...חור תועובעבא ואר

  2002 ינוי
חור תועובעבא לש תרזוח הקבדה
הקבדה ןכתיתש וליג ב"הרא University of North Carolina ירקוח
1999-ב ולחש ולא ןיבמ 13% יכ וליג םה .חור תועובעבא לש תרזוח
הניא הנושארה הקבדהה יכ ןכתי םהירבדל .רבעב הלחמה תא ווח
.הלחמה ינפמ דימת תנסחמ

Pediatrics


2011 ראוני
חור תועובעבא דגנ לופכ ןונימב ןוסיח
טקיטנוק Yale University School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
םייוצמ חור תועובעבא דגנ לופכ ןונימב ןוסיח ולביקש םידלי ב"הרא
.ליגרה ןונימב ונסוחש ולא תמועל הלחמב תוקלל רתוי ךומנ ןוכיסב
תיאקירמאה הימדקאהו (CDC) ןתעינמו תולחמ תרקבל זכרמה
לופכ ןוסיח ןתמ לע 2006 תנשב דוע וצילמה (AAP) םידלי תאופרל
ןיבש ליגב לבקל שי הנושארה הנמה תא רשאכ ,6 דע 4 ינב םידליל
.םישדוח 18-ו 12

The Journal of Infectious Diseases


2011 רבמצד
חור תועובעבא תצפה ענומ שמשה רוא
ההובג המר תולעב תוצראב הצופנ תוחפ חורה תועובעבא תלחמ
.ךכב תעייסמ (UV) לוגס-ארטלואה תנירק יכ ןכתיו שמש רוא לש
םירקחמ 25 ינותנ ורקסש ,הינטירב University of London ירקוח
תועובעבאמ תוחפ הברה תולבוס תויפורט תוצרא יכ ואצמ ,םימדוק
.גזוממ םילקא ירוזיאב תוצרא תמועל חור
הלצירו סוריוה תא תלרטנמ לוגס-ארטלואה תנירקש םירובס םירקוחה
הלחמה עודמ ריבסהל םג תרזוע וז תילגת .הלחמל םרוגה רטסוז
השלח לוגס-ארטלואה תנירק ןהב תונוע ,ביבאבו ףרוחב רתוי הצופנ
.תיסחי

Virology


2012 רבמצד
חור תועובעבא ינימסת תלקהל הפורת
הפורתב שומישה תא הרשיא ב"הראב (FDA) תופורתהו ןוזמה תושר
גפיניו Cangene Corporation ידי-לע תרצוימה ,(Varizig) גיזיראוו
חורה תועובעבא תלחמ ינימסת תרמוח לע לקהל הדעונש ,הדנק
לוטיל שי הפורתה תא .הלחמב תוקלל ןוכיס רתיב םינותנה םישנאב
וא תוקירז 2 תועצמאב תנתינ הפורתה .הפישחה עגרמ םימי 4 ךותב
.התוא לבקמה לש ולקשממ תולתב ,רתוי

Medscape