תושדח - יתפקיז לשכ/תונוא ןיא
Impotence - News

יתפקיז לשכו חונמ תורסח םיילגר
תונוא ןיא דגנ ןרואה ץע תפילק
ןורטסוטסט םידירומ םיניטאטס
(2) םלה-ילגב יתפקיזב לופיט
תוינימב תעגופ רתי תנמשה
ינימ עגממ תולחמו הפקיזל תופורת
הפקיז תויעבו תינומרעה תייספויב
תויעבל תומרוג תוחרקתהל הפורת
הפקיזו באכ יככשמב עבק שומיש
האירב הנוזתו תינפוג תוליעפ
תונוא ןיאל ליעומ וניא ןורטסוטסט
יתפקיז יוקילו תובר תופורת
תונוא ןיאו רועה לש המתסא
תונוא ןיאל הליעיו החוטב ליפנווא
הנרקהב לופיטמ תונוא ןיא דגנ 'גאיו
תונוא ןיאל ןורטסוטסט םע הרגאיו
תונוא ןיאב םינכסמ םיבאכ יככשמ
הפקיז םירפשמ םיניטאטס
בלה לע םיניגמ הימודו הרגאיו
תיללח-ךות הקרזהב לופיט
בל תקיפס-יא תמצמצמ הרגאיו
תימכסיא-טפוא היתפוריונו 'גאיו
תונוא ןיאל לצב תפילקמ הקשמ
הנישב המישנ םודו תונוא-ןיא
יתפקיז לשכו םייח ןונגיס יוניש
ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
התירכ רחאל םיבצע תלתשה
1 הפקיז תויעבל םינומיר ץימ
2 הפקיז תויעבל םינומיר ץימ
העימש ןדבואו הפקיזל תופורת
ןוסניקרפ תלחמו יתפקיז לשכ
בל-תלחמו יתפקיז לשכ
?תיעבט הרגאיו - חיטבא
םיינפוא יבכורב ןימ תויעב
החכיש תומרוג הפקיזל תופורת
בל-תלחמב ןכסמ יתפקיז לשכ
יתפקיז לשכ דגנ יתרפוג ןמימ
ןימ תויעבל םרוג לונפסיב
(1) םלה ילגב vפקיזב לופיט


...יתפקיז לשכ/תונוא ןיא ואר

2000 רבוטקוא
ליעומ תיללח-ךות הקרזהב לופיט
.החלצהל הכוז (םיבלשב תונתינה) הקרזהב תופורתב לופיט
,םירבג 625-ב החלצהב ולפיט ביבא-לת תטיסרבינואב םירקוח
םילוקוטורפ 4 ללכ לופיטה .הפקיז תויעבב וקלש ,65 דע 25 ינב
ןיידע םאו 1 לוקוטורפב לופיטב ולחה םילפוטמה .תוקירז ןתמב
.אבה לוקוטורפל ורבעוה הרידח תייעבמ ולבס
,םילופיט 3 רחאל בויחב וביגה 1 לוקוטורפב םילפוטמהמ 66.4%
רחאל 42.6%-ו ןושארה לופיטה רחאל 48.7% בויחב וביגה םהמ
ןיבמ .הנושארה הנמה רחאל באכ לע וחוויד 48.5% .ינשה לופיטה
.ןולשיכ לע 2.4% וחוויד ,םילוקוטורפה לכב ולפוטש ,םילפוטמה לכ


2005 ראוני
בל תקיפס-יא תמצמצמ הרגאיו
The Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
-ןיאל הפורתה :הרגאיו יכ םירבכעב יוסינב וליג ב"הרא דנלירמ
,בלה לש (Overgrowth) רתי לודיג תעינמב רוזעל הייושע תונוא
.בל-תלחמ לש םיגוס רפסממ תרכומה העפות
-יא תנייפאמ (Hypertrophy) היפורטופיה םשב תרכומה העפותה
.תינלטק תויהל הלולעו (Heart Failure) בל תקיפס
הלוקלומ קוריפב ברועמ רשא םיזנא לש ותלועפ תאכדמ הרגאיוה
.בלה לש ולודיגל יעבט םלבכ תשמשמה

