קוהיש והמ
רפסמ ךות המצעמ תפלוחה ,הקיזמ יתלב העפות איה קוהיש
.לכה םיווח התוא ,תוקד
.תועובש ףאו םימי רפסמ ךשמתהל תקהש הלולע םיגירח םירקמב
.הנישבו הליכאב העיגפ היהית הז הרקמב
.היובח הייעבל ןמיס תווהל הלולע תכשמתמ תקהש
םימרוג
,(Diaphragm) תפערסה לש תינוצר יתלב תוצווכתה אוה קוהיש
.המישנה ךילהתב שמשמו ןטבל הזחה ןיבש רירשה אוה
לילצ תעמשהו לוקה ירתימ לש תיעגר הריגס תמרוג וז תוצווכתה
.ינייפוא
...םה קוהישל םיירשפא םימרוג
םורגל לולע ול ,תפערסה תוצווכתהב םיטלושה םיבצעה יוריג
.םיזגומ תואקשמו לבותמ/םח ןוזמ    
.האלמ הביקהשכ בורל תשחרתמ העפותה .הנשד החורא
.םיילוהוכלא תואקשמ לש רתי תייתש
.ןושיע
.תימואתפ תושגרתה
.תימואתפ תישגר הקוצמ
לופיט
רותפל תוסנמ תונושה תוטישה .חכומ יפיצפס לופיט ןיא קוהישל
וא םדב ןמחפה תצומחת-וד תמר תאלעה ידי-לע הייעבה תא
.קוהישל םימרוגה םייבצעה תותואה תקספה ידי-לע
,םינוש םירקמב ליעוהל םייושע ןאכ םיעצומה םינושה תונורתפה
...םינוש םישנאל
.רצק ןמז קרפל המישנה תא ורצע
.תויטיאב (םירק/םירשופ) םימ סוכ ומגל
.המ ןמז ,הפב םימ ורגרג
.ףאהו הפה תא בטיה תפטוע ריינ תיקשכ ,המ ןמז ומשנ
.רכוס האלמ ףכ דע ,האלמ תיפכ ועלב
.םכתא ליהבהל והשיממ ושקב
םכיפ גג לש ירוחאה וקלח תא ,הקד ךשמ ,תונידעב וסע
.ןפג רמצ תיגופס תרזעב    

.אפורל ונפ ,תועש 48-מ הלעמל ךשמ ךשמנ קוהישה םא

תושדח
2006 לירפא
ןטרסו םיקוהיש
ןילבד James Connolly Memorial םילוחה-תיבמ םירקוח ירבדל
לקשמב הדיריו העילב יישק ,תכשמתמ תקהש םילולע ,דנלריא
.(Oesophageal cancer) טשווה ןטרסל םידקמ ןמיס תווהל