תושדח - סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד
Degenerative Arthritis/Osteoarthritis - News

סיטירתראואטסואל ןימזוקולג
קרפמה תואירבל המודא הצא
םיבאכ לע לקמ הקיפ קבח
סיטירתראואיטסואל לונגונקיפ
תוריעצ תומצעל K ןימטיו
סיטירתראואיטסוא דגנ הנובל
סיטירתראואטסואמ לובסי ימ
ליעומ וניא ךרב חותינ
ךריל תיאופר תולמעתה
תוחיפנ םצמצמ ןיטיורדנוכ
םיבאכ לע לקמ י'צ יאט
םירובד סראב לופיט
סיטירתראואיטסואל דרוה ירפ
םיקזנ ענומ רוהט ןיטיורדנוכ
סיטירתרואטסואו לקשמ תדרוה
תופורתב ךרוצו המודא הצא
סיטירתראואטסוא דגנ םיניכ
םיבאכ לע לקמ י'צ יאט
סוחס ןדבואו רתי תנמשה
ןימזוקולג לע הפידע הציב
הניש תויעבל יתוגהנתה לופיט
סוחס תחימצ ררועמ ןגלוק
סיטירתראואטסואו ןימזוקולג
ךרב יבאכ תיחפמ י'צ יאט
םיקרוע תשרטו 'טסוא
ןימזוקולג םע 3-הגמוא
ןכסמ ץמואמ ינפוג לוגרית
תקלד תיחפמ האישה ץע
םיבאכ לע הליקמ טרס תרישק
יתקלד-יטנא דרוה ירפ
סיטירתראואטסואל הלולג
'טסואו םיגד ןמש
םיבאכל ליבגנז תיצמת
'טסואל דרוה ירפ
סיטירתרא דגנ ןיטל'ג
'טסואל הרוטקנופוקא
סוחס ןדבוא דגנ םינומיר
םיקרפמ תקלדו ילוקורב
םוינלסב רוסחמ
םיבאכ םצמצמ לונגונקיפ
ןיטיורדנוכו ןימזוקולג
'טסוא יבאכו דרוה ירפ
'טסואו K ןימטיו
םיבאכ לע תוליקמ תוקולע
סיטירתראואטסואו ףירח לפלפ
סיטירתראואטסואו לוידרטסא
'טסואל םרוג יגולויב ליג
יטירתרא-יטנא םוכרוכ
'טסואל הרוטקנופוקא
ךרב יבאכ תיחפמ יוסיע
ךרבב 'טסואו ןושיע
םיקרפמ תקלד ענומ קורי הת
םצעב םייוניש טאמ ןימזוקולג
םצעה תואירבו 'סקוא-יטנא
םייח תוכיא םירפשמ םיתיז
ךרב תרמשמ תינפוג תוליעפ
'טסוא דגנ לונגונקיפ
'טסואל הרוטקנופואטסוא
'טסואו הרומה עבצאה ךרוא


...סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד ואר

 
1999 סרמ
יתקלד-יטנא דרוה ירפ
...תוקידב


2001 ראורבפ
סיטירתראואטסואל הלולג
לופיטל םיטלתא ןמז הזמ תשמשמה םשרמ אלל הלולגש ררבתמ
רבודמ .תינווינ םיקרפמ תקלד ינפמ םג הניגמ םיקרפמ יבאכב
תמקר תא הנובה (Glucosamine Sulphate) טפלוס ןימזוקולגב
.(Cartilage) סוחסה

ןיב ,ןגטנר רישכמ תרזעב ,האוושה התשענ שומיש תונש 3 רחאל
ןימזוקולג ולטנש סיטירתראואטסואמ םילבוסב סוחסה תומכ
םינימסתה לע הליקמ ותליטנ יכ ררבתמ .ותוא ולטנ אלש ולאל
.ורימחה םה ותוא ולטנ אלש ולאבש דועב 20%-ב

The Lancet


2002 ראורבפ
סיטירתראואטסואל םיגד ןמש
הינטירב Cardiff University's School of Biomedicine ירקוח
תנקתהל חותינב ךרוצה תא תוחדל היושע םיגד ןמש תכירצ יכ וליג
.בתות

םיארחא רשא םימיזנאה תא תוסרוהה ןמוש תוצמוח ליכמ םיגד ןמש
.ותריצע ףאו ךילהתה תטאה ידכ דע ,סוחסה תקיחשל