Nature Medicine


2006 ראוני
תימכסיא תיטפוא היתפוריונל הרושק הרגאיו
יכ וליג ב"הרא םהגנימרב University of Alabama-ב םירקוח
תיטפוא היתפוריונב תוקלל ןוכיס לידגמ הרגאיו הפורתב שומישה
(Non-Arteritic Ischemic Optic Neuropathy/NAION)
םילבוסה ולאב םג הארנכו בלה רירש םטוא לש רבע םע םירבגב
.םד-ץחל רתימ
םירבג 38 ברקב וכרע םה ותוא ינופלט רקס תרזעב ,וליג םירקוחה
יכ ,הרקב תצובקכ ושמש רשא םירחא 38-ו וז הלחממ םילבוסה
7 יפו היתפוריונב םילוחה ולאב 10.7 יפ ןוכיסב לודיגב רבודמ
.םד-ץחל רתימ םילבוסב

British Journal of Ophthalmology

2006 סרמ
תונוא ןיאל לצב תפילקמ םידיאונובלפ הקשמ
-ינבב םידיאונובלפ לש תיביטקא-ויבה םתוליעפ תא ןחבש רקחמ
וצומ רשא םידיאונובלפ ליכמה FRS 1000 הקשמה יכ אצמ םדא
.ירבגה ינימה דוקפיתב יופצ יתלב רופיש םיגדה לצב תפילקמ
דיאונובלפה תא ליכמה ,הז יוצימב PDE 5A םיזנאה יכ ררבתה
םיזנאה תוליעפ תא בכעמה אוה ,ןיטצרווק יטנדיסקוא -יטנאה
.הפקיזה ךילהתב תינויח הלועפ ,Phosphodiesterase 5A

PubMed

2006 יאמ
הנישב המישנ םוד ילוחב תונוא-ןיא
םירבג ב"הרא קרוי-וינ Cornell University-מ םירקוח ירבדל
,(Sleep Apnea) הנישה ןמזב המישנ םוד תויעבמ םילבוס רשא
.יתפקיז לשכמ םג ,ללכ-ךרדב ,םילבוס
םהב ,הניש תאפרמב ורקיב רשא םירבג 50 ופתתשה רקחמב
ולבס םהמ 80%-ו הנישב המישנ םודמ םילבוסכ ונחבוא רשא 30
הנישב המישנ םודמ ולבס אלש שיא 20 ךותמ .יתפקיז לשכמ םג
.יתפקיז לשכב םיקולכ 4 קר ונחבוא

Urology


2007 ראורבפ
יתפקיז לשכ םצמצמ םייח ןונגיס יוניש
וב רקחמב ,ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Hospital ירקוח
וא עונמל יושע םייחה ןונגיס יוניש יכ וליג ,םירבג 2,126 ופתתשה
.יתפקיז לשכ ןיטקהל
םירחא םיעצמאו תינפוג תוליעפ תרבגה ,תינדפק תיטטאיד הטילש
.יתפקיז לשכל ןוכיס םצמצל םייושע תירלוקסו-וידרק הלחמ םיענומה

American Journal of Medicine


2007 ראורבפ
יתפקיז לשכל ןוכיס הניטקמ תינפוג תוליעפ
University of Chicago's Department of Sociology ירקוח
הבריק ילעב ,תינפוג הניחבמ םיליעפ רשא םירבג יכ ואצמ ב"הרא
תוקלל תחפומ ןוכיסב םייוצמ ההובג הלכשה ילעבו ןגוז תונבל הבוט
.יתפקיז לשכב
םה םתוא םיינופלט תונויאר לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.םירבג 2,100-מ רתויל וכרע

The Journal of Sexual Medicine


2007 ראורבפ
תינומרעה תתירכ רחאל םיבצע תלתשה
(Bilateral cavernous nerve grafts) תידיצ-וד םיבצע תלתשה
תתירכ ינפל ארבג חוכ ילעב ויהש םירבגל תרשפאמ תבחרנ
תינומרעה ןטרס תובקעב (Radical Prostatectomy) תינומרע
.םתונוא ןיאמ ששואתהלו
ועיגה ב"הרא Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ירקוח
.ךכ ולפוטש םירבג 44 ופתתשה וב רקחמ תובקעב ולא םיאצממל
םינש 5-כ ךרע הניקת הפקיזל העגהל דע תוששואתהה ןמז ךשמ
.34% היה ,תופורת תליטנב ךרוצ אלל ,חותינה תחלצה רועישו

