םידירצילירט תמר
וא  
רטיליצדל ג"מ 40-מ תוחפ רבגב .הכומנ HDL לורטסלוכ תמר
.רטיליצדל ג"מ 50-מ תוחפ השאבו  
 .רתוי הובג וא תיפסכ מ"מ 130/85 - םד-ץחל רתי
.רתוי וא רטיליצדל ג"מ 100 - םוצב םדב רכוס לש הובג המר

לבוסל בשחנ ולא םירטמרפ 4 ךותמ ךותמ 3-ב הקול רשא םדא
.תילובטמ תנומסתמ

Clinical Nutrition


2007 ילוי
הצופנ המולאימב תולחל םילולע םינמש
םינותנ ופסאש ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
רתי תנמשהמ םילבוסה םירבג יכ וליג םיפתתשמ 100,000-מ
.הצופנ המולאימ ןטרס חתפל הובג ןוכיסב םייוצמ
.םירבגה לש הזמ ןטק ךא ,ןוכיסב ןה םג תויוצמ םישנ

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2007 טסוגוא
םידליב רתי תנמשה םימרוג םייטטאיד םילכאמ
.םידליב הליכא רתי םורגל םילולע םייטטאיד תואקשמו םילכאמ
תוריעצ תודלוחש וליג ב"הרא University of Alberta ירקוח
םה םא רשק אלל ,רתוי לוכאל וטנ תוירולק לד ןוזמ ולבקש
.םינמש וא םיזר ןכל םדוק ויה
,ןזואמו אירב ןוזמ לוכאל םידלי לעש איה םירקוחה תנקסמ
םתוליעפל םיאתמה ךרוצה לע תונעל ידכ ,תוירולק יד ליכמה
.תוירולק ילד ןוזמ וא םיפיטח לוכאל םוקמב תאז ,תימויה

םייושע ריעצ ליגב תוירולק-ילד תואקשמו ןוזמ לש םתכירצ
ךילהת רחאל ,לקשמב תיתגרדה היילעו הליכא רתי םורגל
םע םימיוסמ ןוזמ ירצומ לש םמעט ןיב םידליה םירשקמ וב
.םיקפסמ םהש היגרנאה תמר
ללכ ךרדבש ,ןוזמ לש תוירולק תולד תואסרג םילכואה םידלי
תמרו םעטה ןיב רשקה תא ךכ םיתוועמ ,תוירולק יריתע ויה
.ןמזה םע הלדגה ,הליכא רתי םהל םרוגה רבד ,תוירולקה

Obesity


2007 טסוגוא
רתי תנמשהל ןוכיס ןיטקמ ןוירה ןמזב תרכוסב לופיט
(Gestational Diabetes) תינוירה תרכוס דגנ תולפוטמה םישנ
תנמשהמ לובסי אצאצהש ןוכיס ךכב תוניטקמ ,ןוירהה ןמזב
.רתי
Kaiser Permanente's Centre for Health Research ירקוח
ןמדב רכוסה תמרש לככש וליג ב"הרא יאווהבו דנלטרופב
לובסי אצאצהש ןוכיסה לדג ןכ ,הובג ןוירהב םישנה לש
םיאצאצה ייוכיס תולפוטמ ןניאש ןוירהב םישנו רתי תנמשהמ
.םילופכ ,7 דע 5 םיליגה ןיב רבכ רתי תנמשהמ לובסל

Diabetes Care


2007 טסוגוא
רתי תנמשה םורגל לולע סוריו
דחא תויהל לולע המישנה תכרעמב םימוהיז םרוגה ץופנ סוריו
.רתי תנמשהל םימרוגה
Pennington Biomedical Research Centre תדבעמ ירקוח
,Ad-36 הנוכמה Adenovirus-36 סוריוב םוהיזש וליג הינטירב
,םדא-ינבב םייניעבו המישנה תכרעמב םוהיז םרוגכ רכומה
.םיינמוש םיאתל ןמוש תמקר לש םילשב עזג יאת הנשמ
.יוניש אלל ורתונ הז סוריול ופשחנ אלש עזג יאת
הפורת וא ןוסיח חתפל היהי ןתינש הווקת םיררועמ ולא םיאצממ
.הז סוריו דגנ

