םייכינח תלחמ/תקלד
ןשה בסימ תלחמ
Gingivitis/Gum Inflammation
Periodontal Diseaseהרדגה
םייכינחה לש תקלד איה םייכינח תקלד
 ןשה בסימ תלחמ םיתיעל היורק רשא
.(Periodontal disease)

,הפירח-תת ,הפירחכ הלחמה תא םיגווסמ
תומדאהב תאטבתמ איהו תרזוח וא תינורכ
םייגופסל םתכיפה ,םתוחפנתה ,םייכינחה
.םיממדמו
.הלעמו 35 ליג ינבמ 75%-ב תעגופ הלחמה

םימוטפמיס
.הפב םיעצפ
.םיקירבמ םייכינח
.םיחופנ םייכינח
.עגמל רתי תושיגר
םודא ךפוה םייכינחה עבצ
.ינמגרא-םודא וא ריהב  
.תולקב םיממדמ םייכינחה
תשרבמ לע םד עיפומ ,רתויב ןידעה ולו ,םייניש חוצחצ לכב  
.םיינישה  
.הפב ער םעט תעפוה םג ןכתית
םימרוג
דבור ידי-לע תמרגנה תינורכ םייכינח תקלד איה רתויב הצופנה
ןיב סוחד ןוזמ תויראשו (Plaque) תששע ל םימרוגה םיקדייח  
.םייניש לש יוקל םוקיש וא ,םיינישה  
ראטרט הנוכמ רשא (עבצ רסח קיבד הטעמ) יקדייחה דבורה
רדוח ,םהילע עבקתמ אוה .םיינישהמ םיריסמ ןיא ותוא ,(Tartar)  
תקלדל םרוגה יזיפ יוריגל םרוג הז דבור .םסיסבב דכלנו םכותל  
םימרוג םדי-לע םיררחתשמה םינלערהו םיקדייחה .םייכינח  
.םהב תושיגרלו םתוחפנתהל ,םייכינחב תקלדל  
וא C ןימטיוב רוסחמ בקע חתפתהל הלולע םייכינח תקלד
.תרכוס ומכ ,תוילובטמ תוערפהמ האצותכ  
םייניש חוצחצ ומכ ,אוהשלכ םרוגמ האצותכ םייכינחה תעיצפ
םורגל איה םג הלולע (Flossing) ילטנד טוחב שומיש וא קזח  
.םייכינח תקלדל  
ןוכיס ימרוג
.תלפוטמ הניאש תרכוס
.היוקל םייניש תנייגיה
.תיתחפשמ הירוטסיה
.תיתכרעמ הלחמ

.םייכינח תקלדל תושיגר םילידגמ םיילנומרוה םייוניש .ןוירה
םינקתמו תוספסוחמ םייניש תומיתס ,המוקע םייניש תכרעמ
(םירתכו םירשג ,תובתות םייניש ,םייניש רושיי ינקתה) הפב םינוש  
.םייכינח תקלדל ןוכיס לידגהלו םייוריגל םורגל םילולע  
.ןוירה תעינמל תולולג ןהב ,תונוש תופורת
.ןוזמב (Bismuth) תומסיבו תרפוע ומכ ,תודבכ תוכתמ
.השלח ןוסיח תכרעמ
.המלחהה ךילהת תא בכעמ ןושיע
םיכוביס
,(Pyorrhea) תיתלגומ הביזל חתפתהל לולע הייעבב לופיט רדעה
תופפורתהבו םיינישב תכמותה המקרה ,םייכינחה סרהב הוולמה
.םהב םיינישה תזיחא

ץבשו בל-תלחמב תנכסמ ןשה בסימ תלחמ
הלולע (Periodontal disease) ןשה בסימ תלחמ יכ וליג םירקחמ
.ץבשלו בל-תלחמל רתי ןוכיסב הלוחה תא דימעהל
םיקרוע תמיתסל הפב םיקדייח לש םתואצמיה ןיב רשק הלגתה
.םיימינפ םד-ישירקלו

תפחשל רתי תושיגר
תלחממ םג םילבוסה ,הפירח םייכינח תקלדב םיקולה ולא יכ אצמנ
רבד ,תואיר לא הפה ךרד םיקדייח תפיאשל דחוימב םישיגר ,תואיר
.תפחשל םהב םורגל לולעש