The Journal of Urology


2007 ינוי
הפקיזה לע םינומיר ץימ תעפשה
תאו ותוליעי תא וקדב ב"הרא סליה ילרבב Male Clinic-ב םירקוח
רשא םירבג 53-ב הפקיז רופישל יעצמאכ םינומיר ץימ לש ותוחיטב
.ןותמ דע לק יתפקיז לשכמ ולבס
יפ-לע הנבנש דדמל םאתהב רופיש ומיגדהש ,םילפוטמה 42 ךותמ
רופיש לע שיא 25 וחוויד ,רקחמב םיפתתשמה ואלמ ותוא ןולאש
.הקשמה תייתש רחאל דיימ דוקפיתב

International Journal of Impotence Research


2007 ילוי
הפקיזב תויעבב ליעומ םינומיר ץימ
...ץימ


2007 רבוטקוא
העימש ןדבואו הפקיז תייעבל תופורת
שומיש יכ הריהזמ (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
רושק Inhibitors (PDE-5) Phosphodiesterase 5 גוסמ תופורתב
וא העימש ןדבואב רבדה אטבתמ םירקמ המכב .העימש ןדבואל
,סוטינט/ןוטניט ומכ םינימסתב הוולמ הזשכ ,התשלחהב
.(Dizziness) תרוחרחסו (Vertigo) וגיטרו
שומישל םירושק ואצמנ רשא םירקמ 29 תובקעב הצפוה הרהזהה
.(Levitra) הרטיולו (Cialis) סילאיס ,(Viagra) הרגאיו תופורתב
עדימב רוסחמ ללגב .ינמז העימשה ןדבוא היה םירקמהמ 33%-ב
האצות אוהש וא דבלב יתפורת אוה םרוגה םא רורב הז ןיא ןיידע
.םיפסונ םימרוג םע בוליש לש

MedWatch


2007 רבמצד
ןוסניקרפ תלחמל רתי ןוכיסו יתפקיז לשכ
(Autonomic Nervous System) תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
טלשנ רשא ,יתפקיז לשכמו ןוסניקרפ תלחממ תופוכת תעפשומ
.תורקל ןוכיסב ןכל יוצמו הדי-לע
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח ירבדל
םימוטפמיסה תא םידקמ יתפקיז לשכ םאה איה הבושחה הלאשה
.ןוסניקרפה תלחמ לש
וב ,1986-ב ךרענש םדוק לודג רקחממ עדימ ופסא םירקוחה
םיפתתשמה .ןוסניקרפב םילוח םניאש םירבג 32,616 ופתתשה
םלצא הפקיז תויעבל עגונה ןולאש (2000 תנשב) ואלימ רקחמב
.תונוש תופוקתב

American Journal of Epidemiology


2008 יאמ
םייתרכוסב בל-תלחמל ןוכיס לידגמ יתפקיז לשכ
הילטיאבו (םירבג 2,306 ופתתשה וב) גנוק גנוהב ,םירקחמ ינש
יכ ואצמ 2-גוס תרכוס ילוח ונחבש ,(םירבג 291 ופתתשה וב)
תינלטק וא םייח תנכסמ בל-תלחמ תוזחל לולע יתפקיז לשכ
.2-גוס תרכוסמ םילבוס רשא םירבגב
,יתפקיז לשכמ םילבוסה ולא ,2-גוס תרכוס ילוח ןיב יכ ררבתה
ימואתפ בל םוד ומכ ,ירלוקסו-וידרק עוראל ןוכיס רתיב םייוצמ
.ץבשו בל ףקתה ,(Sudden Cardiac Death)

לשכה ןיינע תא ררבל תרכוס ילוח םירבגב םילפטמה םיאפור לע
,םיירלוקסו-וידרקה ןוכיסה ימרוגב לפטלו םהילפוטמ םע יתפקיזה
(Dyslipidemia) םדב םינמוש רתי ומכ ,םילפוטמב םימייקה
.תויביסרגאב ,םד-ץחל רתיבו
וניה ירלוקסו-וידרק עוריאל רבגומה ןוכיסה יכ םיחוודמ םירקוחה
.םירחא ןוכיס ימרוגלו ליגל רושק וניאו 58% רועישב

