2 תושדח - ןטרס
Cancer - News 2

ןטרס דגנ הלנומלס
C ןימטיו תקירז
ןטרסו ואדיוו יקחשמ
םידרושל ןוזמ יפסות
ןוכיסו LDL לורטסלוכ
ןטרס דגנ רוחש לטפ
םדקומ טשפתמ ןטרס
ןטרסו ןובלח תמיסח
המלחהו ןטרס ינמס
םילוח לע לקמ יוסיע
םיזנאו תוליעפ
יתרבח דמעמו ןטרס
הרזח ןוכיסו המג תנירק
תואבנמ םיידי תופכ
הניש תויעבו ןטרס ידרוש
ןטרסב לופיטו C ןימטיו
ןטרס דגנ יח ילוקורב
ןטרס ינפמ ןגמ ןיטקפ
ןטרסמ םיניגמ B ינימטיו
העינמל םיזנא תובישח
הנישו תינפוג תוליעפ
ןיטורק-הטבו E ,C ןימטיו
תודליב ןטרסו הדיל ינמיס
ןטרסו ץע-חופת תפילק
תושישת לע לקמ גנסני'ג
העינמל ינויח D ןימטיו
תויטנגמ תויספויב
MRI תקירס תוליעי
םילודיג דגנ םילונירטוכוט
ינטרס-יטנא - םודא ןיי
ןטרס דגנ הנירדנמ תפילק
םייח תוכיאו תוימיטפוא
ןטרס דגנ תוילוכשא ץימ
ןוכיס ןיטקמ וניא D ןימטיו
םירוהו ןטרסמ תודרשיה
םייח תלחותו שמשל הפישח
ןטרסל ןוכיסו רתי לקשמ
ןטרס תוטשפתהו סיבנאק
םייחה תוכיא רופיש
ןטרסמ הנגהל D ןימטיו
ןטרסו MRI קרוס
ןוכיסו םייכינח תלחמ
תודרשיהו תינפוג תוליעפ
תוינבגעב תוינטרס-יטנא
ןוכיסו ינוכית-םי טירפת


...ןטרס ואר
...1 תושדח - ןטרס ואר

2007 יאמ
תודליה ליגב ןטרסו הדיל ינמיס
םרוג םייק יכ ואצמ ב"הרא University of Minnesota ירקוח
תויתשרות תונומסת .הדיל ינמיסו תודליה ליגב ןטרס ןיב ףתושמ
תויתשרות תוילמוזומורכ תוילמונאו (Genetic Syndromes)
קהבומ ןוכיס רתיל תורושק (Chromosomal Anomalies)
.תודליה ליגב תויוריאממל
,םייוקיל יכ הלוע ,םידלי 49,503 לע עדימ ףסאנ וב ,רקחמהמ
,הנתשמ תיתדיל םורט תוחתפתה ףקשל םילולע הדיל ימתכ ומכ
הנושארה הנשב ודעות הדילה ימתכ .ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולעש
.םידליה ןיבמ 2,505 לש םהייחל

םירקוחה .םינש 8 דע 0 םיליגה ןיב ןטרס ילוחכ ונחבוא םידלי 47
.ןטרס לש והשלכ דחוימ גוסל רושק היה אל הז יוליג יכ םינייצמ

הפירח תיטסלבופמיל הימקולב םילוחה םידלילש םג ואצמ םירקוחה
המוקרסוימודברו (Acute Lymphoblastic Leukemia - ALL)
.הדיל ינמיס לש תיתועמשמ לודג רפסמ שי (Rhabdomyosarcoma)

Pediatrics


2007 יאמ
ןטרס ינפמ הניגמ ץע-חופת תפילק
תפילק ב"הרא קרוי-וינ Cornell Institute-מ םירקוח ירבדל
.ןטרס ינפמ ןגהל היושעו חופתה רשבמ רתוי הניזמ ץעה-חופת
(Triterpenoids) םידיאונפרטירט תובוכרת 12 הפילקב והיז םה
.הדבעמ יאנתב ןטרס יאת תולטוק וא תוענומ רשא

תיגושגיש-יטנא תוליעפ תולעב ןניה תובוכרתהמ קלח יכ אצמb
דשה ןטרסו סגה יעמה ןטרס ,(Liver) דבכה ןטרס דגנ הקזח
.חופתה לש תוינטרס-יטנאה ויתונוכתל תיארחא הפילקה יכו

םימודא םיחופת ג"ק 110 לש םתפילק בכרה תא וחתינ םירקוחה
םתחימצ לע םתעפשה תא וקדבו ולא םיביכרמ ודדוב ,סשיליד ןזמ
.ןטרס יאת לש

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 ינוי
ןטרס תמחמ תושישת לע לקמ גנסני'ג
...ירבדל


2007 ינוי
ןטרס תעינמל ינויח D ןימטיו
...ירקוח


2007 ילוי
תויטנגמ תויספויב
.רתוי תושיגרל ןטרס תויספויב ךופהל יושע םיקיקלח-וננב שומיש
ןטק רפסמ שי המיגדבש ןוויכ היספויב עצבלו רוזחל שי םיתיעל
.םיריאממ םיאת לש ידמ

