הרדגה
(Erectile Dysfunction) יתפקיז לשכ / (Impotence) תונוא ןיא
ינימ עגמ םויקל ןמז יד (Erection) הפקיזב דימתהל תלוכי-יא וז
.םירקמהמ 25% רשאמ רתויב (Sexual Intercourse)

...ןהב ,תויעב לש בחר חווט ללוכ 'תונוא ןיא' גשומה
.(Sexual Desire/Libido) ינימ קשחב רוסחמ
.(Premature Ejaculation) תמדקומ הטילפ
.(Orgasm) המזגרואל עיגהל תלוכי רסוח

רשק ןיאו (Sterile) רקע וניה רבגהש ךכל תונוא ןיא ןיב רשק ןיא
בצמ בקע ,תונוא ןיא םעפ ידמ םיווח םירבגה תיברמ .רבגה ליגל
...לש ינמז
.לוהוכלא תכירצ
.הלחמ
.ישפנ חתמ/סרטס
.תושישת

 
הפקיזה ךילהת
םירירשל םימרוג םיימוקמ םיבצעמו חומהמ םיחלשנ רשא םיפחד
תוריהמב םד םרזומ תאז תובקעב .תופרתהל (Penis) ןיפב םיריעז
ךרואל םימקוממ רשא (Corpora Cavernosa) םיללח ינש ךות לא
.השקתמו לדג רשא ןיפה
תרזוע (Tunica Albuginea) םיכשאה תא תפטועה תיביס המקר
.לגשמה ןמז ךשמב ףוקז ראשי ןיפהש ךכ ,חלשנש םדה תא דוכלל
ץוחמ לא םד תמירז םירשפאמו םירירשה םיצווכתמ הטילפה רחאל
.התוא ושבשי הז ךילהת יביכרממ דחאב יהשלכ העיגפ .ןיפל

...תונוא ןיא לש םיגוס רפסמ םנשי
.ןימה-רביאב םגפ אוה םרוגה .תימוטנא תונוא ןיא
םיריבעמ רשא םיבצעה קותיש בקע תינוטא תונוא ןיא
.הפקיז איה םתאצותש םייבצעה םיפחדה תא 
.ינגרוא וא ימוטנא םגפמ האצותכ .תילנויצקנופ תונוא ןיא
ששח ומכ ,תישפנ הערפה אוה םרוגה .תיגולוכיספ תונוא ןיא
תימצע הכרעה תויעב ,םומעיש ,תושישת ,סעכ ,ןואכיד ,םוהיזמ 
.ןולשכמ ששחו 
רמייהצלא תלחמ ומכ ,םיבצע תולחמ וא הרדישה דומעב תולבח
.ןוסניקרפ תלחמו הצופנ תשרט 
שומיש ,היוקל תואירב אוה םרוגה .תיטמוטפמיס תונוא ןיא
.הלחמ לש עקר וא תופורתב 
תעבטה-יפב ,ןתשה תיחופלשב ,תינומרעב ,הנרקה וא חותינ
.סגה יעמב וא 

םייבצע תותוא רבעמב העיגפו יבצע קזנל םורגל םילולע הלא לכ
.ןימה רביאו חומה ןיב - המזגרואלו הפקיזל םיארחא רשא
רומשל וא הפקיזל םורגל תלוכי יא :ההז האצותל םימרוג םלוכ
ולא לכ ,הכיפשל עיגהל תלוכי יא וא תמדקומ הכיפש/הטילפ ,הילע
.השאה תיציב תא תורפהל תלוכי רבגהמ םיענומ

.וקירזהל ןתינ ,ןורטסוטסט ןומרוהה טועימ אוה םרוגה רשאכ
ףוגב רמוי אוה ןורטסוטסט רתי ןתמ לש הרקמב יכ ןוכיס םייק 
,לקשמב היילע ומכ תועפותל םורגיו ןגורטסא ישנה ןומרוהל 
.תומודא םיידיו הזחה תלדגה 
רתוי ליעי וניה םיכשאה סיכ יבג לע ןורטסוטסט תחשמ םושיי
.וראותש יפכ ,יאוול תועפות אללו 
םיררחשמ ולא .זוכעב סמת יטיא ןורטסוטסט ירודכ ליתשהל ןתינ
.םישדוח 6 ךשמב םתלוחת תא 
 
םימרוג
.תויגולוכיספ וא תוינפוג/תוינגרוא תויהל תולולע תוביסה ,רומאכ
...םיללכנ תוינגרואה תוביסב
.לוהוכלא תכירצ
.ןושיע
.םייגולוכיספ םימרוג
.רגובמ ליגב תרזח
.הכומנ ערז תריפס
.תיפקה םד-ילכ תלחמ
.תרכוס
.תומיוסמ תופורת
.הנירק

.תונוא-ןיאל םורגל םילולעש םיפסונ םיפיקע םימרוג ונכתי
.םיעצמא תטיקנ ינפל גולורואב ץעוויהל שי ,הרקמ לכב
 
