1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
Insomnia - News 1

הכישחב הנישה תונורתי
הניש ומכ בוט םונמינ
הנישה ירוחאמ הימיכה
הנישל רזוע רשעומ בלח ןובלח
םישישקב םיירהצ-רחא תנש
ןוסניקרפ תלחמו הניש רתי
תרכוס דגנ הניש תוכיאו ןמז
םוק ימיכשמ תנש הנבמ תקיטנג
ןואכידל תומרוג הניש תוערפה
ןורכיז רפשמ הנישב חומה יוריג
תוינונשיל יגולויב ןמס ההוז
םירוענ תשדחמ הקומע הניש
חתמ תמרוג תמדקומ המיק
הניש יישקו הניש ילגרה יוניש
הניש ידודנב לופיטל הפק
רואב לופיט
הבוט הנישל םולח תוירכ
תואירבל קיזמ הניש רתי
ינגרוא בלחב תלעותה
םינומרוהו הנישב רוסחמ
הנישה לש הכרע
תוצלמומ הניש תוחונת


...הניש ידודנ/תוערפה ואר

םירוענ תשדחמ הקומע הניש

...רפסמ New Scientist-ה


1999 רבמבונ
חתמ תמרוג תמדקומ המיק
המיק הינטירב University of Westminster ירקוח ירבדל
םדקומ םימק רשא םישנא .ישפנ חתמל תמרוג הטימהמ תמדקומ
ישפנה חתמה ןומרוה לש רתוי ההובג המר ילעב םניה
.רתוי רחואמ םימקה ולאל רשאמ ,םדב (Stress hormone)

וז המר .קורב לוזיטרוקה תמר תקידב תועצמאב השענ רותיאה
.םויה לכ ךשמב ההובג הרתונ
.ךכ לע ועיפשה אל עצוממה הנישה תועש רפסמב םילדבה

תמדקומ הציקיל תמרוג ההובג לוזיטרוק תמר םא רורב אל ןיידע
.ךפיהה וא

New Scientist


2000 ראוני
הניש יישק לע הנישה ילגרהב יוניש תעפשה
תא וקדב רשא הינטירבב Sue Nicholls Centre-מ םיגולוכיספ
ואצמ ,הניש יישק םיווח שולש דע הנש ינבמ 20% הב העפותה
.הייעבל ןורתפ

,(Behavioral intervention) תיתוגהנתה תוברעתה ומשיי םה
.הטימל הסינכה ינפל תוקד 20 ךשמב תועגרתה תרגיש תרוצב
יקרפ הל ופסוהו תוקד 10 דע 5-ל ןמזה ךשמב הרצוק וז הרגיש
וב ןמזה ינפל דליה תרעה ןכו יכב ןמזב ,הלועפ לכ אלל ןמז
.ללכ ךרדב ררועתמ אוה

תועגרתה תטיש םילגסמ םניא םיטוטעזה תיברמ םירקוחה ירבדל
.רצק ןמזל קר תוליעי ךכל תופורת .הנישה ינפל

British Medical Journal


2001 יאמ
הניש ידודנב לופיטל הפק
...ירקוח ירבדל


2001 טסוגוא
רואב לופיט
,ברעב וא רקובב ,תוקד 30 ךשמ ,קזח רואל הפישחש אצמ רקחמ
תונריע-הניש ןונגנמ לחתאמ רואה .הניש ידודנ תייעב אפרל היושע
.ותוא למרנמו

...הניש תוערפה יגוס ינשמ םילבוסב ושענ תונויסנה
.ידמ םדקומ םיררועתמו ןושיל םיכלוהה ולא :APSD
.ידמ רחואמ םיררועתמו ןושיל םיכלוהה ולא :DPSD

...רוא תועצמאב לופיט ואר


2001 רבוטקוא
הבוט הנישל םולח תוירכ
שומישה תעפשה תא וקדב ב"הרא Pew Research Center ירקוח
ןמזב ,םיחמצ חוחינ תוציפמה ,(Comfort pillows) תוחונ תוירכב
.הנישה

