המדקה
םיוולמ םהשכ ,הצוחה ףוגה זקנמ םתוא םילזונ יפדועמ בכרומ ןתש
ילמרונה ועבצ .תוילכה ידי-לע םדהמ םנוניס רחאל ,תלוספ ירמוחב
ול הנקמ ועבצ תא .בהבהצ-םוחל ריהב בוהצ ןיב אוה ןתשה לש
קוריפ תעב רצונה (Urochrome) םורכורוא (Pigment) ןעבצה
.חיר לכ לוטנ ןתשה ללכ ךרדב .ןיבולגומהה

.םיינמז ,םירקמה תיברמב ,ויהי ןתשה עבצב םייוניש
,תופורת ,הייתשו ןוזמ :תונושו תובר ךכל תוביסה
.םימ תייתש רתי וא טועימו םיפסות

םימוטפמיס
תא תללדמ וז .הייתשה תומכל םאתהב הנתשמ ןתשה עבצ ןווג
איה רשאכ) ריהב דע (הנטק הייתשה תומכ רשאכ) ההכמ ועבצ
.לזונה תומכל םאתהב ,(הלודג
.ההכ םוח תויהל ןתשל םורגל הלולע הפירח תושבייתה

ךא ,עבצב יונישל תוולתמ תופסונ תועפות ןיא םירקמה תיברמב
...ומכ ,תופסונ תועפות תוולתהל תולולע ןתשה יכרדב תקלד ןמזב

.העזהו תרומרמצ ,םוח
.ןטב יבאכ ילג
.ןתש לש זע חיר
.ןתש תתל ףוחד ידימת ךרוצ
.ןתש ןתמב הבירצ תשוחת
ההובג תורידתב ןתש ןתמ

םימרוג
.תונושו תובר תוביסמ רצוויהל םילולע ליגרהמ םינוש ןתש יעבצ
ךז ןתש
...לש האצות תויהל לולע ךז ןתש
.דאמ הבורמ הייתש
.תמחש וא תילאריו דבכ תקלד ומכ ,דבכ תייעב
דורו/םודא ןתש
...בקע םרגיהל לולע דורו/םודא ןתש
,תופסונ תועפותב הוולמ וניא רבדה בורל .ןתשב םד תעפוה
...ךכל םורגל םילולע .באכ ומכ     
.ןתשב םד/הירוטמה
.רשוכו תינפוג תוליעפ ואר .תצמואמ תינפוג תוליעפ
.ןתשה יכרדב םוהיז
.תלדגומ תינומרע תטולב
.ןתשה תיחופלשב וא תוילכב םינבא
.ןתשה תיחופלש ןטרס וא תוילכ ןטרס
.ןתשה תא םידאהל םילולע סבירו תוינמכוא ,קלס .ןוזמ
.תוירטאיכיספ תופורת וא תולשלשמ תופורת .תופורת
.תיפסכ וא תרפוע לש תינורכ הלערה .םינלער
םותכ ןתש
...ללגב םרגיהל לולע םותכ ןתש
תעלד יגוס ,(ןיטורקה תעפשהב) רזג ץימ וא רזג ומכ ,ןוזמ
.C ןימטיו ומכ ,םיפסות תליטנ ןכו םימיוסמ    
,ןידאמוק ומכ םד יללדמו תומיוסמ תוקיטויביטנא .תופורת
תופורת ,(ןתשה תיחופלש תקלדב לופיטל) םיבאכ יככשמ    
.היפרתומיכב תושמשמה תופורתו תולשלשמ     
םורכורואה לש זוכיר רתי תמרוג הטעומ הייתש .תושבייתה
.ןתשל ליגרהמ ההכ עבצ תיינקהו    
קורי וא לוחכ ןתש
...ידי-לע םרגיהל לולע קורי וא לוחכ ןתש
םיבאכ דגנ תושמשמה תודחא תופורתל םיפיסומ םתוא עבצ ירמוח
.לוחכ עבצ ןתשל תונקהל םילולע ןתשה תכרעמב
...םיללוכ םירחא םימרוג
.ינייפוא חיר םג ומכ ,קרקרי ןווג ןתשל הנקמ סוגרפסא .ןוזמ
תולולכ ,לוחכ ןתש םורגל תולולע תופורת רפסמ .תופורת
,תויתקלד-יטנא תופורת ,ןתש ןתמב הגלבה יאל תופורת ךכב    
תופורת ,תוליחב דגנ תופורת ,הביק ביכב לופיטל תופורת    
.ןימטיו-יטלומ יגוס רפסמו תוינימטסיה-יטנא    
.ךכמ לבוס דלי רשאכ דחוימב ,םדב ןדיס רתי .תולחמ
ההכ םוח ןתש
הלולע הרו-ולא וא סביר ,ירצמ לופ לש הלודג הכירצ .ןוזמ
.ההכ םוח ןתש םורגל    
תוקיטויביטנא ,הירלמב לופיטל תופורת ךכב תולולכ .תופורת
.(םירירש תעגרהל) תותיווע דגנ תופורתו םילשלשמ    
תמחשו (Hepatitis) דבכ תקלד ומכ ,דבכ תולחמ .תולחמ
םירמוחה ףוליח לש תורידנ תויתשרות תולחמ ,(Cirrhosis)    
.(Glomerulonephritis) הילכה תויעקפ תקלדו    
רוכע ןתש
.תוילכב םינבאו ןתשה יכרדב תקלד ךכל םורגל תולולע

