יללכ - םיקרפמ תקלד
תולחמ 100-כ ללוכ ,(סיטירתראואטסוא וא) םיקרפמ תקלד גשומה
רוביחה תומוקמ םה םיקרפמ .(Joints) םיקרפמל תוסחייתמה תונוש
.תורחא תומקרו םירירשה םג םיעגפנ םיתיעל .הינשל תחא םצע ןיב

...תוצובק 2-ל תוקלחנ ולא תולחמ
ןורגיש וא (Degenerative Arthritis) תינווינ םיקרפ תקלד
,(Cartilage) סוחסה סרהב הרוקמש ,(Osteoarthritis) ינווינ  
.םיכומס םיקרפמ ןיבש דופירה תמקר איה  
הרוקמש ,(Inflammatory Arthritis) תיתקלד םיקרפ תקלד
תכייש תינורגיש םיקרפ תקלד .םיקרפמב החתפתהש תקלדב  
.וז הצובקל  

הרובע םשיילו המיע דדומתהל לק הלחמה תא םיריכמש לככ
.תימצע הרזע תוקינכט
 
תינווינ םיקרפמ תקלד

.קרפמה סוחסב תעגופ תינווינ םיקרפמ תקלד
תדפרמה הקזחו השימג המקר אוה סוחסה
.םצעה הצק תא
תומצע ןיב םיעוזעז םלובה דופירכ שמשמ סוחסה
דגנכ תחאה עונל תומצעל רשפאמה רבד ,תוכומס
.ירעזמ ךוכיח ךות ,הינשה

םורק ארקנה לזונ אלמ קלקלח םורק ידי-לע ןגומו ףוטע קרפמה
העונתל אוה םג עייסמ רשא (Synovial Membrane) ילאיבוניס
לע ןגמה חישק הטעמב הסוכמ הז םורק .קרפמה לש הקלחה
.ולוכ קרפמה

ךפוהו קחשנ סוחסה רשאכ תשחרתמ תינווינ םיקרפמ תקלד
םוקמה לולע הרוגמ ילאיבוניסה םורקהשכ .קדו חישקל הגרדהב
.קרפמב רבצנה ,לזונ ףדוע רוצילו חפנתהל

ילודיג קרפמה תוצק ביבס רצוויהל םילולע סוחסה תקיחש םע
.לגרה ףכ ןברוד ואר .(Bone spurs :םצע תונברוד) םצע
.תוחיפנל תומרוג ולא תוישושבג
קרפמה תומצעו סוחסהמ לודג קלח קחשנ ךשמנ ךילהתה םא
באכל םרוג רבדהו דאמ השיגר םצעה .וזב וז ךכחתהל תוליחתמ
.קרפמה תעונת תא ליבגהל ףא לולעש זע
 
םיעגפנה תומוקמה

...ב תעגופ תינווינ םיקרפמ תקלד
.םייכרב
.םיילגרה תופכ
תועבצא
.םייכרי
.הרדישה דומע

...ב עגפת איה רתוי םירידנ םירקמב

.םייפתכ
.תסל
.דיה ףכ ישרוש
.םיקפרמ
 
?ךכמ םילבוסה םהימ
.תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוס םירגובמה ןיבמ םיזוחא 3 דע 2
תרחא וא וז הדימב םילבוס 65-ה ליג תא ורבעש ולאמ תיצחממ רתוי
.ןגטנר םוליצ תועצמאב םיגדהל ןתינ התוא ,הייעבהמ

.םירבג רשאמ רתוי ,םיידיבו םייכרבב הייעבהמ תולבוס םישנ
.תוצובקה יתשב הווש ךריה קרפמב הייעבהמ םילבוסה רועיש
 
