םיפקעמ חותינ - הקיטסלפויגנא
Angioplasty - Bypass surgery
 
:ואר - םיילילכ םד ילכ תמיסח) בל תלחמב יתפורת לופיט רשאכ
הערפה שיו לשכנ (םיקרוע תשרט) ותורציה בקע ,(בל רירש םטוא
...תויורשפא 2 הלוחה ינפב תודמוע ,בלה רירשל םד תמירזב
.(Bypass surgery) םיפקעמ חותינ
.(Angioplasty) הקיטסלפויגנא

תונורתי תחא לכל ךא ,תוליעי תוטישה יתש
חותינ אוה םיפקעמ חותינ .הלשמ תונורסחו
.(Open-heart surgery) חותפ בל
 
,הקיטסלפויגנא רשאמ תצקמב תובוט ויתואצותש ואצמ םירקחמ
.םישדוח רפסמ תכרוא ונממ המלחהה ךא
ודעונש םד ילכ לש םילתש תריפתבו הזחה תחיתפב ךורכ חותינה
.םימותסה םייבבלה םדה ילכ תא ףוקעל

.דבלב תועובש רפסמ הניה הקיטסלפויגנא רחאל המלחהה תפוקת
(Restenosis) תשדוחמ תורציהל יוכיסה אוה וז הטישב ןורסחה
.ובחרוהש םדה ילכ לש
 
תירוניצ ,(Stent) טנטס/ךמות אוה ןורתפה
לע רומשל הדיקפתש ,תשר היושע הנטק
.בחרומה םדה ילכ רטוק
,תושחרתמ ןיידעש תויורציה לע רבגתהל ידכ
.תאז תענומה הפורתב ולא םיכמות םיפצמ
ןיב ,רזוח לופיטב ךרוצ שי ןיידע םירקמהמ קלחב ,םישודיחה לכ םע
.תאז לכב םיפקעמ חותינ עוציב וא ךילהתה לע הרזחב אוה םא
םאתהבו תשדוחמ תורציהל וייוכיס תניחבמ לפוטמה תא םיכירעמ
תרזוח תורציהל ההובג ןוכיסב הלוח .לופיטה גוס לע םיטילחמ ךכל
.םיפקעמ חותינל הנפוי
 

תישענ םייבבל םד ילכ לש תרזוח תורציהל ןוכיסה תכרעה
...םימרוג רפסמב תובשחתה ךות
.םד ילכ תבר הלחמ .תרכוס
.בלה ףקתה תרמוח .הזחב םיבאכ
תועש 24-ב בל ףקתה
.תונורחא
הקיטסלפויגנא
.תמדוק

רטתק/רתנצ םירידחמ וב ,יחותינ ךילהת אוה הקיטסלפויגנא
.ינלוחה םד ילכב המיסחה םוקמ דע ,קיקד רוניצ ,(Catheter)
ךות ,םדה ילכ תא ביחרמו חפנתמה ןולב אצוי רתנצה הצקמ
רשפאמו ויתונפדל (Plaque) קאלפה ,םסוחה רמוחה תסיחד
.וכרד הניקת םד תמירז
.ןולבהו רתנצה םיאצומ ךילהתה םות םע
.םייתעש דע העש ךרוא ולוכ ךילהתה
 
םיעצבמ (Balloon angioplasty) ןולב תקיטסלפויגנאב
,היהית הסינכה .תימוקמ המדרה רתנצה תרדחה םוקמב
העשפמב וא ןוילעה (Thigh) ךריה קלחב ,ללכ-ךרדב
ילרומפה קרועה רבוע םהב םירוזיא ,(Groin)
.(Femoral artery)
.המיסחל תונידעב רתנצה תא םיפחוד ותרדחה םוקממ