הרדגה
רוהיט תכרעמ לע םתוא ,םוהיז יגוס 2 םדב םנשי ילמרונ בצמב
,וסרהנ וא ותמש ,םינשי םד יאת :ץוחה לא שירפהלו רהטל םדה
.תינגרוא רקיעב ,תלוספו

.וב םיטשפתמה ,םינלער וב םישירפמ םדל םירדוחה םיקדייח
.(Septicemia) הימציטפס תארקנ וז םד תלערה
,יאוול תועפות לכ אלל ,םדב םיקדייח תואצמה בקע םד םוהיז
.(Bacteremia) םד חלא ארקנ
,העיצפ בקע הרידח תאצות בורל ,םד םוהיז םימרוגה םיקדייחה
סוקוקוליפטסו (Streptococcus)..סוקוקוטפורטס םיקדייחה..םה
.(Staphylococcus)

תמרגנה ,תיתכרעמ הלחמ איה (Septic fever) ימוהיז םוח
.םדב (םיקדייח) םימזינגרוא-ורקימ תוברתה ידי-לע
תוילכ תקיפס יא וירחא ררוגה ,םלה אוה םד תלערהב ןוכיסה
.תוומו (Renal failure)

םימרוג
.תוריצע
.ןוזמ לש רתי תכירצ
.םינוש םימוהיז
.היוקל םיעצפ תשיבח

.ןויקינ לע הדפקה יא
.יוקל רורוויא
.תינפוג תוליעפ רסוח
.יוקל טירפת
.םייעמב םיססות םילכאמ
:קזנ ימרוג תואקשמ וא םימהוזמ םימ תייתש
.םיססות תואקשמו םיפירח תואקשמ ,הפק ,הת    
םה ףא םילולע ,האנשו םעז ,דחפ ,הגאד ,ןואכיד
.םדה רוזחמב עוגפל    
םימוטפמיס
.ףוג תוחיפנ
.רועה עבצ יוניש
.(Jaundice) תבהצ
.שאר-יבאכ
.םונמנ תשוחת
.העיצפה ביבס תוימומדא

.תרומרמצ יפקתה
.הבורמ העזהב הוולמ ,דער
.ןואכיד תשוחת
.דאמ ריהמ קפוד
.תרבגתמו הריהמ המישנ
.םינפב הדרח תעבה

...ונכתי םיינוציק םירקמב
.חומו דבכ ומכ ,םיימינפ םירביאבו רועה לע ,םיביכ וא םינועצפ


...ךוראה חווטבו
.הייארה ןדבוא
.העימשה ןדבוא
.םיקרפמ תושקונ
.ףוגב םינוש םיבאכ

.תע םרט תונקדזה
.תונבצע
.תונזגר
(1) .ידימת ףעז
.רעיש תרישנ

.םיימוק םיבצמב םג (1)   

תוקידב
תקידב עצובת ,םד תלערהל דשח ררועתמ רשאכ
(םד תלערה לש ןמזב ללכ-ךרדב דרויה) םד-ץחל
לש ליגרהמ הלודג תומכ .םינבל םד יאת תריפסו
.םדל ורדחש םישלופב םחלנ ףוגהש ךכ לע העיבצמ םינבל םד יאת
.םד תיברת עצובת ,קדייחה גוס תעיבקל
לופיט
.הקיטויביטנא תועצמאב אוה ,לבוקמה יאופרה לופיטה

הנשי רשאכ דחוימב ,לופיטל בוט אפרמ חמצ איההאצניכא
.האצניכא הת תותשל וברה .(Gangrene) קמנל הייטנ רבכ
.םייתעש לכ ,האצניכא תוסומכ 2 לוטיל ןתינ ןיפוליחל

רפסמ ךשמב תוריפ יצימ דבלמ ,ןוזמ ךורצל ןיא
.סננאו זופת ,ןומיל ,תילוכשא יצימ םיצלמומ .םימי
דחא גוסמ הלודג תומכ ותש .םיצימ בברעל ןיא
.םעפ לכב

.םיאצמנ םתא וב רדחה תא בטיה ררוואל ודיפקה

,ףירח לפלפ טעמ םהב ,םימח םימ ותש תרומרמצ תעב
.ליעוי םג ,םחפ תקבא השודג תיפכ וב ,םימ לפס.סמומ
.תחאב לכה ותש

.(Boric acid) רוב תצמוח תסימתב בטיה ופטש םהוזמ עצפ
,תורישי ,עצפה לע ורזפ ,עצפהמ הקיקד השרפה לש הרקמב
.בהז םתוחו רומ לש םיווש םיקלח תב תבורעת
תוצלמה
.ןבל חמק ירצומב שומישמ וענמיה
.רכוס תכירצב וטיעמה
.םיינמוש םילכאמ תכירצב וטיעמה
.תוניקת תואיצי דדועמה ןוזמ ךורצל ודיפקה
.יחמצ ןקוחב ושמתשה
.(דבלב םיקקוזמ) תולודג תויומכב םימ ותש
.בטיה ררוואמ רדחב ,הבוט הניש לע ודיפקה
םדה רוהיטל עייסמ תוריפ ץימו ליפורולכ תוילבט
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחו     
.רזג ץימו קלס ץימ ,ירט ןומיל ץימ ותש
.ירא ןש תיצמתו הת ותש
.דבלב םייח תוקרי טירפתל (תועובש רפסמ ךשמל) ורבע
אפרמ-יחמצ
הנממ תוינוציח תושיבח וחינהו המח תיצמת תיבכוכהמ וניכה
.עגפה םוקמ לע

חמצה תא ולבט :הילבול לש הצומח תיצמתב שמתשהל םג ןתינ
1/2-ל חמצהמ םרג 30 סחיב ,ץע-יחופת ץמוחב םיערזה תא וא
.ץמוח רטיל