1 תושדח - יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
Impotence - News 1

הפקיזו חונמ תורסח םיילגר
תונוא ןיא דגנ ןרואה ץע תפילק
ןורטסוטסט םידירומ םיניטאטס
(2) םלה-ילגב יתפקיזב לופיט
תוינימב תעגופ רתי תנמשה
ןימ תולחמו הפקיזל תופורת
הפקיז תויעבו תינומרעה תייספויב
תוחרקתה דגנ תופורתב הייעבה
הפקיזו באכ יככשמב עבק שומיש
האירב הנוזתו תינפוג תוליעפ
תונוא ןיאל ליעומ וניא ןורטסוטסט
יתפקיז יוקילו תובר תופורת
תונוא ןיאו רועה לש המתסא
תונוא ןיאל הליעיו החוטב ליפנווא
הנרקה בקע תונוא ןיא דגנ 'גאיו
תונוא ןיאל ןורטסוטסט םע הרגאיו
תונוא ןיאב םינכסמ םיבאכ יככשמ
הפקיז םירפשמ םיניטאטס
בלה לע םיניגמ הימודו הרגאיו
תיללח-ךות הקרזהב לופיט
בל תקיפס-יא תמצמצמ הרגאיו
תימכסיא-טפוא היתפוריונו 'גאיו
תונוא ןיאל לצב תפילקמ הקשמ
הנישב המישנ םודו תונוא-ןיא
יתפקיז לשכו םייח ןונגיס יוניש
ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
התירכ רחאל םיבצע תלתשה
1 הפקיז תויעבל םינומיר ץימ
2 הפקיז תויעבל םינומיר ץימ
העימש ןדבואו הפקיזל תופורת
ןוסניקרפ תלחמו יתפקיז לשכ
בל-תלחמו יתפקיז לשכ
?תיעבט הרגאיו - חיטבא
םיינפוא יבכורב ןימ תויעב
החכיש תומרוג הפקיזל תופורת
בל-תלחמב ןכסמ יתפקיז לשכ
יתפקיז לשכ דגנ יתרפוג ןמימ
ןימ תויעבל םרוג לונפסיב
(1) םלה ילגב vפקיזב לופיט


...יתפקיז לשכ / תונוא ןיא ואר

2000 רבוטקוא
ליעומ תיללח-ךות הקרזהב לופיט
.החלצהל הכוז (םיבלשב תונתינה) הקרזהב תופורתב לופיט
,םירבג 625-ב החלצהב ולפיט ביבא-לת תטיסרבינואב םירקוח
םילוקוטורפ 4 ללכ לופיטה .הפקיז תויעבב וקלש ,65 דע 25 ינב
ןיידע םאו 1 לוקוטורפב לופיטב ולחה םילפוטמה .תוקירז ןתמב
.אבה לוקוטורפל ורבעוה הרידח תייעבמ ולבס

,םילופיט 3 רחאל בויחב וביגה 1 לוקוטורפב םילפוטמהמ 66.4%
רחאל 42.6%-ו ןושארה לופיטה רחאל 48.7% בויחב וביגה םהמ
.הנושארה הנמה רחאל באכ לע וחוויד 48.5% .ינשה לופיטה
.ןולשיכ לע 2.4% וחוויד ,םילוקוטורפה לכב ולפוטש םילפוטמהמ


2005 ראוני
בל תקיפס-יא תמצמצמ הרגאיו
The Johns Hopkins Uni. School of Medicine ירקוח
הפורתה :הרגאיו יכ םירבכעב יוסינב וליג ב"הרא דנלירמ
(Overgrowth) רתי לודיג תעינמב רוזעל הייושע תונוא-ןיאל
.בל-תלחמ לש םיגוס רפסממ תרכומה העפות ,בלה לש

תנייפאמ (Hypertrophy) היפורטופיהכ תרכומה העפותה
.תינלטק תויהל הלולעו (Heart Failure) בל תקיפס-יא
קוריפב ברועמ רשא םיזנא לש ותלועפ תאכדמ הרגאיוה
.בלה לש ולודיגל יעבט םלבכ תשמשמה הלוקלומ

