...לושליש ואר
 
2007 ינוי
םישישקב םילושליש תמצמצמ הקיטויבורפ
...תואקשמ


2007 רבוטקוא
םידליב לושליש דגנ ליבגנז
...ףסותל


2008 ראורבפ
םידליב לושליש דגנ ץבא
...םירקוח


2008 ינוי
םילייטמב לושליש דגנ הקבדמ
University of Texas School of Public Health ירקוח ירבדל
לודג םוצמיצל ןתינ לו"חב םילייטמ ברקב לושלישל ןוכיסה ב"הרא
.רועל תדמצומה (Patch) הקבדמ תועצמאב ןוסיח ידי-לע

59 ךותמ דחא קרו לושלישה תרמוח תא דאמ הניטקמ הקבדמה
האוושהב רומח לושליש לע חוויד רקחמב ופתתשהש םיבדנתמ
הקבדמה .(המד) ובצלפ תקבדמ ולביק רשא 111 ךותמ שיא 12-ל
ילבקמב םיימויל האוושהב םוי יצחל לושלישה ךשמ תא םג הרציק
.ובצלפה

Lancet


2008 ילוי
לושליש םע םידליל ליעומ ץבא ףסות
...ףסות


2008 רבוטקוא
םילייטמב לושליש דגנ השדח הקיטויביטנא
University of Texas School of Public Health-ב רקחמ
(Prulifloxacin) ןיקסקולפילורפ תינויסינה הפורתה יכ אצמ ב"הרא
.םייעמ תולחמ דגנ הליעי
וקבדנש םיאקירמא םיטנדוטס 300-ל בורק ופתתשה רקחמב
הפורתה תא ולטנש ולא .ורפב וא וקיסקמב ורקיבש תעב לושלישב
ובצלפ ולביקש םיטנדוטס תמועל דחא םוי ךות ןיטולחל ומילחה
.םיפסונ םימי 5 ךשמב הלחמהמ לובסל וכישמהו

םירמוא ,וז תיטויביטנא הפורת לש הלודגה התחלצהל הביסה
.קדייח אוה הלחמל םרוגה םירקמהמ 80%-כבש איה ,םירקוחה

American Society for Microbiology and the Infectious
Diseases Society of America


2009 יאמ
םידליב לושליש דגנ ליעי וניא ץבא
...םהירבדל


2009 טסוגוא
הקיטויביטנאב ורוקמש לושליש ענומ וניא ריפק הקשמ
DC ןוגנישוו Georgetown University Medical Center ירקוח
תליטנב ורוקמש לושליש ענומ וניא ריפק הקשמ יכ ואצמ ב"הרא
.הקיטויביטנא

םה .םינש שמח דע הנש ינב םיאירב םידלי 125 ופתתשה רקחמב
.הקיטויביטנא ולביק רחאל םוי 14 ךשמב ריפק הקשמ ותש

Archives of Pediatric and Adolescent Medicine


2009 רבמטפס
םילייטמב לושליש ינפמ הניגמ הקיטויברפ
םידירכסוגילואוטקלג לש תבורעתמ בכרומה יטויברפ ףסות תליטנ
לושליש לש תוחיכש ןיטקהל היושע (Galactooligosaccharides)
.34%-ב םילייטמב

ולא ןיבמ יכ אצמנ ,הינטירב University of Reading-ב ,רקחמב
ולא ןיבמ 37% תמועל 24% ולח ימוי סיסב לע הז ףסות ולטנש
עצוממב ךשמנו םצמטצה לושלישה ךשמ םג .(המד) ובצלפ ולביקש
ןטבה יבאכ םג .ובצלפה תצובקב םימי 4.6-ל האוושהב םימי 2.4 קר
.הרקה תצובק ינבב םימי העבראל האוושהב םיימוי וכשמנו ותחפ

European Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמטפס
םימהזמ םיקדייח דגנ השדח הפורת
הקיטויביטנא וחתיפ Novacta Biosystems תיטירבה הרבחה ירקוח
קדייחב התוליעפ תא תדקממה (Type B Lantibiotics) שדח גוסמ
.C. Difficile םג יורקה ,Clostridium Difficile לושלישל םרוגה

הדבעמ יאנתב הז קדייח החלצהב הלטק NVB302 היורקה הפורתה
השענ הכ דע .םדא-ינבב הפורתה תקידבב ליחתהל םירקוחה תנווכבו
"םייתודידי םיקדייח" םג הלטקש הלועפ תבחר הקיטויביטנאב שומיש
.םייעמה תכרעמב

WebMD


2010 לירפא
םידליב לושליש דגנ ןוירהב ץבא
...ירבדל


2010 לירפא
C. Difficile-ה קדייח תא תלטוק הקיטויבורפ
ליכמה ימוי ףסות יכ אצמ הינטירב ןודנול Imperial College-ב רקחמ
ידי-לע םוהיזמ םימרגנה םילושליש עונמל יושע םייטויבורפ םיקדייח
היולת ףסותה תעפשה יכ ררבתמ .Clostridium Difficile קדייחה
.קדייחה ינפמ הנגהה םג הלדג לדג הזש לככו ןונימב

םה םש םילוח-יתבב םיזפשואמה םילפוטמ 225 ופתתשה רקחמב
.הקיטויביטנא תועצמאב ולפוט

The American Journal of Gastroenterology


2010 ילוי
תוחתפתמ תוצראב ףירח לושליש דגנ ליעי וניא ץבא
...רקחמ