Journal of the American College of Cardiology


2008 ילוי
?תיעבט הרגאיו - חיטבא
חיטבא ב"הרא A&M University Texas-מ םירקוח ירבדל
,רתיה ןיב ,ליכמ חיטבאה .הרגאיול המודב םדה-ילכ לע עיפשמ
,םדה-ילכ תא הביחרמו הפרמה ןילורטיצ ונימאה תצמוח תא
רשא תורחא תופורתו הרגאיוה ידי-לע תגשומה העפשהל המודב
.יתפקיז לשכב לופיטל תושמשמ
- ןיניגרא ונימאה תצמוחל ףוגב תכפוה ןילורטיצ ונימאה תצמוח
.םדה-ילכ תא הפרמ רשא ןקנחה תצומחתל םידקמ ןמס
העפשה םשלש ןוויכ ,העושיה אובת אל הז רוקממש הארנ
.חיטבא לש דאמ תולודג תויומכ ךורצל היהי םדה-ילכ לע תישממ

The Journal of Sexual Medicine


2008 ילוי
םיינפוא יבכור םירבגב ןימ תויעב
...יאפור


2008 טסוגוא
החכיש תומרוג הפקיז רופישל תופורת
(הרטיולו סילאיס ,הרגאיו) הפקיז רפשל ודעונש תופורתה שולש לע
תפלוח תיללכ החכישל עגונב הרהזא תפרוצמה תיוותב לילכהל
.םורגל תולולע ןהש (Transient Global Amnesia/TGA) לובליבו
תויעבל תמרוג הניאו םוימ רתוי אל ךוראל הלולע וז הרידנ העפות
.תורחא

WebMD


2009 ראורבפ
םיריעצב בל-תלחמל ןוכיס ליפכמ יתפקיז לשכ
םיווח רשא םירבג יכ ואצמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח
תוקלל 80%-ב הובגה ןוכיסב םייוצמ םתוריעצ תעב יתפקיז לשכ
.תאז םייוח םניאש ולא תמועל ,םיילילכ םיקרוע תלחמב
49 דע 40 םיליגה ןיב ךכמ ועגפנ רשא םירבג יבגל לדג הז ןוכיס
ךשמנש ,רקחמב .תיטסונגורפ/תיתיזחת תוחפ וז העפות םישישקבו
.םירבג 1,400 ופתתשה ,םינש 10

Mayo Clinic Proceedings


2009 סרמ
יתפקיז לשכ דגנ יתרפוג ןמימ
ריכזמה זעה וחיר לשב רכומה ,(Hydrogen Sulfide) יתרפוג ןמימ
.יתפקיז לשכ דגנ השדח הפורתב שמשל יושע ,תוחורס םיציב חיר
םד-ילכ תבחרהב וביגה ,הז רמוח וקירזה םהל ,םיפוקו םירבכע
.םדא-ינבב הסונ םרט רבדה ךא ,הפקיזבו
הז רמוח תעפשה וקדב הילטיא University of Naples ירקוח
םייח-ילעב תבוגת יכ ררבתהש רחאל ,ירכזה ןימה רביא תמקר לע
.המוד הז רמוחל םדא-ינבו

Proceedings of the National Academy of Sciences


2009 רבמבונ
םירבגב תוינימ תויעבל םרוג לונפסיב
- A לונפסיב יכ וליג ןיס Kaiser Permenante institute ירקוח
- םירומיש תוזירא ןופידו קיטסלפ יקובקב רוצייב שמשמה רמוח
.םירבגב תויתועמשמ תוינימ תויעב םורגל לולע
םוקמב הז רמוחל עבק ךרד ופשחנש םידבוע יכ ואצמ םירקוחה
תמועל ,ינימה דוקפיתב תויעבל 7 יפ ןוכיס רתיב ואצמנ םתדובע
.הז רמוחל ופשחנ אלש םירחא
ףחדל ,יתפקיז לשכל ,4 יפ רועישב ,ןוכיס רתיב םייוצמ ולא םידבוע
.הכיפש תויעבל 7 יפ ןוכיסלו דורי ינימ