Nature Medicine


2006 ראוני
תימכסיא תיטפוא היתפוריונל הרושק הרגאיו
שומישהש וליג ב"הרא םהגנימרב U. of Alabama ירקוח
תיטפוא היתפוריונב תוקלל ןוכיס לידגמ הרגאיו הפורתב
(Non-Arteritic Ischemic Optic Neuropathy/NAION)
ולאב םג הארנכו בלה רירש םטוא לש רבע םע םירבגב
.םד-ץחל רתימ םילבוסה

ברקב וכרע םה ותוא ינופלט רקס תרזעב ,וליג םירקוחה
ושמש רשא םירחא 38-ו וז הלחממ םילבוסה םירבג 38
ולאב 10.7 יפ ןוכיסב לודיגב רבודמ יכ ,תרוקיב תצובקכ
.םד-ץחל רתימ םילבוסב 7 יפו היתפוריונב םילוחה

British Journal of Ophthalmology

2006 סרמ
תונוא ןיאל לצב תפילקמ םידיאונובלפ הקשמ
םידיאונובלפ לש תיביטקא-ויבה םתוליעפ תא ןחבש רקחמ
םידיאונובלפ ליכמה FRS 1000 הקשמה יכ אצמ םדא-ינבב
דוקפיתב יופצ יתלב רופיש םיגדה לצב תפילקמ וצומ רשא
.ירבגה ינימה

תא ליכמ רשא ,הז יוצימב PDE 5A םיזנאהש ררבתה
בכעמה אוה ,ןיטצרווק יטנדיסקוא-יטנאה דיאונובלפה
הלועפ ,Phosphodiesterase 5A םיזנאה תוליעפ תא
.הפקיזה ךילהתב תינויח

PubMed

2006 יאמ
הנישב המישנ םוד ילוחב תונוא-ןיא
םירבג ב"הרא קרוי-וינ Cornell University-מ םירקוח ירבדל
,(Sleep Apnea) הנישה ןמזב המישנ םוד תויעבמ םילבוסה
.יתפקיז לשכמ םג ,ללכ-ךרדב ,םילבוס

םהב ,הניש תאפרמב ורקיב רשא םירבג 50 ופתתשה רקחמב
םהמ 80%-ו הנישב המישנ םודמ םילבוסכ ונחבוא רשא 30
םודמ ולבס אל רשא שיא 20 ךותמ .יתפקיז לשכמ םג ולבס
.יתפקיז לשכב םיקולכ 4 קר ונחבוא הנישב המישנ

Urology


2007 ראורבפ
יתפקיז לשכ םצמצמ םייח ןונגיס יוניש
רקחמב ,ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Hospital ירקוח
יושע םייחה ןונגיס יוניש יכ וליג ,םירבג 2,126 ופתתשה וב
.יתפקיז לשכ ןיטקהל וא עונמל
םיעצמאו תינפוג תוליעפ תרבגה ,תינדפק תיטטאיד הטילש
ןוכיס םצמצל םייושע תירלוקסו-וידרק הלחמ םיענומה םירחא
.יתפקיז לשכל

American Journal of Medicine


2007 ראורבפ
יתפקיז לשכל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
University of Chicago's Dep. of Sociology ירקוח
הבריק ילעב ,תינפוג הניחבמ םיליעפה םירבגa ואצמ ב"הרא
תחפומ ןוכיסב םייוצמ ההובג הלכשה ילעבו ןגוז תונבל הבוט
.יתפקיז לשכב תוקלל

םתוא םיינופלט תונויאר לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.םירבג 2,100-מ רתויל וכרע םה

The Journal of Sexual Medicine


2007 ראורבפ
תינומרעה תתירכ רחאל םיבצע תלתשה
(Bilateral Cavernous Nerve Grafts) תידיצ-וד םיבצע תלתשה
תתירכ ינפל ארבג חוכ ילעב ויהש םירבגל תרשפאמ תבחרנ
תינומרעה ןטרס תובקעב (Radical Prostatectomy) תינומרעה
.םתונוא ןיאמ ששואתהלו

ב"הרא Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ירקוח
םירבג 44 ופתתשה וב רקחמ תובקעב ולא םיאצממל ועיגה
ךרע הניקת הפקיזל דע תוששואתהה ןמז ךשמ .ךכ ולפוטש
,תופורת תליטנב ךרוצ אלל ,חותינה תחלצה רועישו םינש 5-כ
.34% היה

