הרדגה
רשא ןטרס תולחמ תוללכנ תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס הרדגהב
.(Rectum) תלוחלחה/תעבטה-יפו סגה יעמה ךרואל תוחתפתמ

המונדא וא (Polyp) פילופמ תויטיאב תוחתפתמ ולא ןטרס תולחמ

ןפודה לע וחתפתהש (Adenoma)
בקע סגה יעמה לש תימינפה
.םיאת לש תילמרונ יתלב תוחתפתה
יתלב החיפת תכפוה ןמזה ףולח םע
.תינטרסל וז תילמרונ

בושח ןכלו יאוול תועפות םהל ןיאו םישגרומ םניא םיריעז םיפילופ
רשפאמה ,םדקומה םייוליגל הקידב/(Screening) רוקיס עצבל
.םהב לופיט (ןיידע)
םימוטפמיס
.םינמיס הל ןיא ןיידע הלחמה תוחתפתהל םינושארה םיבלשב
םייולת םהו םדקתמ תוחתפתה בלשב בורל םיעיפומ םימוטפמיסה
.תעבטה-יפו סגה יעמה ךרואל ותוחתפתה םוקמבו לודיגה לדוגב

סגה יעמה ןטרסל םיינושאר םינמיס
יוניש וא לושליש ,תוריצע הז ללכב ,האיציה ילגרהב םייוניש
.האוצה הנבמ/םקרמב  
.תוכראומו תוקד תואיצי
(1) .םדב תוולמה תואיצי וא תעבטה-יפמ םומיד
.םיבאכ וא םיזג ,תותיווע :תוינטב תויעב
.האלמ תונקורתה-יא לש השוחת
.לקשמב תרבסומ יתלב הדירי

תורוסיפ ,םירוחט ללגב םג םרגיהל םילולע םימוד םימומיד (1)
.םודא שוש וא קלס ומכ ,םימייוסמ םילכאמו תעבטה-יפב (םיקדס)

תואיציל םורגל םילולע לושליש דגנ תופורת רפסמו לזרב ףסות
.תורוחש
םימרוג
ןפודה ינפ לע םירצונה ת,ומונדא וא םיפילופ םייורקה םילודיג-םדק
תאזו םיינטרס םילודיגל ךשמהב םיחתפתמ ,סגה יעמה לש תימינפה
.םינש רפסמ דע תוכשמנה תוכורא תופוקת ךשמב

טשפתהלו סגה יעמה ןפוד ךות לא רודחל םילולע םיינטרס םיפילופ
.םירחא םירביאלו םיכומס הפמיל ירשקל (Metastasis) תורורגכ
.םירחאמ םיינטרסל ךופהל רתוי םיטונ םיחוטש וא םילודג םיפילופ

םייעמב םיגירח םילודיגל םימרוג
.סיטילוק/סגה יעמה תקלד
.(תיתחפשמ הירוטסיה) םייתשרות םימרוג
.ליג

הטילש שי םהב םימרוג
.םינמושב רישע טירפת
.ןושיע
.לוהוכלא
.תינפוג תוליעפב רסוח
.ןוזמב םייתנוזת םיביס רדעה
ןוכיס ימרוג
תולעל ליחתמ ןוכיסה .הלעמו 50 ינב םה םילוחהמ 90% .ליג
.62 אוה עצוממה ןוחביאה ליגו 40 ליג תוביבסב  
סגה יעמה לש תיביכ תקלד .תוכשוממ תויתקלד םייעמ תולחמ
.ןורק תלחמו  
םילבוסה הנושאר הגרדמ החפשמ יבורק .תיתחפשמ הירוטסיה
םילבוס החפשמ ינב רתויש לככ .םיאצאצ וא םירוה ומכ ,הלחמהמ  
.לדג ןוכיסה ,הלחמהמ (ולבס וא)  
.םישנ רשאמ הז ןטרסמ רתוי םילבוס םירבג .הלוחה ןימ
.ןוכיסה תא דאמ לידגמ םייתנוזת םיביסב לד ןוזמ .טירפת
.םיאלמ םינגדו תוקריו תוריפ תליכא-יאב רבודמ  
דאמ םילידגמ םודא רשבו םייוור םינמוש .םינמוש ריתע טירפת
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס  
.לוהוכלאו ןושיע
.תינפוג תוליעפ רוסחמ
,זנכשא תוצרא יאצויב רתוי ץופנ סגה יעמה ןטרס .יזנכשא אצומ
.הפוריא חרזמ ידוהי ברקב רמולכ  
ןוחביאו רוקיס
בושח ןכלו םיפילופמ חתפתמ סגה יעמה ןטרס םירקמה תיברמב
יוכיסה ןכ ומכ .םיינטרס םישענ םהש ינפל םתולגלרתויב בושח
.הלחמה לש םימדקומה םיבלשב השענ יוליגהש לככ לדג המלחהל
 

