הרדגה
דפרמה ,יריר םורקה תקלד איה ,תימחל תקלד
.ןיעה לגלגל םניב ץצוחה ,םיפעפעה םינפ תא     
.תימחל תקלד ימרוגל םיהז הימרוג .איה המשכ ,םיפעפע תקלד

םימרוג
.רתויב תקבדמ תימחלה תקלד ,ילאריו םוהיז אוה םרוגה רשאכ
...םה םיפעפע תקלדלו תימחל תקלדל םימרוגה
ןשע ,םידא ,ןשע ומכ ,םירגמ םימרוג
רולכ ,עגמ תשדע תסימת ,תוירגיס    
,םינוש םילקימיכ ,הייחש תכירב ימב    
.ןיעל רדחש רז ףוגו רופיא ירמוח    
.ילאירטקב םוהיז
.ןיע תעיצפ
.היגרלא

םימוטפמיס
.םייניעב םייוריג .תומודאו תוחופנ םייניע
ךכמ האצותכו תיתלגומ השרפה םוהיזה םרוג תובורק םיתיעל
ןהש רחאל ,םייניעה תא חוקפל השק תופוכת .'תוקיבד םייניע'     
.בר ןמז ךשמ תומוצע ויה     

!אפורל דיימ ונפ ,תשטשוטמ הייארו באכ הוולתמ תקלדל רשאכ


יתנוזת לופיט
ךכ-רחאו שדוח ךשמב ,םויב 'חי 100,000 ,A ןימטיו בילחת
.ילאריו םוהיז ינפב ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב 'חי 25,000   
,םויה ךרואל םיקלוחמ ,םויב ג"מ 6,000 דע 2,000 ,C ןימטיו
..המלחהה זוריזו תופסונ תוקלד ינפמ םייניעה לע הנגהל    
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחלו םייניעל בושח .םויב ג"מ 50 ,ץבא

אפרמ-יחמצ
.הדור
.לותחה ינרופיצ הת
.הרעי
.הנברו
.רומ
.םילחנה רגרג
.םודא קולקלע
.ירפמוק
.(Speedwell) הקינוריב
.לימומק
.רמוש
.לוחכ רדרד
.(Groundsel) ןויבס
.(םוינודילכ) ןודילכ
.(Mimosa, prairie) הברע
.הקיל'גנא
.םודא לטפ ילע
.(Oak) ןולא תפילק
.(תיגרלא םיפעפע תקלדל)    

!אפור חוקיפב קר השעי םייניעל אפרמ-יחמצב שומישה :הרהזא

לבוקמ לופיט
אוה ,תחשה תחדקל תסחוימה ,תימחל תקלדב לבוקמה לופיטה
חוקיפו םשרימ תושרוד ולא .םידיאורטס תוליכמה ,םייניע תופיטב
.אפור
תועצמאב ,םימי 4 ךות תפלוח הניא הייעבה םא
.הקיטויביטנאב לופיט לבוקמ ,םירחא םילופיט

םייעבט םינוכתמ
תוחיפנ לע הלקה
.ררוגמו ףלוקמ המדא-חופתב שומיש וסנ ,םיחופנ םיפעפעה רשאכ
.םייניעה לע וחינהו (הזאג) הלמלמב הסיעה תא ופטע.
.יופירו ץוויכ תנוכת הז לופיטל

(1) םייניעל הפיטש תסימת
,םימ לפסב הרו-ולא תיפכ 1/2 וסימה
.(Boric acid) רוב-ימ תיפכ םע

(2) םייניעל הפיטש תסימת
...םימח םימ רטיל 1/2-ב. ורשה
.בהזה םתוח תיפכ 1
.רומ תיפכ 1/2
.רוב-ימ תושודג תויפכ 2

.ומשייו םימ לפס יצחל הסימתהמ תיפכ ופיסוה
דלונה ךרב תקלד
םיללוע תקלד היורקה ,תועובש 4-מ תוחפ ינב תוקוניתב תקלד
(Ophthalmia Neonatorum וא Neonatal Conjunctivitis)
.(Blocked tear duct) תועמדה יכרד תמיסח בקע םרגיהל הלולע
.ףאהו ןיעה ןיבש רוזיאה לש ןידע יוסיע ידי-לע היעבב לפטל ןתינ

הדילה רחאל דיימ דוליל תונתינה תויטויב-יטנא םייניע תופיט
המצעמ םלעתש ,הלק תימיכ תימחל תקלד ול םורגל תולולע
.םימי רפסמ ךות