?יהמ היצנמיד
תלוכיה ,ןורכיזה םיברועמ הב תדמתמ תילכש תורדרדיה אה היצנמיד
הז ךילהת .םירחא םיילטנמ םידוקפיתו דומילה רשוכ ,תויעב רותפל
תדמתמ תורדרדיה לש תיללכ המגמו תודיריו תוילע ךות םישדוח ךשמנ
.תוטושפ תוימוימוי תולועפ עצבל תלוכי-יא דע תדמתמ תורדרדיה
קלח יבגל .היצנמידל םורגל םילולע רשא םימרוג האממ רתוי םירכומ
.ותומדקל בצמה תא בישהל ןתינ םהמ

הליחת קדבית ,יוקל טופיש רשוכו לובליב ,ןורכיז ןדבוא לש הרקמב
.תועפות ןתוא לכל םורגל לולעש ,ןואכידאוה םרוגהש תורשפאה
.חומב םיריעז םד-ילכב תומיסח אוה םירקמהמ 20%-ב םרוגה
.המיסחה םוקמל םאתהב ונתשי םינימסתה
ןוכיס רתיב םייוצמ םד-ץחל רתי ילעבו (תלפוטמ יתלב) תרכוס ילוח
...ןיאטסיצומוה ואר .היצנמידל

הרקמב ,דאמ ךשוממ תוחתפתהה ךילהת הב ,רמייהצלא תלחמל דוגינב
םירופיש בגא בצמב תודח תוציפק ןנשיו ימואתפ ינושארה עוריאה הז
.תדמתמ תיללכ תורדרדיה תמגמו םעפ ידמ םילק
  ןוכיס ימרוג
לש תכשוממ הכירצ
.םיפירח תואקשמ  
.ןוסניקרפ תלחמ
.ןגמה תטולב תוליעפ תת
.תוינורכ תוקלד
.תופורת לש יאוול תועפות
.היוקל הנוזת
.B12 וא B1 ןימטיוברוסחמ
  םימוטפמיס
.יתורבח היהש םדאב ,חורה-בצמ ייונישו תורגתסה .תוישיאב םייוניש
אוה .הזכ תויהל קיספמ יקנו רדוסמ היהש םדא .תוגהנתהב םייוניש
םדאל ךפוהו הביס אלל עבק ךרד ףתתשה אוה ןהב תויוליעפ קיספמ 
.ןדשחו ידיאונארפ םדאל 
חלגתהל ,תוטושפ ןובשח תולועפ עצבל תלוכי-יא .תויונמוימ ייוניש
.עבק-ךרד הלוחה עציב ןתוא תוביבח תולועפ עצבל ,(רפאתהל וא) 
.םיכיראתו םינמזל עגונב ךשמנ לובלבו םירכומ תומוקמב תואצמתה יא 
.םיצפח םיאצמנ םהב תומוקמ יבגל תכלוהו תרבוג החכיש 
קוחרה רבעה ןמ תוערואמ תאז תמועל .רצקה חווטל ןורכיזה ןדבוא
.טורטורפב ורכזי 
.תוטושפ תוימוימוי תולטמ םייסל תלוכי-יא
.ןאוס שיבכ זכרמב הכילה ומכ ,םיעטומ םילוקיש
  תוצלמה
םינועש ,הנש-תוחול ומכ ,רזעל ול ויהיש םייתוזח םיזמר הלוחל וקפס
.וביבס הרוקב תולק רתיב אצמתהל ול עייסיש יתוזח גצימ לכו  
,תוחוראל םיעובק םינמז ועבק .הלוחה לש ומוי רדס תא וטשפ
.'דכו םיביבחתב קוסיע ,טבמא  
םיטושפ םיבלשל הקוריפ ידי-לע םיעצבמ םתאש הלועפ לכ וריבסה
.הנבהל םילק םיטפשמבו תוטושפ םילימב שומישו  
.בתכה לע עוציבל תוארוה ולעה
.םינושה םילכלו םירישכמל םש םע תויות ודימצה
ןמזמ .ךליאו םיירהצה-רחא תועשמ תובכרומ תולועפ עוציבמ וענמיה
.לובליבה רבוג ךליאו הז  
ידכ ינפוג עגמ לע ומיע רומשל ולדתשהו הלוחה ןיע רשק לע ורמיש
עגמ .ול הרוקל בל םימש םתאש תוארהלו ןוחטיב תשוחת וב רוציל  
.(םילימ רשאמ רתוי בוט הלוחה ידי-לע שרפתי  
,דוגיב תריחב ומכ ,רבד לכמ (ןתינש המכ דע) לודג רחבמ ול ועיצה
.ןוזמו תויוליעפ  
הריש ,םיקוביחו םיעגמ ומכ ,םיעובק םישוח ייוריג הלוחל וקפס
.םיינפוג םילוגריתו  
.תניינעמ תאז םעו החוטב הביבס ורובע ורצ
.חוטב םוקמב םינכוסמ םיימיכ םירמוחו תופורת ורמיש
דבאיש הרקמל ,םיהזמ םיטרפ םע דימצ הלוחה די-קרפל ודימצה
.התיבה וכרד תא  
.ךרדהמ ירשפא לושכמ לכ וקלס .תודיעממ חוטב תיב לע ורמיש
.ודיצמ תודירטמו תורזומ תויוגהנתהמ ומלעתה
.םינוש םיקוסיעב הלוחה תא ןיינעל וסנ
.ךרוצה הרקמב אשונ ונש .ךכב המ לש םינינע לע םיחוכיומ וענמיה
טיעמהל ידכ הלוחה לש תופורתה תמישרב אפורה םע דחי ונייע
.לובליבל ול םורגל תולולעש ולאב  
.הייתשל םילזונ לש תקפסמ תומכו הבוט הנוזתל וגאד
  ?רמייהצלא תלחמ יהמ
,היצנגילטניאל ,ןורכיזל םירושקה חומ ירוזיאב תעגופ רמייהצלא תלחמ
קר ןתינו יופירל תנתינ הניא איה .תוגהנתהלו הפשל ,טופישה רשוכל
,ותומ םוי דע רדרדיו ךלי הלוחה לש ינפוגה ובצמ .התוא טיאהל תוסנל
.םוהיז וא תואיר תקלד בקע
םימהזמ לע תועיבצמה תוירואית רפסמ שי .םיעודי םניא הלחמה ימרוג
...ןיאטסיצומוה ואר .הל םימרוגכ תיפסכוםוינימולא ומכ ,םיונוש

