הרדגה
.ףוגה לש ירקיעה היגרנאה רוקמ אוה רכוסה

תייעב איה (םדב רכוס טועימ) הימקילגופיה
רכוס/הזוקולגה תמר הב ,םדב רכוס טועימ
.גירח ןפואב הכומנ (Glucose)

םימרוג
:(Islets of Langerhans) סנהרגנל ייא לש רתי תוליעפ
,(Insulin) ןילוסניא ןומרוהה תשרפהל םיארחאה בלבלה יאת    
.םדב רכוסה תמר תוסיול יארחאה    

סנכינו רכוס דבעל לגוסמ וניא ףוגה ימקילגופיה בצמב
.השרותו לקולק טירפת םג ךכל םורגל םילולע .הקוצמל

םיפסונ םימרוג
לש רתי תנמ ומכ ,תרכוסב לופיטל הפורת לש (תועטב) הליטנ
.ןילוסניא    
ולאו םידלי יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .תומיוסמ תופורת תליטנ
.(Kidney failure) תוילכ תקיפס יאמ םילבוסה    
(Quinine) ןיניכ איה ךכל םורגל הלולעש הצופנ הפורת    
םירירש תויוצווכתהבו (Malaria) הירלמב לופיטל תשמשמה    
.םיילגרב    
רוציי ןונגנמ תא םוסחל הלולע ונממ תמזגומ הכירצ .לוהוכלא
.ףוגב (Glycogen) ןגוקילגה ירגאמ לודלדו זוקולגה    
.הקיר הביק לע תזרפומ היתש בקע דחוימב ןוכנ רבדה    
.םיזלוהוכלא :ואר    
תופורתב שומיש בקע דבכ תקלד ומכ ,דבכה לש תושק תולחמ
.(Drug-induced hepatitis)   
.ןוסידא תלחמ לש ךוביס
תעב ומכ ,םיכשוממ םוצ וא תימצע הבערה
.הזוברנ היסקרונא    
םילולע רשא ,םימייוסמ (Tumors) םילודיג
.ןילוסניא ייומד םירמוח לש רתי רוציי םורגל    
םימוטפמיס
דוביע רתיה ןיב םיללוכה ,םייוקיל רפסמב תאטבתמ הימקילגופיה
תרתוי תטולב לש היוקל תוליעפו םינובלח לשו תומימחפ לש יוקל
.(Adrenal gland) הילכה

...ב אטבתהל םילולע ולא
.תוחופנ םיילגר
.הזחב הקעומ
.דימתמ בער
,םינוש םירביא באכ
.םייניעב דחוימב     
.טקש-יאו תונבצע
.הניש ידודנ
.שאר-יבאכ
.הפירח תושישת
.תורוחרחס
.לובליב
.ןואכיד
.הדרח
.הקיתמ ירבדל ההימכ
.הליל תועזה
.םיילגרב השלוח

ומכ ,תופסונ תולחמ םרגיהל םג תולולע ףוסבל
(Adrenal gland) הילכה תרתוי תטולב תסירק
,תויזה ,תוישפנ תוערפה םג םישק םירקמבו
.תוומו תמדרת

