אובמ
רקיעב ץופנ רבדה .ליג לכב רבשיהל הלולע (Femur) ךריה םצע
(סיזורופואטסוא) םילרנימה לודליד .65 ליג תא ורבעש םישנא ברקב
.הריבשל תכפוה וזו (Bone Density) םצע תופיפצ ןיטקמ ליגה םע
,רבגל סחיב 3 יפ לודג םילרנימה ןדבוא בצק הלצא ,השא לש ןוכיסה
.םאתהב לדג

רוזיאב וא (Femoral Neck) ךריה םצע ראווצב םה םירבשה תיברמ
.(Intertrochanteric Region) ירטנכורט-ןיבה

...מ האצותכ הליפנ םה םישישק ברקב םירבשל תוביסה רקיע
.(תופורת תליטנ בקע בורל) םיימואתפ םדה ץחל ייוניש
.(תופורת תליטנ בקע םג) תונריע רסוח
.בלה בצקב תימואתפ הערפה
.(יתוזח עדימ רדעה) הייאר תייעב
.(םירירש ןויפר דחוימב) תינפוג השלוח
.יחומ עוריא/ץבש
.(ביבס שחרתמל תויטיא תובוגת) לקשמ ייוויש תויעב

.80 ליג ורבעש םישישקב םג חותינב ןוקיתל םינתינ םירבש
בוט עגפנה לש ותואירב בצמש לככ .תונלבסו ןמז ךירצמ רבדה
.םירפתשמ האלמ המלחהל וייוכיס רתוי בר ולש העונתה רשוכו
 
םימוטפמיס
.(Groin) העשפמב וא ךריב םיקזח םיבאכ
.העוגפה לגרב ךמתיהל תורשפא רסוח
.ץוחבמו םינפב ךריה רוזיאב תוחיפנו הלבח ינמיס ,תוישק
.העוגפה לגרה תורצקתה
.ץוח וא םינפ יפלכ העוגפה לגרה ףכ לש היינפ
 
םימרוג
.תומצע תשלוח/הליפנ בקע השק תינפוג העיגפ :םירגובמב
עוריא ןמזב ומכ ,(Trauma) השק העיגפ :רתוי םיריעצב
.םיכרד תנואתב וא יביטרופס   
 
ןוכיס ימרוג
...ךריב םירבשל ןוכיס לידגהל לולע םימרוג רפסמ לש בוליש

ליג
,םצעה תופיפצ הנטק תורגבתהה םע .ליגה םע הלוע םירבשה רועיש
םניאש םישנאב .לדג הבוגתה ןמזו םישלחנ םירחא םישוחו הייארה
.םירירשה םישלחנ תינפוג םיליעפ

תוינורכ תולחמ
ללגב .סיזורופואטסואה תלחמ אוה םילודגה ןוכיסה ימרוגמ דחא
תומצעה .שלחנ דלשה ףוגב םירחא םילרנימו ןדיסה לש ותולדלדיה
.תולק תוינפוג תועיגפל תושיגר תוכפוה
םיידיה תומאב ,הרדישה דומעב אטבתמ דלשה לש ותושלחה רקיע
םימרות רשא םירחא הלחמ ימרוג .ךריה םצע לש ןוילעה הקלחבו
.הקוריפ תצאהו םצע תיינבב הטאה םה םצעה תוריבשל

...תוינירקודנא תויעב ךכל תומרוג
.(Hypogonadism) ןימה תוטולב תוליעפ תת
.1-גוס תרכוס
תגיפסב עוגפל תולולעש ,םייעמו הביק :לוכיעה תכרעמב תויעב
.D ןימטיוו ןדיס  
הדיריו תינפוגה תוליעפב הטאהל תומרוג ולא .תוינורגיש תויעב
םג םילולע ,תוליעפ רסוח וא הטימל ךשוממ קותיר .םצעה תסמב  
.םצע תסמ ןדבוא םורגל םה  

לידגהל ןה םג תולולע םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמש תוינורכ תולחמ
...הליפנל ןוכיס

היצנמידב תמרגנה וז ומכ ,תתחפומ תילכש תונריעמ םילבוסה ולא
.הליפנל ןוכיס רתיב םה םג םייוצמ ,ןואכיד וא

עגפנה לש ונימ
תמרב הדיריה .םירבג רשאמ לודג בצקב םצע תסמ תודבאמ םישנ
םצעה תסמ ןדבוא ךילהת תא הציאמ רבעמה ליגב ןגורטסאה
.ךריב םירבשל ןוכיס הלידגמו