תוירכב ןאירלווה תא בלשל העצהה תובקעב ונמזב דלונ ןויערה
,הניש תוערפהו םיטויסמ לבסש ,חתפמה שמתשה ןהב הניש
.הווחש ערואמ רחאל

תריכמו המוצע הניה ,חתפמה יבדל ,התיה וז העצה םושיי תחלצה
.המוצע החלצהל התכז ב"הראב ולא תוירכ

וב םוקמל חומב םכרד םיאצומ תוחירהש הארנ םירקוחה ירבדל
רשא חומה רוזיאל ךומס יוצמ הז םוקמו ,םינשי תונורכז םירוגא
.תוחיר דבעמ


2002 ראורבפ
תואירבל קיזמ הניש רתי
University of California School of Medicine ירקוח ירבדל
תועש 8 ןשיה םדא .דבלב תועש 7 דע 6 ןושיל םדא לע ב"הרא
.תע םרטב תוומל ,12% רועישב ,ןוכיס רתיב יוצמ רתוי וא

.םינש 6 ךשמב ,שיא ןוילמ 1.1 קדב רקחמה


2002 לירפא
ינגרוא בלחב תלעותה
תטיסרבינואב Institute of Applied Biotechnology-ב םינעדמ
רזעהל םייושע הניש ידודנמ םילבוסה םישנאש וליג דנלניפ Kuopio

.רחש םע ובלח ותוא ,ינגרוא בלחב

.ןינוטלמ לש תיסחי תולודג תויומכ ליכמ הז בלח

...בלח ואר


2002 ינוי
תילנומרוהה תוליעפה לע עיפשמ הנישב רוסחמ
יד ב"הרא Pennsylvania State University-ב םירקוח ירבדל
תימויה תוליעפב עוגפל ידכ תועש רפסמ ןב הנישב רוסחמב
.ףוגב םינומרוהה תומר לע עיפשהלו

יתקלדה ןמסה תמר תא הלעמ הניש תועשב תיסחי ןטק רוסחמ
רועישב לודיג םג אצמנ םירבגבו (Interleukin-6) 6-ןיקיולרטניא
.(Tumor Necrosis Factor) TNF-ב 30% דע

תילמרונ תוליעפל תינויח תועש 8 תב הניש יכ םימכסמ םירקוחה
.תרחמה םויב

Endocrine Society


2003 סרמ
הנישה לש הכרע
הבשקהה רשוכ ךשמ יכ ואצמ ביבא-לת תטיסרבינואב םירקוח
תעש תפסוה ידי-לע תיתועמשמ רפתשהל יושע םידליב ןורכיזהו
.תחא הניש

HealthScout


2003 ראורבפ
תוצלמומ הניש תוחונת
.הנישה ןמזב תוחונתה יבגל תונוש תופדעה שי םינוש םישנאל
.םישנאהמ קלח לבוס ןהמ תויעבל םאתהב תוצלמה רפסמ ןלהל

םיעבונה ,הלילב םיילגר יבאכ :םיילגרב םדה רוזחמב תויעב
.רוזעת הטימה תולגרמ תהבגה .םיילגרב תוילדמ   
םיקרוע תשרטמ עבונה ,םיילגרב וא םייקושה ירירשב באכ לע   
.הטימה תושארמ תמרה ידי-לע לקהל ןתינ   
לע הנישל ורבע .(המישנ םוד) הנישה ןמזב המישנ תוערפה
.ןטבה לע וא דצה   
.תוירכב םיבאוכה םיקרפמה רוזיא תא ודפר .םיקרפמ תקלד
והיבגה .(Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס יא
.תופסונ תוירכ תרזעב שארה תא   
.ןוילעה ףוגה גלפ תא והיבגה .(סקולפר) הביקהמ רזחה
.לכואה רחאל דיימ בכשלמ וענמיה   