Ananova


2002 רבוטקוא
םיבאכ תתחפהל ליבגנז תיצמת
םילבוסה םישנא ב"הראב ךרענש םידקמ רקחמ יאצממל םאתהב
ידי-לע םינימסתה תמצוע תא תיחפהל םילוכי סיטירתראואטסואמ
.תזכורמ ליבגנז תיצמת תכירצ

Rheumatism & Arthritis


2003 ראוני
ינווינ ןורגיש ילוחל דרוה ירפמ הפורת
...םירקוח


2003 רבמבונ
סיטירתרא דגנ ןיטל'ג
תינווינ םיקרפמ תקלד םולבל ןתינ ינמרג רקוחו יאמיכויב ירבדל
,והנבמב לק ימיכ יוניש םיעצבמ םא (Gelatine) ןיטל'ג תועצמאב
תכרעמ תא רבוע ,וירבדל ,הז ןגלוק .ןגלוק יבבשל ותוא ךפוהה
.םיקרפמל עיגמ אוה םדה תועצמאבו לוכיע אלל םייעמהו הביקה
.סוחס תיינב ןברדמ ,Gelita CH Alpha ארקנה ,הז רצומ וירבדל

NNO


2004 רבמבונ
תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסל הרוטקנופוקא
...שומיש


2005 רבמטפס
םיקרפ תקלדב סוחס ןדבוא הטיאמ םינומיר תיצמת
...תיצמת


2005 רבוטקוא
םיקרפמ תקלדו ילוקורב
תובוכרתהש וליג ב"הרא Johns Hopkins University ירקוח
,(Sulphoraphane) ןפרופלוסה תחפשממ ,ילוקורבב תוינטדיסקוא-יטנא
.םיקרפמ תקלדל םרוג רשא COX-2 םיזנאה תא םוסחל תויושע
.יחה לע תעכ תאז ןוחבל םירקוחה תעדבו הדבעמ יאתב עצוב יוסינה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2005 רבמבונ
סיטירתראואטסואל ןוכיס רתיו םוינלסב רוסחמ
...טועימ


2006 ראורבפ
תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכ םצמצמ לונגונקיפ
וליג הינמרג גרובצריוו Bayerische Julius-Maximilians ירקוח
תקלד יבאכ תיחפהלו תקלד ךכשל יושע ימוי לונגונקיפ ףסות יכ
.תינווינ םיקרפמ

תא ולבקש םישנא 5 ופתתשה ,םימי 5 ךשמנש ,ןושארה יוסינב
10 ופסוה ךשמהב .ג"מ 200 ןב ימוי ןונימב לונגונקיפה ףסות
ףסותה תעפשה .רצומהמ ג"מ 300 ולבקש םיפסונ םיבדנתמ
.העש יצח ךות התייה םהילע

םתלועפ תמילב תכרעה ידי-לע התשענ ףסותה תעפשה תדידמ
.Cyclooxygenase Enzymes לש

NI


2006 סרמ
ךרבב םיבאכ םיתיחפמ ןיטריורדנוכו ןימזוקולג
348 ופתתשה וב ,הדנק Western Ontario University-ב רקחמ
םיתיחפמ (Chondroitin) ןיטיורדנוכו ןימזוקולג יפסות יכ הליג ,שיא
סיטירתראואטסואמ םילבוסה םישנאב ,יתועמשמ ןפואב ךרבב םיבאכ
.הרומח דע תינוניב הגרדב

(Lobster) רטסבול ,(Crab) ןטרס ןוירשמ םיקיפמ ןימזוקולגה תא
לש סוחסמ םיקיפמ טפלוס ןיטיורדנוכ .(Shrimps) םינוליסחמו
.םייח-ילעב

NI


2006 סרמ
תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכ תלקהל דרוה ירפמ ףסות
...ירקוח


2006 לירפא
תינווינ םיקרפ תקלדו K ןימטיו
...רקחמ


2006 ילוי
ךרב יבואכמ לע תוליקמ תוקולע
םישנא תצובק הפתתשה וב ,הינמרג Aachen תטיסרבינואב רקחמ
סיטירתראואטסואמ םילבוסה ,םישנ 2/3 םהמ ,עצוממב 66 ינב
.ךרב יבואכמ לע לקמ תוקולעב לופיט יכ הליג ,ךרבב תמדקתמ
אלא ,םהיבאכ לע לקה קר אל ,שדוח שרפהב ,תושיגפ 2 ןב לופיט
.הנש יצח דע ךשמנ רופישה .תושימג רתי םג םהל רשפיא