The Journal of Urology


2007 ינוי
הפקיזה לע םינומיר ץימ תעפשה
ותוליעי תא ונחב ב"הרא סליה ילרב Male Clinic-ב םירקוח
םירבג 53-ב הפקיז רופישל יעצמאכ םינומיר ץימ לש ותוחיטבו
.ןותמ דע לק יתפקיז לשכמ ולבסש

הנבנש דדמל םאתהב רופיש ומיגדהש ,םילפוטמה 42 ךותמ
שיא 25 וחוויד ,רקחמב םיפתתשמה ואלמ ותוא ןולאש יפ-לע
.הקשמה תייתש רחאל דיימ דוקפיתב רופיש לע

International Journal of Impotence Research


2007 ילוי
הפקיזב תויעבב ליעומ םינומיר ץימ
...ץימ


2007 רבוטקוא
העימש ןדבואו הפקיז תייעבל תופורת
שומישש הריהזמ (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
Inhibitors (PDE-5) Phosphodiesterase 5 תופורתב
ןדבואב רבדה אטבתמ םירקמ המכב .העימש ןדבואל רושק
ומכ םינימסתב הוולמ הזשכ ,התשלחהב וא העימש
.(Dizziness) תרוחרחסו (Vertigo) וגיטרו ,סוטיניט / ןוטניט

םירושק ואצמנ רשא םירקמ 29 תובקעב הצפוה הרהזהה
(Cialis) סילאיס ,(Viagra) הרגאיו תופורתב שומישל
העימשה ןדבוא היה םירקמהמ 33%-ב .(Levitra) הרטיולו
םרוגה םא רורב הז ןיא ןיידע עדימב רוסחמ ללגב .ינמז
םע דחי בוליש לש האצות אוהש וא דבלב יתפורת אוה
.םיפסונ םימרוג

MedWatch


2007 רבמצד
ןוסניקרפ תלחמל רתי ןוכיסו יתפקיז לשכ
(Autonomic Nervous System) תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
טלשנה ,יתפקיז לשכמו ןוסניקרפ תלחממ תופוכת תעפשומ
ירקוח לש םהירבדל .תורקל ןוכיסב ןכל יוצמו הדי-לע
הלאשה ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health
םימוטפמיסה תא םידקמ יתפקיז לשכ םאה איה הבושחה
.ןוסניקרפ תלחמ לש

וב ,1986 תנשמ םדוק לודג רקחממ עדימ ופסא םירקוחה
יפתתשמ .ןוסניקרפב םילוח םניאש םירבג 32,616 ופתתשה
הפקיז תויעבל עגונה ןולאש (2000 תנשב) ואלימ רקחמה
.תונוש תופוקתב םלצא

American Journal of Epidemiology


2008 יאמ
םייתרכוסב בל-תלחמל ןוכיס לידגמ יתפקיז לשכ
(םירבג 2,306 ופתתשה וב) גנוק גנוה וכרענש ,םירקחמ ינש
2-גוס תרכוס ילוח ונחבש ,(םירבג 291 תופתתשהב) הילטיאבו
םייח תנכסמ בל-תלחמ תוזחל לולע יתפקיז לשכ יכ ואצמ
.2-גוס תרכוסמ םילבוס רשא םירבגב תינלטק וא

,יתפקיז לשכמ םילבוסה ולא ,2-גוס תרכוס ילוח ןיבש ררבתה
ימואתפ בל םוד ומכ ,ירלוקסו-וידרק עוראל ןוכיס רתיב םייוצמ
.ץבשו בל ףקתה ,(Sudden Cardiac Death)

ןיינע תא ררבל תרכוס ילוח םירבגב םילפטמה םיאפור לע
ןוכיסה ימרוגב לפטלו םהילפוטמ םע יתפקיזה לשכה
םדב םינמוש רתי ומכ ,םילפוטמב םימייקה ,םיירלוקסו-וידרקה
.תויביסרגאב ,םד-ץחל רתיבו (Dyslipidemia)

