הרדגה
(Erectile Dysfunction) יתפקיז לשכ/(Impotence) תונוא ןיא
םויק םשל ןמז יד (Erection) הפקיזב דימתהל תלוכי-יא איה
.םירקמהמ 25%-מ רתויב (Sexual Intercourse) ינימ עגמ

...ןהב ,תויעב לש בחר חווט ללוכ 'תונוא ןיא' גשומה
(Sexual Desire/Libido) ינימ קשח רדעה
(Premature Ejaculation) תמדקומ הטילפ
(Orgasm) המזגרואל עיגהל תלוכי-יא

ןיאו (Sterile) רקע וניה רבגה תויהו תונוא ןיא ןיב רשק ןיא
,תונוא ןיא םעפ ידמ םיווח םירבגה תיברמ .רבגה ליגל רשק
...לש ינמז בצמ בקע
לוהוכלא תכירצ
הלחמ
ישפנ חתמ/סרטס
תושישת


הפקיזה ךילהת
םירירשל םימרוג םיימוקמ םיבצעמו חומהמ םיחלשנה םיפחד
םד םרזומ תאז תובקעבו תופרתהל (Penis) ןיפב םיריעז
םימקוממה (Corpora Cavernosa) םיללח ינש ךותל תוריהמב
.השקתמו לדג רשא ,ןיפה ךרואל

(Tunica Albuginea) םיכשאה תא תפטועה תיביס המקר
ךשמב ףוקז ראשי ןיפהש ךכ ,חלשנש םדה תא דוכלל תרזוע
.לגשמה ןמז
םד תמירז םירשפאמו םירירשה םיצווכתמ הטילפה רחאל
הז ךילהת יביכרממ דחאב יהשלכ העיגפ .ןיפל ץוחמ לא
.התוא ושבשי

...תונוא ןיא לש םיגוס רפסמ םנשי
.ןימה-רביאב םגפ אוה םרוגה .תימוטנא תונוא ןיא
םיריבעמ רשא םיבצעה קותיש בקע תינוטא תונוא ןיא
.הפקיז איה םתאצותש םייבצעה םיפחדה תא 
.ינגרוא וא ימוטנא םגפמ האצותכ .תילנויצקנופ תונוא ןיא
ומכ ,תישפנ הערפה אוה םרוגה .תיגולוכיספ תונוא ןיא
תויעב ,םומעיש ,תושישת ,סעכ ,ןואכיד ,םוהיזמ ששח 
.ןולשכמ ששחו תימצע הכרעה 
תלחמ ומכ ,םיבצע תולחמ וא הרדישה דומעב תולבח
.ןוסניקרפ תלחמו הצופנ תשרט רמייהצלא 
,היוקל תואירב אוה םרוגה .תיטמוטפמיס תונוא ןיא
.הלחמ לש עקר וא תופורתב שומיש 
-יפב ,ןתשה תיחופלשב ,תינומרעב ,הנרקה וא חותינ
.סגה יעמב וא תעבטה 

תותוא רבעמב העיגפו יבצע קזנ םורגל םילולע ולא לכ
רביאו חומה ןיב - המזגרואו הפקיזל םיארחאה םייבצע
הפקיזל םורגל תלוכי יא :ההז האצותל םימרוג םלוכ .ןימה
תלוכי יא וא תמדקומ הכיפש/הטילפ ,התוא רמשל וא
תורפהל תלוכי רבגהמ םיענומ ולא לכ ,הכיפשל עיגהל
.השאה תיציב תא

.וקירזהל ןתינ ,ןורטסוטסט ןומרוהה טועימ אוה םרוגהשכ
רמוי אוה ןורטסוטסט רתי ןתמ לש הרקמב יכ ןוכיס םייק 
היילע ומכ תועפותל םורגיו ןגורטסא ישנה ןומרוהל ףוגב 
.תומודא םיידיו הזחה תלדגה ,לקשמב 
ול ןיאו רתוי ליעי םייפתכה יבג לע ל'ג ןורטסוטסט םושיי
.יאוול תועפות 
ולא .זוכעב סמת יטיא ןורטסוטסט ירודכ ליתשהל ןתינ
.םישדוח 6 ךשמב םתלוחת תא םיררחשמ 

םימרוג
.תויגולוכיספ וא תוינפוג/תוינגרוא תויהל תולולע תוביסה ,רומאכ
...םיללכנ תוינגרואה תוביסב
לוהוכלא תכירצ
ןושיע
םייגולוכיספ םימרוג
רגובמ ליגב תרזח
הכומנ ערז תריפס
תיפקה םד-ילכ תלחמ
תרכוס
תומיוסמ תופורת
הנירק

.תונוא-ןיאל םורגל םילולעש םיפסונ םיפיקע םימרוג ונכתי
.םיעצמא תטיקנ ינפל גולורואב ץעוויהל שי ,הרקמ לכב