פילופ
 םורק ינפ לע חתפתמה ןטק ילמרונ אל לודיג אוה (Polyp) פילופ
.ריאממ וניא בורל הז גוסמ לודיג .(Mucous Membrane) יריר
.ינטרסל ךופהל לולע לפוטמ וניאש פילופ
...סגה יעמב םיפילופ ואר

ןוחביאהו רוקיסה יכילהת
עבצא רידחמו הפפכ דנוע אפורה .תעבטה-יפ לש תינדי הקידב
.תעבטה-יפ לש םינורחאה םירטמיטנסב םיפילופ םויק קודבל  
.םינטק םיפילופ שיגרהל השקי אפורה לע  
האוצ תמיגד .(Fecal Occult Blood Test) יומס םד תקידב
.הב יומס םד רותיאל הדבעמל תחלשנו תלטינ  
היוליג-יא ןכתיש ךכ ,םיממדמ םניא םיפילופה םירקמהמ קלחב  
אלא ,ןטרסב וניא ורוקמש םומיד ןכתי ךדיאמ .הלחמה לש  
.םייעמב תרחא הייעבב וא םירוחטב  
הייפצ יעצמאו הרואת םע יטפוא ביס .השימג היפוקסדיומגיס
לש מ"ס 60-כב תופצל ןתינ וז ךרדב .תעבטה-יפל רדחומה  
.ןטרסה ירקמ תיברמ םיחתפתמ וב רוזיא ,סגה יעמה  
.סגה יעמה ןפוד בוקינל ןוכיס םייק וז הקידבב  
ידוגינ רמוח רדחומ יעמל .(Barium Enema) םויראב ןקוח
.ןגטנר רישכמ תרזעב וכרואל סגה יעמה תא קודבל רשפאמה  
.יעמה ןפוד בוקינל ןטק ןוכיס םייק וז ךרדב  
יוליגל השימג היפוקסדיומגיס תקידב םג וז הקידבב בלשל ןתינ  
.התליג אל םויראב ןקוח תועצמאב הקידבהש םינטק םיפילופ  
...היפוקסונולוק
.(CT Colonography) תילאטריו היפוקסונולוק
לבוקמ לופיט
תתירכ אוה לבוקמה ינושארה לופיטה .(Surgery) חותינב הרסה
ותרידח רועישמ תולתב .עוגנה רוזיאב (Colectomy) סגה יעמה
םירביאלו הפמילה ירשקל ותוטשפתהו סגה יעמה ןפודל ןטרסה לש
ורסוי ללכ-ךרדב .הנרקהו היפרתומיכב םג ךרוצ היהיש ןכתי ,םירחא
.עוגנה רוזיאל םיכומסה הפמיל ירשק
םירקמב .תעבטה-יפל שדחמ רבוחי חותינה רחאל רתונש סגה יעמה
חתפי (תיביסמ התירכ לש הרקמב ומכ) ירשפא וניא רבדה םהב
.ףוגה תלוספ רבעות םשל ,חתונמה לש ונטבב סיכ חתנמה
.שדחמ ורוביחו ותמלחהל דע סגה יעמה לש תינמז הרסהןכתית

ילאיליא סיכ לש תילאנא הקשה ךילה עצובי םירידנ םירקמב
,הריגא סיכ הנבי חתנמה וב ,(Ileal Pouch-Anal Anastomosis)
ןתינ וז ךרדב .תעבטב-יפ לא תורישי רבחתמה ,קדה יעמה הצקמ
ךירצי רבדהש ךכל טרפ ,תיעבטה ךרדב ףוגה תלוספמ רטפתהל
.םויב םימעפ רפסמ תימימ תונקורתה