ירלוקסו-וידרק עוריאל רבגומה ןוכיסה יכ םיחוודמ םירקוחה
.םירחא ןוכיס ימרוגלו ליגל רושק וניאו 58% רועישב וניה

Journal of the American College of Cardiology


2008 ילוי
?תיעבט הרגאיו - חיטבא
חיטבא ב"הרא A&M University Texas-מ םירקוח ירבדל
,רתיה ןיב ,ליכמ חיטבאה .הרגאיול המודב םדה-ילכ לע עיפשמ
,םדה-ילכ תא הביחרמו הפרמה ןילורטיצ ונימאה תצמוח תא
תורחא תופורתו הרגאיוה ידי-לע תגשומה העפשהל המודב
.יתפקיז לשכב לופיטל תושמשמה

- ןיניגרא ונימאה תצמוחל ףוגב תכפוה ןילורטיצ ונימאה תצמוח
הארנ .םדה-ילכ תא הפרמה ןקנחה תצומחתל םידקמ ןמס
תישממ העפשה םשלש ןוויכ ,העושיה אובת אל הז רוקממש
.חיטבא לש דאמ תולודג תויומכ ךורצל היהי םדה-ילכ לע

The Journal of Sexual Medicine


2008 ילוי
םיינפוא יבכור םירבגב ןימ תויעב
...יאפור


2008 טסוגוא
החכיש תומרוג הפקיז רופישל תופורת
סילאיס ,הרגאיו) הפקיז רפשל ודעונש תופורתה שולש לע
החכישל עגונב הרהזא תפרוצמה תיוותב לילכהל (הרטיולו
(Transient Global Amnesia/TGA) לובליבו תפלוח תיללכ
רתוי אל ךוראל הלולע וז הרידנ העפות .םורגל תולולע ןהש
.תורחא תויעבל תמרוג הניאו םוימ

WebMD


2009 ראורבפ
םיריעצב בל-תלחמל ןוכיס ליפכמ יתפקיז לשכ
םיווחה םירבגש ואצמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
תוקלל 80%-ב הובגה ןוכיסב םייוצמ םתוריעצב יתפקיז לשכ
.תאז םייוח םניאש ולא תמועל ,םיילילכ םיקרוע תלחמב

דע 40 םיליגה ןיב ךכמ ועגפנ רשא םירבג יבגל לדג הז ןוכיס
,רקחמב .תיטסונגורפ/תיתיזחת תוחפ וז העפות םישישקבו 49
.םירבג 1,400 ופתתשה ,םינש 10 ךשמנש

Mayo Clinic Proceedings


2009 סרמ
יתפקיז לשכ דגנ יתרפוג ןמימ
זעה וחיר לשב רכומה ,(Hydrogen Sulfide) יתרפוג ןמימ
השדח הפורתב שמשל יושע ,תוחורס םיציב חיר ריכזמה
.יתפקיז לשכ דגנ

תבחרהב וביגה ,הז רמוח וקירזה םהל ,םיפוקו םירבכע
ירקוח .םדא-ינבב הסונ םרט רבדה ךא ,הפקיזבו םד-ילכ
הז רמוח תעפשה וקדב הילטיא University of Naples
תבוגת יכ ררבתהש רחאל ,ירכזה ןימה רביא תמקר לע
.המוד הז רמוחל םדא-ינבו םייח-ילעב

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 רבמבונ
םירבגב תוינימ תויעבל םרוג לונפסיב
A לונפסיב יכ וליג ןיס Kaiser Permenante inst. ירקוח
תוזירא ןופידו קיטסלפ יקובקב רוצייב שמשמה רמוח -
.םירבגב תויתועמשמ תוינימ תויעב םורגל לולע - םירומיש

הז רמוחל עבק ךרד ופשחנש םידבוע יכ ואצמ םירקוחה
דוקפיתב תויעבל 7 יפ ןוכיס רתיב ואצמנ םתדובע םוקמב
ולא םידבוע .הז רמוחל ופשחנ אלש ולא תמועל ,ינימה
ףחדל ,יתפקיז לשכל ,4 יפ רועישב ,ןוכיס רתיב םייוצמ
.הכיפש תויעבל 7 יפ ןוכיסלו דורי ינימ