איה רמולכ ,תינומיאוטוא הלחמ איה רמייהצלא תלחמש הרבס ףא הנשי
הלחמל םרוגה יכ תרחא הרבסו ןוסיחה תכרעמב העיגפ בקע תמרגנ
,רצות וא (Lipofuscin) ןיקסופופיל גירח (ןעבצ) טנמגיפ לש עקשמ אוה
.םיגירח םינובלח לש
 
יתפרצה סקודרפה
תלחממ תוחפ םילבוס ,ןיי תותשל םיברמ רשא ,םיתפרצה
...םידיאונובלפ ואר .80% דע רועישב ,היצנמידמו רמייהצלא

.היצנמיד לש איהשלכ הרוצמ םילבוס תרגובמה היסולכואהמ 3%-כ
דע 5 הנממ םיעגפנ הלעמו 65 ליגמו ליגה םע הלוע הלחמה ירקמ רועיש
.זוחא 47 דע 30 85 ליג לעמו םיזוחא 10
הלש רידנ יתשרות גוס םייק ךא ,65 ליגל תחתמ הצופנ הניא הלחמה
אטבתמ רשא ןויטיש/היצנמיד לש גוסב רבודמ .40-ה ליג ינבב עגופ רשא
.ןמזה םע רימחיו ךליש בצמ ,תוילטנמה תולוכיב תיללכ תורדרדיהב

