?הצופנ המולאימ יהמ
םצעה חומ תמקר :המסלפה יאת לש ןטרס תלחמ איה הצופנ המולאימ
,םצעה חוממ 5%-כ אלממ הז רמוח ילמרונ בצמב .םינדגונ תרציימה
םיברתמה (המולאימ יאת) םיילמרונ םניאש םיאת םירצונ הלוח םדאב
,םצעה לודלידל םרוג הז רבד .10% לע הלוע םצעה ךותב םתומכש דע
הימנאל םרוגו ןוסיחה תכרעמ לשו םצעה חומ לש ודוקפיתב עגופ
.יתיילכ קזנל (םירקמה תיברמב) םורגל לולעו םימוהיזלו
 
םימוטפמסו םינמיס
תויהל םילולעו םדאל םדאמ םינוש הלש םימוטפמיסהו הלחמה ינמיס
...הלש םדקתמ בלשב קר םישגרומ
.תועלצבו בגב דחוימב ,תומצע יבאכ
םדב םילגתמו המולאימה יאת ידי-לע םירצונה םיניקת אל םינובלח
םינוכמ רשא םינדגונ יקלח וא םינדגונ םה ולא םינובלח .ןתשב  
.(M Proteins) M ינובלח וא (Monoclonal Cells) םיילנולקונומ  
.םדה לא תומצעהמ ןדיסה תוססומתה בקע הימצלקפיה
...ב אטבתהל לולע הז רבד  
.הנתשהו אמצ רתי  
.תוריצע  
.תוליחב  
.ןובאית ןדבוא  
.ישפנ לובליב  
לש םמוקמ תא םיספות המולאימ יאתש ןוויכ תושישתו הימנא
.ןצמחה יאשונ םימודאה םדה יאת  

...םג ונכתי
.תומצעב םירבסומ יתלב םירבש
ןתשה תיחופלשב םימוהיז ,תואיר תקלד ומכ ,םירזוח םימוהיז
.סיטיסוניסו תוילכב וא  
.לקשמב הדירי
.תושישת
.םיילגרב השוחת רדעיה
 
םימרוג
...שחרתמ המ אוה עודיש לכ .העודי הניא הלחמה ץורפל הביסה
םצע יאת לש םתוחתפתה תא תענומ המולאימ יאת לש םתוחתפתה
.תילמרונ הרוצב  
.םיילמרונ םיאתכ ,םיתמ םניא םה ןכלו םילישבמ םניא המולאימ יאת
םיאת לש םמוקמ תא םיספותו הלדגו תכלוה תומכב םירבטצמ םה  
.םיילמרונ  
בשייתהלו ףוגב םירחא םירוזיאל םדב דודנל םילולע המולאימ יאת
המסלפ יאת לש וז תרקובמ יתלב החימצ .םצע חומ שי םהב תומוקמב  
.םביבס תומקרלו תומצעל קזנ תמרוג  
םחליהל ןוסיחה תכרעמ לש התלוכיב עוגפל םג הלולע המולאימ יאת
.םיילמרונ םינדגונ לש םרוציי תא תענומ איהש ןוויכ םימוהיזב  
 
ןוכיס ימרוג
.תקבדימ הלחמ הניא הצופנ המולאימ
...םה הב תוקלל ןוכיס לידגהל םילולעש םימרוג
.70 ינב בורל הלעמו 50 ינב םה הלחמב םיקולה תיברמ .ליג
.השיא תמועל 50%-ב לודג הלחי רבגש ןוכיסה .ןימ
MGUS/תיטבש-דח היתאפומג תלחמ לש הירוטסיה
המולאימב םג הלחי םילוחהמ 1% (Monoclonal Gammopathy)  
.הצופנ  
.המולאימב תולחל ןוכיס רתיב םייוצמ םינמש .רתי תנמשה
.הנירקל הפישח
.טפנה תייישעתב הדובע
 
ןוחביאו תוקידב
םינימסתה תעפוה ינפל דוע עיפוהל םילולע הלחמל םינושאר םינמיס
.תויתרגש ןתש תוקידבבו םד תוקידבב

םינובלחה תא הדירפמ Serum Protein Electrophoresis םדה תקידב
םילולע ולא םינובלח .M יאת לש םתואצמיה תא תולגל היושעו םדב
.(Bence Jones Proteins) סנו'ג סנב ינובלחל ןתש תקידבב תולגתהל םג

םד תריפס ומכ ,תופסונ םד תוקידב ושרדי תיבויח הבושת הלבקתה םא
.ןיניטארק תקידבו ןתש תצמוח תקידב ,םדב ןדיסה תמר תקידבו

ןובלח הלגת (Beta-2-Microglobulin) 2-אטב ןילובולגורקימ תקידב
המסלפה יאת תומכ תדידמו המולאימה יאת ידי-לע רצוימה ףסונ יאוול
.ךכב איה םג עייסת םצעה חומב

תומילשמ תוקידב
.תומצעב קזנ/תולדלדיה הנשי םא הארת ןגטנר/דלש תריקס
.MRI רישכמ וא CT רישכמ תועצמאב השעת רתוי תקיודמ הקידב
התניחבו (קרזמ תועצמאב) המיגד תליטנ ידי-לע םצעה חומ תקידב
.המולאימ יאת הלגת פוקסורקימ תחת  
 
