2002 סרמ
םיקרוע תשרטו םייכינח תלחמ קדייח
Massachusetts General Hospitalו Boston University ירקוח
קדייחה יכ ךכל תוחכוה ואצמ ,םירבכעב ךרענש רקחמב ,ב"הרא
תמיסחל םרוג ,ןמוש תוצמוח םע דחי ,םייכינח תלחמל םרוגה
.ךכל תיטנג הייטנ ילעב םישנאב בלה לש םד-ילכ

Circulation

2006 סרמ
םיילילכ םיקרוע תלחמל הרושק םייכינח תלחמ
ימרוג םימוהיז יזוכירמ דחוימבו ,םייכינח תלחממ םילבוסה םישנא
.םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיס רתיב םייוצמ ,םדב הלחמ

הינמרג University of Ulm Medical Center ירקוח ירבדל
ירלוקסו-וידרק ןוכיס רתיל הרושק אוהש רוקמ לכמ תינורכ תקלד
.תינורכ תקלדל םרוג הווהמ םייכינח תלחמו

םיקרוע תלחממ םילבוסה 263 םהמ ,שיא 789 ופתתשה רקחמב
.האוושה םשל ,וז הלחמב םילוח םניאש שיא 526-ו הביצי םיילילכ

ימרוג םיקדייח לש תוהובג תומר ןיב יתועמשמ רשק וליג םירקוחה
םהב ירקיעהשכ ,םייללכ םיקרוע תלחמו םיקדבנה לש םמדב הלחמ
.A. actinomycetemcomitans קדייחה וניה

Archives of Internal Medicine


2006 סרמ
םייכינח תקלד דגנ םודא ןיי
.םייכינח תקלד ינפמ ןגהל םייושע םודא ןייב םייוצמה םילונפילופ

רשא םינבל םד יאת ודדוב הדנק University of Quebec ירקוח
םתועצמאב ולפיטו םירבכעב ןוסיחה תכרעמב םישלופ םיקרפמ
.םייכינח תקלדל םימרוגה םיקדייחב

ךא ,(הפה תמקר תא םיסרוה רשא) םיישפוח םילקידאר ורצונ
.ןטק רפסמב ורצונ םה ,ןכל םדוק ,םילונפילופה תפסוהמ האצותכ

NNO


2006 ינוי
םייכינח תלחמל ןוכיס םיניטקמ םיאלמ םינגד
...תכירצ


2006 רבמבונ
םישישקב ץבשל ןוכיס הלעמ םייכינח תלחמ
...ירקוח

2007 סרמ
בלב םיעגופ םימהוזמ םייכינח
לופיטש אצמ הינטירב ןודנול Eastman Dental Hospital-ב רקחמ
.םדה תמירזו םדה-ילכ תושימג תא רפשמ הרומח םייכינח תלחמב

.הרומח םייכינח תקלדמ םילבוסה שיא 120 קלח ולטנ רקחמב
6 ךא ,םילוחה לש םבצמ תא יביסרגאה לופיטה רימחה הליחתב
רופיש (הפה לש) ילארואה לופיטה הארה לופיטה רחאל םישדוח
.םורזל םד רתויל ורשפיאש םדה-ילכ לש יופיצה יאת לש םדוקפיתב

ןיב רשקה לע הסיפתה תא םיקזחמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.ירלוקסו-וידרק ןוכיסו םייכינח תלחמ

New England Journal of Medicine


2007 יאמ
םייכינח תלחמ ירקיע ןוכיס םרוג - ןושיע
לעפמ ידבוע 219 ופתתשה וב ,2003 דע 1999-מ ךשמנש ,רקחמב
םייכינח תלחמל םימרוגה תמישר שארב דמוע ןושיע יכ אצמנ ינפי
.הנישב רוסחמ אצמנ המישרב וירחאו

ולאו ונשיע םייכינח תלחממ ולבסש לעפמה ידבועמ 41% יכ אצמנ
הלחמה לש תוחתפתה ינמיס תוחפ וליג הממיב תועש 8 דע 7 ונשיש
.תוחפ וא תועש 6 ונשיש ולא תמועל
ויה הלחמה תוחתפתהל ומרתש םיפסונ םימרוג יכ וליג םירקוחה
.לוהוכלא לש תימוי הכירצו ישפנ חתמ/סרטס לש תוהובג תומר

הז רבדו הנישב רוסחמל השיגר ןוסיחה תכרעמ םירקוחה ירבדל
.םייכינח תלחמ ןהבו תונוש תולחמ תוחתפתהל םורגל לולע

Journal of Periodontology


2008 ראורבפ
םייכינח תלחמל רושק שישחב שומיש
ירקוח םע ףותישב ,דנליז-וינ University of Otago ירקוח
ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא הניילורק םורד Duke University
,םייכינח תלחמ לש םישדחה םירקמהמ 1/3 יכ וליג ,שיא 1,015
.הנשב םעפ 40 לעמ שישח ןושיעמ האצותכ ומרגנ 32 דע 26 ינבב

.שיא 1,037 (32 ליג) דע ,ודרש רקחמב םיפתתשמה ןיבמ

JAMA


2008 יאמ
ןטרסל ןוכיס רתיל הרושק םייכינח תלחמ
לעמ ופתתשה וב ,הינטירב Imperial College London-ב רקחמ
ילעב ,םינשעמ םניאש םישנא יכ הליג ,75 דע 40 ינב ,םירבג 48,000
הלחמב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ ,םייכינח תלחמ לש הירוטסיה
םיקול םניאו םינשעמ םניאש ולא תמועל ,21% רועישב ,תינטרס
.םייכינח תלחמב

