הרדגה
תטולב יאתמ חתפתמה (ריאממ) םייח ןכסמ לודיג אוה תינומרעה ןטרס
חתפתמ בורל .רבגה לש ןימה תכרעמב ,(Prostate Gland) תינומרעה
תוריהמב טשפתהל םג לולע אוה ךא ,הבר תויטיאב תינומרעה ןטרס
.(תורורג ידי-לע) ףוגב םירחא םירביאל הז ללכבו

ללכבו ותוינימל םג אלא ,הלוחה ייח םצעל קר וניא ןטרסהמ עבונה םויאה
.הפקיז תויעבו ןתשה תיחופלשב הטילש הז

...תינומרע ןטרס יגוס 2 םנשי
.ןורטסוטסטה ןומרוה עינמ ותוא רשא ,ןומרוהב יולתה ןטרס .1
.הז ןומרוה לש ותורצוויה תעינמ ידי-לע וב םחליהל ןתינ 
.ןורטסוטסטה ןומרוהב יולת וניאש ןטרס .2
 
?תינומרעה תטולב יהמ
,(Bladder) ןתשה תיחופלש ידיצמו תחתמ תמקוממ תינומרעה תטולב
הכפושה לש ןוילעה הקלח תא תפטועו (Rectum) תעבטה-יפ ינפל
.ןתשה תיחופלשמ (Urine) ןתשה תכלוה תירוניצ - (Urethra)

ערזה יאת םיאשינ וב לזונ תרציימ תינומרעה תטולב
.(Ejaculation) הטילפה תעב (Sperm)
רשא רבד ,ןורטסוטסט ןומרוהה תמרב הדירי הליחתמ ךרעב 40 ליגב
טילובטמ - (Dihydrotestosterone) ןורטסוטסטסוריהידב היילעל םרוג
תרצונ ךכמ האצותכ .תינומרע יאת לש רתי רוצייו םדב - ינגורדנא
העירפמו ןתשה תיחופלש לע תצחול רשא תלדגומ ינומרע תטולב
.ןיקתה הדוקפיתל
 
ןוכיס ימרוג
. (םירקמה תיברמב) הלעמו 50 ןב רבג
.ןמושב רישע טירפת
.(זוטקורפ) תוריפ רכוסב לדו ןדיסב רישע טירפת
םיליפכמ תינומרעה ןטרסב וקלש חא וא בא .תיתחפשמ הירוטסיה
.הלחמב תוקלל ןוכיסה תא  
.חכוה םרטש םרוג .(Vasectomy) ערזה תירוניצ תתירכ חותינ
 
םימוטפמיס
םינימסת ,םימדקומה ויבלשב ,תינומרעה ןטרסל ןיא תובורק םיתיעל
.הטולבל רבעמ ותוטשפתה רחאל קר הלגנ אוהו

...םיללוכ םה םינימסת םנשי רשאכ
.םייכריה ןגא לש ןותחתה רוזיאב םומע באכ
.השלחה וא הטאה - ןתש ןתמב תוערפה
.ןתש ןתמב ףוכת ךרוצ
.תואיכ הנקורתה אלש ןתש תיחופלש לש השוחת
.(Nycturia) תיליל הבטרה
.ןתשב םד/הירוטמה
.(Groin) העשפמב (Lymph Nodes) הפמילה ירשק לש תוחפנתה
.יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
הרדישה דומעב ,(Pelvis) םייכריה ןגאב ,ןותחתה בגה רוזיאב םיבאכ
.(Ribs) תועלצבו (Hips) םייכריב ,(Spine)  
.לקשמו ןובאית ןדבוא
.םיידימת תומצע יבאכ

םינלער לש םתוננתסהל םורגל הלולע תכשוממו הרומח ןתש תריצא
!םדל ןתשהמ
 
לופיט
תלחות היהית ,תינומרעה תטולבל רבעמ טשפתה םרט ןטרסה םא
רבדה תועמשמ .לופיט לכ אלל םג ,100%-ל הבורק םינש 5-ל םייחה
.בקעמו הנתמהל תורשפא תמייק םילוחהמ קלח יבגלש איה
.תופסונ תויעבמ םילבוסה םישישק יבגל דחוימב יתועמשמ רבדה

