3 תושדח - המתסא
Asthma- News 3

םוח תדרוהל לופיט
ילמשח יוריג
םיילארוא העינמ יעצמא
תואירב ןירביפ רתי
בכרמ םיזגו ןיסקוטודנא
המתסאל רושק שדח ןג
םידיאורטס יפאשמ
יביספ ןשע
רימחמ תיבה יוקינ
רפשמ םויזנזגמ
רפשמ D ןימטיו
ןחבאמ ינורטקלא ףא
המתסא דגנ םיניטאטס
תנכסמ ןוירהב תילופ הצמוח
E ןימטיו טועימ
תורוחש תוינמדמוד
תולחמ דגנ םיניכ
D ןימטיו טועימ
דלונה ךרה תפישח
1 תילופ הצמוח
המזקאו המתסא
2 תילופ הצמוח
המתסאה תנבה
סרטסב םירוה
ןוזואל הפישח
תוחופת םישנ
ןמחפה תצומחת
הייחש תוכירב
םוי תונועמ
ריוא גזמ יוניש
םייטמתסאב ובצלפ
םינכסמ םיפאשמ
םוקאו תדיל


...המתסא ואר
...2 תושדח - המתסא ואר
...1 תושדח - המתסא ואר

 
2009 לירפא
תוינרדומה תולחמה לכל חתפמה םה םיניכ
םיניכ הינטירב University of Nottingham-מ םירקוח ירבדל
תרכוס ,המתסאב המחלמל חתפמה םניה םירחא םיטיזרפו
ןוסיח תכרעמ לש התקוזחתב םירזוע םהש ךכב םיקרפמ תקלדו
.האירב

רידסהל תלגוסמ Polyplax Serrata הניכה יכ וליג םירקוחה
תא ףוקתל ףוגהמ ךכב עונמלו ןוסיחה תכרעמב חתפמ םרוג
הביסה םתעדל .תוינומיאוטוא תולחמב שחרתמה רבד ,אוה ויאת
.וניתובא ודמע םהינפב םימהזמ םירגתא רדעה איה ךכל

BMC Biology


2009 לירפא
הרומח המתסאל רושק D ןימטיו טועימ
...המר


2009 לירפא
המישנל ןוכיס הלידגמ םינקבאלו םיגבנל דלונה ךרה תפישח
תמדקומ תינפצפצ
םישדוחה 3 תפוקתב ,רבכמ אל ודלונש תוקונית לש םתפישח
המישנל ןוכיס םהב הלידגמ םינקבאלו םיגבנל ,םהייחל םינושארה
.םדקומ ליגב (Wheezing) תינפצפצ
םתויהמ םידלי 514 ופתתשה ,2003 דע 1999-מ ךשמנש ,רקחמב
.םייתנש ליג דעו םחרב

Thorax


2009 יאמ
המתסאל ןוכיס ןיטקת תילופ הצמוח רתוי
לע םיחוודמ ב"הרא s CenterJohns Hopkins Children ירקוח
יאצממ יפל .המתסא ןוכיסו תילופ הצמוח תכירצ טועימ ןיב רשק
ןוסיחה תכרעמ תבוגת תא רידסהל תרזוע תילופ הצמוח רקחמה
.המתסאו היגרלא לש םימוטפמיס םצמצל היושע איהו םינגרלאל

ינב שיא 8,000-מ הלעמל לש םייאופר םיקית וקרס םירקוחה
תילופה הצמוחה תומר תא וליכהש שמחו םינומש דע םייתנש
,(IgE) E ןילובולגונומיאה לשו םייגרלא םימוטפמיס ,המישנ ינותנ
הצמוח תמר יכ ררבתה .תיגרלא הבוגתל רושקה ירקיעה ןדגונה
םיחוויד לשו IgE ינדגונ לש הכומנ המרל הרושק ההובג תילופ
.המתסאל רתוי ךומנ ןוכיסו תינפצפצ המישנ תוחפ ,היגרלא לע