הלחמל ןוכיס ימרוג
.םירוההמ ושכרנש הלחמל םינג .השרות

,םייכרבה לע דחוימב ,םיקרפמה לע לודג סמוע .רתי לקשמ
.קזנ םהל ומרגי  

וא קדס ומכ ,קרפמב הרומח העיגפ .רתי שומיש וא העיגפ
.הלחמל ןוכיסה תא לידגיש קזנ םורגל םילולע תקלד  
תוקללל ,םהיכרבב םיעגפנה ,לגרודכ ינקחש לש םהייוכיס  
.לודג ,םהייחב רתוי רחואמ בלשב הלחמב  

ןה המגוד .ןוכיס לידגמ םיקרפמב רתי שומיש  
יקרפמב הייעבה תחתפתמ ןהב ,טלב תוינדקר  
.םהב רבגומ ץמאמ בקע ,םינש רחאל ,םיילגרה  

ולא ומכ ,ףרה אלל םיענ םיקרפמה הב הדובעב םיקסועה םג  
ןוכיסב םייוצמ ,םימוד םירישכמ וא ריווא ישיטפ םע םידבועה  
.םהיידיב תינווינ םיקרפמ תקלד חתפל רתי  

המוד ןוכיס הווהמ םיקרפמה לש תוליעפ טועימ .תוליעפ רסוח
.םהב רתי שומיש לש הזל  

תולועפש וא םייד םיליעפ םניאש םישנא  
אלל ןמצע לע תורזוח םהלש םיקרפמה  
.ןוכיס רתיב םה םג םיאצמנ ןוויג לכ  
םיקרפמה תא חישקהל לולע תוליעפ רסוח  
.םיבאכל םהב םורגלו  
םיכמותה םירירש שילחמ ,םיקרפמה תושימג תא ןיטקמ רבדה  
.העיגפל ןוכיס לידגמו םהב  
 
םימוטפמיס
תויוליעפ לע םישקמה תוחיפנ וא םהב םיבאכ ,םיקרפמ תוחישק
.תינווינ םיקרפמ תקלד םויק לש תורשפא לע םיעיבצמ תוימוימוי

...ב םה תופוכת םיתיעל םיעגפנה םיקרפמה

.םיילגר תונוהב
.תועבצא
.בג
.ףרוע
.םייכרב
.םייכרי

.םיינש וא דחא קרפמ םיעגפנ ןושארה בלשב

...םיאבה םינימסתהמ רתוי וא דחא תעפוה םע אפורל ונפ

.ול ךומסב וא קרפמב תוחישק וא באכ
.קרפמב תימרג תוחיפנ
.קרפמה תזוזת תעב םיעמשנה חוציפ תולוק
.קרפמב (עגמל תושיגרו תומדאתה ,תוחיפנ) תקלד

באכ
תוליעפ רחאל דחוימב ,ףירחהל לולע באכ
רסוח לש הפוקת רחאל וא תצמואמ תינפוג
.תוליעפ לכ
ידכ' המ ןמזל םיקוקזורקובב המיקה תעב דחוימב םילבוסה שי
.םויה ףוס תארקל באכה ףירחמ םירחאב לכה ינפל 'ררחתשהל

רוזיאב דימת באכה תא שח וניא תינווינ םיקרפמ תקלדמ לבוסש ימ
עגפנ רשאכ ,המגודל .ךומס םוקמב םיתיעל אלא ,עוגפה קרפמה
.ךרבב וא זוכעב ,העשפמב ,ךריב עיפוהל באכה לולע ךריה קרפמ

תועורזל ,ףרועל ןירקהל םילולע הרדישה דומעב םיקרפמ תקלד יבאכ
תשוחת היהית ןמזב ובו השקונ תויהל לולע ןותחתה בגה .םיידילו
.םהב השוחת רדעה וא םיילגרבו תועורזב השלוח

ונפ ,םירומח השוחתה רדעה וא השלוחה תשוחת רשאכ
.לפטל ןיידע ןתינ וב יבצע קזנ תויהל לולע םרוגה .אפורל דיימ

