?טקרטק והמ
קלחה :(Iris) תיתשקה ירוחאמ תאצמנ (Eye Lens) ןיעה-תשדע
.הייארה דוקימל ,התורימק יוניש ידי-לע ,תשמשמו ,ןיע לש ינועבצה
אוה .דורי/טרטק אוה ,הניקת הייארל העירפמה ,וז השדע תוריכע
.הווש הדימב אל ךא ,םייניעה יתשב ללכ-ךרדב חתפתמ

ןיעה הנבמ
תויהל הרומאש ,השדעה הצקב ןבל םתכמ חתפתהל לולע טקרטק
,עירפמ םרוגל הגרדהב חתפתהלו ,הזכרמב וא ,הלולצו הפוקש
תמיסח איה הז ךילהת תאצות .רתויו רתוי הייארה תא שטשטמה
רואל שיגרה ןיעה קלח :(Retina) תיתשרל השדעהמ רואה רבעמ
תרבעומ ,ןיעה לש ירוחאה קלחב תאצמנה ,תיתשרהמ .(המלצמה)
.דורי יגוס רפסמ םנשי .חומה לא ,הייארה בצע תועצמאב הנומתה
.הל םרוגהו הייארה תערפה תדימל םאתהב השענ גוויסה

 
םיציאמ םימרוג
ךילהתב יעבט בלש טקרטקה תוחתפתה היהת םירקמה תיברמב
םימרוג םירכומ ךא ,הרורב הניא ותורצוויהל הביסה .תונקדזהה
.הז ךילהת םיזרזמו ךכל םימרותה

.ןיעב הרישי העיגפ וא שארב העיגפמ םא ןיב ,העיצפ
.תרחא הלחמ וא תרכוסה תלחמ לש יאוול תעפות
,הלוגס-הרטלוא הנירק :הנירק לש םינוש םיגוסל הפישח
.(Infrared) המודא-ארפניא הנירק וא ןגטנר תנירק  
.םידיאורטסוקיטרוקב ךשוממ שומיש
.םיליער םירמוחל הפישח
.החנזוהש ,ןיעב תיתקלד הערפה :(Iritis) תיתשקה תקלד
.שמשה תנירקל תכשוממ הפישח
.ריעצ ליגב חתפתהש םומ וא (Congenital defect) דלומ םומ
וא ,(Down syndrome) ןואד תנומסית ומכ ,יתשרות םרוג
תמדמדא תלחמ ומכ ,ןוירהה תעב םאה התייה וב בצמ בקע  
.םירוהה דחאמ רבעש יטנג םגפ וא (German measles)  
 
םימוטפמיס

.הלילב הגיהנ יישק
.רואל תושיגר רתי
.הלופכ וא תשטשוטמ הייאר
.ףירחמו ךלוהש הייאר רצוק
הלילב דחוימב ,קהוב תריציו םרוזיפ ,רואה-ינרק תריבש
.(הלילב הגיהנ תעב דחוימב ןכוסמ תויהל לולעש רבד)  
םיארנ םודאו םותכ ,בוהצ יעבצ) םיעבצ תייארב םייוניש
.(רתוי םומע הארנ לוחכו תואיצמב םה רשאמ רתוי םיריהב  

לולע וב הקולה םדא ,ןורוויעל םרוג ןיא דורי בורלש תורמל
.ותייארב הלודגה תורדרדיהה בקע ,רוויעל תיקוח בשחהל
 
ןוחביא
הביסמ .םיבאכב הוולמ וניאש ךשוממ ךילהתב חתפתמ טקרטקה
.ןמזב וב םילפטמ ןיאו בר ןמז ךשמב ותוחתפתהב םיניחבמ ןיא וז
.תיתרגיש םייניע תקידב תעב בורל עצובמ ינושארה ןוחביאה
לחה ,הרגיש ךרד םייניע תקידב עצבלו דיפקהל שי ךכ בקע
.הנשב םעפ תוחפל ,ךליאו 40 ליגמ
 
לבוקמ לופיט
אפור יושע ,ןיקתה םייחה ךלהמל העירפמ הניא העפותה רשאכ
.רתוי קזח רואב האירקו םייפקשמב שומיש לע ץילמהל םייניעה
דחאב ךרוצ היהי ,הליעומ הניא וז העצהו השק הערפהה םא
...םיאבה םיחותינהמ
השדע תלתשהו הייארה תשדע תרסה ךות טקרטקה תרסה
.(Intraocular lens) תיניע-ךות תיתוכאלמ  
םוקמב ,עגמ תושדעב וא םייפקשמב שומיש ךות ,המוד ךילה
.השדע תלתשה  
רישכמב לופיט :(Phacoemulsification) הייצקיפיסלומאוספ
םיקלוסמ לופיטה רחאל .טקרטקה תא קרפמה דנואס-הרטלוא  
.ןיעב השענה ריעז ךתח ךרד טקרטקה תויראש  