2003 יאמ
הכישחב הנישה לש היתונורתי
Sleep Assessment and Advisory Service-ב הניש ירקוח
.הכישחה תא םיווח םניא וננמז ינב םידלי יכ םינעוט הינטירב

העובק הפישח .תטלחומ הכישחב םינשי םידליה לכמ דבלב 2%

ןומרוהה תשרפה תא התיחפמ יתוכאלמ רואל
,ףוגב ימינפה ןועשה תלועפ תא רידסמה ,ןינוטלמ
.הלילו םוי ןיב ןיחבמה

תויביטקארפיה ,הניש יסופדב שוביש םורגל לולע רבדה םהירבדל
.דליה לש ותואירב לע תילילש העפשהו


2003 ינוי
הניש ומכ בוט םונמינ
ךשמ םונמינש ואצמ ב"הרא Harvard University-ב םיגולוכיספ
.תועש 8 תב הליל תנש ומכ ליעוהל יושע יצחו העש דע העש
םייטיא םילג תנש הווח םנמנמה וב םונמינ יבגל קר ןוכנ רבדה
תוריהמ םייניע תועונת תנשו (Slow-Wave Sleep)
.תומולחה םישחרתמ הב (Rapid Eye Movement - REM)


2004 ינוי
הנישה ירוחאמ הימיכה
Veterans Affairs Greater LA Healthcare System ירקוח
םיברועמ הציקיהו הנישה ךילהתב יכ םיבלכב רקחמב וליג ,ב"הרא
,(Serotonin) ןינוטורס :חומב םייוצמה םירטימסרטוריונ השולש
.(Histamine) ןימטסיהו (Norepinephrine) ןירפניפרונ

םתמרל םירזוחו הנישה תעב םילדלדימ ולא םירטימסרטוריונ
.הציקיה םע תמדוקה

(Muscle tone) ירירשה סונוטה לע םיארחא םינושארה םיינשה
.הציקיב טלוש ןימטסיההו הלילה ךשמב םמוד ףוג לע םירמושו
.הבוט הנישל תופורת חותיפב ועייסי ולא םיאצממ

Neuron


2005 יאמ
הנישל רזוע רשעומ בלח ןובלח
הליג דנלוה University of Maastricht-ב ףקיה ןטק רקחמ
(Tryptophan) ןפוטפירט ונימאה תצמוחב רשעומה בלח ןובלח יכ
.הניש תוערפהמ םילבוסל רזוע

,(Alpha-lactalbumin) ןימובלא בלחה ןובלח ףסות תכירצש אצמנ
תאו הנישה תוכיא תא תרפשמ ,ןפוטפירט ונימאה תצמוחב רישעה
.רקובב תונריעה

תויעב םע םיאירב םישנא םתיצחמ ,םיפתתשמ 28 ופתתשה רקחמב
.הייעב לכ אלל םתיצחמו תולק הניש


2005 ינוי
םישישקב םיירהצה-רחא הנישל הייטנ
ליעומ רבדה .םיירהצה-רחא ןושיל םיטונ םיבר םישישקו םירגובמ
.ןנער וז הנישמ םק ןשיש םדאה םא קר ץלמומו

30-ל וז הניש ליבגהל ץלמומ םיירהצה-רחא םוי ידמ םינשיה ולאל
.הלילה תנשב עגפית רתוי הכורא הנישש ןוויכ ,תוקד 60 דע

הייעב וא הלחמ ןמיס תווהל הלולע רתוי תכשוממ הנישל הייטנ
ןתעפשה וא ןואכיד ,(Sleep Apnea) המישנ םוד ומכ ,יהשלכ
.תופורת לש

.Mayo Foundation for Medical Education and Research


2006 ילוי
ןוסניקרפ תלחמו הניש רתי
הניש ב"הרא US's National Institute of Health ירקוח ירבדל
.םייחה ךשמהב ןוסניקרפ תלחמל םורגל הלולע ידמ הכורא