...חותינב לבוקמה לופיטה היהי םילוחה ראשה יבגל
הרסה - (Radical Prostatectomy) תינומרעה לש האלמ התירכ
וז הטיש .הל ביבס המקרהמ קלחו תינומרעה תטולב לש האלמ  
.הטולבל רבעמ טשפתהל לחה םרט ןטרסה רשאכ תטקננ  
קלח תרסה - (Transurethral Resection) הכפושל רבעמ התירכ
תמשוימו ןתשה תריצע ינימסת לע הליקמ וז ךרד .תינומרעה תטולבמ  
.רוזמ ןיא הייעבל רשאכ םימדקתמ ןטרס יבלשב  

...ומכ .תוללכתשמו תוחתפתמה תורחא תוטיש ןנשי
.היפרתיכרב
ידי-לע ימוקמ ןטרסב לופיטל (Cryosurgery) האפקה תרזעב חותינ
.לודיגה יאת לש םתאפקה ידי-לע  
'תינוציח ןרק תנרקה תייפרת' היורק תרחא השידח הטיש
זוכירב תעייסמ וז הטיש .(External Beam Radiation Therapy)  
.לופיטה תוליעי תא לידגמה רבד הנירקה לש רתוי קייודמ  
רבד ,םיירבגה םינומרוהה תמר תא תוניטקמ םינומרוה תויפרת
.םילודיגה תוחתפתה תטאהב וא ץוויכב עייסל יושעש  
תינומרעה תטולבל רבעמ טשפתה ןטרסהשכ תמשוימ היפרתומיכ
.הלשכנ םינומרוהה תייפרתו  

וא הןתש ןתמב הגלבה יא ומכ ,יאוול תועפות םיווח רשא םירבג רובע
בתות ,ףסונ חותינ םהב ,תונורתפ ןווגמ םייק ,יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
.(Viagra) הרגאיוב שומיש וא
 
יוליגו םדקומ רותיא
...םניה תינומרעה ןטרס לש םדקומ יוליגל םיעצמא
.(PSA) יפיצפסה ןגיטנאה רותיאל םד-תקידב
...לע עיבצהל הלולע ההובג PSA תמר  

.תלדגומ תינומרע תטולב
.תינומרע ןטרס
.(Infection) םוהיז  
.(Inflammation) תקלד  
תטולב לש (Digital Rectal Exam) עבצאב שושימ תקידב
.תעבטה-יפל בורק תאצמנה תינומרעה  
.הייעב לע תועירתמה תוגירח רותיאל .ןתש תקידב
.(Transrectal Ultrasound) תעבטה יפ ךרד דנואסרטלוא

...קימעמ דשחה רשאכו
.הדבעמב התקידבו המקרהמ המיגד תליטנ .(Biopsy) היספויב
רתי ילעבב .תויספויב רפסמ ךירצהל הלולע ,דאמ תלדגומ הטולב  
.הנש ידמ ,רתוי םדקומ וא 50 ליגמ ולא תוקידב ועצובי ןוכיס  

ךירעהל ידכ ,ןטרסה רותיא םע שרדיהל תויושע רשא תופסונ תוקידב
...ותוטשפתה תדימ תא
.תומצעל טשפתה ןטרסה םא רוריבל - (Bone Scan) דלש תקירס
טשפתה ןטרסה םא רוריבל - (Ultrasound) דנואסרטלוא תקידב
.תוכומס תומקרל  
טשפתה ןטרסה םא רוריבל - (Chest X-Ray) הזח ןגטנר םוליצ
.הרדישה דומעל וא תועלצל ,תואירל  
םילדגומ הפמיל ירשק רותיא םשל הקידב .CT תקידב
.םירחא םירביאב תוגירחו (Enlarged Lymph Nodes)  
הפמיל ירשקל טשפתה ןטרסה םאה - MRI תקידב
.תומצעלו (Lymph Nodes)  
םאה - (Lymph Node Biopsy) הפמילה ירשק לש היספויב
.םהילא טשפתה ןטרסה  
 
גורידו גוויס
ןטרסה תויביסרגא תדימ תא םיכירעמ וב ךילהה אוה (Grading) גוויס
תטולב יאתל םיעוגנה םיאתה תאוושה ךות ,היספויבב הלגתה רשא
הלודג ,םיאירבה ולאמ םינוש םיעוגנה םיאתהש לככ .םיאירב תינומרע
גוויסה תומר .טשפתהל םהלש יוכיסה לודגו םהלש תויביסרגאה תדימ
גוויסב םישמתשמ םיתיעל .(רתויב יביסרגאה ןטרסה) 5-ל 1 ןיב תוענ
.10 דע 2-מ ענש