ןורתפה ב"הרא University of New Mexico-מ םירקוח ירבדל
הלוחל .םיטנגמ-ינימל ןטרסה יאת לש םתכיפה תויהל יושע ךכל
.תטנגוממ לזרב תצומחת לש (וננ) םיריעז םיקיקלח םיקרזומ
םדאה ףוגב לותשל ןתינ ותוא הטעמב םינותנ ולא םיקיקלח
.םינדגונב םיפוצמו (Biocompatible)
טנגמ תרזעב ףולשל ןתינ םהינש תאו םיינטרס םיאתל םידמצנ םה
.היספויבה ךרוצל תשמשמה טחמה הצקב יוצמה

תויספויב עצבל שי םהב ,הימקול ילוחל דחוימב ליעות הטישה
רפסמ ולא םידליב עצבל ךרוצ שי םיתיעל .םצעה חומ לש תורידס
.םצע חומ יד ףוסאל ידכ ,תויספויב

New Scientist


2007 ילוי
רתוי הליעי MRI תקירס
אל םתוא םילודיג לש םייוליג תא רשפאל היושע MRI תקירס
(Ultrasound) דנואס-הרטלוא תקידב תועצמאב תולגל וחילצה
.(Mammography) הייפרגוממ וא

םישנ 171 וקדב ב"הרא University of Washington-מ םירקוח
6-ל יכ וליגו הלעממו 25 תונב (םימוטפמיס אלל) תויטמוטפמיסא
תרזעב 2 קר תרזעב ,ולגתה ולא ןטרס ירקמ ךותמ .ןטרס היה ןהמ
.דנואס-הרטלוא תרזעב תחא קרו היפרגוממ
תולעב ,50-מ תוחפ תונב םישנב רתוי הליעיל תבשחנ MRI תקירס
ליבגהל הלולע רשא ,(Dense Breast Tssue) הפופצ דש תמקר
.היפרגוממה לש התוליעי תא

Radiology


2008 טסוגוא
םיינטרס םילודיג דגנ םילונירטוכוט
היושע ,E ןימטיו לש העודי תוחפ הרוצ ,(Tocotrienol) לונירטוכוט
.תולחמ רפסמ דגנ ךכ לועפלו םישדח םד-ילכ תוחתפתה עונמל

וקדב ,םייח-ילעבב יוסינב ,Tohoku University-מ םיינפי םירקוח
םד-ילכ לש תוחתפתה תא עונמל לונירטוכוטה לש ותלוכי תא
םיקרפ תקלד ,לודיג לש םתוחתפתהל םירושקה (Angiogenesis)
.(Diabetic Retinopathy) תיתרכוס היתפוניטרו תינורגיש

ליעי לונירטוכוטה יכ הלגתה םירקוחה וכרעש םיינושאר םייוסינב
םיקרועה בא לש יופיצה יאתב ןה םד-ילכ לש םתוחתפתה תעינמב
.םדא-ינבב םיירובטה םדה ילכ לש יופיצה יאתבו םירוושב

לונירטוכוטב רישע ןמש ג"מ 10-ל הפישח ידי-לע התשענ הקידבה
םד-יאת תוחתפתה יוכיד התייה האצותה .םויב ,לקדה ץע ןמש ומכ
.הרקב תצובקל האוושהב ,44% רועישב

Journal of Nutrition


2008 רבמטפס
ינטרס-יטנא לאיצנטופ לעב םודא ןיי
ביכרמ תעפשה תא ונחב ב"הרא University of Alabama ירקוח
תעינמב םירכז םירבכע לע םודא ןייב (Resveratrol) לורטרבזרה
.תינומרעב םילודיג

תייתשל ךרע-תווש ויה םירקוחה ושמתשה ןהב םודאה ןייה תויומכ
.םדא ידי-לע םויב םלש קובקב

תוחתפתהל ןוכיס םהב ןיטקה םירבכעה ולבקש וב לורטרבזרה
האצמנ הביטימה העפשהה רקיע .87%-ב תינומרעה לש תטולבב
הפסוהש הקבאכ ,םישדוח 7 ךשמב וז תבוכרת וכרצש םירבכעב
.םנוזמל

Journal of Carcinogenesis


2008 רבמטפס
ןטרס דגנ הנירדנמ תפילק
יכ וליג הינטירב Leicester School of Pharmacy ירקוח
םתפילקב תולודג תויומכב יוצמה ,(Salvestrol Q40) לורטסבלס
םיאת דימשהל יושע ,(ירפה רשבב התוחפ תומכבו) תוריפ לש
.םיינטרס

ידי-לע ודמשוה ,P450 CYP1B1 םיזנאה תא םיליכמה ,ןטרס יאת
םיפלקמ םישנאה תיברמש הדבועה םירקוחה ירבדל .וז תבוכרת
םתוחיכש תא לידגמה םרוג הווהמ ותכירצ ינפל ירפה תפילק תא
.ןטרסה תולחמ לש