הקיטנג/תיתחפשמ הירוטסיה
ןטק ףוג הנבמ .התוסיחדו םצעה תסמ לע םיעיפשמ םייטנג םימרוג
.סיזורופואטסואל ןוכיס רלידגי תוקד תומצעו

הנוזת
הנבמב דיתעב עגפי ,ריעצ ליגב טירפתב D ןימטיובו ןדיסב רוסחמ
תולולע הימילוב וא היסקרונא ומכ ,תורומח הליכא תוערפה .דלשה
.קוקז אוה םהל ,םיינויח הנוזת ירמוחב רוסחמ בקע דלשב עוגפל

לוהוכלא תכירצו ןושיע
התוחתפתהב עוגפל םילולע לוהוכלא לש רתי תכירצו יביסמ ןושיע
םרוצייב עוגפל םג םילולע ולא םימרוג ינש .םצעה לש תילמרונה
.םצעה תסמל םימרות רשא ןורטסוטסטו ןגורטסא םינומרוהה לש
.רתוי ריעצ ליגב רוזחמה תקספה תשחרתמ תונשעמ םישנב
תופורת
ןוכיס ריבגהלו םצעה ןדבוא תא ץיאהל תולולע תוימיוסמ תופורת
םידיאורטסוקיטרוקב ךשוממ שומיש .ךרי רבשו סיזורופואטסואל
.םצעה תסמ תא ןיטקהל אוה םג לולע

רשאכ D ןימטיובו ןדיסב רוסחמל םורגל תולולעש תורחא תופורת
...תוללוכ ,תכשוממ הפוקת ךשמב תולטינ ןה

.ןגמה תטולבב לופיטל תופורת
.םד יללדמ
.תותיווע ידגונ
.םימיוסמ םינתשמ

.תרוחרחסל םורגלו לקשמה יווישב עוגפל תולולע תומיוסמ תופורת

...ב לופיטל תופורתב רבודמ
.היגרלאו תוננטצה
.םיבאכ ךוכיש
.הניש תוערפה
.םד-ץחל רתי
.העגרה
.ןואכיד

םייתביבס םינוכיס
...םניה הדיעמל םורגלו לושכמ תווהל םילולעש םימרוג

.למשח יטוחו םילבכ
.הקעמ אלל תוגרדמ
.םיחיטש
.תצרוחמ הפצר
.היוקל הרואת
 
ןוחביאו תוקידב
ךריה לש ןפוד תואצו תוחונתו םימוטפמיס יפל ךריב רבש ןחבאי אפורה
.ומוקימ תאו רבש םויק תמאי ןגטנר םוליצ .לגרה ףכ לשו

...םיאבה תומוקמה ינשמ דחאב רבשה שחרתמ םירקמהמ 90%-ב
לש ןוילעה הקלחב אצמנה ,(Femoral neck) ךריה םצע ראווצ
קרפמב ירודכה קלחה תא הווהמהו םצעה שארל תחתמ ,ךריה םצע  
.שתכמ-רודכה  
ןוילעה רוזיאה ,(Intertrochanteric Region) ירטנכורט-ןיבה רוזיא
.ץוח יפלכ הנופה ,ךריה םצע לש  
 
םיכוביס
,עגפנה לבוס ןהמ תורחא תולחמ בקע ,חתנל ןתינ אל םהב םירקמב
הז ןקתמב הייעבה .החיתמ ןקתמב שומיש לע טילחהל אפורה יושע
רצוויהל םילולע הב תכשוממ הפוקת עונל תורשפאה רסוח איה
קרועב רצעהלו תואירל עונל םילולע ולא םד ישירק .םילגרב םד-ישירק
,םהילא םדה תמירז תמיסח ךות
.ינלטק תויהל לולעש (Pulmonary Embolism) יתאיר ףיחסת רצווי ךכ

...ןה הז ןקתמב שומיש בקע רצוויהל תולולעש תורחא תויעב

.תואיר תקלד
.םירירשה לודליד
.(Bedsores) ץחל יעצפ
.ןתשה יכרדב תקלד
 
לופיט
החיתמל תורשפא .חותינ ףידעה ןורתפה היהי םירקמה תיברמב
.ידמ ןכוסמל חותינה תא השעתש השק הלחמ לש םירקמב הלעות