,םימודא םיקרפמב אטבתהל תינווינ םיקרפמ תקלד הלולע תועבצאב
וא תועבצאה תוצקב ץוצקיע תשוחת םג ומכ ,עגמל םישיגרו םיחופנ
.םהב השוחת רדעה
הפופיכ תעב באכ ושוחי ךרבב תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה
היילע ןמזב םיבאכ םג ויהי .הקירח לוק וא ףושפיש תשוחת ונכתיו
.תוגרדמב הדירי וא

תוחיפנ
םירבטצמו הרוגמ ילאיבוניסה םורקה רשאכ תשחרתמ קרפמ תוחיפנ
תומצעה תוצקב םירצונ סוחסה תקיחש תורבגתה םע .םילזונ וב
.תוחיפנב ץוח יפלכ םיאטבתמה םיימרג (תוטילב) םינברוד

חוציפ תולוק
תילמרונ העונתב בורל םרוקמ םיקרפמה תזוזת תעב םיעמשנה תולוק
ןיב ףושפיש תויהל לוקה רוקמ לולע ינוציק הרקמב .קרפמב םיזג לש
.תומצע
 
ןוחביא
.תינורגיש םיקרפמ תקלדו תינווינ םיקרפמ תקלד ןיב םילבלבתמ םיבר
,הייעבה תוהמ תא עובקל אפורה לע .הרקמ לכב הנוש היהי לופיטה
.םינימסתה לכ לש קיודמ םושיר ידי-לע ךכב ול עייסל ןתינ
 
תולחמה יתש ינימסת ןיב האוושה

תינורגיש םיקרפמ תקלדתינווינ םיקרפמ תקלד
.50 דע 25 ליגב בורל העיפומ.40 ליג רחאל בורל העיפומ
,תוימואתפב בורל תחתפתמ
.םישדוח וא תועובש ךות
.םינש ךשמב בורל תחתפתמ
ינשב ,קרפמ ותואב תעגופ בורל
.(םיילגרה יתש ומכ) ףוגה ידיצ
םיקרפמב תופוכת הליחתמ
.ףוגה לש דחאה ודיצב
.םיקרפמב תקלד תמרוג.תקלדל תמרוג הניא בורל
ללוכ ,םיבר םיקרפמב תעגופ
.םיקפרמב
םיקרפמ רפסמב קר תעגופ
.םייפתכב תוקוחר םיתיעלו
,הלחמ לש תיללכ השוחת תמרוג
.םוחו לקשמב הדירי ,תושישת
.הלחמ תשוחת תמרוג הניא
 
םיקרפמ תקלד לע הלקהל טירפת
.םיקרפמ תקלדב לפטל םג ךרוצה הרקמבו עונמל יושע ןוכנ טירפת
...םיביסו הנוזת ירמוחב רישע תויהל וילע
,םוח זרוא ,םיאלמ םינגד ומכ תובכרומ תומימחפב רישע טירפת
.ןחודו לעוש תלוביש  
.םילשובמ תוקרי ילעו םיטלס :הלודג םיביס תומכ טירפתב ולילכה
.םוי ידמ םילזונ ילפס 8 תוחפל ותש
םינבדבוד ומכ ,םיהכ םילוחכ וא םיהכ םימודא תוריפ תכירצ
.סוחסב םיקזנ ןוקית דדועל הייושע תולוחכ תוינמכואו  