,תוקריבו םירחא תוריפב םג יוצמ לורטסבלס יכ םיפיסומ םה
םינצינ בורכו ילוקורב םילולכ םהב ,םיבילצמה תחפשמב דחוימב
.(Brussels sprouts)

British Pharmaceutical Conference, Manchester UK


2008 רבוטקוא
תודרשיה אל ךא םייח תוכיא תרפשמ תוימיטפוא
ייוכיס לע םיעיפשמ םניא ןטרס ןחבוא םהב םיימיטפוא םישנא
לופיטב םילגוד ךכב םינימאמה .הלחמה תומדקתהו תודרשיה
חכוה ךא ,ןטרסב המחלמה תא רפשל יושע םהירבדלש יגולוכיספ
.ןוכנ וניא הז רבד יכ

תושגר יכ וליג ב"הרא University of Pennsylvania-מ םירקוחה
לופיט תואצות לע עיפשמה יאמצע םרוג םיווהמ םניא םייבויח
.(Head and Neck Cancer) ראווצו שאר ןטרסב

םינולאש ואלמ רשא םילפוטמ 1,000-מ רתוי קלח ולטנ רקחמב
646 ותמ רקחמה ךלהמב .םהב לופיטה ךשמב םהייח תוכיא יבגל
.םתלחמ בקע םהמ

Cancer


2008 רבוטקוא
ןטרס דגנ לעופ תוילוכשא ץימ
תוילוכשא ץימב ליעפ ביכרמ , (Furocoumarins) םינירמוקורופ
P450 םורכוטיצ גוסמ םימיזנא לש םתליעפ תא עונמל יושע
תומרוגה תובוכרת לש םתלעפהב םיברועמה ,(Cytochrome P450)
.ןטרסל

ץיממ תויצמתש םיחוודמ ב"הרא ססקט University A&M ירקוח
.25%-ב ולא םימיזנא לש םזוכיר תא ןיטקהל תויושע תוילוכשא
.םינוש תוריפ יצימ 7 לש םתעפשה תא ונחב םה

Journal of Food Science


2008 רבוטקוא
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ וניא D ןימטיו
...הניחב


2007 רבמבונ
םירוהב הרושק ןטרסמ תודרשיה
םא רתוי םיהובג םתלחמ לע רובגל ןטרסב םילפוטמ לש םהייוכיס
םימרוגל יכ םיארמ רקחמה יאצממ .וז הלחממ ודרש םהירוה םג
.הלחמב לופיטה תואצות לע העפשה שי םייתביבסו םייטנג

תוחפשמ ןוילמ 3-ל עגונה םינותנ דסמב ושמתשה םיידבש םירקוח
.סגה יעמה ןטרסו תינומרע ןטרס ,תואיר ,דש ןטרסל וסחייתהו

רשא ולא .ןוחביאה רחאל םינש 10 יחש לפוטמ בשחנ ןטרסמ דרוש
,75% רועישב ,ןוכיס רתיב םייוצמ ולא םינש 10 ךותב ותמ םהירוה
.וז הלחממ ותומי םה םגש

סגה יעמה ןטרס יבגל ,107% אוה הז רועיש תינומרע ןטרס יבגל
. 39% - תואיר ןטרס לש הרקמבו 44% אוה

Lancet Oncology


2008 ראוני
םייח תלחות תרפשמ שמשל הנותמ הפישח
ןותמ ןפואב שמשל םיפשחנו D ןימטיו טועימב םיקולה םישנא
.רועה ןטרסב תוקלל ןוכיסל האוושהב הלודג תלעות ךכמ וקיפי

,ןטרס ילוח לש םהייוכיס יכ וליג םיאקירמאו םייגברונ םירקוח
.םילודג ,דורשל םמדב D ןימטיו לש הניקת המר ילעב
.ןטרס ילוח לש םתודירש לע עיפשמ D ןימטיו דציכ רורב אל ןיידע
יפסותב שמתשהל ןתינ ,שמשל ףשחהל םוקמב ,םירקוחה ירבדל
.םיגד ןמשבו D ןימטיו

NNO


2008 ראורבפ
ןטרסל ןוכיסו רתי לקשמ
ןוכיס רתיב םייוצמ רתי תנמשה םילבוס רשא ולאו םינמש םישנא
,(Esophagus Cancer) טשווה 'ס םהב ,ןטרס יגוס 12-ב תוקלל
(Uterus Cancer) םחר 'ס ,(Thyroid Cancer) ןגמה תטולב 'ס
.(Gall Bladder Cancer) הרמה סיכ ןטרסו

הינטירב University of Manchester ירקוח

Lancet


2008 ראורבפ
ןטרס תוטשפתה ענומ סיבנאק
THC ליעפה רמוחה יכ וליג הינמרג Rostock University ירקוח
םימיזנא תיינב ענומה רמוח תיינב רשפאמ שישח/סיבאנקב יוצמה
.ןטרס לש ותוטשפתה תא םג ךכמ האצותכו

ילוטנ םיפילחת לש םחותיפל איבהל םייושע ולא םיאצממ םהירבדל
.דבלב םיינושאר םיאצממב רבודמ ךא ,היפרתומיכל יאוול תועפשה