יתננוזת לופיט
תרבגהל ,תיותה לע תוארוהל םאתהב .ןיניגראונימא תצמוח
.ערזה תריפס 
רופישל תרזוע .הקיר הביק לע ,םויב םיימעפ ,ג"מ 500 .ןיסוריט
.הקעומ לע הלקמו חורה בצמ 
.ןונימב תיטיא הלדגה ךות ,םויב 'חי 1,000 דע 400 .E ןימטיו
תוחתפתהלו תינומרעה תטולב רובע בושח .םויב ג"מ 80 .ץבא
.הייברה ירביא 
ערזב תויוקבדיה ענומ .םויב ג"מ 6,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.ולש תויתעונתה רשוכ תא רפשמו 
.עובשב םיימעפ ,ק"מס 2 .(Liver) דבכ תוקירז
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב 'חי 15,000 .A ןימטיו
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ,םויב 'חי 15,000 .ןיטורק אטב
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B ןימטיו סקלפמוק
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .B6 ןימטיו
אפרמ-יחמצ
.םיערז ,ירלס
.םילע ,לטפ
.ןרופיצ
.הווק הווק
.ץימ ,םינומיר
.יוצמ םגיפ/הדור
.לעוש תלוביש
.דרת
.(םוכרכ) ןרפעז
.בהז םתוח
.הבליח
.לודג ךחל
.המאופ הריומ
.הגנירומ
.ענענ/הטנמ
.וטמלפ וס
.הפילק ,ןרוא
.זול זוגא
.הלוחכ תינמכוא
.סולגרטסא
.תיארפ הטטב
.יתייסא גנסני'ג
.הלוק וטוג
.הנאימד
 
תוצלמה
>םילכאמ ,יחהמ םינמוש ךורצל ןיא .ןזואמ טירפת לע ודיפקה
.(םיניזמ םניאש םילכאמ) דופ קנא'גו רכוס ,םינגוטמ 
.תוכלמ ןוזמותעלד יניערג ולכא
.תונואסו תומח תויטבמא ,תצמואמ תינפוג תוליעפמ וענמיה
םינומרוהה רוצייב הדירי ,הכומנ ערז תריפסל םימרוג םלוכ 
.ינימה ףחדהו תוירופה ,תונואה תייעבל םירושקה 
.םינשעמ תביבסב תואצמיהמ וענמיה ,ונשעת לא
.(Heavy Metals) תודבכ תוכתממ הלערהל תורשפא וקדיב
.רעישה לש הזילנא תועצמאב תאז לולשל/אדוול ןתינ 
 
תועצה
קוקז רגובמ םדא .ליגל םאתהב הנתשמ ינימ דוקפיתש ורכיז
.הפקיז תגשה םשל ,רתוי ךורא ןמז ךשמבו רתוי קזח יוריגל 
.ןורטסוטסט רצייל ףוגה תלוכי תא הניטקמ לוהוכלא תכירצ
םיבצעהו ןיפה לא םדה תמירז תא הליבגמ םיקרוע תשרט
.ינימה יוריגל םיארחא רשא 
םד-ץחל רתיל תופורתב שומיש איה ,תונוא ןיאל הצופנ הביס
.העגרהל תופורתו 
ימינב עגופ ,(Cocaine) ןיאקוקו הנאוחירמ ומכ ,םימסב שומיש
.ןיפל םד םיקפסמה םדה 
תועיפשמ הביק יביכו לוכיע תויעבל ודעונש תומיוסמ תופורת
.ערזה תריפס תא םהב תוניטקמו םירבגהמ קלח לע 

.הפקיזב עוגפל תולולע ןואכיד דגנ תומיוסמ תופורת :הרעה
 
םוכיס
.רוזמ אצמי תונוא ןיאה ירקממ 95%-ל
לופיטה תולעב ,התרמוחבו הביסב םייולת וכשמו לופיטה ןפוא
.וגוז-תבו לפוטמה תופדעהבו
.תומייוסמ יאוול תועפות ונכתי יכ ןובשחב תחקל שי

בקע תונוא-ןיא לש םירקמב םיליעומ הימודו (Viagra) הרגאיוה
תינומרעה תטולב חותינ רחאל תונוא-ןיא לש םירקמב ,הדרח
.םיינגרוא םניה םימרוגה םהב םיפסונ םירקמבו

,ןיפה חתפל ורדחוהש תולולג וללכ הרגאיול ומדקש םיעצמאה
םיינכמ םיעצמאו םוקאוו תבאשמ ,ןימה רביאב הנתינש הקירז
.ןימה רביאב ולתשוהש םינוש
.ןימה רביאל םיליבומה םדה-ילכ תלדגהל חותינ אוה ףסונ יעצמא
 