...ונכתי סגה יעמה תרסה חותינ רחאל
.ינימ דוקפית-יא
.ןתשה תיחופלש דוקפיתב םיכוביס
.לושליש
.תורידס יתלב תואיצי
.ןתש ןתמב תופיכת תשוחת
רתוי םילק םירקמ
םדקומ בלשבו פילופב דקוממ ,ולדוגב לבגומה ןטרסב רבודמ רשאכ
.היפוקסונולוקה עוציב ידכ ךות וריסהל לכוי חתנמה ,הלחמה לש

יפוקסורפל חותינ תרזעב קיחרהל היהי ןתינ רתוי םילודג םיפילופ
.םינטק םיכתח רפסמל דעבמ עצובמה ,(Laparoscopic Surgery)
יושע םילוחה-תיבמ רורחישהו רתוי לק טעמ היהי באכה וז ךרדב
.חותפ חותינ תמועל ,דחא םויב םידקהל

טנטס/ןכמותב שמתשהל היהי ןתינ יעמב המיסח לש םירקמב
.(Colonoscope) פוקסונולוק תועצמאב חתנמה רידחי ותוא (Stent)

הנרקהו היפרתומיכ
ירשק לא טשפתהל לחה ןטרסה םהב םירקמב ןתני יפרתומיכ לופיט
אוהו חותינה רחאל שדוחכ לחי לופיטה .םירחא םירביאלו הפמילהה
.םישדוח 6-כ ךראי

תועצמאב תעבטה-יפ ןטרס תנרקה םע דבב דב ןתני לופיטה
ןתינש ךכ ,םילודג םילודיג קמצל ידכ תנתינ הנרקהה .ןגטנר רישכמ
.תולק רתיב םקיחרהל היהי

ובוש תא עונמל ידכ ליעי תויהל יושע הנרקה םע היפרתומיכ בוליש
.ןטרסה לש

...םיכוביס רפסמ ונכתי הנרקהב תעבטה-יפ ןטרסב לופיטל
.םילושליש
.תעבטה-יפמ םומיד
.םייעמ תמיסח
ןטרס יבלש גוריד
תא ךירעהל ודעונ ,הלוחה לש ובצמ תכרעהל םאתהב ,ולא םיבלש
לדוג וניא ירקיעה עבוקה םרוגה .ורובע רתויב םיאתמה לופיטה
.טשפתה אוה המכ דע אלא ,ןטרסה

0 בלש
רבעמ טשפתה אל אוה .רתויב םימדקומה ויבלשב אצמנ ןטרסה
.תעבטה-יפ וא סגה יעמה לש (תירירה) תימינפה הבכשל

1 בלש
ךרואל טשפתהל לחה םרט ךא ,תירירה הבכשל דעבמ רדח ןטרסה
.סגה יעמה תונפד

2 בלש
לחה םרט ךא ,תעבטה-יפ וא סגה יעמה ןפודל דעבמ רדח ןטרסה
.םיכומס הפמיל ירשק לא טשפתהל

3 בלש
םירביא לא אל ךא ,םיכומס הפמיל ירשק לא טשפתהל לחה ןטרסה
.ףוגב םירחא

4 בלש
דבכה לא ומכ ,ףוגב םירחא םירביא לא טשפתהל לחה ןטרסה
.תולחשה לא וא ןטבה ללח םורק לא ,תואירה
העינמ
ןקוח ,היפוקסונולוק תועצמאב ,םירידס (Screenings) םירוקיס
ןטרסב תוקלל ןוכיס וניטקי ,השימג היפוקסדיומגיס וא םוירב
.תעבטה-יפו סגה יעמה

הז ןטרסל ןוכיס דאמ וניטקי םייחה ןונגיסב םייוניש רפסמ
ירמוח לש לודג רפסמ םיליכמ ולא .תוקריו תוריפ ךורצל וברה
.ףוגה לע םיניגמה םייטנדיסקוא-יטנא הנוזת  
.םייוור םינמוש דחוימבו םינמוש תכירצ וליבגה
םילרנימהו םינימטיוה תכירצל תוצלוממה תוינומכה לע ודיפקה
.םויצלק/ןדיסו תילופ הצמוח םהב ,םינושה  
ולא יבגל דחוימב בושח רבדה .לוהוכלאה תכירצ תא וליבגה
.סגה יעמה ןטרסב םילוח רשא םיבורק החפשמ-ינב שי םהל  
ןטרסלו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגמ ןושיע .ןשעל וקיספה
.תואיר  
.תואנ לקשמ לעו הרידס תינפוג תוליעפ לע ודיפקה
 
...1 תושדח - תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ואר
...2 תושדח - תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ואר