.ןטרסה תוטשפתה תדימ תא םיכירעמ וב ךילהה אוה (Staging) גוריד
...םיבלש 4 שי גורידל
.שושימל ןתינ וניאו ריעז חטשל לבגומ ןטרסה .1 בלש
.הטולבל ןיידע לבגומה ,ןטרסה תא ששמל ןתינ .2 בלש
.הטולבל תוכומס תומקרל טשפתה ןטרסה .3 בלש
.םיפסונ םירביאלו הפמיל ירשקל טשפתה ןטרסה .4 בלש
 
םיכוביס
...הב לופיטל ןהו הלחמל ןה םירושק תויהל םילולע םיכוביסה
.םייח ןכסלו ףוגב םיפסונ םירביאל טשפתהל לולע ןטרסה
הכורכ תויהל הלולע םירחא םירביאל ןטרסה תוטשפתה .םיבאכ
הרקמבו םיבאכ תוככשמ תופורתב היהי לופיטה .םישק םיבאכב  
.הנרקהב ךרוצה  
-יאל םורגל םילולע הב לופיטהו הלחמה ןה .ןתש ןתמב הגלבה יא
תרסהל חותינה רחאל עיפוהל הלולע העפותה .ןתש ןתמב הגלבה  
לגק יליגרת ,םיעובק ןמז יחוורמב תונקורתה היהי ןורתפה .הטולבה  
םג ונכתי .(Catheter) רטנצב שומישו תופורת ,ןגאה ירירש קוזיחל  
.רתוי םימדקתמ םיינכט םיעצמא  
תרסהל חותינה םורגל םילולע ךכל .יתפקיז לשכ/תונוא ןיא תויעב
.ילנומרוהה לופיטה וא הנרקהה ,הטולבה  
.תוכשוממ וא תורצק תופוקת ךשמיהל הלולע הייעבה .ןואכיד
.תופורת וא ץועייב לופיט ןתני ךרוצה הרקמב  
 
תענומ הנוזת
.יוור ןמושב לד טירפת לע ודיפקה
.םינגדו תוריפ ,תוקרי לש הלודג תומכ טירפתב ולילכה
תוינבגעב יוצמ רשא טנדיסקוא-יטנא - ןפוקיל יכ וארה םירקחמ
ןטרסל ןוכיס םצמצמ (Melon) ןולמבו תוילוכשאב ,ןהירצומבו  
.תינומרעה  
.ליעוהל םייושע E ןימטיו וא םוינלס יפסות
 .םה םג םירזוע תואנ לקשמו תינפוג תוליעפ


ןוכיס ןיטקת םיאבה הנוזתה ירמוח לש התואנ הכירצ לע הדפקה
...הלחמב תוקלל

.Q10 םיזנאוק
.(םינשעמ רובע דחוימב ליעי) E ןימטיו
.C ןימטיו
.ץבא
.םוינלס

רקחמל סיסבה .תוקריו תוריפ רתויו םינמוש תוחפ לולכת הנובנ הנוזת
םילוחה רועיש .ב"הראל ורגיה רשא םיינפי םירגהמ ויה הז אשונב
םיפסונ םיבר םירקחמ .ןפיב ורתונש ולא תמועל 9 יפ דע לדג םברקב
בלח ירצומו רשבמ ןמוש לש ההובג הכירצ ןיב רשקה תא ותמיא
.תינומרעה ןטרסל ןוכיס רתיו

...ןטרס ימחול םילכאמ ואר

אפרמ-יחמצ
רשוכ שי PC-SPES היורק רשא םייניסה אפרמה-יחמצ תבורעתל
ךרענש רקחמב .PSA-ה תמר תנטקה ךות תינומרע ןטרסב המיחל  
םדקתמ בלשב םילוח 70 ופתתשה וב ,הינרופילק תטיסרבינואב  
.וז םיחמצ תבורעת םיפתתשמה ולביק ,הלחמה לש  
םתיצחמבו םלוכב םדב ןורטסוטסטה תמרב הדירי התיה האצותה  
.PSA-ה תמרב הדירי םג התיה  
.ןהב ןפוקילה תלוכתל תודוה ,תוינבגע
.םהב (Genistein) ןיטסינ'גה תוכזב ,היוס ירצומ
.וטמלפ וס

...םייביטנרטלא ןטרס ילופיט ואר
 
תושדח
...ואר
...1 תושדח - תינומרעה ןטרס
...2 תושדח - תינומרעה ןטרס
...3 תושדח - תינומרעה ןטרס
...4 תושדח - תינומרעה ןטרס