תוימוימוי תומישמ עוציבבו רושקיתב ,הבישחה תלוכיב תעגופ הלחמה
תלוכיב הדיריל ירקיעה םרוגה איה רמייהצלא תלחמ .תוטושפו תויסיסב
.םירגובמ םישנאב (היצנמיד) תילכשה
,הצופנ תישענו הלחמה תכלוה ,תכראתמ םייחה תלחותש לככ ,ןמזה םע
ךפוה הלוחב לפטל דימתמה ךרוצה .םירגובמ םישנא לש םתועיגפ ללגב
.תיפסכו תישפנ ,תינפוג הסמעמל
  הלחמה תומיאל תוקידב
.(B12 ןימטיו דחוימב) םימיוסמ םינימטיוב רוסחמ יוליגל םד-תוקידב
.םילודיגו םד-יפטש ,חומב םד-ילכ תולחמ רותיאל MRICT תוקידב

...לש םמויק ןכו

.(Syphilis) תבגע.םדב ןדיס לש תוהובג תומר
.ןגמה תטולב תוליעפ תת

...תולגתהל םילולעש םיאצממ

תוארהל היושע ,הלחמה לש םימדקתמה םיבלשב ,םילוחב CT תקידב
.חומה לש (ץוויכ) היפורטא םהב ,םינייפוא םייוניש רפסמ  
ןיב ןיחבהל רשפאמ (Positron Emission Tomography) PET קרוס
.תורחא תויטנמיד תולחמב םילוחל רמייהצלא ילוח  
קדבנה םא אדוול הלוכי (Apolipoprotein E) APOE םד תקידב
הז ןג לש ותואצמה .הלחמל ןוכיס לע עיבצמה APOE-4 ןגה תא אשונ  
.הלחמה םויק תא תששאמ היצנמיד הלוחב  
  לופיט
תא שדחלו תומקרה בצמ לש ותורדרדיה תא טיאהל איה לופיטה תרטמ
.םיבצעה
,היצנמידב לופיטל ליעומ אצמנ (CDP-Choline) ןילוק .יפ.יד.יס
.שאר תולבחו ץבש ,ןוסניקרפ תלחמ  
ינפמו תונקדזה ינפמ חומה לע הניגמ L-Carnitine ונימאה תצמוח
.ובצמב תורדרדיה  
.בצמה תא רפשי Q10 םיזנא-וק
דחוימבו רתויב הבושח םילרנימו םינימטיו לש התואנוו העובק הכירצ
.היצנמידל םימרוגה דחא אוה וב רוסחמש B12 ןימטיו  
םימחול E ןימטיוו (Selegiline) ןילי'גלס טנדיסקוא-יטנאה יכ אצמנ
(חומב בצעה יאת) םינוריונב תועגופה ןוצמיחה תולועפב החלצהב  
.הלחמב תורדרדיהה תא םיטיאמו  
רפשמ םיינושארה הלחמה יבלשב םישנל ןתינה ןגורטסא יכ םג אצמנ
.ןחומ דוקפית תא  

...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט ואר
אפרמ-יחמצ

החלצהב תמחולה תיז ילע תיצמתב שמתשהל תוסנל ץלמוממ
.רמייהצלא ילוח לש םחומב קר הלגתה רשא קדייחב  
  תוצלמה
...רמייהצלא הלוח לש ותיבב עצבל שי ןתוא תולועפ רפסמ ןלהל
יתוחיטב ןוכיס תווהל לולעש רבד לכ (חוטב םוקמב ולענו) וקיחרה
.'דכו םילקימיכ ,םיפירח תואקשמ ,תופורת ומכ ,הלוחל  
תא תועיבקב ואדו .ןמחפ תצומחת-דח יאלגו ןשע יאלג וניקתה
.הניקתה םתוליעפ  
.תורחא תולחמלו ןואכידל ןוכיס רתיב םייוצמ הלוחה לש גוז תב/ןב
.הלוחב לופיטה ןפואל עגונב ץועי ולבק  
 
תושדח
...5 'דח ,...4 'דח ,...3 'דח ,...2 'דח ,...1 'דח - רמייהצלאו היצנמיד ואר