הרדגה
לושלישל םרוגה תובורק םיתיעל .הפוכת תימימ האיצי לכ אוה לושליש
ןכלו העפותה ירוחאמ רתתסמה רחא םרוג וא השק תקלד אוה ףירח
.רשפאה לככ םדקומ יאופר לופיט לבקל שי
..אפורל ושג םימי השולש דעםיימויל רבעמ תכשמתמ העפותה םא
ןגלשאו ןרתנ ,םילזונ תולדלדיה עונמל שי לושליש ןמזב
 
םימוטפמיס
.(Dehydration) תושבייתה
.םדב רכוסה תמר תדירי
.ףוגב םילקימיכה ןוזיא תרפה
.םידליב דחוימב ,םייח ןכסל תולולעו תורומח ולא תועפות
 
טירפתב םייונישו םימרוג
(Viral Gastroenteritis) לק ילאריו םוהיז אוה ץופנה םרוגה
'תונטק תופגמ'-כ ץופנ םוהיזה .םימי רפסמ ךות ומצעמ ףלוחה  
.תוחפשמ וא תונוכש ,רפס-יתבב  
.(Food Poisoning) ןוזמ תלערה
.םילייטמב לושליש
םילזונ תייתש וא ןוזמ תליכא םה םינורחאה םיינשל םימרוגה  
.םיטיזרפב וא םיקדייחב םימהוזמ רשא  
(Fructose) תוריפ רכוס ומכ ,םירכוס םיליכמ םימייוסמ םילכאמ
רשא ,(םייטטאיד םיקתממו םילכאמב) םייתוכאלמ םיקיתממ וא  
.לושליש ררוגה רבד ,םייעמב םילזונ רוגאל םילולעו טאל םיגפסנ  
םיזנאב רוסחמ ללגב (בלחה רכוס) זוטקל םילבוס םניאש ולא
.בלח ירצומ תכירצ רחאל םילושלישמ םילבוס ,וקוריפל יארחאה  
לש תולודג תויומכ תכירצ אוה לושלישל םורגל לולעש ףסונ םרוג
.םויזנגמ לשו C ןימטיו  
.לושלישל תמרוג הפק לש הלודג הכירצ םהב םישנא שי
.לושלישל םורגל ןה םג תולולע ןוזמל תושיגרו ןוזמל היגרלא

רשא לושליש ,םוהיזב ורוקמש לושליש לש הרקמב ומכ אלש
תועפותב הוולמ וניא ורכזוהש םימרוגהמ דחא ידי-לע םרגנ
תויוצווכתהל טרפ ,יהשלכ הלחמ לע תועיבצמ ר\שא תורחא
.םעפ ידמ תוליחבו

.הריהמ הלקהל איבת ךכל םרוגה ןוזמה תכירצ תקספה

.הז הרקמב ףא וליעוי ,תוריצע ןמזב םיליעומ רשא ,םיביס
בוט רוקמ) םויליזפ יערז םרג 30 דע 9 תכירצ ,המגודל
לש הרקמב רוזעתו תואיציה תא רתוי קצמת ,םויב (םיביסל
.םוהיזב וניא ורוקמש לושליש

...תויהל םילולע תיתקלד םייעמ תלחמל םימרוגה
.זיגרה יעמה תנומסת .סגה יעמה תקלד .ןורק תלחמ
 
תויתנוזת תומלשה

תילופ הצמוחו םייעמה לש תימינפה ןפודב עוגפל לולע ףירח לושליש
.בצמה תא ןקתל עייסת
םימעפ 3 ג"מ 5,000) תולודג תויומכב תילופ הצמוח תכירצ יכ חכוה
ימוהיז רוקממ לושלישה ךשמ תא רצקת (םימי רפסמ ךשמב םויב
.הגיפס יא תייעב בקע ,תושורד ולא תולודג תויומכש הארנ .40%-ב

תורהזא
.םויב ג"מ 800-מ רתוי תועיבקב ךורצל ןיא
B12 ןימטיוב רוסחמ ןוחביא עונמל לולע תילופ הצמוח ףסות
.ךכמ םילבוסה ולאב  