המתסאל ןוכיס רתיב ואצמנ תילופה הצמוחה טועימ תא וכרצש ולא
.40% רועישב

Clinical Immunology & Journal of Allergy


2009 יאמ
המזקאו המתסא ןיב שדח רשק
תייעבמ האצותכ המתסאה תוחתפתה תא ןחבש ,םירבכעב רקחמ
רועהמ שרפומ רשא רמוח יכ אצמנ .םיינשה ןיב שדח רשק הליג ,רוע
םימוטפמיסל םורגלו ףוגה יבחרב עונל לולע ,TSLP יורקה ,םוגפה
.רוע תקלדל םימרוגה םינגרלאל ףשחנ אוה רשאכ םייטמתסא

רועב תוחירפב םדקומ לופיט יכ הז אצממ םישיקמ םירקוחה
.םהב המתסא עונמל יושע םיריעצ םילפוטמב

PLoS Biology


2009 יאמ
המתסאל ןוכיס התיחפמ תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 ינוי
המתסאה תנבהב ךרד תצירפ
ךילהתה והמ וליג King's College London-מ םייטירב םירקוח
םורתלו תונתשהל ריוואה יכרד לש םדוקפיתלו םינבמל םרוגה
.תינורכ המתסאל

רוסחמ בקע םימרגנ המתסא לש םימוטפמיס יכ םיריבסמ םירקוחה
ולא תובאשמ .ריואה יכרד לש םירירשה יאתב SERCA2 תובאשמב
.םכרד ןדיס רבעמ ךות םירירשה יאת לש םתייפרהב תועייסמ
םירירשה יאתו תותוחפ SERCA2 תומר המתסאמ םילבוסה םישנאב
.הדימה לע רתי םישיגר םישענ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ילוי
המתסאל ןוכיס רתיב סרטסב םירוהל םידלי
םייחה םידלי יכ הליג ב"הרא University of California-ב רקחמ
ןוכיס רתיב םייוצמ תמהוזמ הביבסהו החותמ הריוואה וב תיבב
.המתסאב תוקלל

םג אצמנ ,םיידוסי רפס יתבב םידימלת 2,497 ופתתשה וב ,רקחמב
םינשעמ וב תיב םג .החפשמב חתמ םילעמ תמהוזמ הביבסב םייחש
.םהוזמ רוזיאכ בשחנ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 ילוי
םידליב המתסא הרימחמ ןוזואל הפישח
הערל עיפשמ ןוזוא יכ וליג לגוטרופ Universidade do Porto ירקוח
,המתסא ילוח םהירבדל .םיירפכ םירוזיאב םג םידליב המתסא לע
.ריוואה תוכיאל םישיגר ,םידלי דחוימבו

םייחה 13 דע 6 ינב םידלי 478-ב הלחמה תומר תא וקדב םירקוחה
.ליגרהמ ההובג ןוזוא תמר הנשי םהב ריעהמ םיקחורמ םירוזיאב

Allergy


2009 טסוגוא
המתסאל ןוכיס רתיב תוחופת םישנ
...םישנ


2009 טסוגוא
םידליב המתסא ןוחביאל ןמחפה תצומחת תפישנ
הווהמ ףשננה ריואב ,(Nitric Oxide) ןמחפה תצומחת תמר תדידמ
המתסא לש הלילשל וא תומיאל תשמשמו ריוואה יכרדב תקלדל דדמ
.יאדו וניא ןוחביאה םהב םירקמב דחוימב ,םידליב

תוחפל 90%-ב ההובג המתסא ילוח םידליב ןמחפה תצומחת תמר
ביבא-לתב םידליל הנד םילוחה תיב ירקוח .םיאירב םידלי תמועל
םילוחה םידליה 69 ברקב ןמחפה תצומחת תומר יכ םיחוודמ
םידליה 44-ל האוושהב תיתועמשמ תוהובג ויה רקחמב ופתתשהש
.םיאירבה

Journal of Pediatrics


2009 רבמטפס
היגרלאבו המתסאב תונכסמ תורלכומ הייחש תוכירב
וליג לסירב Catholic University of Louvain-מ םייגלב םירקוח
ךשוממ ןמז םילבמ רשא (תיגרלא תושיגר ילעב) םייפוטא םידלי יכ
המתסאב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ תורלכומ הייחש תוכירבב
.תיגרלא תלזנו תחשה תחדק ומכ ,ףאה לש תויגרלאבו