...תכירצ וליבגה/וענמיה
,ןכ םא אלא ,רקוב ינגד ומכ שארמ ןכומ ןוזמ וא דבועמ ןוזמ
םיבכרומ םהשו ןוזמ יפסות םיליכמ םניא םהש ,םיחוטב םתא  
.םיאלמ םינגדמ  
.םייוור םינמוש םיליכמה ,תונוזמו הנירגרמ ,האמח ,לושיב ןמש
םילולעש,(Nightshade family) םונאלוסה תחפשממ תוקרי
.תוחפל םיישדוח ךשמל ,םימוטפמיסה תא ףירחהל  
.םיקורי םילפלפו םיליצח ,המדא-יחופת ,תוינבגע ךכב םילולכ  
ובקעו טירפתל רחא קרי םעפ לכב ופיסוה הפוקתה םותב  
םתא םהל תוקרי והזת וז ךרדב .םימוטפמיסה תונשיה רחא  
.םייגרלא תויהל םילולע  
תיברמבו דלוקוש ,הת ,םיזגומ תואקשמ ,הפקב יוצמה ןיאפק
.םיבאכה תוככשמ תופורתה  
 
לופיטו העינמ
לפטל ןתינ תאז םע ,העינמל תנתינ הניא תינווינ םיקרפ תקלד
תפלחה תייפרתב רבעמה ליג רחאל םישנב לופיט .הינימסתב
.דבלב תיקלח הנגה תקפסמ ןגורטסא

ןיטקהלו ךילהתה תא טאהל םייושע לופיטו ןמזב אפורל היינפ
.ךורא חווטל קזנ

תינפוג תוליעפו לקשמב התחפה ויהי תונושארה תוצלמהה
,הנותמ תיניס תולמעתה תטיש ,י'צ יאט תצלמומ דחוימב)
.ףוגו שפנ ןוזיא תבלשמ רשא
ומכ ,תימוימויה תוליעפב תעגופ הלחמה םהב ,םירומח םירקמב
.חותינ ןורתפה היהי ,תכללו ץחרתהל ,שבלתהל תלוכיב

םירירשה תא תקזחמ תינפוג תוליעפ
לע הניגמה הלועפ ,םיקרפמב םיכמותה
.םיבאכ תמצמצמו ףסונ קזנמ םיקרפמה
םיבאכ אוה ףא ןיטקיש רבד ,םיקרפמה תושימג תא לידגי רבדה
.רתוי הבוט תיללכ השוחתל תמרות תינפוג תוליעפ ללכבו

הרהזא
םיעיפומש וא רבגתמ באכה תינפוג תוליעפ עוציב ידכ ךות םא
.אפורל תונפלו תוליעפה תא קיספהל שי ךכ רחא םייתעש םיבאכ

,םוי ידמ תוקד רפסמ ךשמ םיעצבמ םתוא ,החיתמ יליגרת
תועורזה תמרה ,המגודל .םיקרפמה תושימג רופישל םיבוט  
.םייפתכה יקרפמ תא חתמת חור-תנחט ומכ םבוביסו םידדצל  

תא םיניטקמ םימה .דחוימב הבוט הייחש
םיקרפמה לע סמוע ךכב םימצמצמו לקשמה  
.םיעוגפה  

לכב עצבל ןתינ התוא הלועפ איה הכילה

.םיקרפמ תושקונו םיבאכ לע הליקמ איה .תע לכבו םוקמ  

םייושע ,(דחא לכ יבגל הנוש העפשהה) רוקב וא םוחב לופיט
,תוחיפנ תדרוהו תושקונ תתחפה ,םיבאכ לע הלקהב רוזעל  
.תינווינ םיקרפ תקלד תאצות  
.םעפ לכב ,תוקד 20-ל רבעמ ,רוק וא םוחב לופיט םשייל ןיא  
.והנשימל לופיט ןיב ילמרונה ומוחל בושל רועל רשפאל שי  
!דבלב אפור תייחנהב ושעי םייתפורת םילופיט  

תפלחהל חותינ עצובי םירומח םירקמב  
.(Arthroplasty) יתוכאלמ קרפמב קרפמה  
,ךריה קרפמ תפלחה אוה ץופנה חותינה  
,תועבצא ,םיילוסרק יקרפמ תפלחה יחותינ םג םיעצבמ ךא  
.תונוהבו דיה ףכ קרפמ  
 