ולא תמועל ,הז ןוכיס ליפכהל הלולע רתוי וא תועש 9 תב הניש
תויחא לש הניש יסופד ורטינ םירקוחה .תוחפ וא תועש 6 םינשיה
.הנש 24 ךשמב

.ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס התיחפמ הליל תרמשמ תדובעש םג אצמנ
15 ךשמב ,שדוחב הליל תורמשמ 3 תוחפל ודבעש ולאב רבודמ
.םיינשה ןיב רשקמה םרוגה תא אוצמל וחילצה אל םירקוחה .הנש


2006 רבמטפס
תרכוסב הטילשל םיילמיטפוא הניש תוכיאו ןמז
היצזימיטפוא יכ וליג ב"הרא University of Chicago ירקוח
תימקילגה הטילשה תא םירפשמ התוכיא לשו הנישה ןמז לש
.2-גוס תרכוס ילוחב (םדב רכוסה תמרב)

Archives of Internal Medicine


2006 רבמטפס
םוקל םימיכשמה לש םתנש הנבמ תקיטנג
םוקל םימיכשמה םישנאב יטנגה ינושה תא וליג םיינמרג םיעדמ
תמדקתמ הניש בלש לש תיתשרות 'סת הנוכמה העפות ,רקובב
.(Familial Advanced Sleep Phase Syndrome - FASPS)

6 העש ןיב ,ללכ-ךרדב ,ןושיל םיכלוה וז תנמוסתמ םילבוסה ולא
.רקוב תונפל 4 העשב תוביבסב םיררועתמו ברעב 7-ל
.הייעבב לופיטל תופורת לש ןחותיפב עייסי אצממ

Genes and Development


2006 רבמטפס
ןואכידל תומרוג הניש תוערפה
יכ וליג ב"הרא University of Wisconsin-Madison ינעדמ
,תוקספהב תונייפאתמה הניש תוערפה איה ןואכידל הבושח הביס
.הנישה ןמזב המישנ יישקבו תויורידס-יאב
.םירגובמ 1,408-ב שפנה תואירב תא ןחב ,הנש 17 ךשמנש ,רקחמה

Archives of Internal Medicine


2006 רבמבונ
ןורכיז רפשמ REM תנש הניאש הנישב חומה יוריג
ילמשח םרז םושיי יכ וליג הינמרג University of Lubeck ירקוח
לידגמ ,םימדקומה הלילה תנש יבלש ךשמב ,תלוגלוגל ךומנ רדתב
.םדוקה ברעב ודמלנש םילימ רוכזל תלוכיה תא דאמ

תונורכז לש חווט ךורא שוביגב הרושק הניש יכ עודי רבכמ הז
,(ץרה 1-מ הטמל) ךומנ רדתב חתמ תודונת תורצוויה ךות ,םישדח
,(Prefrontal neocortex) יתיזח-םדקה סקטרוקואינב תורצונה
.תובישח ולא תודונתל וסחיי אל םיבר ךא

.םילימ 42 וירחאו םילימ 37 עצוממב םיפתתשמה ורכז יוסינה ינפל

Nature


2006 רבמצד
תוינונשיל יגולויב ןמס ההוז
טנס Washington University School of Medicine ירקוח
,קורב יוצמה ,(Amylase) זלימע םיזנאה יכ וליג ב"הרא סיאול
.תוינונשיל (Biomarker) יגולויב ןמס הווהמ

לש תוינונשי דודמל ןתינ תעכ .הזכ ןמס לע עודי היה אל הכ דע
ןה ולאכ תואצותל המגוד .תויוצר יתלב תואצות עונמל ידכ ,םדא
ןוכיס םילידגמ רשא ,בל תמושת רדעהו תיביטינגוק העיגפ
.םיכרד תונואתבו הדובעב תועיצפל

Proceedings of the National Academy of Sciences

...2 -תושדח - הניש ידודנ ואר