תוכירבב וליב רשא 18 דע 13 ינב םידימלת 847 וקדב םירקוחה
לככ יכ וליגו םירוגס םינבמב הייחש תוכירבו תוחותפ הייחש
(Chlorinated Pool) תרלכומ הכירבב ןמז רתוי הליב דימלתהש
1,000 לעמ תורלכומ תוכירבב וליבש ולא .לדג ןוכיסה וייח ךשמב
האוושהב ,14 יפ דע היגרלאלו המתסאל ןוכיס רתיב ואצמנ תועש
.תועש 100-מ תוחפ תורלכומ תוכירבב והשש ולאל

Pediatrics


2009 רבמטפס
תורחואמ תויגרלאו המתסא םיענומ םניא םוי תונועמ
דנלוה םדרטור Erasmus University Medical Center ירקוח
תא תענומ הניא רתויב ריעצ ליגב םוי תונועמב תוהש יכ וליג
רתוס הז אצממ .רגובמ ליגב תויגרלאו המתסא לש ןתוחתפתה
.(Hygiene Hypothesis) הנייגיהה תזתופיה תא

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2009 רבמטפס
םידליב המתסאב הרמחהו ריוא גזמ יוניש
National Institutes of Health-ב םסרופו םייתנש ךשמנש רקחמ
המתסא תרמחהל םירושק ריוואה גזמב םייוניש יכ אצמ ב"הרא
.םידליב
תוחלבו הרוטרפמטב תודונת ןיב קזח רשק אצמנ םירקוחה ירבדל
יוניש ןיב רשק אצמנ אל תאז םע .םידליב המתסא לש התרמחהו
.הלחמה תרמחהו םיירטמורב םיצחל

Immunology & Annals of Allergy, Asthma


2009 רבוטקוא
םייטמתסאב ובצלפ תבוגת
ב"הרא ןוטסוב Allergy Center & Johns Hopkins Asthma ירקוח
עיפשהל יושע לפוטמ ינפב הפורתה תא אפורה גיצמ וב ןפואה יכ וליג
.הליעפ הניא הפורתה םא ףא ,ותשגרה לע

הטילש ילעב םילפוטמ 601 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
םילופיטה תעפשה ןיב האוושהב .םתלחמ לש םימוטפמיסב העורג
דמ תאצותב לדבה אצמנ אל ,(המד תפורת) ובצלפ םהב ,םינושה
יבגל תורחא תואוושהב וא (Peak Expiratory Flow) הפישנה איש
.תואירה דוקפית

Journal of Asthma and Clinical Immunology


2009 רבוטקוא
המתסאב םידלי םינכסמ םיפאשמ
,םורגל םילולע המתסא ינימסת לע הלקהל םישמשמה םיפאשמ
.המתסא יפקתהל ,םילפוטמהמ קלחב

וליג הינטירב Brighton and Sussex Medical School ירקוח
ןילוטנו םשב םג תרכומה ,(Salbutamol) לומטובלס הפורתה יכ
טנאיראו ילעב םידליב רבודמ רשאכ תוחפ הליעי הניה ,(Ventolin)
תא רימחהל הלולע איה םירקמ המכבו (Arg16) םיוסמ ןג לש
ןתמ ינפל םידליב תיטנג הקידב עוציב םירקוחה ירבדל .המתסאה
.תלעות-תולע תניחבמ רתוי םלתשת לופיט

ףאשמב םישמתשמה 22 דע 3 ינב םילפוטמ ופתתשה רקחמב
יתייעבה ןגה לש םיקתוע 2 ילעב לש םבצמ יכ ררבתה .םוי ידמ
.70%-ב רימחה

Am. Academy of Allergy, Asthma and Immunology


2009 רבוטקוא
רגובמ ליגב המתסאל הרושק םוקאו תדיל
(Vacuum-Assisted Delivery) םוקאו תדיל ,תיעבט הדילל האוושהב
.(Late-Onset Asthma) תרחואמ המתסאל ןוכיס תיתועמשמ הלידגמ

וז הנקסמל ועיגה דנלניפ Kuopio University Hospital ירקוח
דוליי לש תוילניגאו תודיל 5,800-מ רתוי יבגל עדימ ונחב םהש רחאל
םהב ועציב 7 ינב ויה ולא םידלישכ .1986-ו 1985 םינשה ןיב ,דדוב
.16 ליגב ושענ תופסונ תוריקסו תויגרלא רותיאל רוע ןיחבת םירקוחה