Human Reproduction


2009 רבמבונ
(1) םלה ילג תועצמאב יתפקיז לשכב לופיט
םלה ילגב לופיט וליג הפיחב ם"במר יאופרה זכרמה יאפור
.יתפקיז לשכב לופיטל חוטבו ליעי וניה הכומנ המצועב
בקע יתפקיז לשכמ םילבוסה םירבג 20 ופתתשה יוסינב
הרוצה - (Vasculogenic ED) םדה-ילכ לש יוקל דוקפית
.הייעבה לש רתויב הצופנה

לופיט ללכו תועובש 3 ךשמנ רשא) רקחמב םיפתתשמה
ולבסש (תועובש 3 רחאל ףסונ בבסו עובשב םיימעפ
12 ורבצ ,תוחפל הנש יצח ךשמב יתפקיז לשכ תייעבמ
םירבג 15 .יתפקיזה דוקפיתה דדמב 20 ךותמ תודוקנ 12
.תודוקנ 7.1 תב המישרמ תפסותב לופיטה תא ומייס
.יאוול תועפות לכ ויה אל לופיטל

12th Annual Meeting of the European Society
for Sexual Medicine


2010 ראוני
יתפקיז לשכו החונמה תורסח םיילגרה תנומסת
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School ירקוח
םיילגרה תנומסת לש םימוטפמיס םיווח רשא םירבגש
15 (Restless Legs Syndrome/RLS) החונמה תורסח
יתפקיז לשכל לופכ ןוכיסב םינותנ שדוחב רתוי וא םימעפ
תורסח םיילגרה תנומסתמ םילבוס םניאש םירבג תמועל
סקדניאל ,ליגל רושק וניאו יאמצע הז רשק .החונמה
תודרחל ,ןואכיד תודגונ תופורתב שומישל ,ףוגה תסמ
.RLS-ל םירחא ןוכיס ימרוגלו

,(HPFS) םדוק לודג רקחממ וחקלנ וינותנש ,רקחמב
,םייניש יאפור) האופרה םוחתמ םירבג 23,119 ופתתשה

ןולאש ואלמ רשא 75 דע 40 ינב ('דכו םיטסירטמוטפא
.םייתנש ידמ

Sleep


2010 סרמ
ןרואה תפילק תיצמתב ךשמתמ שומיש
תונוא ןיאל ןיניגרא םע
תלעותהש םירסומ הינטירב Horphag Research UK ירקוח
בולישב ןרואה ץע תפילקב (םישדוח 6 דע) ךשמתמ שומישב
.לטינ הז ףסות דוע לכ תכשמנ ,ןיניגרא ונימאה תצמוח

תעפשה םא קודבל ודעונו תועובש 6 דע וכשמנש ,םירקחמה
םע םירבג ברקב רופיש וארה ,ןמזה םע תטעמתמ ףסותה
ינב םירבג 124 ופתתשה רקחמב.הנותמ דע הלק תונוא ןיא
.הנש 50 דע 30

BJU International


2010 לירפא
ינימ קשחו ןורטסוטסט םיתיחפמ םיניטאטס
...רקחמ


2010 יאמ
(2) םלה-ילג תועצמאב יתפקיז לשכב לופיט
...רקחמ


2010 ינוי
תינימה תואירבב תעגופ רתי תנמשה
Inst. Nat.l de la Sante et de la Recherche Med. ירקוח
12,364 לש תינימה םתוגהנתה תא ונחב רשא ,תפרצ סירפ
,ילמרונ לקשמ ילעב םקלח) 69 דע 18 ינב םישנ םירבג
ואצמ (תינלוח הנמשה ילעב ראשהו ףדוע לקשמ ילעב םירחא
םתואירב לע תילילש העפשה תויהל הלולע רתי תנמשהלש
.םישנא לש תינימה

ךומנ יוכיס היה רתי לקשמ תולעב םישנל יכ ואצמ םירקוחה
םינורחאה םישדוחה 12-ב ןימ יסחיל ףתוש אוצמל 30%-ב
.70%-ב ךומנ היה יוכיסה רתי לקשמ ילעב םירבגלו
2.5 יפ הובג יוכיס היה רתי לקשמ םע םירבגל יכ םג אצמנ
.ילמרונ לקשמ ילעב םירבג תמועל תונוא ןיאב תוקלל