יתנוזת לופיט
,תיותה לע תוארוהל םאתהב .ןיניגרא ונימאה תצמוח
.ערזה תריפס תרבגהל 
רזוע הקיר הביק לע ,םויב םיימעפ ,ג"מ 500 .ןיסוריט
.הקעומ לע הלקמו חורה בצמ רופישל 
תיטיא הלדגה ךות ,םויב 'חי 1,000 דע 400 .E ןימטיו
.ןונימב 
תינומרעה תטולב רובע בושח .םויב ג"מ 80 .ץבא
.הייברה ירביא תוחתפתהלו 
תויוקבדיה ענומ .םויב ג"מ 6,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.ולש תויתעונתה רשוכ תא רפשמו ערזב 
.עובשב םיימעפ ,ק"מס 2 .(Liver) דבכ תוקירז
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב 'חי 15,000 .A ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב 'חי 15,000 .ןיטורק אטב
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B ןימטיו סקלפמוק
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B6 ןימטיו
אפרמ-יחמצ
םיערז ,ירלס
םילע ,לטפ
ןרופיצ
הווק הווק
ץימ ,םינומיר
יוצמ םגיפ/הדור
לעוש תלוביש
דרת
(םוכרכ) ןרפעז
בהזה םתוח
הבליח
לודג ךחל
המאופ הריומ
הגנירומ
ענענ/הטנמ
וטמלפ וס
הפילק ,ןרוא
זול זוגא
הלוחכ תינמכוא
סולגרטסא
תיארפ הטטב
יתייסא גנסני'ג
הלוק וטוג
הנאימד

תוצלמה
םילכאמ ,יחהמ םינמוש ךורצל ןיא .ןזואמ טירפת לע ודיפקה
.(םיניזמ םניאש םילכאמ) דופ קנא'גו רכוס ,םינגוטמ 
.תוכלמ ןוזמותעלד יניערג ולכא
.תונואסו תומח תויטבמא ,תצמואמ תינפוג תוליעפמ וענמיה
םינומרוהה רוצייב הדירי ,הכומנ ערז תריפסל םימרוג םלוכ 
.ינימה ףחדהו תוירופה ,תונואה תייעבל םירושקה 
.םינשעמ תביבסב תואצמיהמ וענמיה ,ונשעת לא
.(Heavy Metals) תודבכ תוכתממ הלערהל תורשפא וקדיב
.רעישה לש הזילנא תועצמאב תאז לולשל/אדוול ןתינ 

תועצה
קוקז רגובמ םדא .ליגל םאתהב הנתשמ ינימ דוקפיתש ורכיז
.הפקיז תגשה םשל ,רתוי ךורא ןמז ךשמבו רתוי קזח יוריגל 
.ןורטסוטסט רצייל ףוגה תלוכי תא הניטקמ לוהוכלא תכירצ
םיבצעהו ןיפה לא םדה תמירז תא הליבגמ םיקרוע תשרט
.ינימה יוריגל םיארחא רשא 
םד-ץחל רתיל תופורתב שומיש איה ,תונוא ןיאל הצופנ הביס
.העגרהל תופורתו 
ימינב עגופ ,(Cocaine) ןיאקוקו הנאוחירמ ומכ ,םימסב שומיש
.ןיפל םד םיקפסמה םדה 
תועיפשמ הביק יביכו לוכיע תויעבל ודעונש תומיוסמ תופורת
.ערזה תריפס תא םהב תוניטקמו םירבגהמ קלח לע 

.הפקיזב עוגפל תולולע ןואכיד דגנ תומיוסמ תופורת :הרעה

םוכיס
.רוזמ אצמי תונוא ןיאה ירקממ 95%-ל
לופיטה תולעב ,התרמוחבו הביסב םייולת וכשמו לופיטה ןפוא
.וגוז-תבו לפוטמה תופדעהבו
.תומייוסמ יאוול תועפות ונכתי יכ ןובשחב תחקל שי

בקע תונוא-ןיא לש םירקמב םיליעומ הימודו (Viagra) הרגאיוה
תינומרעה תטולב חותינ רחאל תונוא-ןיא לש םירקמב ,הדרח
.םיינגרוא םניה םימרוגה םהב םיפסונ םירקמבו

,ןיפה חתפל ורדחוהש תולולג וללכ הרגאיול ומדקש םיעצמאה
םיינכמ םיעצמאו םוקאוו תבאשמ ,ןימה רביאב הנתינש הקירז
.ןימה רביאב ולתשוהש םינוש
.ןיפה לא םיליבומה םדה-ילכ תבחרהל חותינ אוה ףסונ יעצמא