יפ רועישב ןוכיס רתיב ואצמנ םוקאו תדילב ודלונש םידלי יכ ררבתה
.המתסאב תוקלל 2.41

Allergy


2009 רבמבונ
המתסאב םינכסמ םוח תדרוהל םילופיט
ןוכיס לידגהל הלולע םוח תדרוה םשל םיבאכ יככשמ לע רתי שומיש
.םירגובמבו םידליב ןה ,המתסאל

הדנק Vancouver Coastal Health Research Institute ירקוח
תרכמנה - (Paracetamol) לומטצרפב שומישה תעפשה תא ונחב
יכרדב תולחמ לש תוחתפתהה לע - לומקא םשה תחת לארשיב
רתיב םייוצמ וז הפורתב םישמתשמה םידלי יכ וליג םה .המישנה
.םירחא םידלי תמועל ,המתסאב תוקלל 60% רועישב ןוכיס
.75% אוה ןוכיסה רועיש יכ אצמנ םירגובמ יבגל
רתוי ופתתשה ,םימדוק םיינילק םירקחמ 19-מ רזגנש ,רקחמב
.שיא 425,000-מ

WebMD


2009 רבמבונ
המתסא ףקתה לע לקמ ילמשח יוריג
המתסא הלוחל רוזעל יושע ראווצה רועל תחתמ ןטק ילמשח יוריג ןתמ
וניא רחא יתפורת לופיט לכ רשאכ ,רומח ימואתפ ףקתה תעב םושנל
-תיבל ולהבוהש 58 דע 26 ינב םילפוטמ 4 ופתתשה רקחמב .ליעומ
תופורתב וא ףאשמב לופיט לכו רומח דע ןותמ ףקתה תובקעב םילוחה
.ליעוה אל תוידיאורטס

ורידחה םיאפורהו םראווצב שוחליא םישנאה ולביק לופיטל םדוק
העותה בצעלו שארה קרוע תא תפטועה המקרל הדורטקלא
רישכמב היימדה תועצמאב הייחנה ךות תאז לכ ,(Vagus Nerve)
םילפוטמה ולבק ,תועש 3 ךשמנש ,לופיטה ךלהמב .דנואסרטלוא
.םינימסתב רופישל דע הלעוה חתמה .טלוו 12 דע 1 ןב חתמ

CHEST 2009, San Diego


2009 רבמבונ
המתסאב לופיטל םיילארוא העינמ יעצמא
יעצמא תרזעב לופיט יכ וליג ב"הרא University of Alberta ירקוח
ינפל םישנל ליעוהל יושע (Oral Contraceptives) םיילארוא העינמ
הרושק הניא המתסאה רשאכ םג ,המתסאמ תולבוסה רבעמה ליג
.ןהלש ישדוחה רוזחמל

םישנב המתסאב לופיטל םיילארוא העינמ יעצמא םישמשמ םויכ
יאצממ יפלו ןהלש ישדוחה רוזחמל קודה רשק םירושק ןהינימסתש
.וז לופיט ךרדמ תונהיל םישנ רתוי הברה ולכוי הז רקחמ

WebMD


2009 רבמצד
השק המתסאל םרות תואירב ןירביפ רתי
םילפוטמ הינטירב University of Portsmouth-מ םירקוח ירבדל
ריואה יכרדב םייטטסומה םייוניש םירבוע השק המתסאמ םילבוסה
- תיביס המקר תורצוויה - (Fibrogenesis) סיזינגורביפל םימרותה
ןירביפ לש ותורבטצה תעינמ ןכלו םד ישירק תורצוויהל םג ןכתיו
.הרומח המתסאב לופיטל ליעוהל היושע

Thorax


2009 רבמצד
תינפצפצ המישנב תוטועפ םינכסמ בכר יזגו יתיב ןיסקוטודנא
וליג ב"הרא University of Cincinnati Medical Center ירקוח
תומוקמב (םימזינגרואמ םינלער) םיניסקודנאל םיפשחנה תוטועפ יכ
תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ תוינוכממ םימוהיזל תינמז ובו םירוגס
.(Wheezing) תינפצפצ המישנב