ךעדש ,םבצמב רופישמ ונהנ דבלב דחא לופיט ולבקש םילוח םג
ורשנש ,תוקולע 4-ב םירקוחה ושמתשה לופיט לכב .ןמזה םע
.העש דע תוקד 45 ךשמנש ,לופיטה םותב ןמצעמ

םא ,םילוחה םע תוביטמ תוקולעה דציכ םיניבמ םניא םירקוחה
.תוקולעה תושמתשמ וב רירב םיליעפ םירמוח וא םדה תזקה וז

ND


2006 ילוי
םיקרפמ תקלד יבאכו ףירח לפלפ
לש ותעפשה תא םיקדוב הינטירב ןודנול King's College ירקוח
.םיקרפמ תקלד יבאכ לע ףירחה לפלפבש (Capsaicin) ןיציאספקה

הלחמה יבאכ לע לקמ ,םרקב ברועמ אוהשכ ,הז רמוחש עודי
תויתקלד-יטנאה ויתונוכת תא םותרל תוסנל םיצור םירקוחהו
.תוילבט תרוצל

NI


2006 טסוגוא
ךרבב סיטירתראואטסואו לוידרטסא טועימ
ןתשה ילובטמב (Estradiol) לוידרטסא ןומרוההמ הכומנ המר
התוחתפתהל תיתועמשמ םירושק ולש (Urinary Metabolites)
.הדימעה ליגב םישנב ךרבב תינווינ םיקרפמ תקלד לש

,רקחמב תאז וליג ב"הרא University of Michigan ירקוח
.םישנ 842 ופתתשה ,הנש 42-מ רתוי ךשמנש

Arthritis and Rheumatism


2006 רבוטקוא
תינווינ םיקרפמ תקלדל םרוג יגולויב ליג
ירקוח .תצאומ תיגולויב תונקדזה לש ןמיס אוה סיטירתראואטסוא
רקחמב וז הנקסמל ועיגה הינטירב ןודנול St Thomas' Hospital
.79 דע 30 ינב שיא 1,100 ופתתשה וב

ךרוא תא ודדמ םה ,ןגטנרב םיפתתשמה ידי םוליצ לע ףסונב
- םימוזומורכה תוצק ולא - םהלש (Telomeres) םירמולטה
םכרוא יכ וליג םירקוחה .יגולויבה ליגל םאתהב םירצקתמה
160-ב (םיאירב םישנאב הנש 11-ל ךרע הווש) תיתועמשמ רצק
.םהידיב הלחמהמ ולבס רשאו רקחמב ופתתשהש םילוחה

Annals of the Rheumatic Diseases


2006 רבוטקוא
יטירתרא-יטנא לאיצנטופ לעב םוכרוכ
וליג ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא University of Arizona ירקוח
,(Curry) יראק םילבתב שמשמה ,םוכרוכ ןילבתהמ תיצמתל יכ
האצותכ םיקרפמל םרגנה סרה םצמצל לאיצטופ לעב הניה
.תופורתל המודב ,סיטירתרא/תינווינ םיקרפמ תקלדמ

תודוה ,םצמטצה תודלוחב (Tibia) קושה םצעב סוחסה סרה
םצעה תופיפצ סרהו 66%-ב ,םמדל םוכרוכה תיצמת תקרזהל
.הרקב תסימתל האוושהב 57%-ב אוה םג םצמצטצה (BMD)

Rheumatism & Arthritis


2006 רבוטקוא
ךריבו ךרבב ינווינ ןורגיש ילוחל הרוטקנופוקא
...הרוטקנופוקא


2006 רבמצד
סיטירתראואטסואב ךרב יבאכ תיחפמ יוסיע
יסר'ג וינ University of Medicine and Dentistry-מ םירקוח
(Massage Therapy) יוסיע תייפרת יכ הנקסמל ועיגה ב"הרא
.סיטירתראואטסוא ילוחב ךרב יבאכ תתחפהב הליעומ

ךרבה לש סיטירתראואטסוא ילוח םירגובמ 68 ופתתשה רקחמב
תועובשה 4-ב עובשב םיימעפ יטרדנטס ידבש 'זסמב לופיט ולבקש
.ינימשה דע ישימחה עובשהמ יעובש-דח לופיטו םינושארה

Archives of Internal Medicine


2007 ראוני
םייכרבב סיטירתראואטסואו ןושיע
םירבגב םיבאכ רתילו סוחס ןדבואל ןוכיס ריבגהל לולע ןושיע
.םייכרבב תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה
ורטינ ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
סיטירתראואטסואמ םילבוסה ,םינשעמ 19 םהמ ,םירבג 159
דיקפת שי ןושיעל יכ וליג םה .םישדוח 30 ךשמב ,םייכרבב
ןוכיס םרוגב רבודמ ןכלו היעבה לש םימוטפמיסה תוחתפתהב
.תונשל ןתינ ותוא

