הרדגה
תומד תייאר העמשמ ,היפולפיד האופרב היורקה ,הייאר לפכ
הייארה ריצמ םייניעה תחא לש הייטס בקע ,תויומד יתשכ תדדוב
.ילמרונה
תורקל הלולעו היעב רשאמ היעבל םוטפמיס רתוי איה היפולפיד
.ןהיתשב וא תחא ןיעב
םימרוג
.ןיעה ירירש תוחוכ לש ןוזיא רסוח אוה הייאר לפכל ץופנ םרוג
וא (Astigmatism) םזיטמגיטסאמ עובנל םג לולע רבדה
.םירירשהו םיבצעה לע תועיפשמה ,תוערפה רפסמ לש בולישמ
(תחא ןיעב) תירלוקונומ היפולפיד
רשאכ (Monocular diplopia) תירלוקונומ תרדגומ היפולפיד
בצמב הלופכה הייארה .דבלב תחא ןיעב תשחרתמ העפותה
הבוטל יוניש ןיאו הסוכמ היינשה ןיעה רשאכ םג הכישממ הז
.טבמה ןוויכ יונישמ האצותכ

...ןה תירלוקונומ היפולפידל תוירשפא תוביס
תילמרונ יתלב תוימומקע .(Astigmatism) םזיטמגיטסא
.(Cornea) תינרקה תיזח חטש ינפ לש   
תכפוה תינרקה וב בצמ .(Keratoconus) סונוקוטרק
.טורח תייומדו הקיקדל הגרדהב   
(Conjunctiva) תימחלה תובעתה .(Pterygium) םויגירט
.תינרקה ינפ-לע תטשפתמה   
ת1104אמ ןיעה תשדע .דוריי
.רואל המוטאל   
.המוקממ השדעה לש הקתעה
.ןיעה תיזח לע ץחולה ,ןיעה ףעפעב שוג תווהתה
.ןיעב תועמד לש קיפסמ יתלב רוציי .ןיעב שבוי
.ןיעה תיתשרב הייעב
(תיניע-וד) תירלוקוניב היפולפיד
איה רשאכ ,(Binocular diplopia) תירלוקוניב תרדגומ היפולפיד
רשאכ תמלענו וידחי תולעופ םייניעה יתשש תעב קר תשחרתמ
.תקדבנה איה הינשהו הסוכמ םייניעה תחא

ךרדב אוהו םייניעה יתש ןיב םואית-יאב ץוענ הז הרקמב םרוגה
םייניע ץוחה םירירשהמ רתוי וא דחא לש הייעב ללכ
,ןיעה לגלג ביבס םיאצמנה םירירשה :(Extraocular muscles)
.טבמה ןוויכב םיטלוש רשא

