הרדגה
.םדאל םדאמ םירבועה רתויב םיצופנה םיאולחתה דחא איה תוננטצה
200-מ הלעמל ידי-לע םרגנה המישנה יכרד לש ילאריו םוהיזב רבודמ
.םינוש םיסוריו יגוס
ךכל םיטונ דחוימב .הנשב םימעפ שולש תוננטצהב הקול עצוממ םדא
.תחתופמ הניא ןיידע םהלש ןוסיחה תכרעמש ןוויכ םידלי
 תוקבדיהה תורוצ
וזתנ רשא םיסיסר ונייהד ,םוהיזה םרוג ידי-לע בורל תרבעומ תוננטצה
...תואבה םיכרדב הביבסל םירבועו הלוח םדא לש המישנ תכרעממ
.הקישנ
.תומהוזמ םיידי
.תושטעתה
.לועיש
.תוקבדיהל ןוכיסה תא ריבגת רק ריואל הפישח
 העינמ יכרד
םיידיה תציחר אוה רתויב ליעיה העינמה יעצמא
רחאלו תוחוראה ינפל דחוימב ,תופוכת םיתיעל
,םיבר םישנא םישמתשמ םהב םינקתמב שומיש
.(םיירוביצ תומוקמב דחוימבו תיבב) םיתוריש ומכ
.הפבו םייניעב ,ףאב םיידי עגממ וענמיה

ינפב ןיסח היהי אוהש ךכ ףוגה תואירב לע הרימש אוה ינש ליעי יעצמא
...ידי-לע השעי רבדה .םימוהיז.ןושיעמו לוהוכלא תכירצמ תוענמיה
.ליגרהמ רתוי ןושיל ןיא .האירב הניש
.הרק היתש ליעוהל היושע םוח ןמזב .םימ רקיעב ,הבורמ הייתש
.עובק ןותמ ימוי לוגרית
.םילוח םע ינפוג עגממ תוענמיה
.ףוגה שבויו םוח לע הרימש
.('דכו הדובע םוקמ ,תיב) םיאצמנ הב הביבסה רורוויא
 תוננטצהל םימוטפמיסה
.םישוטיעו ףאהמ תושרפה
.חיכ הלעמה לועיש
.ףאב שדוג
.ןורג יבאכ
.שאר יבאכ

...םג ונכתי

.('צ תולעמ 38-מ תוחפ) ךומנ םוח
.ףוגה לכב םיבאכ
.תורומרמצ
.תושישת

.תוננטצה ןמזב םה םג םיעגפנ תואירהו ןורגה
  תוננטצהב לופיט
לע לקהל דעונ לופיטה רקיעו אפרמ ןיא םילאריוה םימוהיזה תיברמל
.יקדייח םוהיזב רבודמ ןיאש ןוויכ הליעי הניא הקיטויביטנא .םינימסתה

...לע ץלמומ

.הבורמ היתש
.ףוגה םוח לע הרימש
.העיגרו החונמ
.הניש הברה
.ךרוצה יפל ,םוחה תדרוהל הפורתב שומיש
.תועובש העברא דעו םייעובשמ ךשמית תוננטצהה םירקמה תיברמב 
  יתנוזת לופיט
.וב םירישע רשא םילכאמ תכירצ ידי-לע ימוי סיסב לע .C ןימטיו
םע לטינ אוה רשאכ ,תוננטצהה ךשמ רוציקל דחוימב ליעי C ןימטיו  
.תוננטצה לש התוצרפתה  
גשגשל םילוכי םניא םיסוריו לש םידחא יגוס .(תונוש תובוכרתב) ץבא
.םינימסתה ךשמ תא רצקמ ,םדקומ בלשב ,וב שומישהו ץבא תביבסב  
אפרמ-יחמצ
רתיב רבגתהל ףוגל ורזעי ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ רשא אפרמ-יחמצ
...םוהיזה לע תולק

תרמוח תא הניטקמ ,תוננטצה ינפב דומעל ףוגל תעייסמ האצניכאה (1)
.הכשמ תא תרצקמו הייעבה   
.חמצה תחרפת (2)
.תיעבט הקיטויביטנא הווהמ(3)

,םידא רישכמ ימב תינרוק ןמש תופיט רפסמ
.ורזעי ,םיפאוש םתוא ,םימ ידא וא טבמא ימ

המיעט הפורת
םירמוח
.שבד לפס 1
.תשבוימ תינרוק לפס 1/4 וא הירט תינרוק לפס 1/2

הנכהה ןפוא
20 דע 15 ךשמב הנטק שא לע תויטאב וממחו םיביכרמה תא ובברע
.ךרחי אלו חתרי אל שבדהש בל ומיש .תוקד   
.ררקתהל וחינהו שאהמ וריסה
.המוטא תנצנצב רתונה שבדה תא ונסחאו וננס

ןונימו םושי
.םויב םימעפ 3 ,תיפכ 1 ולט ,ןורג יבאכו לועיש ,תוננטצה לע הלקהל
.תויטאב ומגל .ליגר םח הת תיפכ ףסוהל ןתינ
 לותנמ
םישמשמ ,סוטפילקא ןמש ומכ ,םירחא םיפידנ םינמשו (Menthol) לותנמ
ןמשב ירקיע ביכרמ הווהמ לותנמה .תוננטצהב לופיטל םינשב תואמ הזמ
.סוטפילקא ןמשבו הטנמה

תשוחת תארשה ידכ ךות ףאב שדוגה לע לקמ לותנמב שומישה
.ימוקמ שוחליא ידי-לע ,ןורג באכ לע לקמ אוה .רוריק
,המ תדימב ,תובכעמ רשא תוילאיבורקימ-יטנא תונוכת םג שי לותנמל
.המישנה יכרדב םייקדייחו םילאריו םימוהיז לש םתוחתפתה תא
 םירחא םיעצמא
.יניסהו ידוהיה םעב ברקב רכומה יופירו ענמ יעצמא אוה חצ ףוע קרמ
.םייעדמ תייוסינ רפסמב םג חכוה וחוכ  
ידכ ךות ,ןוסיחה תכרעמ תוליעפ ריבגמ םחה קרמה  
.ןורגה תקלד תשלחהו םיסוריו תליטק  
המישנה יכרדב םילק םוהיז לש םירקמל ליעי וז ךרד  
.תונוילעה  
רפשל היושע ,םימח םימב ,שבד םע ,ליבגנז ץימו ןומיל ץימ תייתש
.השגרהה תא  
.םויב םילפס 3 :ןונימה  
עונמל יושע ומושייו תוקזח תוילאריו-יטנא תונוכת שי התה ץע ןמשל
.םידליב דחוימב ,םיילאריו םימוהיז לש םתוטשפתה תא  
 תוצלמה
.םיקדייחל הרופ עצמ תווהמ רשא ,דב תוטחממב ושמתשת לא
היפיז ןיב .םיינישה תשרבמ תא ופילחה הלחמה ףולח םע
.הלחמ ימרוג םיקדייח םירתתסמ   
תרזעב איה ךכל הטושפ ךרד .דאמ רוזעת העזה תמירג
ףוגל ורשפא .הבע הכימשב תוסכתהו הטימב הביכש ,םח הת תייתש   
.תוקד 20 דע 15 ךשמב ,הז ןפואב ,עיזהל   
.ליעוהל םימח חלמ ימב רוגריג יושע ןורג יבאכ ןמזב
.םימח םימ לפסל השודג חלמ תיפכ אוה סחיה   
...תושדח - תוננטצה ואר