234th National Meeting of the American Chemical Society


2007 טסוגוא
רפסה תיבמ תורדעהו רתי תנמשה
רשאמ רתוי רפסה תיבמ םירדענ רתי תנמשהמ םילבוסה םידלי
.ילמרונ לקשמ ילעב םידלי
ב"הרא Pennsylvania and Temple Universities ירקוח
תיבמ תויורדעהל הרהזא ןמס הווהמ רתי תנמשהש ואצמ
.רפסה


2007 טסוגוא
בלבלה ןטרסל ןוכיס םיריבגמ תוליעפ-יאו רתי תנמשה
תינפוג תוליעפ-יאו רתי תנמשהל רושקה םדב IGFBP-1 ןובלח
.(Pancreatic Cancer) בלבל ןטרסל ןוכיס רתיל םירושק םהינש
ונחבש ב"הרא ןוטסוב Dana Farber Cancer Institute ירקוח
IGFBP-1 ןובלח לש הכומנ המר םמדבש ולאש וליג שיא 144
.בלבלה ןטרס חתפל לופכ ןוכיסב םייוצמ
תוליעפ יאלו רתי תנמשהל תורושק הז ןובלח לש תוכומנ תויומכ
ןטרסלו סגה יעמה ןטרסל םג םהלש רשק אצמנ רבעבו תינפוג
.(Endometrial cancer) םחרה תיריר

Cancer Research


2007 טסוגוא
יביסרגא תינומרעה ןטרס םיחתפמ םינמש םירבג
תוקלל תחפומ ןוכיסב םייוצמ םינמש םירבגש אצמנ רבעב
הידבש Umea University ירקוח וליג תעכ .תינומרעה ןטרסב
היהית איה םהב ,וז הלחמ תאז לכב םיחתפמש םירבגש
.רתוי תיביסרגא
.תינומרעה ןטרס דגנ םילפוטמ םיצחמש םירבג 784 ונחבנ

International Journal of Cancer


2007 רבמטפס
לזרב םירסח םינמש םיטוטעז
לובסל השעמל םילולע רתי תנמשהמ םילבוסה םינטק םידלי
.לזרבב רוסחממ
ססקט UT Southwestern Medical Center תושארב רקחמ
אצמ רתי תנמשהמ םילבוסה םיטוטעז 1,641 קדבש ב"הרא
דבלב 7%ל האוושהב ,לזרבב רוסחממ םילבוס םהמ 20% יכ
.ןיקת םלקשמש ולא ברקב
תוחתפתהב בוכיעב אטבתהל לולע ריעצ הכ ליגב לזרבב רוסחמ
.תיביטינגוקהו תיתוגהנתהה

Pediatrics


2007 רבוטקוא
ןוירה ןמזב לקשמב היילעמ ענמיהל תונמש םישנ לע
ירבדל


2007 רבוטקוא
טשו ןטרסל ןוכיס הלידגמ רתי תנמשה
ןוכיס רתיב םייוצמ םינמשש הליג שיא 1,600 ופתתשה וב רקחמ
לקשמ ילעבל האוושהב (Esophageal Cancer) טשו ןטרסל 6 יפ
.50-מ תוחפ ינב םינמש םירבג ןוכיסב םייוצמ דחוימב .אירב

Gut


2007 רבמבונ
ןטבב ןמוש תריבצ םיתיחפמ בלח ירצומו C ןימטיו
לקשמ תריבצ ןיטקהל היושע בלח ירצומו C ןימטיו תכירצ תרבגה
.בל תלחמלו תרכוסל ןוכיס הלידגמה ,ןטבה ביבס
.60 דע 40 תונב תוינריא םישנ 900 ופתתשה רקחמב
ןמוש תריבצל ןוכיס הלידגמ C ןימטיו לש הכומנ הכירצש ררבתמ
.30%-ב תאז הלידגמ ןדיס לש הכומנ הכירצו 131%-ב ןטבב
Isfahan University of Medical Sciences-ב ,רקחמה תרטמ
.לקשמ םיתיחפמ בלח ירצומ םא קודבל התיה ,ןאריא
ןדיס תכירצו ג"מ 56-מ תוחפ ועמשמ C ןימטיו תכירצ טועימ
.ג"מ 398-מ תוחפ העמשמ הטעומ
ןטבב ןמוש תירבצ לע הערל םיעיפשמכ ולגתהש םיפסונ םימרוג
.רבעמה ליגב תואצמיהו ןושיע ,ןואכיד םה