BMJ


2010 ילוי
ינימ עגמב תורבעומה תולחמו הפקיזל תופורת
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
ןיא/יתפקיז לשכב לופיטל תופורתב םישמתשמה םירבגש
ינימ עגמב תורבעומב תולחממ רתוי םילבוס תונוא
רקחמה ינותנ .(Sexually Transmitted Diseases/STDs)
1997-מ תורבח 44-ל ושגוה רשא חוטיב תועיבת לע וססבתה
.הלעמו 40 ינב םירבג 1,410,806 ופתתשה רקחמב.2006 דע

Annals of Internal Medicine


2010 טסוגוא
הפקיזבו ןתש ןתמב תויעבו תינומרעה תייספויב
...היספויב


2010 רבוטקוא
ןימ תויעבל תומרוג תוחרקתה דגנ הפורת
...דירטסניפ


2011 סרמ
הפקיז תויעבו םיבאכ יככשמב עובק שומיש ןיב רשקה
תחפשממ םיבאכ יככשמב תועיבקב םישמתשמ רשא םירבג
ןיריפסא ומכ ,(NSAIDs) םיילדיאורטס םניאש תקלד ידגונ
רתוי הפקיז תויעבב םינכתסמ (Ibuprofen) ןפורפוביאו
5% יכ אצמנ .הז תופורת גוסב םישמתשמ םניאש ולאמ
םישמתשמה הלעמו 65 ינבמ 25% דעו 40 ינב םירבגהמ
.הפקיז תויעבב םיקול ולא תופורתב

The Journal of Urology


2011 רבמטפס
הפקיז תויעב םירפשמ האירב הנוזתו תינפוג תוליעפ
ירקוח ועציב םתוא ,םימדוק םירקחמ חותינו תבחרנ הריקס
ימרוג תנטקהלש הארמ ,ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic
ידי-לע ,םד-ילכו בל תולחמ/תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה
העפשה שי ,הנוזתה ילגרה רופישו תינפוגה תוליעפה תלדגה
וללכנ הריקסב .הפקיז תויעבל ןוכיסה תנטקה לע תיבויח
.םילפוטמ 740 ופתתשה םהב םירקחמ 6

Archives of Internal Medicine


2011 רבוטקוא
תונוא ןיאל ליעומ וניא ןורטסוטסט
...רקחמ


2011 רבמבונ
יתפקיז יוקילל ןוכיסו תופורת לש לודג רפסמ
Kaiser Permanente Los Angeles Med. Center-ב רקחמ
ןוכיסהש אצמ ,םירבג 37,712 ופתתשה וב ,ב"הרא הינרופילק
לפוטמה לטונ ןתוא תופורתה רפסמל תיסחי לדג יתפקיז יוקילל
שומיש ומכ ,תויוארה תוביסהמ ולטינ תופורתה לכ םא םג ,לדג
תוינגוכיספ תופורתב שומישו םד-ץחל רתיב לופיטל תופורתב
.(Psychogenic Medications)

BJU International


2012 ראורבפ
תונוא ןיאל ןוכיס רתיו רועה לש המתסא
רתיב אצמיהל םילולע רועה לש המתסאמ םילבוסה םירבג
רוע תוקלדמ םילבוסה םירבגש ןעטנ רבעב .תונוא ןיאל ןוכיס
תונוא ןיאל ןוכיס רתיב םינותנ ,סיזאירוספ ומכ ,תומיוסמ
.םירחא םירבג תמועל

רשק םויק וקדב רשא ןאווייט Taipei Medical Uni. ירקוח
3,997 והיז חוטיב תורבח ינותנ ךותמ תונוא ןיאו המזקא ןיב
תונוא ןיאמ םילבוסכ הנורחאל ונחבואש (11%-כ) םירבג
.הייעבה אלל ליג ותוא ינב םירבג 20,000-ו