Human Reproduction


2009 רבמבונ
(1) םלה ילג תועצמאב יתפקיז לשכב לופיט
םלה ילגב לופיט הפיחב ם"במר יאופרה זכרמהמ םיאפור ירבדל
.יתפקיז לשכב לופיטל חוטבו ליעי וניה הכומנ המצועב
דוקפית בקע יתפקיז לשכמ םילבוסה םירבג 20 ופתתשה יוסינב
רתויב הצופנה הרוצה - (Vasculogenic ED) םדה-ילכ לש יוקל
.וז הייעב לש
םיימעפ לופיט ללכו תועובש 3 ךשמנ רשא) רקחמב םיפתתשמה
יתפקיז לשכ תייעבמ ולבסש (תועובש 3 רחאל ףסונ בבסו עובשב
דוקיתה דדמב 20 ךותמ תודוקנ 12 ורבצ ,תוחפל הנש יצח ךשמב
7.1 תב המישרמ תפסותב לופיטה תא ומייס םירבג 15 .יתפקיזה
.יאוול תועפות לכ ויה אל לופיטל .תודוקנ

12th Annual Meeting of the European Society for
Sexual Medicine


2010 ראוני
יתפקיז לשכו החונמה תורסח םיילגרה תנומסת
םירבגש םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School ירקוח
החונמה תורסח םיילגרה תנומסת לש םימוטפמיס םיווח רשא
שדוחב רתוי וא םימעפ 15 (Restless Legs Syndrome/RLS)
םילבוס םניאש םירבג תמועל יתפקיז לשכל לופכ ןוכיסב םינותנ
וניאו יאמצע אוה הז רשק .החונמה תורסח םיילגרה תנומסתמ
,ןואכיד דגנ תופורתב שומישל ,ףוגה תסמ סקדניאל ,ליגל רושק
.RLS-ל םירחא ןוכיס ימרוגלו תודרחל
ופתתשה ,(HPFS) םדוק לודג רקחממ וחקלנ וינותנש ,רקחמב
םיטסירטמוטפא ,םייניש יאפור) האופרה םוחתמ םירבג 23,119
.םייתנש ידמ ןולאש ואלימ רשא 75 דע 40 ינב ('דכו

Sleep


2010 סרמ
תונוא ןיאל ןיניגרא םע ןרואה תפילק תיצמתב ךשמתמ שומיש
שומישב תלעותה יכ םירסומ הינטירב Horphag Research UK ירקוח
ונימאה תצמוח בולישב ןרואה ץע תפילקב (םישדוח 6 דע) ךשמתמ
דע וכשמנש ,םירקחמה .לטינ הז ףסות דוע לכ תכשמנ ,ןיניגרא
,ןמזה םע תטעמתמ ףסותה תעפשה םא קודבל ודעונו תועובש 6
.הנותמ דע הלק תונוא ןיא םע םירבג ברקב רופיש וארה
.50 דע 30 ינב םירבג 124 ופתתשה רקחמב

BJU International


2010 לירפא
ינימ קשחו ןורטסוטסט םיתיחפמ םיניטאטס
...רקחמ


2010 יאמ
(2) םלה-ילג תועצמאב יתפקיז לשכב לופיט
...רקחמ


2010 ינוי
תינימה תואירבב תעגופ רתי תנמשה
Inst. National de la Sante et de la Recherche Med. ירקוח
םירבג 12,364 לש תינימה םתוגהנתה תא ונחב רשא ,תפרצ סירפ
לקשמ ילעב םקלח ,ילמרונ לקשמ ילעב םקלח) 69 דע 18 ינב םישנ
הלולע רתי תנמשהל יכ ואצמ (תינלוח הנמשה ילעב ראשהו ףדוע
.םישנא לש תינימה םתואירב לע תילילש העפשה תויהל
30%-ב ךומנ יוכיס היה רתי לקשמ תולעב םישנל יכ ואצמ םירקוחה
ילעב םירבגלו םינורחאה םישדוחה 12-ב ןימ יסחיל ףתוש אוצמל
.70%-ב ךומנ היה יוכיסה רתי לקשמ
תוקלל 2.5 יפ הובג יוכיס היה רתי לקשמ םע םירבגל יכ םג אצמנ
.ילמרונ לקשמ םע םירבג תמועל תונוא ןיאב