Public Health Nutrition


2007 רבמבונ
רתי תנמשהל ןוכיס םיניטקמ B הצובקמ םינימטיו
,תוניקת B הצובקמ םינימטיו תומר ןהל תוהמיא לש ןהייוכיס
ומכ ,תויתואירב תויעבמ לובסי אלש אצאצ םלועל איבהל
.םילודג ,רתי תנמשה
תויעבש וליג הינטירב University of Nottingham ינעדמ
תויעב בקע עובנל םילולע ,םירבג דחוימב ,םירגובמב תואירב
B12 ןימטיוב םיריעז םירסוחש וליג םה .ןוירהה ןמזב םאב
DNA-ב םילק םייוניש םורגל םילולע םירוהב תילופ הצמוחבו
.תורגוב םישבכב השענ רקחמה .םיאצאצה לש

Proceedings of the National Academy of Sciences


2007 רבמבונ
םידחפו ןואכיד םימרוג ןובאית יאכדמ
דשח ותמיא קרמנד Kopenhagen university-ב םירקחמ ינש
ןוכיס ריבגמ םינוש ןובאית יאכדמב יוצמה Rimonabant רמוחהש
.ב"הראב שומישל ,רבכמ הז ,רוסא הז רמוח .םידחפו ןואכידל

The Lancet


2007 רבמבונ
םדקתמ תינומרעה ןטרסב ליעוהל היושע רתי תנמשה
תינומרעה ןטרס ינפמ רתוי םינגומ רתי תנמשהמ םילבוסה םירבג
.(Progressive Prostate Cancer) םדקתמ
וקדב ב"הרא הניילורק םורד םהרוד Duke University ירקוח
לככש אצמנ .ולא םילוחב לופיט לע השקמ רתי תנמשה םא
.םהלש תודרשיהה ייוכיס םילדג ,רתוי םינמש םילפוטמהש

Cancer


2007 רבמבונ
םינש 7 רבצנש לקשמ התיחפמ תצרמנ תינפוג תוליעפ
םלוכ םיקסועה םישנ 2,221-ו םירבג 6,119 קלח ולטנ וב רקחמ
וז הלועפש הליג ,םעפ לכב הצירה קחרמ יוניש ךות ,הצירב
לקשמ תריבצל ךרע הווש (ליגה םע הלועה) םלקשממ התיחפמ
.םינש 7 ךשמב

Medscape


2007 רבמצד
לקשמב הטילשו 3-הגמוא
Biological Science Laboratories, Kao Corporatio-ב רקחמ
לקשמ תיחפמ 3-הגמואב רישעה םיגד ןמשש אצמ ,םירבכעב ,ןפי
.ןמושה לש םירמוחה ףוליח תא ריבגמ אוהש ךכב
ולע םיגד ןמש 8% ףסונבו ןמוש ריתע טירפת ולבקש םירבכע
.םיגד ןמש אלל ךא ,ההז טירפת ולבקש םירבכעמ תוחפ לקשמב

Journal of Nutrition


2008 ראוני
רתי תנמשה דגנ ירפהמ הבוט רעי תוריפ תיצמת
םצמצל היושע רעי תוריפמ םינינאיצותנא לש הרוהט תיצמת
.קפסל לוכי וניא ומצע ירגרגה ירפה התוא תלעות ,רתי תנמשה
.הדש תותו תולוחכ תוינמכואמ תויצמתב ושמתשה םירקוחה
םירבכע .ןמוש ריתע טירפת ולבקש םירבכעבהשענ רקחמה
תיתועמשמ התוחפ הדימב לקשמב ולע תויצמתה תא ולבקש
.וז תפסות ולבק אלש ולא רשאמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראוני
םחר תתירכב תונכתסמ תונמש םישנ
ןוכיס רתיב תויוצמ רתי לקשממ תולבוסה הדימעה ליגב םישנ
ךומנ ןלקשמש םישנ תמועל (Hysterectomy) םחר תתירכל
.ילמרונ וא
.הז ןוכיס לידגמ 53-ו 36 םיליגה ןיב לקשמב תולודג תוילע םג
.םלועל השאה האיבהש םידליה רפסמל רשק לכ הז ןוכיסל ןיא
.םישנ 1,790 ופתתשה רקחמב

