תושדח - םצע חומ תלתשה
Bone Marrow Transplant - News


...םצע חומ תלתשה ואר

  2003 לירפא
םיעצפ םיאפרמ םצע חומ יאת
סטסו'צסמ Boston University School of Medicine-ב רקחמ
םיינורכ םיעצפ לע תורישי ומשויש םצע חומ יאת יכ הליג ב"הרא
רחא לופיט םושש ,(Refractory Chronic Wounds) יופיר יישק
.םייופירל םיעייסמ ,םהל ליעוה אל

הוויהו הנשמ הלעמל ינב םיעצפ יבג לע םילוח 3-ב ךרענ יוסינה
םירקוחה .תינומצע רוע תלתשה םהב ,םיפסונ םילופיטל המלשה
.םיעצפה לש תטלחומ הריגס לע םיחוודמ

Archives of Dermatology


2006 ינוי
תורקע םילטבמ םניא םצע חומ יאת
...יוסינב


2007 ילוי
תויטנגמ תויספויב
...שומיש


2008 ינוי
םצע חומ ילתשומ םידליל תולמעתה
ינפוגה םבצמל הליעומ תועובש 8 תכשמנה ינפוג ןומיא תינכות
.םצע חומ תלתשה ורבעש םידלי לש תיללכה םתואירבלו

תאז ונחב דרפס Universidad Europea de Madrid ירקוח
םישדוחה 12-ב םצע חומ תלתשה ורבעש םידלי תצובק לע
תילנויצקנופ תודיינ .הימקיול תלחמ תובקעב םינורחאה
תיברימ ןצמח תלוביק ,חוכ ,(Functional Mobility)
(Ventilatory Threshold) יתמישנ ףסו (Peak Oxygen Capacity)
.םינומיאה תינכות תובקעב תיתועמשמ ורפתשה
חווידו םתושימג ,םידליה ידי-לע החוודש יפכ ,תוחונה תשוחת
תויגשיהה תשוחתו םהידלי לש ןוצרה תועיבש לע םירוהה דצמ
.םינומיאה תינכות רחאל תיתועמשמ ורפתשה

International Journal of Sports Medicine


2009 יאמ
בלה תוליעפ תא םירפשמ םצע חומ יאת
תקרזה יכ ואצמ דנלוה University Medical Center ירקוח
בלה תוליעפ תא ,הניגנא ינימסת תרפשמ בלל םצע חומ יאת
.םילפוטמה ייח תוכיא תאו

השק בל תלחממ םילבוסל ליעוי הז לופיט םירקוחה ירבדל
,(Chronic Myocardial Ischemia) בלל םדה תקפסאב תעגופה
םימיוסמ םירוזיאל תתחפומ םד-תמירז איה התאצותש הלחמ
64 ליג תוביבס ינב םילפוטמ 50 ופתתשה רקחמב .בלב
.םהל וליעוה אל םילבוקמ םילופיטש

The Journal of the American Medical Association