הייאר קחור תקידב
Distance Vision Test


ותוכיאמ תעפשומ איהש ןוויכ ,תקיודמ הניא וז הייאר קחור תקידב
.הביבסה תרואתמו ולדוגמ ,ונממ ףקשנה קהובה ,גצה לש

תוארוה
בחור לש סחי רמשיש הזכ תויהל ךסמהו קדבנה ןיב קחרמה לע .1
.מ"ס 30 לש קחרמל מ"ס 1 לש לוחכה ספה 
.םירטמ 3 לש קחרמל מ"ס 10 ,המגודל 
רמולכ ,הווש תויהל ךירצ ךסמה זכרממ םייניעהמ תחא לכ קחרמ .2
.ךסמה זכרמ לומ קוידב אצמיהל קדבנה לע 
,םייפקשמ ביכרמ קדבנה םא .דרפנב ןיע לכ יבגל עצובת הקידבה .3
.םהב שמתשהל וילע 

תועמשמ
םג ,(E) הנוילעה תיעצמאה תואב ןיחבהל חילצמ וניאש םדא
תיקוח בשחי אוהו 20/200-ל ךרע הווש ותייאר ,םייפקשמ תרזעב 
.רוויעל 
,הנוילעה הרושה ידיצ ינשמ B-ו T תויתואה אוהש הייאר לובג
.20/100-ל ךרע הווש הייאר רשוכ ותועמשמ 
.20/50 הייאר רשוכל ךרע תווש הינש הרוש...ןפוא ותואב

 הבר האירקב םיקסועהמ השורדה תלוכיה וז 20/100 דע 20/50
.םירפסמ םע הבר הדובעו

תילמינימ השירד ,20/40 הייאר רשוכל ךרע תווש תישילש הרוש
.הגיהנ-ןוישר לבקל םיצורהמ 
20/30 ,20/20 הייאר רשוכ תוגציימ תונורחאה תורושה שולש
.המאתהב 20/10-ו 

.ילמרונל בשחנ 20/20 הייאר רשוכ