...ערז תויעב - רבגה תוירופ-יא ואר
...1 תושדח - רבגה תוירופ-יא ואר
...2 תושדח - רבגה תוירופ-יא ואר

 
2013 ילוי
רבגה תוירופו םעטה שוח
Monell Chemical Senses Center-ב םירבכעב רקחמ
שוחב םיברועמה םינובלח 2 יכ וליג ב"הרא היפלדליפ
עירכמ דיקפת ילעב םג םניה (Oral Taste) הפב םעטה
TAS1R3 םינובלחב רבודמ .(Sperm) ערזה תוחתפתהב
.GNAT3-ו

Proceedings of the National Academies of Sciences


2014 יאמ
ערזה דוקפית תא םישבשמ הנגה םרקו םייניש תחשמ

וא (Endocrine Disruptors) םיינירקודנא םישבשמ
םה (Endocrine-Disrupting Chemicals/EDCs
(םיוסמ ןונימב) שבשל םילולעש םיימיכ םירמוח
תאו ףוגב תיעבטה םינומרוהה תכרעמ תוליעפ תא
.(Human Reproduction) םדאה לש הייברה תכרעמ
,ליטסקט ,ןוזמב אצמיהל םילולע ולא םירמוח
,קיטסלפ יקובקב םהב ,תיב ירצומבו תופורת
.םיקחשמו הקיטמסוק

University Dep. of Growth and Reproduction ירקוח
תוילילש תובוגת ואצמו םינוש םירצומ 100-כ וקדב קרמנד
קלח .ערזה דוקפית תא תושבשמה תובוגת ,םהמ 1/3-כב
(Sunscreens) הנגה םרק/הנירק יננסמב אצמנ ולא םירמוחמ
.(Toothpaste) םייניש תוחשמבו

EMBO


2014 יאמ
רבגה תוירופו סרטס
Columbia Uni. Mailman Sch. of Pub. Health-ב רקחמ
תוכיאב עוגפל לולע ישפנ חתמ/סרטסש אצמ ב"הרא קרוי וינ
וקדב םירקוחה .רבגה תוירופ לע העפשה לעב רבד ,ערזה
םייח יעוריא ,(Workplace) הדובע םהב ,סרטסח תורוקמ
ספתנ ללוכ ץחלו (Stressful Life Events) םיציחלמ
.(Overall Perceived Stress)
הנורחאה הנשב ועראש םיציחלמ םיעוריא יכ וליג םירקוחה
רועישלו (Sperm Motility) ערזה תויתעונתב ןוטיקל ומרג
.תילמרונ ערז (הנבמ) תייגולופרומ לש רתוי ךומנ
תומר ילעב ויה הדובעב םיצחל ווחש ולא יכ אצמנ ןכ
(Testosterone) ןורטסוטסט ןומרוהה לש רתוי תוכומנ
הייברה תכרעמ תואירב לע העפשה ול שיש רבד ,ערזב
.(Reproductive Health)

Fertility and Sterility


2014 ינוי
םרותה ליגב אלו ערזה תוכיאב תויולת תוירופ ילופיט תואצות
דוגינב ,אצמ הינטירב Newcastle Fertility Centre-ב רקחמ
תוירופ ילופיט תאצות יכ ,םימדוק םירקחמ יאצממל
הניא ,םרותמ ערזב שומיש השענ וב ,(Fertility Treatment)
.ולש ערזה תוכיאב לא ,םרותה לש וליגב היולת
עגונב תובושח תוכלשה ולא םיאצממל ויהי םירקוחה ירבדל
רקחמב .(Sperm Donor) ערזה םרות לש יברימה וליגל
.הז גוסמ םילופיט לש םירקמ 39,282 וללכנ

European Society of Human Reproduction and
Annual Meeting (ESHRE) Embryology
Munich, Germany


2014 ינוי
ערזה תוכיאב הדיריל םורגל םילולע םיירלולס םינופלט
(Cell Phones) ירלולס ןופלט ירישכמ םיאשונ רשא םירבג
תא ןיטקהל םילולע םה ךא ,ךכל םיעדומ םניא םדגב סיכב
-ורטקלא הנירקל םתפישח בקע ,עדומב אלש םנוירפ
.(Electromagnetic Radiation) תיטנגמ
הינטירב University of Exeter ירקוח םיחוודמ ךכ-לע
,םימדוק םירקחמ 10 וללכנ הב תיתטיש הריקס וכרעש
ורקיבש םירבגמ ערז תומיגד 1,500-ל בורק וללכש
.רקחמ יזכרמו תוירופ תואפרמב

Environment International


2014 רבוטקוא
ערזה תוכיא לע עיפשהל היושע הנותמ לוהוכלא תכירצ
ריעצ רבג ידי לע) עובשב לוהוכלא תודיחי 5 תייתשב יד
.(Sperm Quality) ערזה תוכיא תא דירוהל ידכ (אירבו
קרמנד University of Southern Denmark-ב רקחמב
.אבצל סויג ינפל 28 דע 18 ינב םירבג 1,221 ופתתשה


2014 רבוטקוא
רבגה תוירופ לע םוינימולאל הפישח תעפשה
הפישח יכ ואצמ הינטירב Keele University ירקוח
לע ילילש ןפואב העיפשמ (Aluminium) םוינימולאל
םוינימולאה תמרש לככ .(Sperm Count) ערזה תריפס
רקחמב .ערזה תריפס הדרי ,הלדג ערזב אצמנש
.םירבג 62 ופתתשה

