...טואג/הרגדופ ואר
 
2006 ילוי
תונתשמ תופורת תעפשה
יכ וליג ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
םירזוח םיפקתהל ןוכיס שלשמ רשאמ רתוי תונתשמ תופורתב שומיש
בל תקיפסב-יאב לופיטל תושמשמ ולא תופורת .טואג/הרגדופ לש
.םד-ץחל רתיבו (Congestive Heart Failure)
הנורחאה הנשב ולבסש ,םירבג םתיברמ ,םישנא 197 ןחב םירקוחה
.ףקתהה ינפלש םיימויב םינתשמ תכירצב ודקמתהו הייעבהמ

The Journal of Rheumatology


2006 טסוגוא
בל-ףקתהל ןוכיס הלידגמ טואג
ימרוג םא םג ,בל-ףקתהל רתי ןוכיסב םייוצמ טואג ילוח יכ רבתמ
.םימייק םניא תרכוס וא לורטסלוכ ,תילילכ בל-תלחמ ומכ ,םירחא ןוכיס
ףסאנ רשא עדימ ונחב ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח
ידי-עצוב רשאו םינש 6.5 ךשמב םילפוטמ 12,866-מ םדוק רקחמב
.National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)

Rheumatism & Arthritis


2007 יאמ
םירבגב טואגל ןוכיס םצמצמ הפק
הכירצש וליג הדנק רבוקנוו University of British Columbia ירקוח
ינב םירבגב טואגל ןוכיסה םוצמצל הרושק הפק לש חווט תכורא
/האירואה תומר תא הניטקמ הפקה תייתש יכ ררבתמ .40-מ רתוי
.(Hyperuricemia) הימצירוארפיה תענומו (Uric Acid) ןתשה תצמוח
תישארב רשא םירבג 45,869 ופתתשה ,הנש 12 ךשמנש ,רקחמב
עגונב םינש 4 לכב םינולאש ואלימ םה .הלחמהמ ולבס אל רקחמה
.ןיאפק אוה םג ליכמה התו ויתורוצ ןווגימ לע הפקה תכירצל

Rheumatism & Arthritis


2008 ראוני
טואגל ןוכיס רתיב םירבג
...םירבג


2008 רבמטפס
טואג/הרגדופב שידח לופיט
ב"הרא הניילורק 'ד Duke University Medical Center-ב רקחמ
ןתשה תצמוח תומר תא תסוול הדעונש השידח הפורת יכ הארה
.םהל ליעוהל היושע לופיט-תשק-טואג ילוח םישנאב

תולבסנ יתלב ןקלחב ויה םויה דע םילוחה תושרל ודמעש תופורתה
זקיטולגפ היורקה השידחה הנפורתה .וליעוה אל ןה םירחאלו םדי לע
הסיסמה תימיכ תבוכרתל ןתשה תצמוח תא הריממ (Pegloticase)
.הנממ רטפיהל רתוי לק ףוגלו םדב רתוי
םינונימ 4-מ דחא יארקאב ולביק רשא םילפוטמ 41 ופתתשה רקחמב
ךות השגרוה לופיטה תעפשה .הקרזהב תנתינה ,הפורתב לופיט לש
ידמ ג"מ 8 וניה ץלמומה ןונימה יכ אצמנ .הקירזה ןתמ עגרמ תועש 6
יתלב יאוול תועפות רפסמ ןיידע שי שידחה לופיטל יכ ןייצל שי .םייעובש
.תומיענ

Annual Meeting of the American College of Rheumatology
in October 2008


2009 סרמ
טואג ילוח םירבגל עייסמ C ןימטיו
םירבגב טואג/הרגדופל ןוכיס ןיטקהל היושע C ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
הניטקמ C ןימטיו ג"מ 500 תב הכירצ תפסות לכ יכ ררבתה .45%-ב
.17%-ב הלחמל ןוכיסה תא
רשא ,ב"הרא Boston University School of Medicine-ב רקחמב
האצמנ (45%) הנגהה ברימ .םירבג 46,994 ופתתשה ,הנש 20 ךשמנ
.םויב רתויו C ןימטיו ג"מ 1,500 וכרצ רשא םירבגב

Archives of Internal Medicine


2009 ילוי
טואג/הרגדופל ןוכיס םצמצמ ילנומרוה לופיט
...ליג


2009 רבוטקוא
םימו הזר בלח תרזעב טואג יפקתהב לופיט
הבורמ הייתש יכ הליג דנליז-וינ University of Auckland-ב רקחמ
.טואג לש םיביאכמ םיפקתה תענומ הזר בלח לשו םימ לש
יתלב הייתש יכ עודיש ןוויכ העינמ/הלקה לש הז ןוויכ וקדב םירקוחה
.הלחמה יפקתהל תמרוג תושבייתה/תקפסמ
הנורחאה הנשב הלחמה יפקתהמ ולבסש שיא 535 וסייג םירקוחה
ףקתה לכ ינפל תועשה 24-ב הייתשה תויומכ תא טרפל ושקבתההש
.הייתש ןמוי םושיר תועצמאב

