גאל ט'ג/תפעי
Jet lag


רשא םירחא םימוטפמיסו תושישת לש בוליש איה (גאל ט'ג) תפעי
,הנישב רוסחמו םינוש ןמז ירוזיא ןיב ריהמ רבעמ בקע םימרגנ
.הסיט ןמזב

,תועש 24 ןב רוזחמב ,הליללו םויל ,תונמזותמ ףוגה תויוליעפ
חומב םיליקימיכה לע עיפשמ רשא ,שמשה רואל םאתהב
.ןינוטלמ רקיעבו (םירטימסנרט-וריונ)
...תוללוכ (Circadian rhythm) ימוי דח רוזחמ תויוליעפ

.םדה-ץחל
.חומה תוליעפ
.בלה בצק
.לוכיע
.הרוטרפמט
.םינומרוה

...םיללוכ תפעייה ינימסת
.יוקל טופיש רשוכ
.תונזגר
.תויטפא
.תושישת
.תוינונשי
.תוליחב
.תוינמז ןורכיז תוערפה

.החרזמ וא הברעמ - הסיטה ןוויכמ תעפשומ הייעבה
םויה ךרוא .הברעמ הסיטה ןוויכ רשאכ תוחפ עפשומ ףוגה ןונגנמ
.תועש 24-ל רבעמ ךכ ךראתמ
.רתוי השק ןונגנמה שובישו רצקתמ םויה ,החרזמ איה הסיטה רשאכ

הסיטה תעפשה תנטקהל תוצלמה
.בצמה תא רימחי קר הנישב רוסחמ .הסיטה ינפל ונש
.ןיאפק שי םהב תואקשמו לוהוכלא תכירצ וליבגה/וענמה
.םילזונ לש תולודג תויומכ ותש
.םיינונשי םישח םתאש םעפ לכב םנמנל ולדתשה
.תונטק תוחורא תופיכתב ולכא
.םיצחול םניאש םידגב ושבל
.ןתינש לככ ובבותסה

סוטמב הניש
,רשפאה לככ רחואמ ןושיל תכלל ולדתשה הברעמ הסיט תעב
.הסיטה ינפלש תולילה תשולשב    
.םיינזוא ימטאב ושמתשה
.םייניע יוסיכ ושבח
.ראווצהו שארה לש תיברימ תוחונל תוירכב אסכה תא ודפר

דעיה םוקמ יבגל תוצלמה
.ןונגנמה תא שדחמ לחתאל ידכ ,םויה רואל ופשחה
.ןיאפק שי םהב תואקשמ לש תונטק תויומכ ותש
תואקשמ תכירצמ וענמיה הלילה תנש ינפל תועש רפסמ
.ןיאפק שי םהב ולאכו םיילוהוכלא   
.הליגר הניש תרגשב ךישמהל ולדתשה
.םנמנל ןוצר םישח םתאש םעפ לכב ןושיל ולדתשה
.תימצע תועגרה תוטיש ומשיי

!ורכז
רפסמ דע םימי רפסמ ךות שדחה ימויה רוזחמל לגתסי ףוגה
.יוניש לש העש לכל דחא םוי אוה תולתסהה סחי .תועובש

העינמו לופיט
.תפעייה ינימסת תא תיחפהל יושע ןינוטלמ

תושדח
2008 רבוטקוא
תפעי לע לקמ לונגונקיפ
וליג הילטיא הרקספ G. D' Annunzio University-ב םירקוח
,יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ לונובלפ ,(Pycnogenol) לונגונקיפ יכ
.םילודג םיקחרמל םיסטל םימרגנה תפעיה ינומסת לע לקהל יושע

שארה יבאכ ,תושישתה תנטקהב האטבתה םינימסתב הלקהה
,תונותחתה םילגרב תקצבו (Brain Edema) תיחומ תקצבו
םילבוסה ולאב ןהו םיאירב םילפוטמב ןה (Lower Leg Edema)
.םד-ץחל רתימ

Minerva Cardioangiologica