בל תלחמו ןזואה ךונת
Earlobe Heart Disease

בלהו םיינזואה יכונת
יתש יכונתב ינוסכלא ץירח/טמק ןיב רשק לע עודי הנש 30-כ הזמ
םדאה לע הז הרקמבש איה הסיפתה .בלה רירש םטואו םיינזואה
.בלה תלחמ םויק תא לולשל ידכ ,קדביהל
,ץרוחמ ןזוא ךונת םהל םישנאה לכל אלש ןייצל שי
לע עיבצמ הזכ ךונתש הארנ .בל תייעבמ םילבוס
.היעבל תיתשרות הייטנ
ןיטסלא ןובלחב רוסחמ ועמשמ ןזואה ךונתב ץירח
תושקתהל םרות ןמזב ובו ךכל םרוגה ,(Elastin)
.םד ילכ
ידכ רבד תושעל ולכוי אל םנמוא הלחמה התמוא םהב םישנא
תועצמאב םבילל ןוכיסה תא ןיטקהל םילוכי םה ךא ,תאז ןקתל
רתיב לופיט ,ןושיע תקספה ידי-לע ,רתוי אירבל םהייח ןונגס יוניש
םדב ההובג רכוס תמר ,לקשמ רתי ,םדב לורטסלוכ רתי ,םד ץחל
.תינפוג תוליעפ תרבגהו

םיימינה/םינטקה םדה ילכב םדה תמירז תקידב
ןשייחב םישמתשמ ,םימינ םד ילכב םדה תמירז תוניקת תקידבל
,המירזה ייוניש תא קדובה ןטק (Infrared sensor) םודא הרפניא
.בלה ידי-לע םדה תביאש תלועפל סחיב
.ןזואה ךונתב וא עבצאה הצקב תישענ הקידבה
.ףוג תועונת בקע עדימה שוביש אוה הטישב דיחיה ןורסיחה