...ןה תירלוקוניב היפולפידל תוירשפא תוביס
םיעגפנ ,6-מ תוחפ ינב ,םידליהמ 4%-כ .(Strabismus) הליזפ
.םייניעה ןיב המאתה-יאמ   
ןוויכ .םייניע ץוחה םירירשב םיטלושה םיבצעל םרגנ רשא קזנ
םילולע םהו חומב םתליחת ,םייניעב םיטלושה ,ולא םירירשש   
לודיג וא שארב העיגפ ,ץבש ,םוהיז ,העיצפמ האצותכ עגפיהל   
רשא ,חומה לש ןותחתה ירוחאה וקלחב לודיג דחוימב ,חומב   
.יחומ קזנ םימרוג   
ןיעה תבורא ךותב לודיג בקע םג עגפיהל םילולע ולא םיבצע   
בצעל קזנ המרג ןיעה תבוראב העיגפ םא וא (Eye socket)  
.ןיעה ירירש דע ולולסמ ךרואל ,אוהשלכ םוקמב   
לש (Microvascular infarction) םיריעז םד-ילכב םטוא
.ןיעה ירירשב םיטלושה םיבצעה   
םד-תקפסאל ןיעה ירירש יבצע םג םיקוקז ,ףוגב רביא לכ ומכ   
ךרואל םיכשמנה םיריעז םד-ילכמ היונב וז תכרעמ .דקפתל ידכ   
ירירשב תילמרונה הטילשה תעגפנ םימסחנ םה רשאכו םיבצעה   
.םייניעה   
,םד-ץחל רתי ידי-לע םרגיהל םג לולע םיריעז םד-ילכב םטוא
.םיריעזה םדה-ילכל קזנ תומרוגה תורחא תולחמו ,תרכוס   
תירירש-תיבצע הלחמ .(Myasthenia gravis) םירירש תשלוח
הריהמ תופייעתהו תושלחהל תמרוג וז (Neuromuscular)  
םוקמה) םירירש-םיבצע ירוביח תפיקת בקע ,ףוגה ירירש לש   
םהל םירומה תותוא ,םירירשל םייבצעה תותואה םירבעומ וב   
.(ץווכתהל   
.סביירג תלחמ
תבורא ירירש .םייניעה ירירשב (Trauma) השק תינפוג העיגפ
דחוימב ,םינפב תינפוג העיגפמ האצותכ עגפיהל םילולע ןיעה   
.ןיעה תובורא לש תוקדה תומצעה תוקדסיה בקע   
םימוטפמיס
רואיתל תודוה ,םירגובמב היעבה תא ןחבאל לק םירקמה תיברמב
.םיראתמ םה ותוא הארמה לש קיודמה
םילולע םירוהה .העפותה לש קיודמ רואיתב הייעב תמייק םידליב
,הדיצה הטונ ,ודיב תחא ןיע תופוכת הסכמו לזופ דליהש ןיחבהל
.הדיצה תובורק םיתיעל טיבמ וא ליגר יתלב ןפואב ושאר הטמ
ןוחביאו תוקידב
וא תירלוקונומ הניה היפולפידה םא עובקל היהי ןושארה דעצה
םעפ לכב תוסכל לפוטמה תא אפורה שקבי ךכ םשל .תירלוקוניב
.תרחא ןיע
.ינפוג קזנ וא תרכוס אוה םרוגה םא קדבי
לע עיבצהל םילולע םיפוכתו םיקזח שאר יבאכ לע תונולת
.חומב לודיג   
לולע ,תורבגומ בל תוקיפדו תוביצי רסוח שח הלוחה רשאכ
.ןגמה תטולב לש הייעב תויהל םרוגה   

שמתשי ךשמהב .ינוציח קזנ יוליגל םייניעה וקדבי הליחתב
ללוכה ינדי רישכמ :(Ophthalmoscope) פוקסומלתפואב אפורה 
,תינרק תייעב לש תורשפא לולשל ידכ ,רוא רוקמו תלדגמ תיכוכז 
.ןיעה לש ימינפה הנבמב תייעב וא דורי 

,(Ophthalmologist) החמומ אפורל הלוחה הנפוי ךשמהב
םינפ תא ןחביו םייניע תופיט תועצמאב םינושיאה תא ביחריש 
עוציב םג ומכ ,(Ophthalmoscope) פוקסומלתפוא תרזעב ןיעה 
.הייארה תודח תקידב 

בקעמ תניחב ידי-לע תאז ,עגפנ רירש הזיא עובקל היהי אפורה לע
.הלאמשו הנימי ,הטמו הלעמ :בחרמב הענה ועבצא רחא םייניעה
םע ןיעה לש הזוזת .םעפ לכב תחא ןיע יוסיכ ךות עצבתי רבדה
.םייניעה יתש ןיב המאתה וא לע עיבצי ,הנממ יוסיכה תרסה

המודא השדע תקידב
,עוגפה אוה ןיעה ירירש ןיבמ הזיא תעיבקל תשמשמ וז הקידב
ןיעה לומ רשאכ ,רוא רוקמב ןנובתמ קדבנה .הלק הייטסה רשאכ
.הצחמל ףוקש םודא רמוחמ תיחול תאצמנ העוגפהה
שרפהה יבגל ,התדימ תאו הייטסה ןוויכ תא ןייצל שקבתמ קדבנה
.םודאה רואל ליגרה רואה ןיב רצונה
ידכ ,ומושיי העוגפה ןיעה ןנובתת ןכרד ,תומזירפ/תורסנמ רחבמ
דע ופלחוי תורסנמה :המאתהה יא תדימ תא קיודמב עובקל
.תחא הנומתל הנדחאתת םייניעה יתש תואור ןתוא תונומתהש