תויגרלא ומכ ,תורחא תובר תולחמ םיריכזמ הלחמה ינימסת
,רתי תנמשה ,לוכיע יישק ,המתסא ,(תחשה תחדק דחוימב)
.ןורכיז תויעבו סגה יעמה תקלד ,היוקל הנוזת לש תועפות
יתנוזת לופיט
.רכוסה לש םירמוחה ףוליחל ינויח .םויב ג"מ 300 .םורכ
.םויב ג"מ 100 דע 50 .B ןימטיו סקלפמוק
.תומימחפה לש םירמוחה ףוליחל ינויח    
.םויב ג"מ 100 .B1 ןימטיו
.םויב ג"מ 100 .B3 ןימטיו
.תובוצק תונמב .םויב ג"מ 1,000 .B6 ןימטיו
.היגרנאל רכוס תרמהו הילכה תרתוי תטולב תוליעפל בושח    
.םויב ג"מ 300 .B12 ןימטיו
.תובוצק תונמב .םויב ג"מ 1,500 .ןדיס
.תובוצק תונמב .םויב ג"מ 750 .םויזנגמ
.רכוסה לש םירמוחה ףוליחל בושח    
.תיותה לע תוארוהל םאתהב - L-Carnitine ונימא תצמוח
.היגרנאל ,ףוגב רוגאה ןמוש הריממ    
.תיותה לע תוארוהל םאתהב .L-Cysteine ונימא תצמוח
.רכוסה תמר תדירי םרוגה ,ןילוסניאה תלועפ תא תבכעמ   
.C ןימטיוו B6 ןימטיו בולישב L-Glutamine ונימא תצמוח
.רכוסל ההימכ ןיטקמ .הקיר הביק לע .םויב ג"מ 1,000  
.רוסחמב אוה תופוכת .תיותה לע תוארוהל םאתהב .ןגנמ
תוארוהל םאתהב .החוראה תעב .(Pancreatin) ןיטארקנאפ
.םינובלח לוכיעל .תיותה לע    
.(Proteolytic enzymes) םייטילואטורפ םימיזניא
.םינובלח לוכיעל .תיותה לע תוארוהל םאתהב .תוחוראה ןיב   
.םויב ג"מ 8,000 דע 3,000 .םידיאונובלפ-ויב בולישב C ןימטיו
.הילכה תרתוי תטולב לש הקיפס-יאל .תובוצק תונמב    
.םדה-רוזחמו היגרנאה רופישל .םויב 'חי 400 .E ןימטיו
.וב רוסחמ תמלשהל .םויב ג"מ 50 .ץבא
ןיוצמ רוקמ .תיותה לע תוארוהל םאתהב .יראה ןש שרוש
.ןדיסלו B הצובקמ םינימטיול    
אפרמ-יחמצ
תוצלמה
,טרוגוי ,םיזוגא ,םינגד ,םוח זרוא ,תוקרי טירפתב ולילכה
.ריפקו 'גטוק תניבג ,תימלוג הניבג     
תמרב תופירח תודונת ןוסירב רוזעי םיביסב רישע טירפת
םירקרקו לעוש תלוביש ,(Popcorn) ןרוקפופ .םדב רכוסה     
.תימקילגופיה הבוגת וטאי     
ינפל העש יצח ,םתוא וכרצ ,תימקילגופיה הבוגת תעינמל
.החוראה     
םינובלחו םיביס בוליש רוזעי ,םדב רכוסה תמר תדירי תעב
.(תימלוג הניבג םע םירקרק)     
תמרב תופירח תודונת ענמת וב םיביסה תלוכת .ץע-חופת
.םדב רכוסה     
.תוביציל םורתת ,תוחוראה ןיב הנילוריפס תצא תילבט

םידבועמ םילכאמ :ויתורוצ לכ לע ,רכוס תכירצמ ענמיה
,ןבל חמק ,המדא-יחופתו זרוא יפיטח ומכ ,םיקקוזמו     
.חלמו לוהוכלא ,םילק תואקשמ     
.םיזיכרתמו םיקתוממ תואקשממ וקחרתה
תוטטב ,ןבל זרוא ,רשב בטור ,ינורקמ ,תוירטאמ וקחרתה
.סריתו     
6 לכאל ולדתשה .תוחוראה ןיב תוכורא תוקספה תורוסא
.םויה ךשמב תונטקומ תוחורא 8 דע     
תועצה
.םימלוה לופיטו ןוחביא םשל אפורב וצעוויה
.םמצע וחיכוה דבכ תוקירזו B ןימטיו תוקירז
תואצות תא תאשל הימקילגופיהמ םילבוסל תורזוע תוקירזה    
דחוימב תובוט ןה .היוצר יתלב הבוגת םרוגה ןוזמה תכירצ    
 .םירגובמל    

תוליעפ תתמ םג םילבוס הימקילגופיהמ םילבוסהמ 50%
.ןגמה תטולב