המגודל .םיפקתהל ןוכיסה ןטק הלדג הייתשה תומכש לככ יכ ררבתה
האוושהב ,40%-ב הז ןוכיס הניטקה הממיב תוסוכ 8 דע 5 תייתש
ולא יכ ררבתה םימוד םירקחממ .הממיב דבלב תחא סוכ תייתשל
.טואג תוחתפתהל ןוכיס םיניטקמ בלח לש תולודג תויומכ םיתושה
בלח תייתש יכ וליג ,םיפתתשמב ןתשו םד תוקידב ועציבש ,םירקוחה
10%-ב תועש 3 ךותב ןתשה תצמוח תמר תא הניטקמ םימו הזר
.וז הלחמל תופורתב שומיש רחאל זוחא 30 דע 20 תב הדירי תמועל

Annual Meeting of the American College of Rheumatology


2010 ראוני
םישנב טואגל ןוכיס ימרוג
ב"הרא סטסו'צסמ Boston University School of Medicine ירקוח
,םד-ץחל רתי ,רתי תנמשה ,ןתש תצמוח לש תוהובג תומר יכ םיחוודמ
םישנב טואגל ןוכיס םילידגמ תונתשמ תופורתו םיילוהוכלא תואקשמ
.יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ םהמ דחא לכ יכו
תומר ןיב רשק ןחבש םדוק רקחממ ףסאנש עדימב ולצינ םירקוחה
םירבגב טואג הז ללכב ,םינוש תואירב ינוכיסו םדב ןתש תצמוח
1,951-ו םישנ 2,476 קלח ולטנ ,הנש 28 ךשמנש ,הז רקחמב .םישנבו
.םירבג

Rheumatism & Arthritis


2010 סרמ
בלה רירש םטואב םינכסמ טואגו תחשקמ הרדש תקלד
יכ םיחוודמ דנלוה VU Medical Center Amsterdam-ב םירקוח
םינכסמ טואגו (Ankylosing Spondylitis) תחשקמ הרדש תקלד
.(Myocardial Infarction) בלה רירש םטואב
הרדש תקלד ילוח םלוכ ,75 דע 50 ינב ,רקחמב םיפתתשמה 593
םיאצממל םירקוחה ועיגה םתרזעב םינולאש אלמל ושקבתה ,תחשקמ
1.2%-ל האוושהב ,בלה רירש םטואמ םילבוס םישנאהמ 4.4% םהיפל
.היסולכואה ללכ ברקב דבלב

Annals of the Rheumatic Diseases


2010 רבמבונ
טואגל ןוכיס הלידגמ זוטקורפ תכירצ
ב"הרא סטסו'צסמ Boston Uni. School of Medicine-ב רקחמ
,רכוס תכירצ יכ אצמ ,הנש 22 ךשמנ רשא ,(Nurses' Health Study)
זוטקורפ/תוריפ רכוסו ,םיזופת ץימ ,םיקתמומ םינזגומ תואקשמ
.טואגל ןוכיס הלידגמ (Fructose)
.הלחמב תוקלל ןוכיסה לע העפשה התייה אל םייטטאיד תואקשמל

JAMA


2010 רבמצד
טואגל ןוכיס םיניטקמ םילונפילופ
םתכירצ ןפי Hyogo College of Medicine-ב רקחמ יאצממל םאתהב
תיגולויב הניחבמ רתויב םינימז רשא םילונפילופ יפסות לש
היושע ,לונוגילוא רישכתה ומכ ,(Highly Bioavailable Polyphenols)
תירוא הצמוח/ןתשה תצמוח תמר תנטקהל תודוה טואגל ןוכיס ןיטקהל
.ףוגב (Uric Acid)

העפשה לעב ,י'צילה יפמ קפומה ביכרמ אוה (Oligonol) לונוגילוא
...יושע הז ףסות יכ וליג םייח-ילעבב םירקחמ .תיטנדיסקוא-יטנא
.(Inflammation) תקלד םצמצל
.הנמשה דגנ לועפל
.תרכוס לש םיכוביס רפסמ ינפמ ןגהל
.תעפשה סוריו לש תוטשפתשהו תוחתפתה עונמל
.(Melanoma) המונלמ/רועה ןטרס לש התוטשפתה תא םולבל

שומישל ךכיפלו לבגומ הז ףסותב שומישה תוחיטבל עגונה עדימה
.תורומח תוכלשה תויהל תולולע וב רקובמ יתלב


