ןגמה תטולב יהמ
,ראווצה תיזחב תמקוממ (Thyroid gland) סירתה/ןגמה תטולב
.(Adam's apple) תרגורגה תקיפל תחתמ
טולשלו ןוזמהמ ,דוי רוגאל הדיקפת
םירמוחה ףוליח ךילהתב ותרזעב
לע ונייהד ,ףוגב (Metabolism)
תדמועה היגרנאב ףוגה שומיש ןפוא
...ותושרל
תוירולקה תפירש בצק תרקב
.ולקשמב הטילש ךכו ףוגב  
.ותלועפ תמצוע לע הרקבו בלה תומיעפ תצאהו הטאה
.ךרוצל םאתהב ,ףוגה תרוטרפמט תדרוהו האלעה
.לוכיעה תכרעמב ןוזמה תעונת תוריהמ תרקב
.םירירשה תוצווכתה תרקב
.םישדח םיאתב םיתמ םיאת תפלחה בצק תרקב

ןינוריתודוירט םינומרוהה תשרפה ידי-לע תושענ ולא תולועפ
(Thyroxine : T4) ןיסקורית ,(Triodothyronine : T3)
.(Calcitonin) ןינוטיצלקו

תויעב לש ולאל דאמ םימוד ,ןגמה תטולב תויעב ינימסתו רחאמ

.ןוחביא יאו יוליג יא לש בצמ רצוויהל לולע ,תורחא
תוליעפ רתי .ףוגב את לכ לע העפשה ןגמה תטולב ינומרוהל
.תכל תוקיחרמ תועפשהב ואטבתי הלש תוליעפ תת וא

ךות ,הקזח תיטנג היטנב תאטבתמ ןגמה תטולב תויעב
.תורוד רפסמ לע (םעפ ידמ) גוליד ידכ

...הייעב תוררועתה לע עיבצהל םייושעש םימדקומ םינמיס
.(30 ליג ינפל) תע םרטב ריפאמ רעיש
.ינמז ללכ-ךרדב ,(Patchy hair loss) יתצובק רעיש ןדבוא

.וטומישאה תלחממ וא סביירג תלחממ םילבוסב ונחבואי ולא