ןוכיס ימרוג
.ןתשה עבצב יוניש םורגל לולעש ןוזמ תכירצ
...ןתשה עבצ הנתשי הייטעבש הלחמב ןכסל םילולעש םימרוג
.תלדגומ תינומרע תטולבב תוקלל םילולע 50 ליגמ םירבג .ליג  
.ןתשה יכרדב תקלדמ םיתיעל תולבוס תובר םישנ .רבג/השא  
.ןתשה תיחופלשב וא תוילכב םינבאמ לובסל רתוי םיטונ םירבג      תאצות ,הילכה תויעקפ תקלד .הנורחאל העריאש תקלד  
.םידליב חיכש םרוג הווהמ .ילאירטקב וא ילאריו םוהיז     
.תוילכ תקלדל החפשמב הייטנ .תיתחפשמ הירוטסיה
םיצר דחוימב םייוצמ ךכל רתי ןוכיסב .ינפוג רתי ץמאמ
.םיכורא םיקחרמל   

ןוחביאו תוקידב
תינפוג ותוא קודבי ,הלוחה לש יאופרה ורבע תא ןחבי אפורה
...תוינוחביא תוקידב רפסמ לע הרויו
.ןתש תקידב
לולעש רבד ,ןתשב ןובלחו םימודא םד יאת רותיאל הקידב
.תוילכב הייעב לע זומרל    
.תוילכב םינבא ימרוג רתאת ןתשב םילנימ תקידב
.תקלד םורגל םילולעש ,ןתשב םיקדייח יוליגל הקידב
רותיאל (BUN) האירוא תקידבו ןיניטארק תקידב .םד תקידב
.תוילכה תלועפ תוניקת יא לע םיזמרמה ,םדב תלוספ ירמוח   
.םדב הביק ימיזנא לש ההובג המר הנשי םא םג קדבית   
לשו תוילכה לש MRI תקידב וא CT תקידב ,ןגטנר םוליצ
.תונותחתה ןתשה יכרד   
ךרד הקד תירוניצ תרדחה .(Cystoscopy) היפוקסוטסיצ


לופיט

לש הנושה ועבצ ירוחאמ דמוע המ קודבל שי
יפיצפסה םרוגב לפטל ,רתואי הזשכלו ןתשה
.הייעבה לש

העינמ
םיפסות ,תופורת תליטנ אוה ןתשה עבצב יונישל םרוגה רשאכ
.םיעצמא טוקנל ךרוצ היהי אל ,ןוזמ וא

ןתשה עבצב יוניש תומרוגה תולחמ תעינמל םיעצמא
ןתש ןתמ ,םימ לש תולודג תויומכ תייתש .ןתשה יכרדב תקלד
.ןימ יסחי םויק רחאל דיימו ךכב ךרוצה תשגרה םע דיימ    
.ןתשה יכרדב תקלד עונמל םייושע ולא לכ    
תכירצ תנטקהו םימ לש תולודג תויומכ תייתש .תוילכב םינבא
.רוזעל היושע סבירו דרת ומכ תוקריו ,םינובלח ,חלמ   
הפישחמ תוענמיה ,ןושיע תקספה .ןתשה תיחופלש ןטרס
.ךכל ןוכיס וניטקי םימ לש הבורמ הייתשו םיימיכ םירמוחל    

לקשמ לע הרימש ,ןושיע תקספה .תוילכ ןטרס
הדפקה ,תוריפו תוקרי תכירצ תלדגה ,תואנ    
םיימיכ םירמוחל הפישח ינפמ הרימשו תינפוג תוליעפ לע    
.ךכל ליעות