ןוימו גוריד
יאת תומכ וב 1 בלשב הייוצמ הלחמה םא עבקי היפלו הכרעה השעת
.בר םיאתה רפסמ וב 3 בלש דע ,הטעומ המולאימה
.תוילכב העיגפה תגרד יפל השעי ףסונ ןוימ
 
םיכוביס
...םיכוביס רפסמל םורגל הלולע הצופנ המולאימ
םישורדה םינדגונ רוציי םיענומ המולאימ יאת .ןוסיחה תכרעמב העיגפ
...ומכ ,םימוהיזל ןוכיס רתיב םייוצמ םילוחהו הניקת ןוסיח תכרעמל  
.תואיר תקלד  
.סיטיסוניס  
.תוילכב וא ןתשה תיחופלשב םוהיז  
.רוע ימוהיז  
.תרגוח תקבלש  
הז רבד .םירבשלו תומצעה לולידל םורגל הלולע הלחמה .םצע תויעב
.הלוחה הבוג תנטקהב אטבתהל לולעש הרדישה דומע תסיחדל םרוג  
.הימצלקרפיההמ האצותכ תוילכה דוקפיתב העיגפ
.םימודא םד-יאת לש םמוקמ תא םיספות המולאימ יאת .הימנא
לופיט
ומכ ,תירשפא הרמחה לע דומעל ידכ דימתמ בקעמ תשרוד הלחמה
.ןתשב וא םדב המולאימה יאת רפסמב לודיג

םייטרדנטס םילופיט
הרטמהשכ יוריעב וא הפה ךרד םא ןיב ,תופורת ונתני .היפרתומיכ
העובק תוירוזחמב ןתני לופיטה .המולאימה יאת תא דימשהל איה  
.תוששואתהל הקספה השעת לופיטל לופיט ןיבו  
עזג יאת הלוחהמ ופסאי םד תמורתל המודה ךילהב .הלתשה
םדמ תושעהל הלוכי הלתשהה .םימוגפ וא םילוח םיאת ופילחי רשא  
.םרות לש םדמ וא ומצע ולש םצעה חוממ וא הלוחה  
המולאימה יאת תא דימשהל ידכ הנרקה לבקי הלוחה .הנרקה
תויהל יושע לופיטה .םישדח המולאימ יאת לש םתחימצ תא רוצעלו  
.וצווכל ידכ םצע לולידו באכ םרוג לודיג זכרמל דקוממ  
תוענומה (Proteasome Inhibitors) םוזאטורפ תובכעמ תופורת
.תינשקע הצופנ המולאימ לש םירקמל דעוימ לופיטה .םינובלח קוריפ  
.דימודילת
תלעב ךא דימודילתל המוד וז הפורת .(Lenalidomide) דימודילנל
.ולשכנ םירחא םילופיטש רחאל ןתני הב לופיטה .יאוול תועפות תוחפ  
ונכתי .תופייעו החירפ ,דוריג ,לושליש ןה תוחיכש יאוול תועפות  
.םד-ישירקו הכומנ םד-תריפס ומכ רתוי תורומח יאוול תועפות  
.םידיאורטסב םיתיעל םיבלשמ תונורחאה תופורתה יתש תא  

...תויגולויב תופורת ואר
 
לופיט יכוביס
ורצונ רשא םיכוביסמ םיעבונה םיפסונ םילופיטב ךרוצ היהיש ןכתי
...לופיטה בקע
.(Back Brace) בג תרוגחו םיבאכ דגנ תופורת ונתני .בג יבאכ
.(Dialysis) הזילאידב לפוטי רומח יתיילכ קזנ .הילכ יכוביס
.לופיט וא העינמ םשל םא ןיב ,הקיטויביטנא ןתנית .םימוהיז
(Bisphosphonates) םיטנופסופסיב גוסמ תופורת .םצע לודליד
.וב לודליד תוענומו תומצעל תורשקנ ולא תופורת .ונתני  
תרזעב לפוטת (Persistent Anemia) הדימתמ הימנא .הימנא
.(Erythropoietin Injections) ןיטיאופורתירא תוקירז  
תא דדועמו תוילכב רצוימ רשא יעבט ןומרוה אוה ןיטיאופורתירא
.םימודא םד-יאת לש םרוציי
 
הלחמב הטילשל תוצלמה
.םכיתומצע תא קזחת תינפוג תוליעפ .םיליעפ וראשיה
סנב ינובלח תא ללדיו תושבייתה ענמי רבדה .םילזונ תותשל וברה
.יתיילכ קזנ ענמיש רבד ,ןתשב סנו'ג   
היהי םכפוגו םכתואירב לע ורמשת ךכ .ןזואמ טירפת לע ודיפקה
.םינובלח תכירצ ליבגהל ךרוצ ןיא .ןטרסה יגוס לכ ינפב רתוי דימע   
רחאל קר השעת לופיטה תעב םילרנימו םינימטיו ,ןוזמ יפסות תליטנ
.לפטמה אפורב תוצעוויה   

...תושדח - הצופנ המולאימ ואר