...ל םאתהב עבקי חותינה גוס

.הלוחה ליג.ותרמוח.רבשה רוזיא

ךריה םצע ראווצב םירבש
...תואבה תוטישה 3-מ תחאב ולפוטי ולא םירבש

תכתמ יגרב .1
תרדחה ידי-לע לופיטה עצובי הרשי ןיידע םצעה רבשה תובקעב םע
היורק וז הטיש .ותוחאתהל דע דחי ותוא זוחאל ידכ ,םצעל תכתמ יגרב
.(Internal Fixation) ימינפ ןוקית

ךריה םצע לש תיקלח הפלחה .2
ךרוצה ןכתי וקוזינ םהש וא םירשי םניא הרובשה םצעה תוצק םא
(Prosthesis) תבתותב םתפלחהו ראווצהו םצעה שאר תרסהב
.(Hemiarthroplasty) תיקלח הפלחה היורק וז הטיש .תכתממ

(Arthroplasty) ךריה םצע לכ תפלחה .3
.תובתותב ןגאה שתכמו ךריה םצע לש ןוילעה הקלח םיפלחומ הז ךילהב
םיקרפמ תקלדמ האצותכ קרפמב העיגפ לש הרקמב ףדעות וז הטיש
.רבעב קרפמה לש ודוקפיתב ועגפש תמדוק העיצפ וא

תבתות
םצע יקלח םיפילחמ םהב םייתוכאלמ םילתש ןה (Prosthesis) תובתות
(Polyethylene) הקיחשב דימע קיטסלפמ םייושע םה .וקוזינש ךרי
םילתשה .םורכ-טלבוק תוגוסגסו םוינטיט ,דלח-לא תדלפ ומכ תוכתמו
.וחדי אל םהש ךכ (Biocompatible) תיגולויב הניחבמ ףוגל םימאות
.הקיחשבו היזורוקב םידימע םה

םניאש םילתשו (Cemented) םיפוצמ םילתש :םילתש יגוס 2 םנשי
טלמ תועצמאב םיעבוקמ םיפוצמ םילתש .(Uncemented) םיפוצמ
.(Polymethyl Methacrylate) טלירקתמ ליתמילופ וא תומצע
העונתב םיטעממה ולל ,םישישקל רתוי םיאתמ םילתש לש הז גוס
.תושלח תומצע ילעבלו
.הלבגה אלל לגרב שמתשהל ןתינ חותינה רחאל רצק ןמז :ןורתי
.לתשה לש תוביצי-יא תמרגנו ןמזה םע ףפורתמ טלמה :ןורסח
.תוחיפנו םיבאכ תויהל םילולע הז הרקמ

חמוצה שדח םצע רמוח תועצמאב ועבוקי םיפוצמ םניאש םילתש
השדח םצעש ךכ ספסוחמ הז לתש .תבתותה ךות לא (ןמזה םע)
.בטיה וב זחאת
דע םיפסונ תועובש 6-ו תועובש 6 לש תכשוממ המלחהה :ןורסח
תוששואתהה תפוקתב .ףוגה לקשמ אולמ תא תאשל לכות לגרהש
לקמב ףוסבלו ןוכילהב וא םייבקב (הכילהה ןמזב) לפוטמה שמתשי
.הכילה

הפוצמ דחא קלח תבלשמ (Hybrid Implant) תבלושמ תבתות
.ולוכ ךריה קרפמ תפלחה תעב הטוקנ וז הטיש .הפוצמ וניאש רחאב

ירטנכורט-ןיבה רוזיאב םירבש
תא דחי קדהיש תכתממ גרוב רידחהל גוהנ הז הרקמב ןוקית עוציבל
םצע ךרואל דרויה חטשמל רבוחמ הז גרוב .הרובשה םצעה יקלח
,םצעה ךרואל םירחא תומוקמב המוד ןפואב רבוחמ הז חטשמ .ךריה
.םצעה בוציי םשל תאז לכ
תווצקהש ךכ קדהתהל ויקלחל םיגרבה ורשפאי םצעה תוחאתה םע
.דבלב םימי רפסמ אוה ךריה םצע חותינ רחאל זופשיאה ןמז .דחי ולדגי
.טסיפרתויזפ תרזעב היהי לופיטה ךשמה

היהי הרזע לכ אלל ורתונו ךריה לע ץחל ליעפהל םילגוסמ םניאש ולאל
רזעיהל הלוחה לע היהי המלחהה תפוקתב .םתיבב עויסל גואדל
.םישדוח רפסמ ךשמב םייבק וא ןוכילה ,הכילה לקמ ומכ רזע ןקתמב

...תושדח - ךרבבו ךריב םירבש ואר