International Journal of Obstetrics and Gynaecology


2008 ראורבפ
רתי תנמשה דגנ לאיצנטופ ילעב םינינאיצותנא
תוריפב םייוצמ רשא םייטנדיסקוא-יטנא םינעבצ ,םינינאיצותנא
םייושעו ןמוש יאת דגנ יתועמשמ לאיצנטופ ילעב םה ,תוקריבו
.רתי תנמשה תעינמל שמשל
שי C3G ןינאיצוטנאלש אצמ Chubu University-ב ינפי רקחמ
תנמשה דגנ יחה ףוגב ןהו הדבעמ יאנתב ןה בושח לאיצנטופ
םירבכעב ןה ושענ תוקידבה .תילובטמ תנומסת דגנו רתי
ורגדוהש םיישונא ןמוש יאת לעו ןמוש ריתע טירפתב וטעלוהש
.ןינאיצותנאה תבוכרת םע דחי

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראורבפ
רתי תנמשה תעבוק הקיטנג
םימרוגו רתיה תנמשה ירקממ 77%-ל םיארחא השרותו הקיטנג
ךרענש רקחמ .םירקמהמ 25%-מ תוחפל םיארחא םייתביבס
5,092 הוויל הינטירב University College London - UCL-ב
.םימואת תוגוז

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראורבפ
תיאלוניל הצמוחמ תלעות וקיפי םינמש םידלי
(Conjugated Linoleic Acid/CLA) תיאלוניל הצמוח יפסות
םישוע םהש יפכ ,רתי תנמשהמ םילבוסה םידליל ליעוהל םייושע
.םירגובמ יבגל תאז
השענש ,ב"הרא North Carolina State University-ב ,רקחמה
האצותכ 50%-ב הנטק םהב ןמושה תסמ תיילעש אצמ םיריזרזחב
.הז ףסותמ
ןמושה תוצמוח תגיפסב המילב לע םיעיבצמ רקחמה יאצממ
דבכב ןמוש וצמוח ןוצמיח תלדגה יאו תוינמוש תומקר תזטניסו
.םירירשבו

Journal of Nutrition


2008 ראורבפ
הנמשה תיחפת םידלי ידי-לע חלמ תכירצ תתחפה
םידליש וליג ןודנול St George's University-מ םייטירב םירקוח
םילק תואקשמ תוחפ תותשל םיטונ חלמ-לד טירפת םיכרוצה
.םינמש תוחפל ךופהל ךכיפל םייושעו םיקתוממ
אלא ,םידליב םדה ץחל תא דירות קר אל חלמה תומכ תתחפה
.תנמשהל ןוכיס םהב ןיטקת


2008 ראורבפ
ןטרסל הרושק רתי תנמשה
הלעה הינטירב University of Manchester Trust-ב רקחמ
לש םיגוס המכב תולחל ןוכיס לידגהל הלולע רתי תנמשהש
ןטרס ,(Esophagus Cancer) טשוה ןטרס םהב ,ןטרס תולחמ
ןטרס ,(Kidney) הילכה ןטרס ,(Thyroid Cancer) ןגמה תטולב
.(Gall Bladder) הרמה סיכ ןטרסו (Uterus Cancer) םחרה

Lancet


2008 ראורבפ
רתי תנמשהו ןוזמ תכירצ התיחפמ תוינמכוא תיצמת
תודלוחש ואצמ Massey University-מ םידנליז-וינ םירקוח
10% דע ןלקשמל ופיסוה םויב תוינמכוא תיצמת ל"מ 1 ולבקש
ותיחפהש תודלוחה .ליגר ןוזמ ולבקש תודלוח תמועל תוחפ
.8%-ב ןוזמה תכירצ תא םג ותיחפה ןלקשממ

Food Chemistry

...3 'דח - רתי תנמשה ואר
...4 'דח - רתי תנמשה ואר