...סיטיסוניס ואר
 
2002 ילוי
םוהמיה תועצמאב לופיט
םוהמיהש הליג הידבש הידבשב םלוהקוטס Karolinska Institute ירקוח
ירבעמ תא יטמרד ןפואב רפשל יושע (תוצופק םייתפשב לילצ תעמשה)
.ףאה ללחו םיסוניסה ןיב ריואה
הלחמל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ,םוי ידמ ךכ-לע הרזח ,םירקוחה תעדל
םוהמיההש ררבתמ .תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיזל םישיגרש םישנאב
שמשל יושעו םייקה בצמהמ 15 יפ דע םיסוניסב ריואה ירבעמ תא חתופ
.הלוחה לש ובצמ ןוחביאל ילככ אפורה רובע

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2007 ילוי
סיטיסוניסב ףאל חלמ-ימ תסימת
דיחיה ליעיה לופיטה אוה (Nasal Saline) ףאל חלמ-ימ תסימת תפלזה
ירבדל .םילשמ לופיטכו (Chronic Rhinosinusitis) תינורכ סיטיסוניסב
עצבל שי הינטירב דרופסקוא John Radcliffe Hospital-ב םירקוחה
תא םיססבתמ םירקוחה .םויב םימעפ עבראמ רתוי דע תחא םעפ תאז
וכרענ רשא ,הז אשונב םיבר םירקובמ םירקחמ תריקס לע וז םתנקסמ
ינפ לע ףידע הז לופיט ,םירקוחה םירמוא ,הרקמ לכב .2006 דע 1950-מ
.לופיט לכ ןתמ יא

Cochrane Database of Systematic Reviews


2007 רבמבונ
תויתנוע תועפות לע הליקמ חלמ-ימב ףאה תפיטש
...רקחמ


2008 ראוני
סיטיסוניסו תוננטצהב לופיטל חלמ-ימב הפיטש
...םידלי


2008 לירפא
הפירח סיטיסוניס דגנ המ תדימב תלעופ הקיטויביטנא
...תריקס


2009 יאמ
סיטיסוניס ינימסת לע הלקהל ליעומ םיסוניס חותינ
יושע (Endoscopic Sinus Surgery) םיסוניסה לש יפוקסודנא חותינ
תינורכ סיטיסוניסל םירושקה םיירקיעה םינימסתה לע תיתועמשמ לקהל
,(Nasal Obstruction) ףאב המיסח הזב ,(Chronic Rhinosinusitis)
,(Postnasal Discharge) ףאהמ השרפה ,(Facial Pain) םינפב םיבאכ
.(Smell Disturbances) חירה שוחב תוערפהו שאר באכ
.יס .יד ןוטגנישוו Georgetown University Medical Center ירקוח
םילבוסה םילפוטמ 2,070 ופתתשה םהב םירקחמ 21 רקסב וללכ ב"הרא
רחאל םישדוח 13.9 עצוממב ךשמנ םירקחמה רוטינ .תינורכ סיטיסוניסמ
.םיחותינה עוציב

Head and Neck Surgery Otolaryngology


2009 רבמבונ
ךורא חווטל אל חלמ-ימב ףאה לש תימוי הפיטש
Georgetown University Hospital School of Medicine ירקוח
רשא םילפוטמ ידי-לע חלמ תסימתב תימוי ףא תפיטש יכ ואצמ ב"הרא
לידגהל הלולע (Recurrent Rhinosinusitis) תרזוח סיטיסוניסמ םילבוס
.60%-כב הפירחה תקלדה תורידת תא םהב לידגהל

סיטיסוניסמ םילבוסה םילפוטמ 68 ופתתשה ,שדוח 12 ךשמנש ,בקעמב
חלמ-ימב תופיטש עבק ךרד ועציב רשא ,29.3 עצוממ ליג ינב ,הפירח
וז הפיטש ועציבש םילפוטמ 68 םירקוחה ורטינ ליבקמב .םוי ידמ םיימעפ
ולביק םה ןתוא תופורתה תליטנב וכישמה םלוכ םילפוטמ .םויב םעפ
.םהלש החפשמה יאפורמו היגרלא יחמוממ

Am. College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)
2009 Annual Scientific Meeting


2009 רבמבונ
םידליב תוקלד דגנ הליעי הקיטויבורפ
...יקדייח


2010 ראוני
םייח תוכיא דאמ רפשמ תינורכ סיטיסוניסל יפוקסודנא חותינ
יכ םיחוודמ ב"הרא דנלטרופ Science Uni. & Oregon Health ירקוח
רשא םילפוטמ םירבוע ותוא (Endoscopic Surgery) יפוקסודנא חותינ
.תיתועמשמ םהייח תוכיא תא רפשמ תינורכ סיטיסוניסמ םילבוס
.21.2%-ב CSS דדמ יפלו 15.8%-ב אטבתמ רופישה RSDI דדמ יפל
71.7% רועישב רופיש לח רתויב הדורי התייה םהייח תוכיאש ולא יבגל
.CSS דדמ יפל 76.1%-ו RSDI דדמ יפל

Head and Neck SurgeryOtolaryngology


2012 ראורבפ
תרתוימ הפירח סיטיסוניסל הקיטויביטנא
שומישל תודוה םירתפנ רשא הפירח סיטיסוניס לש םינימסתה תיברמ
רקחממ הלוע הז אצממ ,הב שומיש אלל םג םירתפנ הקיטויביטנאב
.ב"הרא סיאול-טנס Washington University School of Medicine-ב
(Amoxicillin) ןיליציסקומא הפורתב לופיט ולביק רקחמב םיפתתשמה
.(המד) ובצלפ הלביקש תרוקיבה תצובק תמועל םימי 10 ךשמב

JAMA