תיבב תוגהנתהו רזע יעצמא
ךות םיקרפמה לע ימויה סמועה לע לקהל םייושע םינוש םיעצמא
...רתוי םיקזח םיקרפמל ותרבעה
וא םייבק ,הכילה לקמ ומכ ,הכילהל רזע יעצמאב ושמתשה
.םייכרבהו םייכריה לע סמועה תנטקהל ןוכילה  
תומוקממ םיצפח תדרוהלו תוננג ,יוקינל) הדובע ילכב ושמתשה
.רתוי הכורא תידי ילעב (המרהל וא םיהובג  
ווהי אלש ךכ ,תיבה יצפח ראש תאו טוהירה תא שדחמ ורדס
.יתוחיטב ןוכיס  
.תחלקמבו םיתורישב ,טבמאה רדחב הזיחא תוידי וניקתה
.המיקה תלקהל ,םיתורישה בשומ היבגמב שמתשהל ןתינ  
די תונעשמ לעב ,תוחפל דחא ביצי אסכ לש ותואצמה ואדו
.השק בג תנעשמו  
הרימשו םיילגר רושיי ,םייכרב ףופיכ ךות ,םיצפח םירהל ודיפקה
.ףוקז בג לע  
םיידיה תופכב וצחלו םינפל ונכר והצקל ושלג אסכמ המיק ינפל
.םייכרבהו םייכריה רושיי ךות וממורתה ,הטמ יפלכ  
הדובע ילכ ומכ) הקזוחב םיצפח זוחאל םישרדנ םתא רשאכ
.דיה יקרפמ לע ץחלה תנטקהל תובע תופפכ ושבח ,(תבחמו  
.ץוחנ רבדה רשאכ הרזע שקבל וססהת לא
ץחל תורצוי ולא תולועפ .םייכרבה לע וערכת לאו ונחגת לא
.םייכרבהו םייכריה יקרפמ לע לודג  
.ראווצה תא תצמאמ וז הלועפ .הלעמ תוכשוממ וננובתת לא
םילרנימו םינימטיו
תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םישישקל ליעומ .D ןימטיו
הובג בצמה תורדרדיהל יוכיסה .וב רוסחמב םיקולו םייכרבב  
.הז ןימטיוב רוסחמב םיקולה םישנאב 3 יפ  
-יטנא הנוזת ירמוח לש ההובג הכירצ .םיטנדיסקוא-יטנא
סוחסה תקיחשל ןוכיס ןיטקהל הייושע ,םייטנדיסקוא  
.הלחמה תומדקתהו  
ןוכיסב םינותנ ונממ תולודג תויומכ םיכרוצה ולא .C ןימטיו
.םייכרב יבאכמ תוחפ ולבסיו הלחמה תורדרדיהל 3 יפ ןטק  
תותוחפ ךא תומוד ןהיתועפשה .E ןימטיוו ןיטורק הטב
.ןתמצועב  
B-12 ןימטיו יפסות םילטונה ולא .B ןימטיו סקלפמוק
.םיבאכמו םירירש תושקונמ תוחפ םילבוס ,תילופ הצמוחו  

םירחא הנוזת ירמוח
ןורובב רוסחמ ןיב רשק שיש הרעשה םילעמ םירקחמ
שי ןהב תוצראב הלחמה רועיש .תינווינ םיקרפמ תקלדו  
תוצראבו 70%-ל עיגמ ,סויצירואמו הקיימ'ג ומכ ,רוסחמ וב  
רועיש עיגמ ,עפשב יוצמ אוה ןהב ,הינטירבו ב"הרא ומכ  
.20%-ל הנממ םילבוסה  
(Glucosamine Sulfate) טפלוס ןימזוקולג תליטנש הרעשה שי
...ןימזוקולג ואר .םיקרפמ תושיגרו םיבאכ הניטקמ  

...תושדח - סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד ואר