ךרבה יבאכו ןושיעה ןיב רשקה לע עיבצהל ולכי אל םירקוחה
אלא ,באכ יסיס ןיא ול סוחסה לע העפשהב אל רבודמ םתעדלו
.(Musculoskeletal Pain) דלשה ירירש לע העפשהב

Annals of the Rheumatic Diseases


2007 לירפא
םיקרפמ תקלד ענומ קורי הת
...ירבדל


2007 ינוי
סיטירתראואטסוא ילוח תומצעב םייוניש טאמ ןימזוקולג
םהיתומצעב םילחה םייונישה תא טאהל יושע ןימזוקולג ףסות
.תינווינ םיקרפמ תקלד ילוח לש
ונחב ,תובנראב יוסינב ,הדנק University of Toronto ירקוח
םייורקה םינובלחב ביכרמ הווהמה ,ןימזוקולגה תעפשה תא
הנוב םתרזעב (Glycosaminoglycans) םינצילגונימזוקולג
.סוחס ףוגה

,ןימזוקולג ג"מ 100 תועצמאב ולפוט תולוח תובנרא 16 ןיבמ 8
.(המד) ובצלפ ולבק תורחאה דועב

Arthritis and Rheumatism


2007 ילוי
סיטירתראואטסוא ילוחב םצע תואירב םירפשמ םיטנדיסקוא-יטנא
הכירצ יכ ואצמ הילרטסוא Monash University ירקוח ירקוח
,E ןימטיוו C ןימטיו ומכ ,תוריפמ םיטנדיסקוא-יטנא לש תרבוג
םיקרפמ תקלדל ןוכיס ןיטקהלו םצעה תואירב תא רפשל םייושע
58 עצוממ ליג ינב םיאירב םירגובמ 239 וסייג םירקוחה .תינווינ
ידכ ,םיכרוצ םה םתוא ןוזמ יטירפ 121-ל עגונה ןולאש ואלמש
.םדי לע םיטנדיסקוא-יטנאה תכירצ תא ךירעהל

חפנ ,MRI רישכמ תרזעב ,םירקוחה םהב ודדמ ךכ-רחא םינש 10
וליג םה .םצעה חומב תועיגפו סוחס ימגפ ,םצע חטשמ ,סוחס
תתחפהל הרושק (תוריפ תכירצו) C ןימטיו לש תרבגומ הכירצ יכ
.50%-ב םצעה חטשמ תנטקהלו םצעה חומב םיעגפמל ןוכיס
.סוחסה תודימל רשק היה אל םהינשל

הרושק התייה ןיתסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה לש תרבגומ הכירצ
.29%-ב סוחסב עיגפל ןוכיס תנטקהל

Therapy & Arthritis Research


2007 טסוגוא
סיטירתראואטסוא ילוח לש םהייח תוכיא םירפשמ םיתיז
ףסות יכ וליג ב"הרא Arizona State University-מ םירקוח
ילוח לש םהייח תא רפשמו םיבאכו תקלד תיחפמ םיתיז תיצמתמ
.תינווינ םיקרפמ תקלד

םיקרפמ תקלד ילוחב ןיטקה ףסותה יכ םירקוחה םיחוודמ ףסונב
-וידרקה תואירבב רופישל ןמס ,ןיאטסיצומוהה תומר תא תינורגיש
.(50%-כב) CRP-ה תומר תאו תירלוקסו
ףסות ג"מ 400 ולבקש ,75 דע 55 ינב שיא 90 ופתתשה רקחמב
.תועובש 8 ךשמב םיתיז

Nutrition Research


2007 רבמטפס
ךרבה תואירב תא תרמשמ תינפוג תוליעפ
...םירקוח


2007 רבמבונ
תינווינ םיקרפמ תקלד דגנ לונגונקיפ
...לונגונקיפ


2007 רבמבונ
ךרבה לש סיטירתראואטסוא דגנ הרוטקנופואטסוא
(Periosteal Stimulation Therapy) םצעה בסימ יוריג תייפרת
(Osteopuncture) הרוטקנופואטסוא םג היורקה PST רוציקבו
.םישישקב םיינורכ םייכרב יבאכב לופיטב ליעוהל היושע