.םוהיזמ ףירח לושליש לע לקת הסיסת ירמש תכירצ
.םייעובש ךשמב ,םויב םימעפ 3 ,הסיסת ירמש תוסומכ 3 :ןונימה
  םייטויבורפ םיקדייח
...'םיבוט םיקדייח' לש םיגוס 2 םייוצמ אירב םדא לש וייעמב
.(Lactobacilli) סוליצבוטקל קדייח .1
.(Bifidobacteria) ודיפיב קדייח .2

הלחמה יאשונ םיקדייחה רפסמ תא ליבגהל םירזוע ולא םיקדייח
םיקדייח ללוכ) םימזינגרואה לכ םיפטשנ לושליש ןמזב .םייעמב
תשלחומ הנגה םע ךכ רתונ ףוגהו לוכיעה תכרעמל ץוחמ לא (ולא
.םימוהיז ינפב
'םיבוט םיקדייח'-ו (Acidophilus) סוליפודיסא יקדייח לש םתרזחה
.םישדח םימוהיז תעינמב ליעוהל היושע םייעמל םירחא

םיקדייח דראילמ דע ןוילימ 100 ףסות
.םינטק םידליל הבוט הנגה איה םויב
,(Strep Thermophilus) סוליפומרתו ודיפיב יקדייח לש םתפסוה
יטמרד ןפואב עייסל היושע ןוזמל ,םימיוסמ טרוגוי יגוסב םייוצמה
.זופשיא ידכל דע ועיגהש םידליל

שומיש בקע םרגנש לושליש עונמל יושע 'תיביטקא תיברת' טרוגוי'
.הקיטויביטנאב

תומכ) םייטויבורפ םיקדייח ג"מ 650 לש תללוכ תומכ לע רובעל ןיא
.אפורב תמדקומ תוצעייתה אלל (אירב םדא תביקב תרצוימה
םורגל תולולע לושליש ךלהמב תוחתפתמ רשא הגיפס יא תויעב
יטלומ לש תומלשה וליעוי ןכלו םילרנימב ןהו םינימטיוב ןה רוסחמל
.םילרנימ/םינימטיו

...הקיטויבורפ ואר
אפרמ-יחמצ

םישק םירקמב .דבלב לק לושליש ירקמל סחייתמ ןלהל רמאנה לכ
.אפורב ץעוויהל שי

.עיגרמ בורחו קזחמ סולגרטסא
.לושלישמ םילבוסה םידליל דחוימב ליעי בורחה  
.ץע-יחופת תיחמ םע םיבורח תקבא םרג 15 בברעל םג וסנ  
תויוצווכתה םישילחמ האליכאו םויליזפ ,יוצמ ףזיש ,לימומק
.לושלישל םיוולינה םייוריגו םייעמ  

ותשו לימומק ילע תקבא םרג 3 דע 2 תפסותב הת וניכה
.תוחוראה ןיב ,םויב םימעפ 3 ונממ
,יאוול תועפות תויהל תולולע לימומקב שומישל :בל ומיש
.רוע תוחירפו תונופמיסה לש תויוצווכתה ומכ

.םייעמה תא םיצווכמ םודא לטפ ילעו תוינמכוא ילע
.ףירח לושליש לע לקהל םייושעו םינינאטב םירישע לטפה ילע  
ןכלו לושלישל םורגל לולע ,םילעל דוגינב ,ירט תינמכוא ירפ  
.לושליש ןמזב ונממ ךורצל ןיא  

...תליכא רוזעת םילבוסהמ קלחל
.שבי (טסוט) םינצ ...םגו    .זרוא    .תוננב
  תוצלמה
.לכואה ינפלו םיתורישה רחאל דחוימב ,תופוכת םיידי וצחר
.הפב םיצפח קיזחהל אל םכידלי תא ודמל
.הקיטויבורפ םע הקיטויביטנא ובלש

...תושדח - לושליש ואר