הרטיול - סילאיס - הרגאיו
קושל האציש הנושארה הפורתה איה (Viagra) הרגאיו
.רתויב תרכמנו הצופנ ,תוירלופופ הפורתל הכפהו תופורתה 
ךרוא לע "תונולת" תובקעב נעיפוה (Cialis) סילאיס
אוה טלובה הנורתי .הרגאיוה תיסחי רצקה התעפשה 
ףוס תלולג" הנוכמ סילאיסה .רתוי הכוראה התעפשהב 
,תועש 36-ל 24 ןיב תכשמנ התעפשהו רחאמ "עובשה 
.ינימ יוריג רבגל םרגיש םעפ לכב הפקיז ןכתית ןכלהמב 
הנורתי .תופורתה קושל הנורחאה האצי (Levitra) הרטיול
תוכרעמ לכ לע העיפשמ הניא תיאופרה התוליעפש ךכב אוה 
םג תרשפאמ איה ןכלו ןיפה רוזאב קר תדקמתמ איה .ףוגה 
שמתשהל ,תופסונ תויעבו עקר תולחממ םילבוסה םירבגל 
.תילילש העפשה ינפמ ששח אלל הב 

(Viagra) הרגאיו
התליטנ עגרמ תוקד 60 דע 30 ךות העיפשמ הרגאיו-ה
אלל התוא לוטיל ץלמומ .תועש 4-כ תכשמנ התעפשהו
טיאמו הפורתה תוליעי לע עיפשמ ןוזמהו רחאמ לכוא
תליטנ ינפל םייתעש דע לוכאל ףידע ןכל .התגיפס תא
םרגית ןכלהמב תועש 4-כ אוה התוליעפ חווט .הרגאיוה
תמצעהל עייסת איה .ינימ יוריג תובקעב קרו ךא הפקז
רשפאתש החישקו הביצי הפקיזל םורגת ,תינימה האנהה
.ינימ קופיסל העגה

(Cialis) סילאיס
ןונימ הב שי .התליטנ רחאל תוקד 20כ עיפשת סילאיס-ה
בר ןמז ךשמית התעפשה ןכלו ליעפ רמוח לש רתוי הובג
ןכלהמבש תועש 36-ל 24 ןיב ונייהד ,הרגאיוה לשמ רתוי
איה סילאיסה .ינימ יוריג םרגיש םעפ לכב הפקיז םרגית
תויהל אלו ינטנופס תויהל רבגל תרשפאמ רשא הדיחיה
.התליטנ ןמזב יולת

וניא אוה ,שארמ הלועפה תא ןנכתל ךירצ וניא רבגה
סילאיסה .הלועפה ינפלש יוליבה תרוצבו ןמזב לבגומ
רחאמ "עובשה ףוס תלולג" םירבגה ידי לע הנוכמ
אלל ,יוליב ךלהמב התוא לוטיל רבגל תרשפאמ איהו
גופת התעפשהו לוהוכלא תייתש וא ןוזמ לש הלבגה
.תועש 36 דע 24-כ רחאל קר

אוה דיחיה הנורסח .םיימוי לכב הלולגה תא עולבל ןתינ
,הרגאיוה לש רשאמ ןמז רתוי תוכשמנש יאוולה תועפותב
רתוי הובג הפורתב ליעפה רמוחה ןונימש הביסהמ תאז
יאוולה תועפות יכ ןייצל שי ךא ,חווט תכורא התעפשהו
יבאכ ,בג יבאכ ,שאר יבאכב ללכ-ךרדב תואטבתמ רשא)
ןמזה םע תונתמתמ ,(לוכיע תוערפהו הקמסה ,םירירש
.הב שומישה םע תופלוחו

(Levitra) הרטיול
הניאו ןימה רביא רוזאב םדה ילכ לע העיפשמ הרטיול-ה
לכב תרבגומ םד תמירזו םדה ילכ לכ תבחרהל תמרוג
המיאתמ איה .יאוול תועפות תוחפל תמרוג איה ןכלו ףוגה
הפורתב שמתשהל עקר תולחמו תויעבמ םילבוסה םירבגל
הביסהמ .ןימה רביא רוזאב םדה ילכל תנווכמ איהו רחאמ
.יאוול תועפות תוחפל תמרוג םג איה וזה

התעפשה חווט ,התליטנמ תוקד 16-כ ךות עיפשת הרטיול
תרתומו הליכא יבגל הלבגה ןיא ,תועש 12-ל 6 ןיב ענ
רתוי המיאתמ הרטיולה .הריבס תומכב לוהוכלא תייתש
תולבל םג תרשפאמו הלילה לכ "גוגחל" םיניינועמה םירבגל
.לוהוכלאו ןוזמ תכירצ ךות ןכ ינפל

תורמלו םדה ילכ תבחרהמ האצותכ תומרגנ יאוולה תועפות
,ןימה רביא רוזאל "תיפיצפס" רתוי איה הפורתה תעפשהש
,תלזנ ,הקמסה ,שאר יבאכ ומכ תועפות עיפוהל תולולע
.ןטיאל תושלחנ יאוולה תועפות .לוכיעה תכרעמב תוערפה


...תושדח / םירקחמ - תונוא ןיא
...2 'דח ...1 'דח

.