הרדגה
םיבחרומ םידירו לש שדוג םניה םירוחט
תוילדל המודב ,תעבטה-יפב םילתופמו
.םיילגרב

...םירוחט יגוס 2 םנשי
-יפמ םיקחורמ רשא ,םיינוציח םירוחט .1
רוזיאב םיבחרומ םידירו ולא .תעבטה    
.תעבטה-יפ רוע םע תעבטה יפ לש ירירה םורקה שגפמ    
רשא ,רתוי םיכומנ םידירו לש תובחרתה םה ,םיימינפ םירוחט .2
.תעבטה-יפ לא ךילומה האיציה רוניצל רתוי םיבורק    

 ...ל בורל םירושק םירוחט
.רתי תנמשה
.דבכל קזנ
.תויגרלא
.תינפוג תוליעפ רדעה
.תכשוממ הבישי
.דבכ אשמ תמרה
.תוריצע
.ןוירה
.היוקל הנוזת

םימרוג
...םיעורג הנוזת  ילגרה אוה ,םירוחטל ירקיעה םרוגה
לש יראה קלח תא קיחרמ ןוזמה דוביע .דבועמ ןוזמ תכירצ
ןייטעבש תויוריצעו תושק תואיצי םרוגה רבד ,ונממ םיביסה    
.סגה יעמה ךותב ץחלה לדג    
םיבר .םירוחט אוה םג םרוג ,םילשלשמ םיעצמאב שומיש
.סגה יעמה תא תנפדמה תירירה הבכשה תא םירגמ םהמ    

םימוטפמיס
.םיחופנ םידירוב ןיחבהל ןתינ.וכותבו תעבטה יפ רוזיא תביבסב
.ףושפשו םייוריג בקע ,םימומיד םירצונ תובורק םיתיעל
...םיווהמ םהל תודע
.תוחונ-יא תשגרה םימרוגהםימומיד
םילולע םיקזח םיבאכ .םיבאכ
.םד-ישירק תורצוויה לע דיעהל     

.רוזיאב דרגל ךרוצ
.הבירצ תושוחת
,תכשוממ הפוקת ךשמ םיביאכמו םידירטמ םירוחטה רשאכ
.אפורב ץעוויהל שי
ותשגרהב םג ךא ,בצמה תרמוחב םייולת לופיטה ילוקיש
(תוחשמ) תופורת ןנשי .ובצמל הלוחה לש ותבוגתו
.םיבאכה לע תיתועמשמ לקהל תויושעש
לבוסהש ךכ ,םירוחטהמ םיכוביס םירצונ דבלב תוקוחר םיתיעל
.ששח לכ אלל הז בצמב ךישמהל לוכי םהמ.
םירוחטה תא קתנל וא קיחרהל ךרוצ היהי םיינוציק םירקמב
.םייגרוריכ םיעצמאב (םיינוציחה)

לבוקמ לופיט
,ימוג תעוצרב םירוחטה סיסב תרישק איה ,הצופנה הטישה
רוזיאבש ןוויכ ,המדרה ךירצמ וניא רבדה .מ"מ 1-כ רטוקב
.םיבצע לכ ןיא לפוטמה
םוקמבו תרשונו הקמנ איה ,'המקרה תקינח' לש עובשכ רחאל
.הליגר תיגרוריכ הרסה עצובת ,םירחא םירקמב .תקלצ תרתונ

תופסונ לופיט תוקינכט
.םודא-הרפניא רוא ןקתמ תועצמאב םירוחטה סיסב תבירצ
רבעמ ךשמה תא םסוחו ברוצה רזייל רישכמ תועצמאב הבירצ
.המקרל םדה     
הל תמרוג וז .המקרל ביבס תדחוימ הסימת תקרזה
.ץווכתהל    

.הגלבה תלוכי יאו םוהיז יכוביס םורגל הלולע ולא תוטיש

יתנוזת לופיט
עייסמו םדה תשירק ךילהתל םיינויח ,םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
.סגה יעמה ןטרס תעינמב    
.םויב ג"מ 750 .םויזנגמ
יופירל עייסמ ,םויב ג"מ 100 ,םידיונובלפ-ויב  ףוריצב  C ןימטיו
.תילמרונ םד-תשירקלו    
.יופירו ילמרונה השירקה ךילהתב עייסמ םויב 'חי 600 .E ןימטיו
ןילוכ ,B-12 ןימטיוו..B-6 ןימטיו ףסונבו B ןימטיו סקלפמוק
יכילהת רופישל ,תוחוראה ןמזב ,םויב םימעפ 3 ,לוטיסוניאו    
.תעבטה-יפ לע םיצחל ךכ תיחפהלו לוכיעה    
,םיאתה ןוצמיח ךילהת תא זרזמ ,םויב ג"ימ 100 ,Q-10  םיזנא-וק
.יופירה ךילהתב עייסמו    
םירזוע ,םויב דחא  לכמ 'חי 15,000 ,ןיטורק-הטבו A ןימטיו
.תומקרהו ירירה םורקה יופירל    
תגיפסל שורדו תומקרהו ירירה םורקה יופירל עייסמ ,D ןימטיו
.ןדיס    

אפרמ-יחמצ

תוצלמה
המכ ןקורתהלו תואיצי ןמזב ץמאמל עיגהל אל ולדתשה
תולודג תויומכ םהב םילכאמ ולכא .םויב םימעפ רתויש    
,ילוקורב ,ליזרב יזוגא ,קלס ,ץע-חופת :םיביסו תיאת לש    
.הקורי תיעועש ,רזג ,בורכ    
המדא-יחופת ,םיסגא ,הנופא ,לעוש תלוביש םהב םילכאמ    
.םיאלמ םינגד ירצומו    
.הליעומו הבושח תינפוג תוליעפ
.םילזונ לש תולודג תויומכ ותש
התשפ יערז ןמש םייתש דע תיפכ
.הכר האיציל רוזעת םויב    
.וליעוי ,םוי ידמ ,תומימח הבישי תויטבמא המכ
.םיממדמ םירוחטל עייסמ K ןימטיו
.הקוריה הוולעה תא םילכוא םהב תוקריו תספסא :תורוקמ