יכ םינייצמ ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh ירקוח
םיבצעה לשו םצעה בסימ לש רישי ילמשח יוריגב תשמתשמ הטישה
.הרוטקנופוקא יטחמ תועצמאב םירושקה
ךשמב םינותמ ךרב יבאכמ ולבסש םילפוטמ 88 ופתתשה רקחמב
.תוחפל םישדוח 3

וכראש םישגפמ רחאל םתומדקל ובש םיבאכה יכ םינייצמ םירקוחה
.םישדוחו שדוח

Journal of the American Geriatric Society


2008 ראוני
סיטירתראואטסואו הרומה עבצאה ךרוא
םישנא יכ םינעוט הינטירב University of Nottingham-מ םירקוח
םרוגכ) ןוכיס רתי ילעב םה הצימקהמ הנטקה הרומ עבצא ילעב
.ךרבה לש תינווינ םיקרפמ תקלדל (יאמצע ןוכיס

ךרבה לש םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םישנא 2,049 ונחב םירקוחה
.הרקב תצובקכ 1,123 תמועל ,ךריה וא

Arthritis and Rheumatism


2008 ראורבפ
ךריה לש סיטירתראואטסוא דגנ ליעי וניא ןימזוקולג
ואצמ םדרטור Erasmus Medical Center-מ םיידנלוה םירקוח
םיפסותה דחא ,(Glucosamine Sulphate) טפלוס ןימזוקולג יכ
ובצלפל המודב לעופ ,ךריה תואירב לע הרמישל רתויב םיירלופופה
המוד ןפואב וביגה ,םישדוח 24 ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ .(המד)
.ולש המדה ףילחתלו רצומל

Annals of Internal Medicine


2008 לירפא
קרפמה תואירבל הליעומ המודא הצא
רפשל היושע (Lithothamnion Corallioides) המודא הצא
ךרענש רקחמב .15%-כב תינווינ םיקרפמ תקלד ינימסת
רופיש לח ב"הרא Minnesota Applied Research Center-ב
,ךרבה לש תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה לש םבצמב
םוי ידמ הז ףסות תכירצ רחאל ,הרומח דע הנותמ הגרדב
.םישדוח 3 ךשמב

Nutrition Journal


2008 לירפא
םיינורכ ךרב יבאכ לע לקמ הקיפ קבח
יתפורת וניאש ינרמש לופיט - (Patellar Taping) הקיפ קבח
םיריעצ םילפוטמב םייכרב יבאכ ךוכישב דאמ ליעוהל יושע
.ב"הרא Indiana University ירקוח ירבדל תאז ,םירגובמו

ךרוצל הז אשונב םימדוק םירקחמ 16-מ עדימ ופסא םירקוחה
.וז הטיש תכרעה

Rheumatism & Arthritis


2008 לירפא
סיטירתראואיטסוא ילוחל לונגונקיפ
...ותליטנ


2008 ילוי
תוריעצ תומצעל םג ליעומ K ןימטיו
...םירקוח


2008 טסוגוא
סיטירתראואיטסוא דגנ ליעומ הנובל
אפרמה חמצ יכ הארמ תקוושמה תידוהה הרבחה תוסחב רקחמ
תקלד ינימסת לע לקמ 5-Loxin הנוכמה ,הילווסוב/הנובל ידוורויאה
.ךרבב תינווינ םיקרפמ

ולבקש םילפוטמ לש לודג רפסמ יכ אצמנ ,םוי 90 ךשמנש ,רקחמב
תמר תא ותיחפה ג"מ 250-ו ג"מ 100 ינב םינונימב חמצה ףסות תא
.ינפוג דוקפת ורפישו םהיבאכ

Therapy & Arthritis Research


2008 רבמטפס
ךרבה לש סיטירתראואטסואמ ולבסי םירגובמהמ תיצחמ
תקלדמ ולבסי ,85 ליגל םיעיגמה ,םינמשה םיאקירמאהמ תיצחמכ
.תחא ךרבב תוחפל תינווינ םיקרפמ
3,068 ונחב ב"הרא University of North Carolina ירקוח
,םינש 6 ךשמב םיימעפ םתוא ורטינו רתוי םירגובמ וא 45 ינב שיא
ךרבה לש סיטירתראואטסואב תוקלל ןוכיסה תא ךירעהל ידכ
.םהייחל 80-ה תונשל ועיגישכל

רועישב ןוכיס רתיב םייוצמ םהיכרבב רבעב ועצפנש ולא יכ ררבתה
םילבוס םניאש םישנא .ועגפנ אלש ולא ברקב 42.3% תמועל ,56.8%
ךרבב סיטירתראואטסואב תוקלל 30.2% ןב ןוכיסב םייוצמ רתי לקשממ
.תינלוח הנמשהמ םילבוסב 6.5%ו רתי לקשמ ילעבב 46.9% תמועל

