...לוכיעה תכרעמב םיביכ ואר
 
2004 רבמטפס
ירוליפ רטקבוקילהה קדייח תא אכדמ טרוגוי
...ירקוח


2005 ילוי
הביק יביכל תילוכשא יניעלג תיצמת
...ירקוח


2007 ראורבפ
הביקה ןטרסו הביק יביכ ינפמ ןגמ תיז ןמש
יקדייחמ םרגנה םוהיז עונמל םייושע תיז ןמשב םייוצמ רשא םילונפילופ
רשא הדבעמ יאנתב יוסינ .(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה
ואצמ דרפס היליבס University Hospital of Valme ירקוח וכרע
תונוכת שי (Extra Virgin Olive Oil) הלועמ תיתכ תיז ןמשל יכ
,ירוליפ רטקבוקילה יקדייח לש םינז 8 דגנכ תולעופה תוילאירטקביטנא
.הקיטויביטנא ינפב םידימעל םיבשחנ םכותמ 3 רשא
רשא תומכל תיסחי הניה תיזה ןמש לש הנגהה תמצוע יכ ררבתמ
.ונממ תכרצנ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 ינוי
םיביכ ימרוג םיקדייחב תומחול תויצומח
...תויצומח ץימ


2007 ילוי
הביק יביכ דגנ הקיטויבורפ
...םישנא


2008 ינוי
םידליב הביק-יביכ דגנ הקיטויבורפו תויצומח
...רקחמ


2009 סרמ
הביק יביכ דגנ טרוגוי
...שדח טרוגוי


2009 סרמ
הביק יביכ ענומ םינדגונ טרוגוי
ךרענ רשא ,ןפי וטויוק Kyoto Women's University-ב םידקמ רקחמ
תלוגנרת יציבמ וצומ רשא םינדגונב קזוחמה טרוגוי יכ אצמ ,םדא-ינבב
הביקה תקלדל םימרוג רשא ירוליפ רטקבוקילה יקדייחב םוחלל יושע
.הביק יביכו (Gastritis)
שמשמ רשא (Urease) זארוא םיזנאב םייולת ירוליפ רטקבוקילה יקדייח
הז םיזנא וקירזה םירקוחה .הביקה ןפודל דמציהל ידכ םתוא
םייורקה םינדגונה תא הרציי ןהלש ןוסיחה תכרעמ רשא ,תולוגנרתל
וקזיחו תולוגנרתה יציבמ ולא םינדגונ וצימ םה .םדגנ IgY-Urease
סוליצבוטקל :הקיטויבורפ ינז 2 ליכמה טרוגויה תא םתועצמאב
.(Bifidobacterium) םוירטקבודיפיבו (Lactobacillus Acidophilus)

237th National Meeting of the American Chemical Society


2009 לירפא
הביק יביכל ןוכיס םימצמצמ ילוקורב יטבנ
...תימוי הכירצ


2009 ינוי
ירוליפ רטקבוקליהמ האולחת םצמצמ ןימטולג
ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center-ב רקחמ
(Glutamine) ןימטולג ונימאה תצמוח לש ףסות יכ אצמ םירבכעב
עיפשהל יושעו ירוליפ רטקבוקילה קדייחל הרושקה האולחת םצמצמ
ידי-לע םימרגנ רשא לוכיעה תכרעמב םיביכ לע המוד ןפואב עיפשהל
.םדא-ינבב הז קדייח

Journal of Nutrition


2009 רבוטקוא
ירוליפ רטקבוקילהב לפטל רזוע C ןימטיו
Shahid Beheshti University of Medical Sciences-ב םירקוח
רטקבוקילה קדייחה רוגימב עייסמ C ןימטיו ףסותש ואצמ ןאריא ןארהט
הביקה תקלדמו הביק יביכמ ולבסש רקחמה יפתתשמ 132 .ירוליפ
.C ןימטיו ג"מ 500 ןב ףסות ליגרה לופיטה לע ףסונב ,ולביק (Gastritis)

Digestive and Liver Disease


2009 רבוטקוא
תופורת 4 תועצמאב הביק יביכב לופיט
השוע ירוליפ רטקבוקילה קדייחה לש ורועיבל תופורת 4 תרזעב לופיט
ירקוח .תופורת 3-ב לבוקמה לופיטה רשאמ רתוי חלצומ ןפואב תאז
Columbia University College of Physicians and Surgeons
עיבשמ ןפואב לעופ שידחה תופורתה בוליש יכ םירסומ ב"הרא קרוי-וינ
.הבוט ול הבוגתהו ןוצר

...וב תופורתה בכרה ללגב LAC הנוכמנ ןשיה בולישה
.הביקה תויצמוח תא תיחפהל התרטמש הפורת .Lansoprazole
.הקיטויביטנא .Amoxicillin
.תפסונ הקיטויביטנא .Clarithromycin

...ללוכו LOAD יורק שדחה בולישה
.הקיטויביטנא .Levofloxacin
.הביקה תויצמוח תתחפהל .Omeprazole
.הקיטויביטנא .Nitazoxanide
.תפסונ הקיטויביטנא .Doxycycline

רשאו םדוק לופיט לכ ולביק אל רשא םילפוטמ 135 ופתתשה רקחמב
.הנוש יתפורת בולישה הלפוט תחא לכו תוצובק 3-ל וקלוח
,שאר יבאכ ומכ ,תוילוש ויה םילופיטהמ דחא לכ לש יאוולה תועפות
.תוריצעו םיקוהיג

ACG 2009, the annual meeting of the American College
of Gastroenterology in San Diego


2010 ראורבפ
סקולפרב תנכסמ ירוליפ רט'בוקילהה תדמשה
רטקבוקילה קדייחה דגנ םילפוטמה לוכיעה תכרעמב םיביכ םע םישנא
- סקולפר לש ףקתהל ןוכיס לפכב ךכ בקע אצמיהל םילולע ירוליפ
.(Gastroesophageal Reflux Disease - GERD) יטשו יתביק רזחה

אצמנ רבדה יכ םינייצמ הדנק וירטנוא McMaster University ירקוח
םימדוק םירקחמ 7 יבגל וכרע םהש הריקס ךותמ תוצובק-תת יבגל ןוכנ
םירקחמב האצמנ אל וז הייעב יכו םילפוטמ 4,000-כ ופתתשה םהב
.םירחא םינטק

American Journal of Gastroenterology


2010 לירפא
לוכיעה תכרעמב םיביכב תושישק ןכסמ ךומנ ןונימב ןיריפסא
...םירקוח