ןוכיס רתיב ואצמנ םייכינח תלחמ לש הירוטסיה ילעב םילפוטמ
ולא תמועל ,(Lung Cancer) תואיר ןטרס תוקלל 36% ןב
תולחל 49% ןב ןוכיס רתיב ,םייכינח תלחמ לש הירוטסיה אלל
בלבל ןטרס חתפל 54%-ב ,(Kidney Cancer) תוילכ ןטרסב
תולחמב תולחל 30% ןב ןוכיס רתיבו (Pancreatic Cancer)
.(Blood Cancers) םד ןטרס

האצותכ ןוסיחה תכרעמ תושלחהל תאז לכ םיסחיימ םירקוחה
.םייכינחה תלחממ

Lancet Oncology


2008 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלדו םייכינח תלחמ ןיבש רשקה
תוקלל רתוי םיטונ תינורגיש םיקרפמ תקלדמ םילבוסה םילפוטמ
.םיאירב םישנא רשאמ ,םייכינח תלחמב

(הפה לש) תילארואה םתואירב תא וקדבש ,םיינמרגה םירקוחה
םישנא 52-ו תינורגיש םיקרפמ תקלדב םיקולה םישנא 57 לש
רתיב םייוצמ תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח יכ וליג ,םיאירב
.םייכינח תלחמב תוקלל ,8 יפ ,ןוכיס

הנשב םיימעפ םייניש אפור רקבל תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח לע
.הבוט תילארוא תואירב לע רומשל םהל עייסל ידכ

Journal of Periodontology


2009 סרמ
םייכינח תלחמ ינפמ ןגמ קורי הת
קורי הת יכ ואצמ ןפי הקואוקופ Kyushu University ירקוח
,(Catechins) םיני'צטאקה םתעדלו םייכינח תלחמ ינפמ ןגמ
הנגהל םיארחאה םה ,הז התב םייוצמה םיטנדיסקוא-יטנא
.הפב םייוצמה םיקדייח ינפמ תיתקלד-יטנאה
תואירב יכ אצמנ .59 דע 49 ינב םירבג 940 קלח ולטנ רקחמב
הברהב הבוט התייה תועיבקב קורי הת ותשש ולאב םייכינחה
.ונממ טעמ ותשש ולאל סחיב

הממיב רקחמב םיפתתשמה ותש ותוא ףסונ קורי הת לפס לכ
.הלחמל ןוכיס תא ןיטקה

Journal of Periodontology

2009 יאמ
ןוירה תואצות ינוכיסו םייכינח תלחמ
University of Pennsylvania Health System-מ םירקוח ירבדל
םייכינח תלחמש הארנ םימדוק םיחווידל דוגינב ב"הרא היפלדליפ
.ןוירה לש תוילילש תואצותל הרושק הניא

םרטב הדיל ומכ ,ןוירה לש תוירשפא תוילילש תואצות ןוחבל ידכ
ינפל רבועה תומ וא רבועה לש החימצ תויעב ,ןוירה תלער ,תע
.ןנוירהל 20-ה דע 6-ה עובשב םישנ םירקוחה וסייג ,הדילה
ושמיש תולוח ןניאש תורחא 475-ו םייכינח תלחממ ולבס ןהמ 311
.הרקבכ

.ןוירהה תואצותו םייכינח תלחמ ןיב רשק לכ הלגתה אל

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2009 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחל ליעומ םייכינחב לופיט
ינימסתמ קלח לע לקהל הייושע הרומח םייכינח תלחמב לופיט
.תולחמה יתשמ םילבוסה םישנא םתואב תינורגיש םיקרפמ תקלד

ב"הרא ויהוא Case School of Dental Medicine ירקוח ירבדל
.םילוחב השדח לופיט ךרד תרשפאמ וז תילגת

תקלדמ םילבוסה שיא 40 ,תועובש 6 ךשמב ,ורטינ םירקוחה
וכישמה םיפתתשמה לכ .הרומח דע הנותמ תינורגיש םיקרפמ
.הלחמל תופורת תליטנב

תקלדה ינמסבו הלחמה תרמוחב הדירי הרכינ וז הפוקת םותב
.םישנאב

Journal of Periodontology


2009 רבמטפס
םייכינח תלחמ ינפמ הניגמ הקיטויבורפ
םומידו תקלד םצמצל יושע םוי ידמ יטויבורפ בלח הקשמ תכירצ
.םייכינח תלחמ/תקלדל םירושקה הפב

,םידקמ רקחמב ,University of Leipzig-מ םיינמרג םירקוח
ייזק סוליצבוטקל קדייחה לש (Shirota) הטוריש ןזה יכ וליג
תילארואה תואירבה תא רפשל יושע (Lactobacillus Casei)
.ןוסיחה תכרעמ לע ותעפשהל תודוה (הפה לש)

םירקוחה תושרל הדימעש Yakult הרבחה ידי-לע ןמומ רקחמה
.שיא 50 וב ופתתשהו םהלש יטויבורפה בלחה הקשמ תא

ןוסיחה תכרעמ לע עיפשמ הז הקשמש הארנ םירקוחה ירבדל
.הפב םיקדייחה תייסולכוא לע אלו

,הקשמהמ ל"מ 65 םיפתתשמה ולביק ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב
אל תרוקיבה תצובק .ל"מ 100-ל םיקדייח דראילימ 100 ללכש
.רבד הלבק

Journal of Clinical Periodontology