תברצ יהמ
הזחה םצע ירוחא ןיב רוזיאב םישח ותוא ברוצ באכ איה תברצ
.הזחה םצעל ליבקמב ,בגה רוזיאב ותוא םישח םיתיעל .ןורגהו
.םהייחב והשלכ בלשב תברצ ושוחי םישנאה תיברמ
.ףוגה תחונתל וא ןוזמל הרושקה לוכיעה תכרעמב הייעבב רבודמ
לולשל שי ןכל ,בל תייעב בקע םרגיהל הלולע המוד באכ תשוחת
.אפורב תוצעייתה ךות ,תאז
 
םימרוג
.ןוזמה תא לכעל הדיקפתש הצמוח הנשי הביקב
טשוול תסנכנ הנממ הנטק תומכשכ תרצונ תברצ
הפהמ ןוזמה תא ליבומה רוניצה - (Esophagus)
.הביקל ןורגה ךרד
המירז ונייהד (Reflux) סקולפר הנוכמ העפותה
.(Gastroesophageal reflux) תרזוח
הביק תצמוח רשאכו ימינפ ןגמ יופיצ ןיא (הביקל דוגינב) טשוול
.ביאכמו יתקלדל ךופהל לולע רוזיאה וילא העיגמ

רשאכ וא ץחל רתי שי הביקה לע רשאכ תשחרתמ העפותה
הביקה ןיב דירפמה ,(Sphineter muscle) רגוסה רירשה
ןמזב שחרתהל לולע המוד בצמ .בטיה רגסנ וניא ,טשווהו
.ןוירה

,ינמוש ,ןגוטמ ןוזמ לש תזרפומ הכירצ אוה ינושאר ןוכיס םרוג
.יצמוח וא לבותמ  
,הביק ביכ ,(Hernia) הינרה/יתפערס עקב ,םימיזנאב רוסחמ
תישפנ הקוצמ ,תויגרלא ,(Gall bladder) הרמה סיכב תויעב  
.בל תויעבו  
ךכמ האצותכו םייעמה לע ץחל תמירג בקע תינורכ תוריצע
.ןטבה לע  
  
רירשה לש הריגס-יא תייעב לע בורל הדיעמ הפוכת תברצ
.הלעמל ראותמכ ,טשווהו הביקה ןיב דירפמה תמלשומ

ינמיה ודיצ לע דחוימב) החוראה רחאל דיימ הטימב הביכש
לולע םינפל ףופיכ םג .ץחלו תוחיפנל םורגל הלולע (ףוגה לש  
.תברצל םורגל  
 
םימוטפמיס
באכ וא תימינפ הבירצ תשוחתב תנייפאתמ תברצ
.ןורגהו הביקה רוזיא ןיב ענה ברוצ  
יתלב השוחתבו םיקוהיגב תברצה הוולמ םיתיעל
.תואלמ לש המיענ  
 
היגולויזיפ
תוששח
ידי-לע םרגיהל הלולע תברצ םג ,תורחא תויעבל המודב
החוראה ןמזב תוגאדמ ישפוחו עוגר היהי דעוסהש בושח .הקוצמו
.הירחאו
ןילנרדא ןומרוהה תומכב תימואתפ היילע םורגל הלולע תונבצע
.הביק ת
צמוח ףדועו היוקל לוכיע תלועפל איבתש (Adrenalin)
לבוקמ לופיט
םושריו הביק תויצמוח רתי הניה תברצל הביסה םא אדווי אפורה
.תשרפומה הצמוחה תומכ תא הניטקמ רשא הפורת ךכל
לש ןגטנר םוליצב הלגתי רבדה ,עקב וא הביק ביכל דשח שי םא
שומיש לע ץילמהל אפורה יושע הז הרקמב .ןוילעה ףוגה גלפ
.(Antacids) הצמוח ירתוסב
 
תימצע הטילש
.הדועסה ןמזב ועגרתהו תוידוסיב וסעל .אתוחינב לוכאל ודמל
קיעהל תלולע תולודג תויומכ) תודודמ תויומכבו תויטיאב ולכא
.(הביקה לע  
.הדועסה ןמזב םיחוכיוב קלח תחקל אל ולדתשה
םילבוסה ולא לע לקהל םייושע םירחא הצמוח ירתוס םירישכת
.םהב שומישב רהזיהל שי .םד-ץחל רתימ וא בל-תויעבמ  
.אפורב וצעוויה ,הרקמ לכב  
ןתינ .הצמוח רתוס שמשמ (Calcium carbonate) יתמחפ ןדיס
.הקבאכ וגישהל  