NNO


2008 לירפא
ןטרס רחאל םייח רפשמ אירב םייח ןונגיס
ונהי ןכמ-רחאל אירב םייח ןונגיס םילהנמו ןטרס תלחממ םידרושה
.יוקל םטירפתו םיליעפ םניאש ולא תמועל תרפושמ םייח תוכיאמ

עגונה עדימ ונחב ב"הרא American Cancer Society ירקוח
םייחה ןונגיס יאנת םהמ עובקל ידכ ,ןטרס ידרוש 9,000-ל
.םהייח רופיש םשל םישורדה

תוקריו תוריפ לש תונמ 5 תליכא םניה ךכל םיאנתה יכ אצמנ
תינפוגה תוליעפהש לככש ררבתמ .ןושיע יאו תינפוג תוליעפ ,םויב
.םידרושה לש םהייח תוכיא הרפתשה ,ורבג תוקריו תוריפ תכירצו

Journal of Clinical Oncology


2008 יאמ
ןטרס ינפמ הנגהל חתפמה אוה D ןימטיו
הדפקה University of Heidelberg-מ םיינמרג םירקוח ירבדל
תלחמל ןוכיס ןיטקהל היושע ןטקית אל D ןימטיו תמרש ךכ-לע
.D ןימטיו לש הכומנ המר םמדבש ולא תמועל 55%-ב ןטרס
.רחא לודג רקחמב ופתתשהש םילפוטמ 3,299-מ עדימ ופסא םה

.םינש 8-ל בורק ךשמבו רקחמה תליחתב וקדבנ D ןימטיו לש ויתומר
.בלבלה ןטרסו סגה יעמה ןטרס ,תואיר ןטרס ויה תולחמה תיברמ
.הלחמל ןוכיס ןיטקהל הפיסומ D ןימטיו תמרב תפסות לכש אצמנ

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2008 יאמ
ןטרסה לע MRI קרוס תעפשה
(The Health Protection Agency) תואירבה לע הנגהל תונכוסה
ללגב ,MRI יקרוסב שומישבש תוחיטבה תא קודבת הינטירבב
יטנגמה הדשה לש תילילשה ותעפשהל עגונב ולעוהש תוששח
.תואירבה לע ותעפשהו רישכמב רצונה

,תולחמל ןוכיס לידגהל לולע קזח הכ יטנגמ הדשש אוה ששחה
תוכורא תוילילש תועפשהל עגונב עדימב רוסחמ ונשי .ןטרס ומכ
.רישכמב שומיש בקע חווט

Daily Telegraph


2008 יאמ
ןטרסל ןוכיס הלידגמ םייכינח תלחמ
תוקלל רבגומ ןוכיסב םייוצמ םייכינח תלחממ םילבוס רשא םישנא
.ןטרסב

לעמ ופתתשה וב הינטירב Imperial College Londo-ב רקחמב
םהל םינשעמ םניאש םישנא יכ הליג ,75 דע 40 ינב ,םירבג 48,000
תוקלל 21% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ םייכינח תלחמ לש הירוטסיה שי
.םייכינח תלחממ םילבוס םניאו םינשעמ םניאש ולא תמועל ,ןטרסב

תואיר ןטרסב תולחל םייכינח תלחממ םילבוסה םילפוטמב ןוכיסה
ןטרסבו 54%-ב בלבלה ןטרסב ,49%-ב תוילכ ןטרסב ,36%-ב לודג
.39%-ב םד

.היוקל ןוסיח תכרעמ לע תזמרמ םייכינח תלחמש םירעשמ םירקוחה

Lancet Oncology


2008 יאמ
םירבגב תודרשיה תרפשמ תינפוג תוליעפ
התומתל ןוכיס ןיטקהל ידכ םוי ידמ תינפוג תוליעפ תוקד 30-ב יד
תוליעפ ללוכה אירב םייח ןונגיס יכ עודי .ןטרסמ האצותכ םירבגב
םישנא .תיצחמב והשלכ ןטרסב תולחל ןוכיס ןיטקמ הרידס תינפוג
םירחאמ רתוי םילודג דורשל םהייוכיס ,ןטרסב ולח םה םא ,ולא
.תינפוג תוליעפ םיעצבמ םניאש
םיעגונה םינותנ וחתינ הידבש Karolinska Institute-ב םירקוח
ךשמב םיינפוא לע הביכר וא תימוי הכילה יכ וליגו םירבג 40,708-ל
עוציבו 33%-ב תודרשיהה רועיש תא הלידגמ םוי ידמ תוקד 30
ןטרסב תולחל ןוכיס ןיטקמ תוקד 90 דע 60 ךשמב ולא תולועפ
.16%-ב

