יללכ עדימ
רעישה .תורעש 150,000-ל 100,000 ןיב שי תעצוממ םדא תפקרק לע
ןיטרקמ יושע לודגה םקלח ,ןובלחב םיאלמה םיתמ םיאתמ יונב
.שדוחב מ"ס 2-ל 1 ןיב אוה רעישה תחימצ בצק .(Keratin)

ולא .(Follicles) םיקיקז םייורקה רעישה ישרוש ךותמ חמוצ רעישה
םיעיגמה םד-ילכ .רועה ינפל תחתמ םיאצמנה תיקש ייומד םינבמ
לכל .ולודיגל השורדה הנוזתה תא רעישל םיקפסמ קיקזה סיסב לא
.ולשמ תדרפנ הקפסא תכרעמ שי רעיש קיקז

-רחא ,םינש שש דע םייתנש ךשמב אלא ,הדמתהב לדג וניא רעישה
ךישממו השולש םיישדוח תב הפוקת ךשמב לודגל קיספמ אוה ךכ
.שדחמ
הרתיה דועב ,שארה לע תורעשה ךסמ 60%-כ םילדג אוהש ןמז לכב
.אירב םדאה דוע לכ ךשמנ הז ךילהת .הגופהב תאצמנ
בשחנ םויב תורעש 50-כ לש דוביא .הדמתהב רעיש דבאמ םדא לכ
ןדבוא .יתייעבל בשחנ םויב תורעש 100-מ רתוי לש ןדבוא .ילמרונל
.רעיש תוצובק דוביאב וא יללכ רעיש לולידב אטבתמ רעיש

 
םימרוג
איה ןתאצותש תוביס רפסמ תויהל תולולע תרבגומ רעיש תרישנל
...רעישה יקיקז תוקמטצה
דבאל חתונמ לולע הלחמ וא לודג חותינ רחאל םישדוח 4 דע 3
.הלחמה תקעומל רושקו ינמז וניה רעישה ןדבוא .בר רעיש  
.רעישה תרישנל םורגל הדילה תקעומ הלולע השאב
רוסחמב תאטבתמה ,היוקל הנוזת רמולכ ,ןזואמ וניאש טירפת
.רעישה תרישנל םורגל לולע ,רעישה יקיקזל םינובלח תקפסאב  
ןה ךכל תומגוד .תוחרקתהל םורגל תולולע תוילנומרוה תויעב
.ןגמ תטולב תויעב  
(Androgen) ןגורדנא :השאבו רבגב ןה ,ילנומרוה ןוזיא-יאב לופיט  
.ליעוהל םייושע ,השאב ןגורטסאו רבגב  
.רעישה ןדבואל םורגל םיתיעל לולע הנוזתב לזרבב רוסחמ
.דבכ רוזחמ ןהל ,םישנב דחוימב טלוב רבדה  
תופורת ןתוא תליטנ תקספה .רעיש תרישנ םורגל תולולע תופורת
...בצמה תא רפשל היושע  
.(Anticoagulants) השירק ידגונ/(Blood Thinners) םד-יללדמ 
.טואג/הרגדופל תופורת 
.ןטרס תולחמב םילפטמ ןהב תויפרתומיכ תופורת 
.A ןימטיו לש רתי תכירצ 
.ןוירה תעינמל תולולג 
.(Antidepressants) ןואכיד דגנ תופורת 
לולע םידליב .רעיש הןדבואל םורגל םילולע םימיוסמ םימוהיז
םימוהיזב לופיטה .תפקרקה לש יתיירטפ םוהיז תויהל םרוגה  
.(Antifungal) תויתיירטפ-יטנא תופורתב שומיש תועצמאב אוה   
...ל שארה תפישח
.תיביטקאוידר הנירק
.תילוגס הרטלוא הנירק
.ינוציק םוח   
.ינוציק רוק   
.היצטומ ימרוג םילקימיכלו םיישפוח םילקידארל הפישח
.דחוימב תויצמוח תוביבסל הפישח
.םד-רוזחמב תויעב
...ומכ ,היובח הלחמ
.תרכוס...וא...(Lupus) תבאז 