םד-תוקידב עוציב ךירצת ןגמה תטולב לש רתי תוליעפל דשח
.ןגמה תטולב ינומרוה תומר תוניקת תעיבקל   

ןיעה ירירש יבצע לע עיפשמה םרוגל דשח
,שארה לש CT וא MRI תקידב עוציב ךירצי   
הייעב וא לודיג ,םד-ףטש ,יזיפ קזנ יוליגל   
.עוגפ םד-ילכ לש תרחא   
ןחבאל ןתינ (Myasthenia gravis) םירירש תשלוח תייעב
ןוחביא תקידב :AChR ינדגונ רותיאל םד-תקידב תועצמאב   
.(Anticholinesterase test) זרטסנילוכ םיזנאה תקידבו תילמשח   
תיזחת
ךשמב רימחהל לולע דורי ,המגודל .םרוגב יולת היפולפידה ךשמ
.חותינב תידיימ וב לפטל ןתינ ךא ,ןמזה

ירה ,ןיעה ירירש בצע לש םיריעזה םדה-ילכ םטואמ םילבוסה יבגל
םישדוח רפסמ לש הפוקת רחאל ,שדחתמ בצעה תובורק םיתיעל
.הגרדהב תמלענ היפולפידה הרוק הז רשאכו

רבגתהל םיחילצמ םניא הליזפ בקע הייאר לפכמ םילבוסה םידלי
רימחהל תולולע םהלש הייארה תויעב םיאתמ לופיט אללו הילע
.ןמזה םע
לופיטו העינמ
ךרד לכ ןיא עגרכ ,המגודל .הל םרוגב הרושק היפולפידה תעינמ
ןיטקהל םילוכי תרכוסמ םילבוסה תאז םע ,ליגב יולתה דורי עונמל
.םמדב רכוסה תמר לע קודה חוקיפ תרזעב דורי תורצוויה תנכס
.םרוגב יולת היה לופיטה

,לפטל ןתינ םזיטמגיטסאב הרושקה תירלוקונומ היפולפידב 
.תושק עגמ תושדעב שומיש ידי-לע
.הייעבה תא רותפל םייפקשמה לש שדחמ המאתה היושע םיתיעל

,םידחוימ םייפקשמב לפטל ןתינ הליזפמ םילבוסה םידליב
ןמצע םיאתהל םייניעה תא תדמלמה ,הייאר תייפרת ,הרסנמ
.חותינ תרזעב וא היינשל תחאה

תרזעב לפטל ןתינ ,ןיעה ירירש תשלוחב הרושקה היפולפידב
וא ןוסיחה תכרעמ יוכידל םיעצמא ,תויזרטסנילוכ-יטנא תופורת
.חותינב סומיתה תטולבתרסה :(Thymectomy) הימותקמיט

,ןגמה תטולב לש רתי תוליעפ בקע היפולפידמ םילבוסה םילוחב
קלח תרסהל חותינב וא תומיאתמ תופורת תועצמאב לפטל ןתינ
.ןגמה תטולבמ

,ןיעה לש םיריעזה םדה-ילכ םטוא תמחמ היפולפיד לש םירקמב
.לופיט לכ אלל המצעמ תרתפנ הייעבה תובורק םיתיעל

.ןטרס דגנ לופיט תועצמאב םילפטמ חומב לודיגמ היפולפידב

,ןיעה רירשל םונילטוב ןלערלש הריעז תומכ םיקירזמ םיתיעל
ןזאלו םירירשה תוחוכ ןיב ןזאל ידכ ,עוגפה רירשה לומ אצמנה
.ןיעה תא

ןיעה םוקימ לש ןידע ןוויכל םיריעז ןוויכ ירפת עצבל ןתינ חותינב
לוכיו ובצמל הלוחה עדומ וז ךרדב .חותינה רחאל תודחא תועש
.הרתפנ הייעבה םא רמול