WebMD


2008 רבמטפס
ליעומ וניא סיטירתראואטסואב ךרב חותינ
יכ םינעוט University of Western Ontario-מ םיידנק םיחמומ
ליעומ (Knee Arthroscopy) ךרב תיפוקסורתרא יורקה ךילהה
.םיבאכ תניחבמ טעמ קר
ינפ תא קילחהלו סוחס יקלח ץוחה לא ףוטשל תרמייתמ וז הטיש
.תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסב קרפמה

ND


2008 רבמטפס
תיטירתראואטסוא ךריל ליעוהל היושע תיאופר תולמעתה
איה רשאכ דחוימב ,(Therapeutic Exercise) תיאופר תולמעתה
ירבדל תאז ,הלוח ךריב לופיטל תיביטקפא איה קוזיחב תבלושמ
.ב"הרא סטסו'צסמ Boston University ירקוח
ופסא םה ותוא עדימ ךמס-לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.שיא 1,234 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 9-מ

Research & Arthritis Care


2008 רבוטקוא
ךרבב תוחיפנ םצמצמ טפלוס ןיטיורדנוכ
University of Maryland, School of Medicine ירקוח ירבדל
יושע (Chondroitin Sulphate) טפלוס ןיטיורדנוכ ףסות ב"הרא
.סיטירתרואטסואמ םילבוסב ךרבב תוחיפנ תיחפהל
וליגו (GAIT II) לודג רקחמ לש ויאצממ תא וחתינ םירקוחה
תינווינ םיקרפמ תקלד לש הלק הגרדמ םילבוסה םישנא יכ
.טפלוס ןיטיורדנוכ ףסותמ תלעות קיפהל םייושע

,58.6 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 1,583 יבגל םינותנ ונחב םירקוחה
.םיחופנ םיקרפממ לבס םקלחש

Osteoarthritis and Cartilage


2008 רבוטקוא
םייכרב יבאכ לע לקמ י'צ יאט
...י'צ יאט


2008 רבוטקוא
םירובד תועצמאב סיטירתרואטסואב לופיט
תועצמאב תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכב תלפטמ הלי'צמ האפור
קרפמב טשפתמה (Histamine) ןימטסיהה הירבדל .םירובד תוציקע
באכה תא ךכשמ (Adolapin) ןיפלודאהו תוחיפנה תדיריל איבמ
.תקלדה דגנ לעופו

םילבקמ ,הגרדהב הלועה םירובד סרא ןונימ םילבקמש ,םילפוטמה
תלפטמ איה האפורה ירבדל .םויב הרובד תוציקע 3 דע ףוסבל
,הצופנ תשרט ,ןואכיד ,תינורגיש םיקרפמ תקלדב םג וז הטישב
.סיזאירוספבו שאר יבאכ

הליקמו ףוגה לכל תטשפתמ העפשהה ךא ,עבצאב תנתינ הציקעה
.םיבר תומוקמב

NNO


2008 רבמבונ
תינווינ םיקרפמ תקלדל ףידע דרוה ירפ
...הקבא


2009 ראוני
םיקרפמ יקזנ ענומ רוהט ןיטיורדנוכ
םיהובג זוכירו רהוט תגרדב (Chondroitin Sulphate) טפלוס ןיטיורדנוכ
םיקרפמה ינבמ לש םתורדרדיה תא עונמל יושע ךורא חווטל ךרצינ רשא
םירקוח ירבדל תאז ,תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םישנאב
.תפרצ סירפ University of Paris Descartes-מ

ולבק רקחמב ופתתשהש ,62 עצוממ ליג ינב ,סיטירתרואטסוא ילוח 622
ךשמב ,תוחפל 95% רועישב רהוט תגרדב טפלוס ןיטיורדנוכ ג"מ 800
.םייתנש

Rheumatism & Arthritis


2009 סרמ
ךרבב סיטירתרואטסוא תורדרדיה תענומ הניא לקשמ תדרוה
סטסו'צסמ Boston University School of Medicine ירקוח
תורדדיהה ךשמה תא תענומ הניא לקשמ תדרוה יכ וליג ב"הרא
.(Varus Alignment) ךרבה תוויעמ םילבוסב

ךרבה לש תינווינ םיקרפמ תקלד ילוח 2,623 ופתתשה רקחמב
.םישנ 60% םהמ ,םינש 8.0 62.4 עצוממ ליג ינב (םייכרב 5,159)