Reproductive Toxicology


2014 רבמצד
ליגה םע תתחופ ןכא ערזה תוכיא
ופסא רשא ,דנליז וינ University of Otago-ב םירקוח
,םלועה יבחרב ועצובש םימדוק םירקחמ 90-מ םינותנ
ליגה םע ערזה תוכיאב הדירי הנשי ןכא יכ םיחוודמ
ערזה חפנב הדיריב רבודמ .(Age-Related Decline)
,(Sperm Performance) ערזה יעוציבב ,(Semen Volume)
ייא.ןא.ידל קזנבו (Malformed) ותרוצב תוויעב
תוכיאב הדיריה ךילהת םירקוחה ירבדל .(DNA-Damage)
.40-ו 35 ליג ןיב ליחתמ ערזה

ScienceDaily


2015 סרמ
תופורת יובירו םד ץחל רתי ,תינפוג הדובע
רבגה תוירופ תא םיניטקמ
ידי-לע ןמומ רשא ב"הרא Stanford University-ב רקחמ
םהינותנ תא חתינו National Institutes of Health/NIH
רשא םינש 31.8 עצוממ ליג ינב םירבג 500-מ הלעמל לש
םד ץחל רתי ,תינפוג תצמאמ הדובע יכ אצמ תורהל ושקיב
.רבגה תוירופב עוגפל םילולע תובר תופורת תליטנו
ושקיבש תוגוז 456 רטינ ,הנשמ הלעמל ךשמנש ,רקחמה
.תורהל

Fertility and Sterility


2015 יאמ
רבגה תוירופ יאל םימרוג ןימה ימוזומורכ
University of Pittsburgh School of Medicine ירקוח
תוירופ-יא לש םירקמהמ קלח יכ וליג ב"הרא הינבליסנם
ישנה X םוזומורכה לש לפכ ידי-לע םרגנ רבגה
,Y םוזומורכ לש ורדעה וא (Maternal X Chromosome)
.(Viable Sperm) ינויח ערז לש תוחתפתה םיענומה
רבגה תוירופ יא לש םירקמה תיצחמכ םירקוחה ירבדל
םה רמולכ ,ערז םירציימ םניא 20%-כו יטנג םרוקמ
.(Azoospermia) הימרפסוזא-מ םילבוס

New England Journal of Medicine


2015 יאמ
תורבעתהל רתויב ליעיה אוה הכיפשה לש ןושארה קלחה
תוירופה תאפרמב רקחמ לש ויאצממ
Ginemed Assisted Human Reproduction Clinic
םע דיימ טלפנה ערזה קלח יכ םיארמ דרפס היליבס
דיינה ,רתויב ברה אוה (Ejaculate) הכיפשה תליחת
ערזל סחיב רתויב הבוטה DNA-ה תוכיא לעבו רתויב
יכ הארמ רבדה םירקוחה ירבדל .ךשמהב טלפנה
תא תורפהל אוה הכיפשה לש ןושארה קלחה דיקפת
תושעל רחא ערזמ עונמל אוה ראשה דיקפתו תיציבה
.םירבג 40 ופתתשה רקחמב .ןכ

Systems Biology in Reproductive Medicine


2015 רבמבונ
הרושק הרשעה תונש ךלהמב הרבדה ירמוחל הפישח
םייחה ךשמהב ערזב םימומל
ב"הרא ןוטגנישוו George Washington University ירקוח
:(Pesticides) הרבדה ירמוחל םיפשחנה םירבג יכ םיחוודמ
תורגבתהה ךלהמב (Organochlorines) םינירולכונגרוא
וניאש ערז ילעב תויהל ןוכיס רתיב םינותנ (Adolescence)
.ןיקת
DDT םיקרחה ריבדמ ךייש ולא הרבדה ירמוח תצובקל
שומישל רסאנש (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane)
90 ופתתשה רקחמב .תמדוקה האמה לש 70-ה תונשב
.44 דע 22 ינב םירבג

Environmental Health Perspectives


2016 ראורבפ
תולחמל תומרוגה תויצטומ רתוי ערזב שי תונקדזהה םע
רוקמה תא ורתיא הינטירב University of Oxford ירקוח
תוירוניצב ,תולחמל תומרוגה (Mutations) תויצטומ רפסמל
םיכשאב תויוצמה (Seminiferous Tubules) ערזה תורצוי
.םיאירב םישנאב ,(Testicles)
רתוי בוט ןיבהל םירזוע ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
ררועתהל תולולעש (Genetic Diseases) תויטנג תולחמ
.ןהב םילוח םניא םמצע םהש םירוהל ודלונש םידליב

Proceedings of the National Academy of Sciences


2016 סרמ
םירבגב הייבר תוערפהל םירושק םייעמה יקדייח
...רקחמ


2016 ילוי
רבגה תוירופב תעגופ ןתשב לומקא לש הובג המר
אצמ ב"הרא National Inst. of Health/NIH-ב רקחמ
ןתשב לומקא לש ההובג המר התייה רבגל םהב תוגוזל יכ
ןוירה גישהל רתוי השק היה (Urinary Paracetamol)
.הכומנ התייה ןתשב לומקאה תמר םהב םירקמל האוושהב

Human Reproduction


2016 רבמצד
ותוכיא תאו ערזה תא קזחמ DHA ףסות
ףסותש הליג דרפס הנולצרב Uni. of Barcelona-ב רקחמ
.ייא.ןא.יד-ה יקזנ תא ןיטקהל יושע DHA 3-הגמוא
.ערזב (DNA Damage)
תא הלעה תועובש 10 ךשמב םוי ידמ חקלנש DHA ףסות
םיטנדיסקוא-יטנאה תמר תא רפישו ערזב 3-הגמואה תמר
.םירבג 57 ופתתשה רקחמב .ערזב (Antioxidant Status)

Systems Biology in Reproductive Medicine