םדוק רקחממ ףסאנש עדימ לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.םייפוטא םירוהל ודלונש 3 ינב תוטועפ 483 ופתתשה וב

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2009 רבמצד
םידליב המתסאל רושק שדח ןג
ןג הליג ב"הרא Children's Hospital of Philadelphia-ב רקחמ
ףקתהל רושק רשא (1q31 םוזומורכב DENND1B יורקה) שדח
םיניקוטיצ רורחשב ברועמ הז ןג .םידליב רומח דע ןותמ המתסא
.םירז םיקיקלחל ביגהל דציכ תולוקלומל םיתתואמה (Cytokines)
.הלחמל תושדח תופורת תנכהב עייסל הייושע וז תילגת

New England Journal of Medicine


2009 רבמצד
םייטמתסא םינשעמב יתאיר דוקפית םירמשמ םידיאורטס יפאשמ
הדנק וירטנוא McMaster University Medical Center-מ םירקוח
קיפהל םייושע המתסא ילוחכ הנורחאל ונחבואש םינשעמ יכ ואצמ
םילוחל המודב (Budesonide) דינוסדוב הפורתה תליטנמ תלעות
.םינשעמ םניאש

.םירחא 2,432-ו םינשעמ םייטמתסא 492 ופתתשה רקחמב

Medscape


2010 ראוני
המתסא םע םידליב הניש תויעבל רושק יביספ ןשע
ויהוא Cincinnati Children's Hospital Medical Center ירקוח
(Secondhand Smoke) יביספ ןשעל הפישח יכ םיחוודמ ב"הרא
.המתסא ילוח םידליב תוכלוהו תורבוג תויעב םע
ולאו הניש תוכיא תויעבמ םילבוס קבטה ןשעל ופשחנש םינטק םידלי
.םתמישנ תעגופה תושיגרמ םג ףסונב םילבוס המתסאב םילוחה

,רחא רקחמב קלח ולטנש ,המתסא םע םידלי 219 ופתתשה רקחמב
.תוירגיס ןשעל םתיבב ופשחנש

Pediatrics (2.2010)


2010 ראוני
המתסא םע םישנ לש םבצמ רימחמ תיבה יוקינ
תונב ,תואירב םישנ 19-ו המתסא תולוח םישנ 25 ופתתשה וב ,רקחמ
תיבה ןויקינ ,תועובש 12 ךשמנש ,ןמצעב ןתיב תא תוקנמה ,65 דע 18
הנוילעה המישנה תכרעמב תויעבה ינימסת תא תוצובקה יתשב ריבגה
.תויטמתסאה םישנה קר ועגפנ הנותחתה המישנה תכרעמבש דועב
תילמיסקמה הפישנה תדידמ לע העפשה התייה אל תיבה ןויקינל
.תוצובקה יתשב (Peak Expiratory Flow)

Annals of Allergy, Asthma and Immunology


2010 ראורבפ
םייטמתסאב תואירה תואירב רפשמ םויזנזגמ
המתסא ילוחב תואירה דוקפית תא רפשל יושע ימוי םויזנגמ ףסות
םותב 6%-ב הלדג םהיתואיר תלוביק .םהייח תוכיא תא רפשלו
תבוגת הרפתשה ףסומב .םישדוח 6 ךשמב ףסותה תליטנ תפוקת
לש ןתוצווכתהל םרוגה רמוח ,(Methacholine) ןילוכתל תואירה
.תואירה

ופתתשה ב"הרא ןוטגנישוו רומנק Bastyr University-ב רקחמב
ולביק םיפתתשמה .55 דע 21 ינב (ןותמ דע לק) םייטמתסא 55
.םישדוח 6.5 ךשמב (המד) ובצלפ וא םויזנגמ ג"מ 340 יארקאב
.תואירה דוקפיתה 6% ןב רופיש לח ףסותה תא ולבקש ולאב