Journal of Sexual Medicine


2012 לירפא
תונוא ןיאל הליעיו החוטב ליפנווא
Medical School of Chonbuk National Uni.-ב רקחמ
החוטב הניה (Avanafil) ליפנווא הפורתה יכ אצמ האירוק
הפורתה יכ םירסומ םירקוחה .תונוא ןיאב לופיטל הליעיו
30 דע 20 ךותב םדב איש תמרל העיגמו תוריהמב תגפסנ
.תוקד
.התייה הפורתב שומישל התוולנש תירקיעה יאוולה תעפות
תחת הפורתה קוויש תא רשיא ב"הראב FDA-ה תומדאה
תוקד 30 ,ךרוצל םאתהב וניה הב שומישה .Stendra םשה
.תינימה תוליעפה ינפל

BJU International


2012 רבוטקוא
הנרקהב לופיט בקע תונוא ןיא תענומ הרגאיו
Memorial Sloan-Kettering Cancer Cen.-ב רקחמ
היושע הרגאיו יכ אצמ םייתנש ךשמנש ב"הרא קרוי-וינ
םילפוטמה םירבג רובע תונוא ןיאל ענומ לופיטכ שמשל
םקוממ תינומרעה ןטרס דגנ הנרקהב
.תורורג אלל = (Localized Prostate Cancer)

םנוא תא ודביא רשא םירבגהמ זוחא 70 דע 60 יכ עודי
שומישל תודוה דקפתל ובש הנרקהב לופיט תובקעב
.ךכל ודעונש תורחא תופורתבו הרגאיוב

הנתינש תימוי הלולג) הרגאיוהש אוה הז הרקמב ינושה
לופיטה רחאלו ךשמב ,ינפל הנתינ (םישדוח 6 ךשמב
ינימה דוקפיתל סיסבה םיחוודמ םירקוחה .הנרקהב
.ןיוצמ היה רקחמה יפתתשמ לכ ברקב

American Society for Radiation Oncology
(ASTRO) 54th Annual Meeting


2012 רבמבונ
תונוא ןיאב יטרדנטס לופיטל ןורטסוטסט + הרגאיו
...רקחמ


2013 יאמ
תונוא ןיאב םינכסמ םיבאכ יככשמ
וב ב"הרא Science Uni. & Oregon Health-ב רקחמ
בג יבאכמ םילבוסה 69 דע 60 ינב םירבג 11,327 ופתתשה
(Painkillers) םיבאכ יככשמב עבק ךרד שומיש יכ אצמ
לידגמ ,(Opioids) םידיאויפוא םינוכמ רשא ,םשרמ יפל
ינב םיריעצ תמועל 14 יפ ולא םירבגב תונוא ןיאל ןוכיס
.29 דע 18

Spine


2014 סרמ
הובג לורטסלוכ םע םירבגב הפקיז םירפשמ םיניטאטס
יזר'ג וינ Cardiovascular Institute-ב םירקחמ 11 תריקס
הפקיזה תא רפשל םייושע םיניטאטס יכ התלעה ב"הרא
םיריהזמ םירקוחה .םדב ההובג לורטסלוכ תמר םע םישישקב
םימוטפמיס אלל ,הפקיז םשל םיניטאטסב שומיש ינפמ
.תירלוקסו-וידרק הלחמל

The Journal of Sexual Medicine


2014 רבוטקוא
בלה לע םיניגמ הימודו הרגאיו
בלה לע ןגהל יושע הרגאיו תועצמאב חווט ךורא ימוי לופיט
.יאוול תועפות טעמ םע ,בל תלחמ לש םינושה היבלשב
םג שמשמה ,(PDE5i) הרגאיוב ליעפה ירקיעה ביכרמה
לש ותוליעפ תא ענומ ,הפקיזה רופיש םשל תורחא תופורתב
.ןיפב קלחה רירשה תמקר תייפרה תא ענומה PDE5 םיזנאה

הזילנא-הטמב ,הילטיא אמור Sapienza University ירקוח
ועצובש םירקובמ םייארקא םירקחמ לש (Meta-Analysis)
םהב) םירקחמ 24 םכותמ ורתיא ,2014 יאמו 2004 ראוני ןיב
תעפשהב תיאופר תלעות ואצמש (םילפוטמ 1,622 ופתתשה
.בלה יעוציב לע PDE5i

BMC Medicine

.