Cancer Research UK


2008 יאמ
תוינבגע לש תינטרס-יטנאה ןתוליעפ תרבגה
...רקחמ


2008 ילוי
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ינוכית-םי טירפת
ןוכיס ןיטקהל ידכ ינוכית-םי טירפת לש םיטביה ינש ץומיאב יד
26,000 לש םתליכא ילגרה תא ודמלש ,םירקוח .12%-ב ןטרסל
םניאש םינמוש לש םתפלחהa וליג ,םינש 8 ךשמב ינוויה םעה ינב
.9%-ב ןטרסב תוקלל ןוכיס הניטקמ תיז ןמשב םיאירב

ןוכיס ןיטקהל היושע ,תוינטק לש תרבגומ הכירצ ומכ ,ףסונ יוניש
.12%-ב הז

שיגדמ הז רקחמ יכ םימכסמ ב"הרא Harvard University ירקוח
םיפתתשמהש לככ .ןטרסל ןוכיס לומ טירפתה בכרה בושח המכ דע
.ןטרסב תוקלל םהב ןוכיסה ןטק ןכ ינוכית-םיה טירפתב וקבד

British Journal of Cancer


2008 ילוי
ןטרס דגנ הלנומלסה קדייח
הינרופילק Burnham Institute for Medical Research ירקוח
ליערמכ רכומה ,(Salmonella) הלנומלסה יקדייח ודימעה ב"הרא
.םירבכעב ,רועה ןטרסו סגה יעמה ןטרס ,דש ןטרס דגנ ,ןוזמ

לע םיתייבתמ הלנומלסה יקדייח יכ הדבועה תא ולצינ םירקוחה
תוצצפל םיקדייחה תא וכפהו םילודיגב םירבצנו ןטרס יאת
FasL ןיקוטיצ וררחשיש ךכ וסדנוה םיקדייחה .תוקתקתמ ןמז
םיאתל הרומה ינלטק ימיכ תותיא - (Fas ligand - Cytokine)
.ןוסיח יאת ידי-לע םתפיקתל םג םרוגו תודבאתה עצבל

יעמה ןטרס וא דש ןטרס ילוח םירבכע לש םפוגל וקרזוה ולאשכ
59% ואכיד םה .םדיקפת תא הלנומלסה יקדייח ועציב סגה
םה ףסונב .סגה יעמה ןטרס לודיגמ 82%-ו דשה ןטרס לודיגמ
.1/3-ב ףוגב םירחא םירביאל לודיגה תוטשפתה תא ותיחפה
.םירבכעל קיזה אל הז ינלטק ימיכ רמוחש אוה לכמ בושחה

Journal of the National Cancer Institute


2008 טסוגוא
םילודיג תובכעמ C ןימטיו תוקירז
תוקירז יכ וליג ב"הרא US National Institutes of Health ירקוח
םילודיג לש םלדוגו םלקשמ תא תותיחפמ הובג ןונימב C ןימטיו
.ועגפנ אל םיאירב םיאת .םיזוחא 53 דע 41-ב םירבכעב
ינושאר סיסב םיווהמ ולא םימידקמ םיאצממ םירקוחה ירבדל
.C ןימטיו תועצמאב ,ןטרסמ םילבוסה םדא-ינבב ,יתפורת לופיטל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 טסוגוא
לופיטב ןטרס ילוח םיריעצ תוקבד םירפשמ ואדיוו יקחשמ
יכ וליג דנלוה University Medical Center Utrecht ירקוח
םיריעצ ןטרס ילוחל עייסל םייושע ,ךכל וננכותש ,ואדיו יקחשמ
.םהל דעויש לופיטב רתוי קובדל םירגבתמלו

הלודג הייעב הניה לופיטב תוקבד יכ םיריבסממ םירקוחה
.םתודירשב תעגופה ,ולא ליג תוצובקב םילפוטמב

לכתסהל וב םיקחשמה םיריעצל םרג ידועייה ואדיווה קחשמ
.םהלש תובישחה תנבה ךות ,תורחא םייניעב םהב םילופיטה לע

Pediatrics


2008 טסוגוא
ןטרס ידרוש ידי-לע ןוזמ יפסות תליטנ
ב"הרא Duke University School of Nursing ירקוח ירבדל
.םהל קיזהל הלולע ןטרסמ ודרשש ולא ידי-לע ןוזמ יפסות תליטנ

םהב שבשל לולע םדי- לע יפיצפס יתנוזת רמוח לש ףסות תליטנ
דבעמ ףוגה הב ךרדהו (םירמוחה ףוליח לש) ילובטמה ןזאמה תא
רחאב רוסחמו םיוסמ יתנוזת רמוחמ ףדוע .הז םיוסמ יתנוזת רמוח
.םיאת ןכסל לולע

תישימחה םתנשב ןטרס ידרוש 753 םירקוחה ונייאר רקחמה ךרוצל
ףסות תליטנ יכ םינייצמ םה המגודכ .םהב הלחמה ןוחביא רחאל
לש תויביסרגאה תא ריבגהל לולע רתוי וא ג"מ 1,500 ןב ןדיס
.יביסרגא תינומרע ןטרס