שומישה .רזייל רישכמב םישמתשמ ןיא דורי תרסה יחותינב
רחאל רצונ אוה םהב םירקמב רוכע םורק תרסהל אוה וב
.דוריה תקחרה
 
הטאהו העינמ
הנכס תמייק ןהב תודובע עוציב ןמזב ןגמ יפקשמב ושמתשה
.םייניעל הנכס תפקשנ ןהב טרופס תויוליעפב וא םיבבש תזתהל  
.שמשב םכתייהש ןמז לכ ךשמב שמש יפקשמ וביכרה
תמדא דגנ ןוסיח לבקל דיפקהל תדלל תודמועה םישנ לע
רחואמה לכל ,(German measles) תמדמדאו (Rubella virus)  
.הדילה ינפל םישדוח 3 רחואמה  
היושע הרידס תינפוג תוליעפ לעו ןזואמ טירפת לע הדפקה
.תונקדזהה תאו טקרטקה תורצוויה ךילהת תא טיאהל  
 
הנוזת
הפישח אוה טקרטק תעינמ םשל םחליהל שי וב רשא בושח םרוג
תא םיביכרמה םינובלחה הנבמ תא םינשמה םיישפוח םילקידארל
לוגס הרטלוא רואל הפישח בקע םישחרתמ םייונישה .ןיעה תשדע
.ולא םיכילהת שילחי םיטנדיסקוא-יטנאב רישע טירפת .ןצמחלו (UV)

םירקחמ .ולא םיכילהת דאמ שילחי םיטנדיסקוא-יטנאב רישע טירפת
ןיטורק אטבו E ןימטיו ,C ןימטיו יכ ולעה טקרטק תעינמל עגונב
.טקרטק יגוס רפסמ םיענומ (A ןימטיו)

יכ אצמנ ,טקרטקמ םילבוסה םישנא לש הליכא יגהונ תקידבמ
.ולא םינימטיול ירקיע רוקמ ,תוקריו תוריפ ךורצל וטעימ םלוכ טעמכ
תוקריב םייוצמה םידיאונטורק עבק ךרד וכרצש ולא םתמועל
תוחפ ךכמ ולבס ,E ןימטיוו C ןימטיו םג ומכ ,םימותכו םיהכ םיקורי
.70% דע רועישב

20 יפ ההובג ןיעב C ןימטיו לש ותומכש וליג תוקידבב
הרטלוא תנירק ינפמ םייניעה לע ןגמה אוה יכו םדבש וזמ
ותמר תא ולעהו ורזע םנמוא C ןימטיו יפסותש אצמנ .לוגס
.םייניעב C ןימטיו לש

ונממ תרבגומ הכירצש וארה E ןימטיו לש ותעפשה יבגל תוקידב
תורצוויה תא ענומ וניא אוה .56%-ב דוריל ןוכיס ןיטקהל היושע
.ותוחתפתה תא בכעמ ךא טקרטקה
םיכילהתב םיבושח חתפמ ידיקפת שי ץבאו םוינלס םילרנימל םג
.ףוגב םייטנדיסקוא-יטנאה

...םה הייארה רופישל םימרותה םיפסונ םירמוח
.ןיאטול
.B3 ןימטיוו B2 ןימטיו
.ןיטצרווק
אפרמ-יחמצ
תואירב םייניע לע הרימשל הבוט ןהמ תיצמת .תורוחש תוינמכוא
תופייע לע הלקה ,ןהמ ץמאמ תעינמ ,ןהב םדה-ילכ קוזיח ידי-לע  
.הלילה-תייאר רופישו םייניע  
 
הניקת הייארל םיפיט
.םידומילבו האירקב ,םכדובע םוקמב הבוט הרואת תא ודיפקה
.תופוכתו תורצק תוקספה ושע תוצמואמ תודובע תעב
יגצ לש םיכסמב רוא תויופקתשהמ ,ןתינש המכ דע ,וענמיה
.בשחמו היזיולט  
.םומע רואב ראומה רדחב ודבע ,ירשפא רבדה רשאכ
.ךסמ יניגמב ושמתשה ,רוא ירזחהמ ענמיהל ןתינ אל רשאכ
.םייניעל הנכס תעב ןגמ-יפקשמב שמתשהל ודיפקה
םועמיעל לוגס-הרטלוא רוא םיננסמה שמש-יפקשמ וביכרה
.רוא ירזחה  

...תושדח - דורי/טקרטק ואר