רתאל בושח הלחמ לע רשבמה ןמיס תווהל לולע רעיש ןדבואו רחאמ
םישנבו םירבגב רעיש ןדבואב םימשאה דחא .הב לפטלו הביסה תא
.ןורטסוטסט ןימה ןומרוה ןוצמיח אוה
 
תוחרקתהה ןפוא
זכרממו הלעמו חצמה ןוויכמ רעיש םידבאמ םירבג
.הטמו שארה
.הדיחא הרוצב ותוא תודבאמ םישנ
 
רעישב יוקל לופיט בקע תוחרקתה
,םיקודה םילורב תשמתשמ וא סוס בנזכ ןרעיש תא תעלוקה םישנ
תארקנה רעיש תרישנל ךכב םורגל לולע ,רעישה תא םיחתומה  
.(Traction Alopecia) יתחיתמ רעיש ןדבוא  
בצמ תא בישת ,תפקרקב תוקלצ תווהתה ינפל ,הז םרוג תקספה  
!ידימת רעיש ןדבואל םורגל הלולע תוקלטצה .ותומדקל רעישה  
םורגל לולע ,םילקימיכ וא םח ןמש תועצמאב ,ידימת לוסליס
תוקלצב םייתסהל םילולעש ,רעישה יקיקז תוחפנתהל וא תוקלדל   .תוחרקתהבו  
 

תיעבט תירבג תוחרקתה
תיעבט תירבג תוחרקתה
תשחרתמ (Androgenetic Alopecia)
.םישנהמ קלחבו םירבגב רקיעב

...תויהל םייושע הל םימרוגה
.ןורטסוטסטה ןומרוה לש הייעב .1
.השרות .2
 ללכ-ךרדב ליחתמ ךילהתה .ליג .3
.20 ליג רחאל  

.רתוי וחירקי ,ריעצ ליגב םרעיש דבאל םיליחתמ רשא םירבג
.שארה זכרממ ליחתתו תיתגרדה היהית םתוחרקתה
יללכ לודלידב תוחרקתהה אטבתת ,המוד ךילהתה ןהב םישנב
.רתוי רחואמ ליגב שחרתי רבדה .שארה רעיש לכ לש
 
תיתצובק תוחרקתה
.תוצובקב רעישה רשונ (Alopecia Areata) תיתצובק תוחרקתב
.העודי הניא ,הז הרקמב ,הביסה
 
תרזופמ תוחרקתה
,ללכ-ךרדב ,תשחרתמ (Telogen Effluvium) תרזופמ תוחרקתה
...רחאל ,םישדוח העבראל םיישדוח ןיב
.הפירח הטאיד.השק הלחמ
.תישפנ וא תיזיפ הקוצמ
.הדיל
.הובג םוח
 
תינורכ הלחמ
ביכרמב רוסחמ בורל אוה (Chronic Illness) תינורכ הלחמב םרוגה
...בקע וא/יתנוזת
רוביחה תמקר לש הלחמ
.(Connective Tissue Disease)  
.לזרב
.ןגמה תטולב תייעב
.(Syphilis) תבגע
 
תפקרק תולחמ
...תוללוכ (Scalp Diseases) תפקרק תולחמ
.תזזג ומכ ,םייתירטפ םימוהיז
.םייקדייח םימוהיז
.תורחא תפקרק תולחמ
 
לופיט
...רעישה ןדבוא תנטקהל תוטושפ תוטיש ןלהל
חוורמ םע קרסמב ושמתשה .רעיש תשרבמב שומישמ וענמיה
.םיינישה ןיב לודג   
.רעישה תחיתמל תומרוגה תורחא תוטישו רעיש לוסלסמ יענמה
.ליעוהל יושע רבדה ,הרצק הפוקתל תוחפל ,רצק רעישל ורבע
.תולבוקמ יתלב יופיר תוטישו םינוש רעיש ילופיטמ ורמשיה
.םירחא םייטמסוק םילופיטמו רעיש תריזשמ י/ענמיה