Journal of Functional Food


2011 טסוגוא
הלחמה ץורפ ליג תא הניטקמו טואגל ןוכיס הליפכמ הנמשה
םישנא יכ אצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni.-ב רקחמ
םרוג הווהמ הנמשה .רתי תנמשהלו טואגל ןוכיס לפכב םייוצמ םינמש
.ריעצ ליגב רבכ ןושארה ףקתהל תמרוגו טואגל יאמצע ןוכיס

שולש (עצוממב) הלחמהמ לובסל םיליחתמ םינמש םישנא יכ ררבתמ
תעב םינמש ויהש ולא יבגל .םינמש םניאש ולאמ רתוי םדקומ םינש
.רתוי םדקומ םינש 11 דע (עצוממב) תצרופ הלחמה ,םתודלי

Research & Arthritis Care


2011 רבמבונ
תרכוסו טואג לע העיפשמ ההובג ןתש תצמוח
תאצמנ םמדב ןתשה תצמוח תמרש אדוול טואגמ םילבוסה םישנא לע
.םיקרפמב באכ ינימסתמ םילבוס םניא םה םא םג ,הטילשב
םה םיבר םישנא ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
םינימסתמ םילבוס םניא םהש ןוויכו ןתש תצמוח לש ההובג המר ילעב
רתיב םינותנ םה יכ הדבועל םיעדומ םניאו ךכמ םימלעתמ םה םהשלכ
.תוילכ תלחמ חתפל 40% ןב ןוכיס רתיבו תרכוסב תוקלל 20% ןב ןוכיס
תרכוסמ ולבס אלש ,אבצ יאצוי םירבג 2,000-מ םינותנ ובאש םירקוחה
.רקחמה תליחת תעב תוילכ תלחממ וא

American College of Rheumatology's annual meeting


2012 ראוני
טואגב תונכסמ תונתשמ תופורת
ילעב םישנא ב"הרא Johns Hopkins University-ב םירקוח ירבדל
ןוויכ ,טואגב תוקלל 1.5 יפ ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע הובג םד-ץחל
הנתשה ידי-לע םילזונמ רטפיהל ףוגל תועייסמ תונתשמ תופורתש
.םדב ןתשה תצמוח תמר תא ךדיאמ לידגמה רבד ,תרבגומ
ולפוט םהמ ,םד-ץחל רתיב םילפוטמ 6,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
םד-ץחל רתי דגנ תופורתה ראשש ןיינעמ .םינתשמ תועצמאב 40%
.םדב ןתשה תצמוח תמר תא תוניטקמ

Rheumatism & Arthritis


2012 ראוני
טואג דגנ בלח ירצומ
ינב םילפוטמ 120 ופתתשה וב ,דנליז-ינ Uni. of Auckland-ב רקחמ
תרשעומה (Skim Milk Powder) הזר בלח תקבאש אצמ ,הלעמו 18
.טואג ןיגב םיבאכ עונמל היושע (Dairy Fractions) בלח יקיקלח ינשב
דיטפפורקמוקילג תפסותב הזר בלח תקבא לש תימוימוי הכירצב רבודמ
.G600 בלח ןמוש תיצמתו (Glycomacropeptide/GMP)

Annals of the Rheumatic Diseases


2012 יאמ
םירזוח טואג יפקתהו םינירופ תכירצ
,חמוצהמ אלו יחה םלועמ תורוקממ דחוימבו ,ןוזממ םינירופ תכירצ
םילפוטמה ברקב םירזוח טואג יפקתהל ןוכיסה תא השימח יפ הלידגמ
הימצירוארפיה/םדב ןתשה תצמוח תמרב היילעה בקע ,הלחמה ןיגב
ב"הרא ןוטסוב Boston University-ב רקחמב .(Hyperuricemia)
.הנש ךשמב ורטונ רשא םילפוטמ 633 ופתתשה

Annals of Rheumatic Diseases


2012 רבמטפס
טואגל ןוכיס םיניטקמ םינבדבוד
םילפוטמ 633 ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Boston Uni.-ב רקחמ
היושע םינבדבוד תכירצ םא קדב ,הנשמ הלעמל ךשמנ רשא ,טואגב
.הלחמה ללגב םיבאכ יפקתהל ןוכיסה תא ןיטקהל
דירומ םנמוא ןמז הזמ עודיה הז רבד םא קודבל ושקיב םירקוחה
םיקרפמב תקלדה תא ןיטקמו (Urate) ןתשה תצמוח חלמ תמר תא
יפקתהל ןוכיסה תא הניטקמ םינבדבודה תליכא יכ אצמנ .םיחופתה
םינבדבוד תליכא הבלוש הב הקידבב .35%-ב הלחמה ללגב באכ
.75%-ב םיפקתהל ןוכיסה דרי (Allopurinol) לונירופולא הפורתה םע

Rheumatism & Arthritis