BMJ


2010 ילוי
ינימ עגמב תורבעומה תולחמו הפקיזל תופורת
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח
/יתפקיז לשכב לופיטל תופורתב םישמתשמ רשא םירבג יכ
ינימ עגמב תורבעומב תולחממ רתוי םילבוס תונוא ןיא
וססבתה רקחמה ינותנ .(Sexually Transmitted Diseases/STDs)
.2006 דע 1997-מ תורבח 44-ל ושגוה רשא חוטיב תועיבת לע
.הלעמו 40 ינב םירבג 1,410,806 ופתתשה רקחמב

Annals of Internal Medicine


2010 טסוגוא
הפקיזבו ןתש ןתמב תויעבו תינומרעה תייספויב
...היספויב


2010 רבוטקוא
ןימ תויעבל תומרוג תוחרקתה דגנ הפורת
...דירטסניפ


2011 סרמ
הפקיז תויעבו םיבאכ יככשמב עובק שומיש ןיב רשקה
ידגונ תחפשממ םיבאכ יככשמב תועיבקב םישמתשמ רשא םירבג
ןפורפוביאו ןיריפסא ומכ ,(NSAIDs) םיילדיאורטס םניאש תקלד
םניאש ולא רשאמ רתוי הפקיז תויעבב םינכתסמ (Ibuprofen)
ינב םירבגהמ 5% יכ אצמנ .תופורת לש הז גוסב םישמתשמ
םיקול ולא תופורתב םישמתשמה הלעמו 65 ינבמ 25% דעו 40
.הפקיז תויעבב

The Journal of Urology


2011 רבמטפס
הפקיז תויעב םירפשמ רתוי האירב הנוזתו תינפוג תוליעפ
ירקוח ועציב םתוא ,םימדוק םירקחמ לש םחותינו תבחרנ הריקס
ימרוג לש םתנטקהל יכ הארמ ,ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic
תלדגה ידי-לע ,םד-ילכו בל תולחמ/תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיסה
לע תיבויח העפשה שי ,הנוזתה ילגרה רופישו תינפוגה תוליעפה
םהב םירקחמ 6 וללכנ הריקסב .הפקיז תויעבל ןוכיסה תנטקה
.םילפוטמ 740 ופתתשה

Archives of Internal Medicine


2011 רבוטקוא
תונוא ןיאל ליעומ וניא ןורטסוטסט
...רקחמ


2011 רבמבונ
יתפקיז יוקילל ןוכיסו תופורת לש לודג רפסמ
Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center-ב רקחמ
יוקילל ןוכיסהש אצמ ,םירבג 37,712 ופתתשה וב ,ב"הרא הינרופילק
םג ,לדג לפוטמה לטונ ןתוא תופורתה רפסמל תיסחי לדג יתפקיז
תופורתב שומיש ומכ ,תויוארה תוביסהמ ולטינ תופורתה לכ םא
תוינגוכיספ תופורתב שומישו םד-ץחל רתיב לופיטל
.(Psychogenic Medications)

BJU International


2012 ראורבפ
תונוא ןיאל ןוכיס רתיו רועה לש המתסא
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע רועה לש המתסאמ םילבוס רשא םירבג
,תומיוסמ רוע תוקלדמ םילבוסה םירבג יכ ןעטנ רבעב .תונוא ןיאל
.םירחא םירבג תמועל תונוא ןיאל ןוכיס רתיב םינותנ ,סיזאירוספ ומכ
רשק םויק וקדב רשא ןאווייט Taipei Medical University ירקוח
םירבג 3,997 והיז חוטיב תורבח ינותנ ךותמ תונוא ןיאו המזקא ןיב
םירבג 20,000-ו תונוא ןיאמ םילבוסכ הנורחאל ונחבואש (11%-כ)
.הייעבה אלל ליג ותוא ינב

