תושביה םייניעה תנומסת
Dry Eye Syndrome


 
?תועמד ןהמ
רצונ תועמדה לזונ
תועמדה תוטולבב
(Tear Glands)
ידיצב תואצמנה
.םייניעה

ינש םנשי .םינוש םיחלמ םיסמומ וב ימימ לזונמ תוישע תועמדה
>תועמדה דיקפת .הבוגת תועמדו תועובק תועמד :םינוש תועמד יגוס
לע רומשל ידכ םייניעה תא (Lubricating) ןמשל אוה תועובקה
.םייניע ימוהיז עונמלו ןהב העובק תיחולחל
הבוגתכ תורצונ רשא תועמד ןה ,םשה זמרמש יפכ ,הבוגת תועמד
.תישגר הבוגתכ וא יזיפ יוריגח

דחוימבו םיברב תעגופה הערפה איה תושביה םייניעה תנומסת
הערפה יהוז .(Contact lens) עגמ תושדע םיביכרמ רשא ולאב
,תועמדה לזונ רוציי טועימ ללגב תמרגנה ןיעה תפטעמ םורק
.ולש יוקל ימיכ בכרה וא הז לזונ לש רתי תודייאתה לש
.ןיעה חטש ינפב קזנל םרוג ןיעב שבוי
 
םימרוג
עגמ תושדעב שומיש אוה תושבי םייניעל ירקיעה םרוגה
,תועמדה תודאתה תא ץיאמ ןהב שומישה (Contact Lens)  
.תוקלדלו םייוריגל ,םינובלח תעיקשל םרוג  
,ןיעה חטש ינפ ינפ לע תועמדה תא חרומ (Blinking) ץומצימ
תפיחד ךות ,םייניעהמ תועמדה זוקינל םג ןמזב וב םרוג ךא  
זוקינ תולעת ךרד ףוגהמ םתקחרהו ףאה ןוויכל תועמדה תבכש  
.(Drainage Ducts) תועמדה  
שבויל םורגל הלולע תועמדה זוקינ תכרעמ לש רתי תוליעפ
.ןורגבו םיסוניסב ,ףאב שדוגלו םייניע  
עיגמ אוה 65 ליגבו תועובקה תועמדה רוציי ןטק ליגה םע
תמרוג תועמדה רוצייב הדיריה .18 ליגב ןתומכ תמועל 40%-ל  
.תויוור םייניעו רתי תעמד ,םייוריג  
העינמ יעצמא ,(Antihistamines) תוינימטסיה-יטנא תופורת
.ךכל םורגל ןה םג תולולע ןואכיד דגנ תופורתו הפה ךרד םילטינה  
ומכ תואירב תייעב ,קבאו חור ,שבי םילקא ומכ ריווא גזמ יעגפ
(Sjogren's Syndrome) ןגרויס תנומסת וא םיקרפמ תקלד  
.תושביה םייניעה םורדניסל םורגל םילולע ,תימרת/תימיכ הבירצו  
 
םימוטפמיס
...תועפות רפסמל תמרוג תושביה םייניעה תנומסת
.םייניע תופייע
.תועמוד םייניע
.תשטשוטמ הייאר
.תושבי םייניע
.םייניע ייוריג
.תומודא םייניע
.םייניעב הבירצ

תינרקה תוקלטצהל ,ןיעה תמקרל קזנ םורגל לולע ינוציק שבוי
.עגמ תושדע תבכרה לע תושקהלו (ןיעה לש ימדקה יוסיכה)
 
לופיט
תועמד תווהמה (החשמ וא) םייניע תופיטב אוה לבוקמ לופיט
ןוויכ ,ילאידיא ןורתפ וניא והז ךא (Artificial Tears) תויתוכאלמ
.דבלב רצק ןמזל ליעי םייניעה חולחילש
,תיעבטה הבכשה תא ףוטשל תולולע (Eyedrops) םייניע תופיט
.םימוהיז תרידח ינפמ ןיעה לע הניגמה ,ןיעה ינפ לעש

...תושדח - תושביה םיעניעה תנומסת ואר