םורגל לולעו רגוסה רירשה תלועפ תא שילחמ ןיטוקינ .ונשעת לא
.תברצל ךכב  
.םייוצר םניאש םיביכרמ ליכהל םילולע םשרמ אלל הצמוח ירתוס
.םוינמולאו ןרתנ םיליכמה םירישכתב שומישמ ענמיהל ולדתשה
השרפהל םורגל ,ףוסבל ,לולע הצמוח ירתוסב עבק שומיש
.יוציפכ ,הצמוח לש רתוי הלודג  
.ףוגהמ ןדיס לודלידל איבהל םג לולע עבק שומיש
ןרתנה תלוכת בקע ,תיתיב הפורתכ היתשל הדוסב שמתשהל ןיא
קיזהלו ףוגה לש יסיסב-יצמוחה ןוזיאה תא שבשל הלולעש ,וב  
.רבד לש ופוסב  
היילעל ףוסבל םיאיבמ וירצומו בלח ךא ,לקהל םיתיעל יושע בלח
.הביקב (Hydrochloric acid) חלמה תצמוח רוצייב  
.הדימה לע רתי הרוגחה תא קדהל וא םיקודה םידגב שובלל ןיא
...תברצ םורגל תולולעש תופורתב םישמתשמ םכניאש ואדוו
םורגל תולולע םד-ץחל רתילןדיס תולעת ימסוח גוסמ תופורת 
.טשווה לא הביקהמ הצמוח רבעמל   
-יטנא תופורת ,ןוירה תעינמל תולולג ,ןואכיד דגנ תופורת 
לידגהל ןה םג תולולע ,העגרה תופורת רפסמו תוינימטסיה   
.תברצל ןוכיסה תא   
הנוזת
.תופיכת רתיבו תונטק תונמ ולכא ,תונשד תוחוראמ וענמיה
(םימ סוכ יצחב האלמ תיפכ) םיחופת ץמוח לש תיטיא המיגל
.תברצ דגנ הבוט  
לע לקהל יושעש הנגה םיזנא וניה ,(Pancreatin) ןיטארקנפ
.לוכיעה  

...לש םתליכאמ וענמיה
הפק
לוהוכלא
םילבותמ םילכאמ
ןהירצומו תוינבגע
(3) לצב
םינגוטמ תונוזמ
(1) םיינמוש תונוזמ
רדה תוריפ
דלוקוש
וירצומו בלח
(2) םיזגומ תואקשמ

הביקה תונקורתה תא טיאמ ןמוש (1)
רגוסה רירשה לע ץחללו תוחפנתהל םורגל םילולע ולא (2)
תויעב םורגל רומא וניא בטיה לשובמ לצב (3)

וא טשווה לש ןגמה יופיצ תא תורגל םילולע םלוכ ולא םילכאמ
.טשווה לא הצמוח תרזח רשפאלו רגוסה רירשה
תא תופרל
אפרמ-יחמצ
אוה .תברצב לופיטל הלועמ אפרמ חמצ אוה ר'גני'ג/ליבגנז
.הביק תצמוח יפדוע תא גפוס  
.לוכיעה תכרעמ תא םיעיגרמ (Pepsin) ןיספפו ירפמוק
.םייעבט הצמוח ילרטנמ םניה ענענו היפאפ
.תינבצע הביקל רזועו הביקה תא עיגרמ היפאפ הת  
םיעייסמ ונממ קפומה ןמשהו חמצה ץימ הקיל'גנא שרוש
.םירחא הביק יאולחתו םיזג לורטינב  
תועייסמ תויתקלד-יטנאה ויתונוכת .לימומק
.לימומק הת וניכה .טשווה יוריג תעגרהב  
.הביקה רובע תיתקלד-יטנא תוליעפ לעב .רמוש
.הביקב הצמוחה רוציי תא ןיטקהל יושע .תותיווע דגונ .שוש
ןגמו תברצ ךכשמ .םי-תוצאמ קפומה שירק .(Algin) ןי'גלא
.טשווה ןפוד םינפ לע  
תא ןיטקהל היושע .תינבצע הביק העיגרמ .תיאופר הסילמ
.הביקב תרצוימה הצמוחה תומכ תא  
םהלש תבורעת לכו םילותחה תיפנו יאווק גנוד ,תיארפ הטטב
.תברצ ךכשל ועייסי ליעל ורכזוהש אפרמה יחמצ ראש םע  
ושביו המלש תילוכשא תפילק וררג
,המדא-יחופתמ טוחס ץימ וא המדא-יחופת וקסור םהב םימ ותש
םויב םימעפ 3  

.םידקש רפסמ ולכא :הריהמו הליעי הנושאר הרזע
 
תוצלמה
ןיא .החוראה רחאל דיימ רצק לויטל ואצ
ךילהת תא זרזמו לקמ רבדה .ץמאתהלו ץורל   
.לוכיעה   
עגפיהל לולע לוכיעה ךילהת .החוראה ןמזב הברה תותשל ןיא
,הליכא ידכ ךות ,תונטק  תויומכ תייתשש םיסרוגה שי .ךכמ   
.טשוול רובעל הלולעש הצמוחה תומכ תא ןיטקהלו ףוטשל   
היושע ,הטימב הביכש ןמזב ,(תירכב שומיש) שארה תהבגה
.הביקהמ הצמוח לש תרזוח המירז תעינמב רוזעל   
.החוראה ןמזב ידמ םיקודה םידגב שובלל ןיא
הנורחא םעפ ולכא .הנישה תעשל ךומס הליכאמ וענמיה
.הנישה ינפל תועש 3-כ   
תברצ לע לקתש תרבגומ קור תשרפהל םורגת הירכוס תציצמ
.קורב טשווה תפיטש ידי-לע   

...תושדח - תברצ ואר