הרטיול-סילאיס-הרגאיו
תופורתה קושל האציש הנושארה הפורתה איה (Viagra) הרגאיו
.רתויב תרכמנו הצופנ ,תוירלופופ הפורתל הכפהו 
התעפשה ךרוא לע "תונולת" תובקעב נעיפוה (Cialis) סילאיס
הכוראה התעפשהב אוה טלובה הנורתי .הרגאיוה תיסחי רצקה 
התעפשהו רחאמ "עובשה ףוס תלולג" הנוכמ סילאיסה .רתוי 
םעפ לכב הפקיז ןכתית ןכלהמב ,תועש 36-ל 24 ןיב תכשמנ 
.ינימ יוריג רבגל םרגיש 
אוה הנורתי .תופורתה קושל הנורחאה האצי (Levitra) הרטיול
.ףוגה תוכרעמ לכ לע העיפשמ הניא תיאופרה התוליעפש ךכב 
םירבגל םג תרשפאמ איה ןכלו ןיפה רוזאב קר תדקמתמ איה 
אלל הב שמתשהל ,תופסונ תויעבו עקר תולחממ םילבוס רשא 
.תילילש העפשה ינפמ ששח 

(Viagra) הרגאיו
התעפשהו התליטנ עגרמ תוקד 60 דע 30 ךות העיפשמ הרגאיו-ה
ןוזמהו רחאמ לכוא אלל התוא לוטיל ץלמומ .תועש 4-כ תכשמנ
לוכאל ףידע ןכל .התגיפס תא טיאמו הפורתה תוליעי לע עיפשמ
תועש 4-כ אוה התוליעפ חווט .הרגאיוה תליטנ ינפל םייתעש דע
עייסת איה .ינימ יוריג תובקעב קרו ךא הפקז םרגית ןכלהמב
רשא החישקו הביצי הפקיזל םורגת ,תינימה האנהה תמצעהל
.ינימ קופיסל העגה רשפאת

(Cialis) סילאיס
הובג ןונימ הב שי .התליטנ רחאל תוקד 20כ עיפשת סילאיס-ה
לשמ רתוי בר ןמז ךשמית התעפשה ןכ לעו ליעפ רמוח לש רתוי
הפקיז םרגית ןכלהמבש תועש 36-ל 24 ןיב ונייהד ,הרגאיוה
רשא הדיחיה הלולגה איה סילאיסה .ינימ יוריג םרגיש םעפ לכב
.התליטנ ןמזב יולת תויהל אלו ינטנופס תויהל רבגל תרשפאמ
ןמזב לבגומ וניא אוה ,שארמ הלועפה תא ןנכתל ךירצ וניא רבגה
םירבגה ידי לע הנוכמ סילאיסה .הלועפה ינפלש יוליבה תרוצבו
התוא לוטיל רבגל תרשפאמ איהו רחאמ "עובשה ףוס תלולג"
התעפשהו לוהוכלא תייתש וא ןוזמ לש הלבגה אלל ,יוליב ךלהמב
.תועש 36 דע 24-כ רחאל קר גופת
סילאיסה לש דיחיה הנורסח .םיימוי לכב הלולגה תא עולבל ןתינ
,הרגאיוה לש רשאמ ןמז רתוי תוכשמנש יאוולה תועפותב אוה
התעפשהו רתוי הובג הפורתב ליעפה רמוחה ןונימש הביסהמ תאז
תואטבתמ רשא) יאוולה תועפות יכ ןייצל שי ךא ,חווט תכורא
תוערפהו הקמסה ,םירירש יבאכ ,בג יבאכ ,שאר יבאכב ללכ-ךרדב
.הב שומישה םע תופלוחו ןמזה םע תונתמתמ ,(לוכיע

(Levitra) הרטיול
תמרוג הניאו ןימה רביא רוזאב םדה ילכ לע העיפשמ הרטיול-ה
ןכלו ףוגה לכב תרבגומ םד תמירזו םדה ילכ לכ לש םתבחרהל
רשא םירבגל המיאתמ איה .יאוול תועפות תוחפל תמרוג איה
איהו רחאמ הפורתב שמתשהל עקר תולחמו תויעבמ םילבוס
םג איה וזה הביסהמ .ןימה רביא רוזאב םדה ילכל תנווכמ
.יאוול תועפות תוחפל תמרוג
התעפשה חווט ,התליטנ עגרמ תוקד 16-כ ךות עיפשת הרטיול
תייתש תרתומו הליכא יבגל הלבגה ןיא ,תועש 12-ל 6 ןיב ענ
רשא םירבגל רתוי המיאתמ הרטיולה .הריבס תומכב לוהוכלא
ךות ןכ ינפל תולבל םג תרשפאמו הלילה לכ "גוגחל" םיניינועמ
.לוהוכלאו ןוזמ תכירצ
תורמלו םדה ילכ תבחרהמ האצותכ תומרגנ יאוולה תועפות
,ןימה רביא רוזאל "תיפיצפס" רתוי איה הפורתה תעפשהש
,תלזנ ,הקמסה ,שאר יבאכ ומכ תועפות עיפוהל תולולע
.ןמזה םע תושלחנ יאוולה תועפות .לוכיעה תכרעמב תוערפה

...תושדח - יתפקיז לשכ/תונוא ןיא ואר