Journal of Cancer Survivorship


2008 טסוגוא
ןטרסל ןוכיס רתיל רושק LDL לורטסלוכ טועימ
ב"הרא ןוטסוב Tufts University School of Medicine ירקוח
תליטנ אלל ,LDL לורטסלוכ טועימ ןיב ךופה רשק םייק יכ וליג יכ
יכ םישיגדמ םירקוחה תאז םע .ןטרסל ןוכיס רתיו ,םיניטאטס
.ןטרסב תנכסמ הניא םיניטאטס תליטנ

Journal of the American College of Cardiology - JACC


2008 טסוגוא
ןטרס דגנ רוחש לטפ
The Ohio State University College of Medicine-ב רקחמ
שבויש רוחש לטפ לש תזכורמ תיצמת יכ אצמ תודלוחב ב"הרא
רפסמ עונמל היושע הקבאל השתכנו (םוקאוו) קירב האפקהב
.ןטרס תולחמ

.ןטרס םהב םרגנש ינפל תועובש 3 תודלוחל הנתינ תיצמתה תקבא
ןטרסמ רמוח ידי לש ועפשוהש םינגהמ קלח יכ םיחוודמ םירקוחה
.יוארכ דקפתל רזח ושמתשה םה וב

Cancer Research


2008 טסוגוא
רתוי םדקומ טשפתמ ןטרס
קרוי-וינ Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre ירקוח
יפכמ רתוי םדקומ בלשב ףוגב טשפתמ ןטרס יכ וליג ב"הרא
הריבסמה הירואתה תא בתכשל ךרוצ היהי ןכלו הכ דע בשחנש
.ףוגב (Metastasis) תורורגה תוטשפתה תא
ןתינש ךכ ונושש ,םיילמרונ דש יאת תולעב תורבכעב ךרענ רקחמה
.ךרוצל םאתהב ןטרס לש םינג ליעפהל היהי

דע ,םש דורשלו תואירה לא דודנל םילולע םיאת יכ וליג םירקוחה
ולעפוה םינגה רשאכ קר .ןטרס לש םינג תלעפה אלל ,תועובש 16
.תואירב יביסרגא לודיג חתפתהל ליחתה

היפלו םויה דע הטוקנ התייהש הירואת םיכירפמ ולא םיאצממ
.הלחמה לש םדקתמ בלשב קר תורצונ תורורג

Science


2008 רבמטפס
ןטרסב לפטל תעייסמ ןובלח תמיסח
תואכדמה תופורת יכ וליג הינטירב Cancer Research UK ירקוח
תדמשהב תועייסמ ,HSP90 ןובלחה תאו HSP70 ןובלחה תא
.ןטרס יאת

HSP70 ןובלחה תא רצוי HSP72-ו HSC70 םינובלחה לש םלורטינ
ינש תא דימשמ הז ךילהת .דבלב ןטרס יאת לש םתומל םרוגה
.רתויב ליעי ןפואב ןטרסה ימרוג םינובלחה

Cancer Research UK


2008 רבמטפס
המלחהל יוכיס םידדועמ םירידנ ןטרס ינמס
הקידב וחתיפ הינטירב University of Southampton ירקוח
.הנוכנ אל ןטרס תלחמב הלוחכ ןחבוא לפוטמ םא ההזמ רשא

לודג קלח אפרל תלגוסמ היפרתומיכש עודי היה הכ דע
ךכל קוקז תמאב ימ עובקל ךרד הנשי תעכ ךא ,םילפוטמהמ
.ליער תוחפ לופיט קיפסי ימלו

(Burkitt's Lymphoma) טיקרב תמופמילל ןמס ההזמה הקידבה
םילוח ןכאש ולאש ךכ ,הלחמה לש םירקמה לכב ןוכנ יוהיז רשפאת
תוולנב תושקה יאוולה תועפות ונטקי ףסונב .םיאתמ לופיט ולבקי
.היפרתומיכב לופיטל

Blood


2008 רבמטפס
םדקתמ ןטרס ילוח יבאכ לע לקמ יוסיע
לופיט תועצמאב םדקתמ ןטרסל םיוולנה םיבאכה לע לקהל ןתינ
ךוכישל תוליעומ ןניא תובר תופורת .(Massage Therapy) יוסיעב
.תוקיזמ יאוול תועפותל תומרוגו םדקתמ בלשב ןטרס יבאכ

לע ןה לקהל יושע ,הלחמה לש םימדקתמ םיבלשב ,יוסיעב לופיט
.תויגולוכיספ תויעב לעו םיינפוגה םיבאכה

דנלירמ National Institutes of Health ידי-לע ךרענש יוסינב
,ב"הרא יבחרמ םדקתמ בלשב ןטרס ילוח 380 ופתתשה וב ,ב"הרא
.ותחפ םהיבאכו םחור בצמ רפתשה יוסיעה תעבש אצמנ
.חווט תכורא הניא הז לופיט תעפשה יכ ןייצל בושח

Annals of Internal Medicine


2008 רבמטפס
ינטרס-יטנא םיזנא דדועמ ליעפ םייח ןונגס
...ןתינ


2008 רבמטפס
יתרבח דמעמ ידי-לע עפשומ ןטרסל ןוכיס
הינטירב North West Cancer Intelligence Service ירקוח
ופתתשה רקחמב .ןטרסל ןוכיס לע עיפשמ יתרבח דמעמ יכ וליג
.ןטרס ילוח 300,000 לעמ