Journal of Asthma


2010 ראורבפ
םידיאורטסל הבוגתהו D ןימטיו ןיב רשקה
םתלחמ תרמוח לע עיפשמ המתסא ילוח לש םמדב D ןימטיו זוכיר
לש הכומנ המר םירקוחה ירבדל .םידיאורטסב לופיטל םתבוגת לעו
ריוואה יכרדב תוצווכתכ רתי ,יוקל יתאיר דוקפיתל הרושק D ןימטיו
.םידיאורטסב לופיטל הבוגתה תשלחהו
54 קלח ולטנ ב"הרא רוונד National Jewish Health-ב רקחמב
תועצמאב ולפוטש 38 עצוממ ליג ינב ,םינשעמ םניאש םייטמתסא
.הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2010 ראורבפ
המתסא ןחבאמ ינורטקלא ףא
ןיב ןיחבהל לגוסמ תוינגרוא תובוכרתב שח רשא ינורטקלא ףא
.םיזג ינשייח 8-מ בכרומ רישכמה .םיאירב םישנאל םייטמתסא
ריווא תומיגד ולטינ הילטיא המור Catholic University-ב רקחמב
המתסא וא ןיגוריסל המתסאמ םילבוסה םילפוטמ 27 ופשנ ותוא
.תרוקיב תצובק ישנא 24-מו הלק עובק

ןחבאל ןויסינש דועב ,87.5% היה רישכמה תרזעב ןוחביאה קויד
תרזעבו דבלב 79.2% התייה (FeNO) ןקנחה תצומחת תדידמ יפל
.70.8% קוידה היה רטמוריפס

Chest


2010 סרמ
המתסא דגנ םיניטאטס
תא רפשמ םיניטאטסב שומיש יכ אצמ שיא 70 ופתתשה וב רקחמ
קרוי-וינ Beth Israel Medical Center-ב רקחמב .תואירה דוקפית
(Lipitor) רוטיפיל ןיטאטסה תפורת תא םיפתתשמה ולביק ב"הרא
דע רקחמה יפתתשמ וצלאנ יוסינה ינפל םיישדוח .(Zocor) רוקוז וא
.םוריח יעצמאכ ףאשמב עובשב םימעפ 9
ולא םיפאשמב שומישה תופיכת הדרי םיניטאטסב שומישה תובקעב
.ןכמ רחאל םיישדוחב עובשב םימעפ 5-ל

ילוחכ םילפוטמהמ 14% קר ורדגוה םיניטאטסב שומיש שדוח רחאל
.ןכל םדוק 17% תמועל םישק המתסא

Am. Academy of Allergy, Asthma, and Immunology
Annual Meeting


2010 סרמ
דולייב המתסאב תנכסמ ןוירהב השאל תילופ הצמוח
השאל ודלונש םידלי יכ הליג יגברונה תואירבה דרשמ ןומימב רקחמ
םייוצמ ההובג התייה המדב תילופה הצמוחה תמר ןוירהה ןמזבש
.3 ליגב המתסא חתפל ןוכיס רתיב

תילופ הצמוח תוקידב וכרענ ןהב תוהמיא 507 ופתתשה רקחמב
םירקוחה .המתסאמ ילוח םידלי ויה ןהל ,ןוירהה ךשמב םדב
ושמישש תוהמיא 1,455-ב תילופה הצמוחה תמר תא םג וקדב
.הרקב תצובקכ

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology
Annual Meeting


2010 סרמ
ןוירהה ןמזב E ןימטיו טועימו המתסא
תויושע ןוירהה ןמזב םיזוגאהו םינגדה תכירצ תא תוריבגמה תוהמיא
ירקוח וליג תאז ,המתסאב תוקלל םהיצאצב ןוכיס תא ךכב תיחפהל
םישנ לש ןתנוזת תא ורקחש הינטירב University of Aberdeen
.ןוירהב

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicin


2010 סרמ
המתסא דגנ תורוחש תוינמדמוד
תיצמת דנליז-וינ Food Research & Plant ירקוח לש םהירבדל
לע לקהלו תואירב תקלד םצמצל תויושע תורוחש תוינמדמדמ
.המתסא ילוח

,(Epigallocatechin) ןי'צטאקולגיפא תבוכרתה םירקוחה ירבדל
םינידינאיצותנאורפב בושח ביכרמו רכומ טנדיסקוא-יטנא
םצמצל יושע ,תורוחשה תוינמדמודב (Proanthocyanidins)
.הדבעמ יאנתב ךרענ יוסינב .האירה תמקרב תקלד

Molecular Nutrition and Food Research