?היצקלסיד יהמ
לבוסהש תורמל ,הבותכ הפש דומילב ישוק העמשמ היצקלסיד
ןיבהלו םגרתל חומה תלוכיב אוה יוקילה .יטנגילטניא וניה הננמ
אטבתת יוקילה תאצות .םיינזואהמו םייניעהמ טלקנה עדימה תא
.הביתכבו תויאב תויעבב

הייעב םג וניאו העימש יוקיל וא הייאר ייוקיל וניא הייעבל םרוגה
.יחומ קזנ וא ילכש רוגיפ לש

לולע דליה .תונושארה דומילה תונשב ןחבות אל היצקלסידהו ןכתי
תורחא תויעבו האירק דומילב םיישק בקע םילוכסיתל סנכיהל
אוה .היצקלסידה תייעב תא ריתסהל תולולע ךכ בקע וררועתיש
.הכומנ תימצע הכרעהו ןואכיד ינמיס תוארהל לולע

.רפסה-תיבבו תיבב תוגהנתה תויעב וחתפתי תובורק םיתיעל
דסומ יפלכ הייחדו היצביטומ רדעה לש םינמיס תוארהל לולע דליה
.רפסה תיבב דליה תא לישכהל לולע היעבב לופיט יא .רפסה-תיב
 
םימרוג
תייאל דליה תלוכי לע עיפשהל םילולעש היצקלסיד יגוס 3 םנשי
...ולשמ םרוג גוס לכלו אורקלו
.(Trauma Dyslexia) המוארט תייצקלסיד .1
.(Primary Dyslexia) תינושאר תייצקלסיד .2
.(Developmental Dyslexia) תיתוחתפתה היצקלסיד .3

העיגפ וא חומל יזיפ קזנמ האצותכ תרצונ המוארט תייצקלסיד
המוארט לש הז גוס .הביתכבו האירקב טלושה חומה רוזיאב 
.רפסה-תיב ליגב רידנ 

וקלחל (קזנ אלו) יוקל דוקפת תאצות הניה תינושאר הייצקלסיד
הנתשמ וניאש (Cerebral Cortex) חומה לש ילאמשה 
.תורגבתהב 
דמעמ תורידנ םיתיעל וקיזחי הייצקלסיד לש הז גוסמ םילבוסה 
םה םתורגבתה םעו תיעיברה םידומילה תנשל רבעמ האירקב 
.הביתכו תויא ,האירקב ידימת ןפואב וצמאתי 
.תונבב רשאמ םינבב רתוי הצופנו תיתשרות הניה וז היצקלסיד 

ךכב אוה ,המוארט תייצקלסידו תינושאר היצקלסיד תיב לדבהה 
חומב (העיגפ) המוארט רחאל תשחרתמ המוארט תייצקלסידש 
.חומה דוקפיתב יוקיל הניה תינושאר היצקלסידו 

תילנומרוה תוחתפתהמ האצותכ תמרגנ תיתוחתפתה היצקלסיד
םע תמצמטצמו רבועה תוחתפתה לש םימדקומה םיבלשב 
.תונבבמ ,םינבב רתוי הצופנ וז היצקלסיד םג .דליה תוחתפתה 

,הייארה שוח :םינוש םידוקפית רפסמ םיברועמ היצקלסידב
.היפרגסיד/הביתכ יוקילו העימשה שוח

ךופיהב תנייפואמ (Visual Dyslexia) הייארה שוח תיצקלסיד
.ןוכנה ףצרב םינמיס בותכל תלוכי-יאו תויתואו םירפסמ 

תנייפואמ (Auditory Dyslexia) העימשה שוח תיצקלסיד
תולוקה .תויתוא לש תוצובקו תויתוא תולוקל םיעגונה םיישקב 
.תואיכ םיעמשנ םניאש וא םיבברועמ םהשכ םיטלקנ 

לש ישוקב תאטבתמ (Dysgraphia) הביתכ יוקיל תייצקלסיד
וטברושי םינוכנה םיותהש ךכ ,הביתכ ילכב טולשלו קיזחהל דליה 
.ריינה לע 
 
םימוטפמיס
...םה רתויב םיצופנה םיינושארה םינמיסה

.םירפסמו תויתוא ךופיה
.חולהמ הקתעהב ישוק
.םידחוימ םיסחיב םיישק

.תמצמטצמ העפותה זאו 8 וא 7 ליג דע ץופנ םירפסמו תויתוא ךופיה
דומיל תויעב וא היצקלסיד רותיאל ןחבמב ךרוצ היהי רופיש ןיא רשאכ
.תורחא

.ןימסת תווהל םה םג םילולע רפסהמ וא חולהמ הקתעה יישק
רוכזל אלש לולע דליה .בתכב תודובע לש יללכ ןוגריא רסוח תויהל לולע
.םיבוהא טרסב וא רופיסב רבודמשכ םג ןכות

םג תויהל םילולע (Spatial Relationships) םייבחרמ םיסחיב תויעב
.םיקחשמה שרגמב םהב ןיחבהל היהי ןתינו התיכל ץוחמ

טרופס תולועפב םיישק ול שיו םאותמ וניא אוה וליאכ הארי דליה
.םואית םישרודה קחשמו
העיבק יא בקע הצופנ איה ןימי דיב וא לאמש דיב שומישה תייעב
.הטילשה/תיטננימודה היהית די וזיא

.הקיסומ בצק יפ-לע העונת תויעב שי היצקלסידמ םילבוסל

...םיללוכ דליב םיפסונ םימדקומ םינמיס

.תיב-ףלאה דומילב ישוק
.עובשה ימיב לובליב
.תורוצבו םיעבצב לובליב
.םידליה ראשמ רחואמ רוביד
.תואטבתה תויעב
.תזרחתמ הלימ תאיצמב ישוק
.םירפסמ דומילב םיישק
 
לופיטו ןוחביא
םתוא םינחבמ תרדס ידי-לע השעי רבדה .היצקלסיד ןחבאל השק
.הז םוחתב החמומ וא גולוכיספ ךורעי

התוא וושיו ןחבנה לש האירקה דוקפית תמר תא ועבקי ולא םינחבמ
.היצנגילטניא ינחבמ יפל ךרעויש ולש האירקה לאיצנטופל
שוחה והמו ודוביע תאו עדימה תטילק ןפוא תא םג וכירעיי םינחבמה
.הדימלה ךילהתב טילשה
.דחי םיבלתשמ םישוחה לכ דציכ םג וקדבי םינחבמה

.הרקמ לכל םאתהב היהי לופיטה ןפוא