(Cervical Cancer) םחרה ראווצ ןטרס יכ הלוע רקחמה יאצממ
,םיינע ברקב רקיעב םיצופנ (Lung Cancer) תואיר ןטרסו
ברקב רקיעב םיצופנ (Melanoma) המונלמו דשה ןטרסש דועב
.רתוי םירישע םישנא
ריאממ רוע ןטרס/המונלמב רתוי םילוח םירישע םירקוחה ירבדל
ןוויכ תואיר ןטרסב רתוי םילוח םיינעו ל"וחל םהיתועיסנ ללגב
.רתוי םינשעמ םהשcer


2008 רבמטפס
ןטרסה תרזחל ןוכיס ןיטקמ המג תנירקב לופיט
ןיטקמ - המג תנרקהב לופיט - (Proton Therapy) ןוטורפ תייפרת
.שדחמ ןטרסה תעפוהל ןוכיס

Harvard and Massachusetts General Hospital ירקוח ירבדל
(Proton Beam Therapy) םינוטורפ ןרקב לופיט ב"הרא ןוטסוב
ביבס תוילמרונ תומקרב העיגפ ענומו הנירקה תא דאמ דקממ
.לודיגה

וז הטישב ולפוטש ןטרס ילוח לש םירקמ 503 וושיה םירקוחה
ולפוטש ןטרס ילוח 1,591-ב לופיט תואצותל 2001 דע 1974-מ
ךשמב לופיטה תואצות רחא ובקע םה .תרחא הנרקה תטישב
.םינש 7 דע 6

התיה וז הייפרתב ולפוטש ולאב ןטרסה תרזח רועישש וליג םה
.תורחא הנירק תוטישב ולפוטש ולאב 12.8% תמועל 6.4%-ב הכומנ

American Society for Therapeutic Radiology and
Oncology's annual meeting


2008 רבמטפס
ןטרס תואבנמ םיידיה תופכ
חיכוהש רבד ,ףוגב ןטרס תלחמ ץורפ אבנל תויושע םיידיה תופכ
.םישישקב דחוימב ומצע תא

ןיב רשק לע םיאפור םיחוודמ תמדוקה האמה לש 80-ה תונש זאמ
.םישישק לש םהידי תופכ לע העיפשמה הנושמ תנומסתו ןטרס
,תועבצאה תוחפנתהו תובעתה וא תולסלתסה םיללוכ םינימסתה
.ץעמ תויושע ןה וליאכ תוארהל םיידיל םרוגה רבד

Palmar Fasciitis and Polyarthritis Syndrome היורק תנומסתה
.PFPAS רוציקבו

לע םיחוודמ הינטירב London's Royal Free Hospital יאפור
.םישוג םיחתפתמ הידי תופכב יכ התליגש 74 תב השא לש הרקמ
הרומח הרוצב תובעתהל הידי תופכ ולחה ןכמ רחאל רצק ןמז
תקמעהל - ץרוחמ ןמיס תווהתהל םרג רבדה .ץווכתהל ולחה הידיו
.חפנתהל היתועבצא יקרפמ ולחה ףסונבו דיה ףכ יווק

ןטרסל רשקה לע ועדי םהש ןוויכו PFPAS-כ תאז ונחבא םיאפורה
.תולחש ןטרסל חתפתהש םייכריה ןגאב שוג וליגו וקדב םה
,השישקה ידי בצמ רפתשה םישדוח 6 ךשמב יפרתומיכ לופיט רחאל
.תוסלוסמ תועבצאו םיידי תופכ םע הרתונ איה ךא

,םד ןטרס ,תינומרע ןטרסל םג הרושק תנומסתהש םינייצמ םיאפורה
.בלבלה ןטרסו דש ןטרס ,תואיר ןטרס

Journal of the Royal Society of Medicin


2008 רבוטקוא
הניש תויעב םע ןטרס ידרושל רוביד תייפרת
,תילמרונ הליל תנש םיענומה ,םיישפנו םייתוגהנתה םימרוגב לופיט
1/3-כ .הניש תויעבמ םילבוסה ןטרס תלחממ םידרושל רוזעל יושע
.הניש תויבמ םילבוס ןטרסה ידרושמ
ואצמ הינטירב University of Glasgow's sleep centre ירקוח
(Cognitive Behavioural Therapy) יביטנגוק יתוגהנתה לופיט יכ
ךשמ תא רצקמ (Talking Cure) רובידב יופיר םשב םג רכומה
.עצוממב תוקד 55-ב הלילב תונרעה

תוגאד תתחפה ,הנישב רופיש לע םיחוודמ וז הטישב םילפוטמ
יפכ ,םהלש תוגהנתהב הבוטל יונישו הלילב תונריע תעב תוצצה
.םהירבח ידי-לע חוודש