Journal of Sexual Medicine


2012 לירפא
תונוא ןיאל הליעיו החוטב ליפנווא
Medical School of Chonbuk National University-ב רקחמ
הליעיו החוטב הניה (Avanafil) ליפנווא הפורתה יכ אצמ האירוק
תוריהמב תגפסנ הפורתה יכ םירסומ םירקוחה .תונוא ןיאב לופיטל
.תוקד 30 דע 20 ךותב םדב איש תמרל העיגמו
.תומדאה התייה הפורתב שומישל התוולנש תירקיעה יאוולה תעפות
.Stendra םשה תחת הפורתה קוויש תא רשיא ב"הראב FDA-ה
.תינימה תוליעפה ינפל תוקד 30 ,ךרוצל םאתהב וניה הב שומישה

BJU International


2012 רבוטקוא
הנרקהב לופיט בקע תונוא ןיא תענומ הרגאיו
קרוי-וינ Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-ב רקחמ
לופיטכ שמשל היושע הרגאיו יכ אצמ םייתנש ךשמנש ב"הרא
ןטרס דגנ הנרקהב םילפוטמה םירבג רובע תונוא ןיאל ענומ
.תורורג אלל = (Localized Prostate Cancer) םקוממ תינומרעה
תובקעב םנוא תא ודביאש םירבגהמ זוחא 70 דע 60 יכ עודי
תופורתבו הרגאיוב שומישל תודוה דקפתל ובש הנרקהב לופיט
.ךכל ודעונש תורחא
ךשמב הנתינש תימוי הלולג) הרגאיוהש אוה הז הרקמב ינושה
םירקוחה .הנרקהב לופיטה רחאלו ךשמב ,ינפל הנתינ (םישדוח 6
היה רקחמה יפתתשמ לכ ברקב ינימה דוקפיתל סיסבה םיחוודמ
.ןיוצמ

American Society for Radiation Oncology (ASTRO)
54th Annual Meeting


2012 רבמבונ
תונוא ןיאב יטרדנטס לופיטל ןורטסוטסט + הרגאיו
...רקחמ


2013 יאמ
תונוא ןיאב םינכסמ םיבאכ יככשמ
ופתתשה וב ב"הרא Science Uni. & Oregon Health-ב רקחמ
שומיש יכ אצמ בג יבאכמ םילבוסה 69 דע 60 ינב םירבג 11,327
םינוכמ רשא ,םשרמ יפל (Painkillers) םיבאכ יככשמב עבק ךרד
14 יפ ולא םירבגב תונוא ןיאל ןוכיס לידגמ ,(Opioids) םידיאויפוא
.29 דע 18 ינב םיריעצ תמועל

Spine


2014 סרמ
הובג לורטסלוכ םע םירבגב הפקיז םירפשמ םיניטאטס
ב"הרא יזר'ג וינ Cardiovascular Institute-ב םירקחמ 11 תריקס
םע םישישקב הפקיזה תא רפשל םייושע םיניטאטס יכ התלעה
שומיש ינפמ םיריהזמ םירקוחה .םדב ההובג לורטסלוכ תמר
.תירלוקסו-וידרק הלחמל םימוטפמיס אלל הפקיז םשל םיניטאטסב

The Journal of Sexual Medicine


2014 רבוטקוא
בלה לע םיניגמ הימודו הרגאיו
היבלשב בלה לע ןגהל יושע הרגאיו תועצמאב חווט ךורא ימוי לופיט
ירקיעה ביכרמה .ךכל יאוול תועפות טעמ םע ,בל תלחמ לש םינושה
רופיש םשל תורחא תופורתב םג שמשמה ,(PDE5i) הרגאיוב ליעפה
תא ענומ ודיצמ רשא PDE5 םיזנאה לש ותוליעפ תא ענומ ,הפקיזה
.ןיפב קלחה רירשה תמקר תייפרה
(Meta-Analysis) הזילנא-הטמב הילטיא אמור Sapienza Uni. ירקוח
,2014 יאמו 2004 ראוני ןיב ועצובש םירקובמ םייארקא םירקחמ לש
ואצמש (םילפוטמ 1,622 ופתתשה םהב) םירקחמ 24 םכותמ ורתיא
.בלה יעוציב לע PDE5i תעפשהב תיאופר תלעות

BMC Medicine