Research & Arthritis Care


2009 לירפא
תופורתב ךרוצ תמצמצמ המודא הצא
הדנק Western Ontario and McMaster Universities ירקוח
(Red Seaweed) המודאה הצאהמ םיקיפמ ותוא לרנימ-יטלומ יכ וליג
םיקרפמ תקלד ילוחל רשפאל יושע Lithothamnion Corallioides
תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורתב שומיש םצמצל ךרבב תינווינ
תוישפוח רתוי הז רצומ רשפיא ליבקמב .50%-ל בורקב (NSAIDs)
.הכילה יליגרתבו ךרבה תעונתב

םצמצמ תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורתב שומישה תתחפה
םילפוטמ 22 ופתתשה רקחמב .םילוחה םילבוס ןהמ תובר יאוול תועפות
השק דע הנותמ סיטירתראואטסואמ ולבסש םינש 62.7 עצוממ ליג ינב
תופורתה ןונימ תא םצמצל היה ןתינ יוסינל םייעובש םותב .ךרבה לש
.100%-ב שדוח רחאלו 50%-ב

Nutrition Journal


2009 לירפא
סיטירתראואטסואו תרכוס ,המתסא דגנ םיניכ
םתואצמיה יכ םינעוט הינטירב University of Nottingham ירקוח
.ןוסיחה תכרעמ לש התואירב לע תרמוש םירחא םיטיזרפ לשו םיניכ לש

יניכ לש םתואצמהל יכ ואצמ ,םירבכעב רקחמב ושמתשהש ,םירקוחה
ענומה ןוסיחה תכרעמב בושח תסוומ דיקפת שי Polyplax Serrata
.הלש תינסרה רתי תוליעפ

BMC Biology


2009 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ לע לקמ י'צ יאט
...ירקוח


2009 ילוי
סוחס ןדבואו רתי תנמשה
...רקחמ


2009 טסוגוא
קרפמה תואירבל ןימזוקולג לע ףידע הציב תפילק םורק
םיקרפמ תקלד לש םינימסת רפשל היושע הציב תפילק םורק תיצמת
טפלוס ןיטיורדנוכו ןימזוקולגל הביטנרטלא תווהלו תינווינ
.(Chondroitin Sulphate)

,סיטירתרואטסואב םילפוטמ 76 וב ופתתשהו םוי 60 ךשמנש ,רקחמב
,םיקרפמ יבאכ קר אל תיחפמ ג"מ 500 ןב ימוי ףסות יכ אצמנ
10 הליחתמ ףסותה תעפשה .(Stiffness) תינפוג תוחישק םג אלא
.ותליטנ תליחת רחאל

Clinical Rheumatology


2009 טסוגוא
הניש תויעבו םיבאכ דגנ יתוגהנתה לופיט
לופיט יכ הליג ב"הרא לטאיס University of Washington-ב רקחמ
םישישקב הנישה תוכיא תא רפשמ (Behavioral Therapy) יתוגהנתה
.םיבאכב הוולמה תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה

םישישק 23 ופתתשה ,רתוי בוט ןושיל ןתינ דציכ דמלל דעונש ,רקחמב
.סיטירתראואטסוא ילוח

Journal of Clinical Sleep Medicine


2009 רבמטפס
סוחס תחימצ ררועמ ןגלוק
סוחס תמקר תושדחתהב רוזעל יושע יוניש רבעש ןגלוק לש ימוי ףסות
.קרפמה תואירבל ךכב עייסלו

םידיטפפ יכ וליג הינמרג ליק Collagen Research Institute ירקוח
םירמוחה ףוליח תא םידדועמ (Fortigel) דחוימ יביטקא-ויב ןגלוק לש
.סוחסה תמקר לש התושדחתהל םימרוגו ךרבה סוחסב

Osteoarthritis Research Society International in Montreal
(OARSI)


2009 רבוטקוא
סיטירתראואטסואב םחלנ וניא ןימזוקולג
,ב"הרא University of Pittsburgh School of Medicine ירקוח
וניא ןימזוקולג ףסות יכ וליג ,המצוע בר MRI רישכמב ושמתשהש
םילבוסה םילפוטמב ךרבה קרפמב יטיא קזנ תווהתה ענומ
.םינותמ דע םילק םייכרב יבאכמ

ינב םישנו םירבג 201 קלח ולטנ ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
דירולכורדיה ג"מ 1,500 יארקאב ולבק רשא 52 עצוממ ליג
(המד) ובצלפ וא (Glucosamine Hydrochloride) ןימזוקולג
.םוי ידמ