University of Glasgow


2008 רבוטקוא
ןטרס דגנ תופורת תוליעיב עגופ C ןימטיו
קרוי-וינ Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ירקוח
לופיט לש ותוליעי תא ןיטקהל לולע C ןימטיו יכ וליג ב"הרא
.ןטרסה יאת לע ןגמ אוהש ךכב יפרתומיכ

יכ וליג ,הימקול יאתבו המופמיל יאתב ושמתשהש ,םירקוחה
תובקעב ,םילטקנה םיאתה רפסמ תא תיחפהל לולע C ןימטיו
.תופורת רפסמב תאז וקדב םה .70% דע רועישב ,היפרתומיכה

.םירבכעב םג התנשנ העפותהש םירקוחה וליג הנחבמה יוסינ םותב

Cancer Research


2008 רבוטקוא
ןטרס דגנ רתויב בוט יח ילוקורב
לאיצנטופה תא ךופהת דבועמ וא לשובמ ילוקורב לש ותכירצ
ירקוח ירבדל תאז ,הגיפס ךרוצל ןימז תוחפל ולש ינטרס-יטנאה
.דנלוה TNO Quality of Life

ןפארופלוס תבוכרתהמ תוחפ לש רותיאל איבה ילוקורבה לושיב
.יח קריכ ותכירצל האוושהב ,ןתשבו םדב (Sulforaphane)
.3.4% לשובמה חמצבו 37% איה יחה חמצב תיגולויבה ותונימז
.םירבג 8 קלח ולטנ ידנלוהה רקחמב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבוטקוא
ןטרס ינפמ ןגמ ןיטקפ
רשקנ אוהש ךכב ןטרס ינפמ ןגהל יושע ןיטקפב רצונה ביכרמ
.הלחמה תוחתפתה יבלש לכב דיקפת שי ול ןובלחל

ןטקלג יכ םיחוודמ הינטירב Institute of Food Research ירקוח
(Galectin 3 - Gal3) 3 ןיטקלגל רשקתהל יושע (Galactan)
.ותלועפ תא עונמלו

Federation of American Societies for Experimental Biology


2008 רבמבונ
ןטרס ינפמ 65 ינב לע םיניגמ B ינימטיו
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל יושע B הצובקמ םינימטיו לש ימוי ףסות
.הלעמו 65 תונב םישנב ,םירחא םיינשלופ םינטרסלו

,תילופ הצמוח לש תימוי הליטנ תעפשה קודבל דעונש ,רקחמב
הובג ןוכיסב םישנ 5,442 לעמ ופתתשה ,B12 ןימטיוו B6 ןימטיו
.תירלוקסו-וידרק הלחמל

םיאצממה ב"הרא Harvard Medical School ירקוח ירבדל
הצובקמ ולא םינימטיוב רבגומ ךרוצ שי םישישקלש ןוויכ ,םיינויגה
םהש ךכב ןטרס תעינמ םיסחיימ יוסינב וקדבנש םינימטיוה 3-לו B
תלועפ תא םירידסמו (DNA) ייא.ןא.ידה תומלש לע םירמוש
.םינגה

JAMA


2008 רבמבונ
ןטרס תעינמל םיזנא תובישח
GEN1 םיזנאל יכ וליג הינטירב Cancer Research UK ירקוח
יכ אדוומ אוהש ךכב DNA ןוקית ךילהתב חתפמ דיקפת שי
.םיינטרסל וכפהי אל הלחשו דש יאתש ךכ ,ונקותי DNA ירבש

Nature


2008 רבמבונ
ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ הנישו תינפוג תוליעפ
תינפוג תוליעפש וליג ב"הרא National Cancer Institute ירקוח
.ןטרסל ןוכיס םיניטקמ ,הליל ידמ ,תוחפל תועש 7 תב הנישו

תינפוגה ןתוליעפל עגונה ןולאש ,1998 תנשב ,ואלימ םישנ 6,000
604 ןהב ולגתה ךכ-רחא םינשה 9 ךלהמב .ןהלש הנישה תומכלו
.ןטרס תלחמ לש םירקמ

תימוי תוליעפ לע וחווידש ולאב ,ןטרסל ןוכיסה
,הניש תועש 7-ו םוי ידמ תחא העש ךשמב הנותמ
.םירחא ןוכיס ימרוגל רשק אלל ,47%-ב תחפ
American Association for Cancer Research - AACR


2008 רבמצד
ןטרס םיענומ םניא ןיטורק הטבו ,E C ןימטיו יפסות
םיפסותש ואצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
ןטרס עונמל םירזוע םניא ןיטורק-הטבו E ןימטיו ,C ןימטיו שי םהב
.ונממ תוומ וא

םישנ 7,627 ופתתשה ,רחא לודג רקחממ םינותנ באשש ,רקחמב
624 ולח תואבה םינשה 10 ךלהמב .ותליחת םע תואירב ויהש
.ןטרסמ ותמ 176-ו םישנ

םירקמב קיזמ ףסותכ C ןימטיוש אצמנ רבעב יכ םינייצמ םירקוחה
.קפסב תלטומ ותליטנ תויאדכו בלבלה ןטרסו תואירה ןטרס לש

Journal of the National Cancer Institute