...רוזעל םייושע תוחרקתהה ךילהת ןוסירל
.C ןימטיו.E ןימטיו

יקיקז םיליתשמ .רעיש תלתשה אוה תוחרקתהל תונורתפה דחא
קלח לע ,ומצע לפוטמהמ וא רז םרותמ וחקלנש ,םיליעפ רעיש  
.חירקמה שארה  
...םיאבה םירקמב הטוקנ וז הטיש  
.רעישה לולידמ תולבוסה םישנ  .תירבג תוחרקתה  
תויווכמ האצותכ ,רעישהמ קלח ודביאש םישנ וא םירבג  
.םיסירב םגו תובגב ,תפקרקב תויתקלצ תועיצפ וא   
םירוזיאמ רעיש תרבעה ידי-לע עצבתמ רחא הלתשה לופיט
.חירקמה רוזיאה לא ,שארה ידיצב םירעושמ  
 
םייתנוזת םילופיט
...רעישה תחימצ רופישל
.B5 ןימטיו תפסותב B ןימטיו סקלפמוק
.םויב ג"קמ 300 ,H ןימטיו
.לוטיסוניא
.םויב תולולג 6 דע 2 ,תוקורי-תולוחכ תוצא
.ןיאטסיצ ונימאה תצמוח

...תיעבט תירבג תוחרקתה תטאהל
.םויב ג"מ 100 דע 50 ,B6 ןימטיו
.םויב ג"מ 30 ,ץבא
.םויב ג"מ 1,000 ,(GLA) תיאלוניל אמג הצמוח
.םויב ג"מ 1,000 ,תוינויח ןמוש תוצמוח
.םויב 'חי 400 ,E ןימטיו
.םויב ג"מ 200 ,םויזנגמ

תקלד דדועמ ןוזמ תכירצ תנטקה ידי-לע הנוזתה תא ורפש
.יחהמ םירחא םירצומו בלח ירצומ ,םייוור םינמוש ומכ   
תוינויח ןמוש תוצמוח ,םיאלמ םינגד ,תוקרי תכירצ וריבגה
.םינובלח דחוימבו   
 
ילקיזיפ לופיט
,םיאבה םייטמוראה םינמשה תועצמאב ,םיצחל תתחפהל יוסיע
...תפקרקה לא םדה-תמירז תא ריבגהל יושע

אפרמ-יחמצ
.ךירפו שבי רעיש ענומו רעישה םקרמ תא רפשמ וטמלפ וס
.הביבסל םדה-תמירז תא תרפשמ הבוליב וקני'ג

הת
הפצפצ תפילק ,ןירמזור ,הבוליב וקני'ג ,םיווש םיקלחב ,ובברע
.תבטבשו האליכא ,רוחש שוהוק ,(Prickly Ash) תינרקוד
ושמתשה וא םדה-רוזחמ רופישל ,םויב םילפס 3 דע 2 ומגל
.םויב תופיט 30 דע 20 הנממ ותשו הסימתב

הרהזא
ןידמוק וא ןיריפסא ומכ ,םד תוללדמ תופורת תליטנ תפוקתב
!הבוליב וקני'ג ךורצל ןיא ,(Coumadin)

,םויב םילפס 2 .קורי הת ליעוי תירבג תוחרקתהמ םילבוסל
.וטמלפ וס ג"מ 100 תפסותב
.ילנומרוהה ןזאמה רופישל םג ורזעי גנסני'גו האצניכא

,הוורמ ,ןירמזור ינמשב תפקרקה תא וסע םדה-רוזחמ רופישל
.(Cedarwood) זראו תינרוק תב ,רדנוול
(Jojoba) הבו'גו'ג ןמש תופיט 6 דע 3 ל"נהמ תיפכל ופיסוה
.תפקרקה תא ,םוי ידמ ,םהב וסעו םיבנע ינצרח ןמש וא

.רעיש תרישנ תויעבל עדימ זכרמ ,תירולב

...תושדח - תוחרקתה/רעיש ןדבוא ואר