73rd Annual Scientific Meeting of the American College
of Rheumatology


2009 רבמבונ
םישישקב ךרבה לש סיטירתראואטסוא יבאכ תיחפמ י'צ יאט
ב"הרא ןוטסוב Tufts University School of Medicine ירקוח
םיקרפמ תקלדב םיבאכ תתחפהב עייסל יושע י'צ יאט לוגרית יכ וליג
.םישישקב ךרבה לש תינווינ

ופתתשה ,עובשב םיימעפ לגרות םהב תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.ר"מ/ג"ק 30 (BMI) ףוג תסמ סקדניא .65 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 40
ןוחטבו ינפוג דוקפית םילגרתמב רפיש י'צ יאטה יכ םירסומ םירקוחה
.ימצע

Research & Arthritis Care


2009 רבמבונ
םישנב םיקרוע תשרטל רושק דיב סיטירתראואטסוא
דנלסיא קיווייקר Landspitalinn University Hospital ירקוח
םיקרוע תשרטל רושק תושישקב דידיה לש סיטירתראואטסוא יכ ואצמ
.םיילילכה םיקרועבו (Carotid) שארה קרועב

םירבג 2,264 ופתתשה וב רקחמב ףסאנש עדימ ונחב םירקוחה
.76 עצוממ ליג ינב ,םישנ 3,078-ו

Annals of the Rheumatic Diseases


2009 רבמבונ
םצעה תואירבל ןימזוקולג םע 3-הגמוא
תינווינ םיקרפמ תקלדב םילפוטמ 177 ופתתשה וב ,ינמרג רקחמ
ןימזוקולג םע (םיגד ןמש : 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח בוליש יכ הליג
.ודבל ןימזוקולג רשאמ קרפמה תואירב תא רתוי בוט רפשמ

םיקרפמ תקלדמ ולבס ,תועובש 26 ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ
.ךרבה לש וא ךריה לש הרומח דע הנותמ תינווינ

Advances in Therapy


2009 רבמבונ
סיטירתראואטסואב ןכסמ ץמואמ ינפוג לוגרית
ליג ינב םישנא יכ וליג ב"הרא University of California-מ םירקוח
(הציפקו הציר דחוימב) ץמואמ ינפוג לוגריתב םיקסוע רשא הדימעה
רקחמב .םהיכרבב תינווינ םיקרפמ תקלד תוחתפתהב םינכתסמ
ילעבו 55 דע 45 ינב ,םיאירב םלוכ ,םירבג 100-ו םישנ 136 ופתתשה
.אירב לקשמ

תינפוגה תוליעפה תגרדש לככ יכ הארה MRI רישכמ תועצמאב בקעמ
לזונה תומכב לודיג ןכו םירתימל ,סוחסל םרגנש קזנה לדג ,תרבוג
.רתוי הנותמ תוליעפב םיקסועה ולאל האוושהב ,םצעה חומב

Annual Meeting of the Radiological Society
of North America


2009 רבמצד
סיטירתראואטסואל הרושקה תקלד תיחפמ האישה ץע
Australian Centre for Complementary Medicine ירקוח
תיצמתל יכ וליג הילרטסוא ןייבסירב Education and Research
-יטנאה היתונוכתל תודוה ,(Shea tree) אישה ץעמ SheaFlex70
תרימשל לאיצנטופ שי ,סוחסה לע תוניגמה תונוכתו תויתקלד
.קרפמה תואירב

ויב ינמס םירקוחה וכירעה תועובש 15 ךשמנש רקחמב
םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םילפוטמ 89-ב (Biomarkers)
.ךריה וא ךרבה לש תינווינ

Phytotherapy Research


2009 רבמצד
הקיפה םצע יבאכ לע הליקמ טרסב הרישק
קודיה טרס הילרטסוא University of Melbourne ירקוח ירבדל
םיקרפמ תקלדמ םילבוס רשא םישישק לע לקהל יושע טושפ יטלתא
טרס .(Patellofemoral Osteoarthritis) הקיפה םצע לש תינווינ
םצעב יבאכמ םילבוסה (םינצא בורל) םיריעצ שמשמ הז קודיה
.הקיפה

םילבוסה ,57 עצוממ ליג ינב ,םירגובמ 14 הז רקחמל וסייג םירקוחה
תצובקכ םיאירב םיפתתשמ 14-ו ךרבה לש תינווינ םיקרפמ תקלדמ
.תרוקיב

Research & Arthritis Care