לוגריתו תינפוג תוליעפ
ףוג תעונת לכל תסחייתמ (Physical activity) תינפוג תוליעפ
לויט ,אשד חוסיכ ,תוגרדמב היילע םילולכ ךכב .תוירולק תפרושה
.דועו בלכה םע רצק
.תינפוג תוליעפ לש תננכותמ הרוצ אוה (Exercise) ינפוג לוגרית
םירביא חתפלו קזחל ודעונש ,ןמצע לע תורזוחה תועונת הב םיכורכ
.(םדה-ילכו בלה לש) ירלוקסוו-וידרק רשוכ רפשלו ףוגב םימייוסמ
.דועו םיינפוא לע הביכר ,הייחש,קחרמל הכילה םיללוכ םילוגרית

,םהוזמ ריוא תביבסב תינפוג תוליעפמ וענמיה
.תנאוס העונת םהב םישיבכ תברקב ומכ
תמועל םינלער לש 5 יפ דע הלודג תומכ גפוס ףוגה ץמאמ תעב
.החונמ תמועל
?ברעב וא רקובב תינפוג תוליעפ
ולא לש ןתנש יכ אצמ ,רבעמה ליג תא ורבעש םישנב רקחמ
.רתוי תיתוכיא התייה ,רקובב תינפוג תוליעפ ועצבש   
תוקד 30 תצרמנ תוליעפלש אצמ ,תוריעצ םישנב ,רחא רקחמ
.הילע העפשה התיה אל הנישה ינפל   
תוליעפ תעפשה קודבל דחא לכ לע ןכלו הזמ הז םינוש םדא ינב
.ולש הנישה לע םינוש םינמזב   
םימב תינפוג תוליעפ
םיששוחה ולאל הבוט (Aquatic exercise) םימב תינפוג תוליעפ
.םירירשהו םיקרפמה ,תומצעה לע ץמאמה תעפשהמ
םויה תיברמ םיבשויל ,םיקרפ תקלדמ םילבוסל הבוט וז תוליעפ
.רתי לקשמ ילעבלו העונת אלל

תונורתי םתוא תונקהל ,ןוכנ תעצבתמ איה םא ,היושע וז תוליעפ
...עקרק לע תינפוג תוליעפ לש
.(Aerobic fitness) יבוריא רשוכ

.(Muscular strength) ירירש חכ
.(Balance) לקשמה יוויש רופיש
.(Endurance) לבס חכ
.(Flexibility) תושימג

םימב תוליעפ לש היתונורתי
תומצעה ,םיקרפמה לע םיצחלה .ףוגה לקשמב תכמות הפיצה
.העיצפל ןוכיס ןטק ךכו תיתועמשמ ןטק םירירשהו   
      בלה תואירב תא תרפשמו םדה-רוזחמ תא הציאמ םימב הליבט
.םדה-ילכו   
.תובאוכ תועיצפ לש תוחיפנ תיחפהל יושע ףוגה לע םימה ץחל
.םירירשה תא תקזחמ ףוגה תועונתל םימה תודגנתה
יליגרת עוציב תרשפאמ םימב הכישמה חכ תעפשה תנטקה
.עקרקה לע עצבל ןתינ אלש וא השק םתוא החיתמ  

?םימב תוליעפמ תלעות וקיפי דוע ימ
.(אפורה רושיאל םאתהב) חותינמ וא העיצפמ םימילחמה ולא

.ןוירהב םישנ
.םישישק
.בג תויעבמ םילבוסה ולא
.םישלח םיילגר ירירש ילעב

ואר
...1 תושדח - רשוכו תינפוג תוליעפ
...2 תושדח - רשוכו תינפוג תוליעפ
...3 תושדח - רשוכו תינפוג תוליעפ