הרדגה
הביקה תכרעמב תויטיא רתיב ענ ןוזמה וב בצמ איה תוריצע
בורל םרוג תונקורתהב בוכיע .(Gastrointestinal System) םייעמהו
.םיבאכל וא/ו תוחונ-יאל
 
הנוזת ייוניש
םימב םיביסה תגפסה .גופס ומכ םילעופ םיסיסמ יתלב םיביס
.האיציה תארקל םדקתהל הל תעייסמו האוצה תא תככרמ  
,םילזונ לש תולודג תויומכ תותשל בושח םיביסה תכירצ ןמזב
.בצמה תא רימחהל לולע 'שביה גופסה' תרחא  
יושע םוח זרואלו םיאלמ םינגדל יקנ זרואו ןבל םחלמ רבעמ
.תוריצעה לע לקהל  
.ןיבוסו התשפ יערז טירפתל ופיסוה
.תותשל וברה
.התשפ יערז ןמש תייתש לע םג םיצילממה שי
  
ןוזמל היגרלא םידליב םה בצמה תא רימחהל םילולעש םימרוג
.בלבל ימיזניאב וא הביק תצמוחב רוסחמ םירגובמבו
 
םייחה חרואב יוניש
ומודיקו םייעמה ירירש ץוויכ רשוכל עייסל היושע תינפוג תוליעפ
.ףוגב ןוזמה לש
 
תויתנוזת תומלשה
תובר תויעבל עייסמ ,םיחמצה ילעב קוריה רמוחה אוה ,ליפורולכ
ליפורולכ תכירצל .תוריצעל הז ללכב ,םייעמהו הביקה תכרעמב
.יאוול תועפות ןיא
אפרמ-יחמצ
.םיחמצב אוה (Laxatives) תולשלשמה תופורתה תיברמ רוקמ
,ףוגהמ ןקוליס תא תוזרזמו האוצה תא תוחיפתמ ולא תופורת
הלא םילשלשמ .תויביסקלפר םייעמ תויוצווכתה תמירג ידכ ךות
.תוריצעה תייעבב חווט ךורא לופיטל םיבוט

םע עגמב םאוב תעב החיפתל םימרוג רשא םיחמצב םירמוחה
...האוצה רבעמל םיעייסמו םימ
םייחמצה םיביסה
.יחמצה רירה
! תוקריו תוריפ תליכאב וברה ךכיפל

.אנס/הייסכ
(3) .םילע עוסש ןרומ.סביר
.יראה-ןש
.םיזוגא
(1) .הרו-ולא
.סוגרפסא
(2) .תיבוכרא
.רחשא
.םחל ,םיאלמ םינגד
.הבוהצ העמוח
.הבליח
.םישבוימ םלוכ ,םישדעו  (Beans) תיעועש ,(Peas) הנופא

תא םינברדמ רשא רתוי םיקזח םירמוח
.וקרא'ד ופ תפילק .הייסכ יערזו ילע
רהזיהל שיו דאמ תוקזח תולשלשמ תונוכת הרו-ולא ילעל
.הב שומישב  

.הבר תוריהזב שמתשהל שי (1)  
(Polygonum multiflorum) םיחרפ-תבר תיבוכרא (2)  
.Chinese Knotweed/Fo-ti   
.Guelder Rose (Viburnum Opulus) םילע עוסש ןרומ (3)  
 

םישבוימ םיפיזש ימ
.הלילה ךשמל םימ סוכב םישבוימ םיפיזש רפסמ רפסמ ורשה
.רקובב םיפיזשה תא ולכאו לזונה תא ותש

.ןייוצמ ףיטח הווהמו םיביסב רישע ןרוקפופ

...ןיפרפ ןמש ואר
תורהזא
תורצק תופוקתל רתומ םילשלשמ םייחמצ םירמוחב שומישה
.תורכמתהו תושבייתה םורגל לולע רתי םושיי .דבלב  
,םייעמ תולחממ םילבוסה לע רוסא ולא םירמוחב שומישה
.סגה יעמה תקלדו ןורק תלחמ  
,לושליש ,םילזונ ןדבוא ,תורכמתה םורגל לולע הייסכב שומישה
.םירירשה תכרעמב תויעבו ןגלשאה תמרב הדירי  
.עובשל רבעמ תופיצרב הייסכב שמתשהל ןיא וז הביסמ  
לולע ,םימי הרשעל רבעמ תופיצרב ,הרו-ולא ירישכתב שומיש
.תורכמתה םורגלו תוריצעה תא רימחהל  

...תושדח - תוריצע ואר