הפ יקדייחל רתי תושיגרו סיזורופואטסוא
תושיגרו םצעה תופיפצב הדירי ןיב רשק םייק חכ םידשוח םירקוח
הלידגמ םצעה תופיפצב הדיריה .הפב םיקדייח לש םתעפשהל רתי
לש הלק הרידח תרשפאמו םייכינחהו תסלה םצע ןיב חוורמה תא
.םייניש ןדבוא ךכב תנכסמו םהיניב םיקדייח
העינמ
הרסהו הפה תנייגיה לע תינדפק הרימש איה רתויב הליעיה העינמה
.םהילעו םיינישה ןיב םירבטצמה םייקדייחה םידברה לש תדמתמ

(החורא לכ רחאל יוצר) םויב םיימעפ תוחפל םיינישה תא וחצחצ
.םויב םעפ תוחפל (העיצפמ תוריהז ךות) ילטנד טוחב ושמתשהו  
םהייניש תא וחצחצי םייכינח תקלדל םיטונה םישנאש ץלמומ
.הנישה ינפלו החורא לכ רחאל  
.םיילטנד/םיילאירטקב-יטנא םימב הפה תא ופטיש
.דיורואולפ תוליכמה םייניש תוחשמב ושמתשה
.רכוסמ דחוימבו תוססות תומימחפ תכירצמ וענמיה
.םישבי תוריפו םיקתממ םג םיללכנ וז הירוגטקב  
תא םיזרזמ רשא םיזגומ תואקשמ תכירצ ותיחפה וא וענמיה
.םיינישה תא הסכמה ליימאה הטעמ לש ותוקרפתה  
  

.םיינישה יוקינ יכרדל עגונב תיננישב וא םייניש אפורב וצעוויה
רזע יעצמא
...ומכ ,םיינישה יוקינל רזע יעצמא ןווגמ םייק קושב
.םייניש ימסיק
.ץחלב הפיטש ינקתמ
.תוילמשח םייניש תושרבמ
ריסהל תורזוע רשא תופסות תוליכמה תודחוימ םייניש תוחשמ
.םיקדייחה ידבור תא  
יעוצקמ םייניש יוקינ רובעל ץלמומ הנש דע הנש יצחל תחא
.תינניש ידי-לע  
לופיט
,ןתינש המכ דע ,תיחפהל הניה לופיטה תרטמ
םייניש אפור ידיב עצובי לופיטה .תקלדה תא
ךות ,תוידוסיב םיינישה תכרעמ תא וקני רשא
.םינוש רזע ירישכמ תועצמאב (Scaling) ורבצנש םידברה תרסה
.םייכינחהמ םומיד טעמל םורגל הלולע הלועפה

  תומקרה ץוויכ ,ויוטיח םשל חלמ ימב הפה תא ףוטשל ץלמומ
!םוי לכבו תע לכל ןוכנ רבדה .ןייופיר זוריזו

יפל םיינישהו הפה ןויקנ ךשמה לע דיפקהל שי לופיטה םויס םע
.תיננישה וא םיינישה אפורמ ולבקתיש תויחנהה
םייתנוזת םיפסות
...םייכינחה תקלד יופיר תא זרזל םייושע םיאבה םיפסותה
.םידיאונובלפ תפסותב C ןימטיו
.םויב ג"מ 50 Q-10 םיזנאוק
.E ןימטיו
אצמנ ,םישדוח 6 ךשמב ,םויב םיימעפ ,ג"מ 500 ןב ןונימ .ןדיס
.םייכינח תקלדמ םילבוסל ליעומ  

הפל הפיטש-ימ
תילופ הצמוח 0.1% תסימתב ,תוקד 5 ךשמב ,הפה תא ופטש
.םוי 60 דע 30 ךשמ םויב םיימעפ ,ל"מ 5

.הללגב םימומידו םייכינח תקלד תנטקהב הליעיכ החכוה הסימתה
.םויב ,ג"מ 4 תסומכב תילופ הצמוחמ ולבקתה תומוד תואצות
אפרמ-יחמצ
...לש םבולישמ הפיטש-ימ וניכה

...ןכו

,םימ סוכ 1/2-ב תבורעתהמ ל"מ 0.5 ומשי הפירח םייכינח תקלדב
.םויב םיימעפ 3

...תושדח - םייכינח תקלד ואר

>